Alphabétiquement     [«   »]
καρτερώτατα 1
καρτερώτερον 1
κατ´ 1
κατὰ 54
κατά 1
Κατὰ 2
κατασκευάζουσι 1
Fréquences     [«    »]
43 μὴ
48 οὐ
46 οὖν
54 κατὰ
55 ἐπὶ
56 ὅτι
57 μέσον
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

κατὰ


Livre, chapitre
[2, 3]   φοράν, μίαν πλείους·  κατὰ   γὰρ τὴν τοῦ ὅλου ὡσαύτως
[2, 13]   κομψῶς μέν, οὐκ ἀληθῶς δέ·  κατὰ   γὰρ τοῦτον τὸν λόγον ἀναγκαῖον
[2, 2]   εἴη τὸ ἄνω τοῦ δεξιοῦ  κατὰ   γένεσιν, ἐπειδὴ πολλαχῶς λέγεται τὸ
[2, 4]   ἐστὶν τοῦ κύκλου γραμμή·  κατὰ   δὲ τὴν ἐλαχίστην ταχίστη
[2, 10]   λέγεται γὰρ ἱκανῶς. Συμβαίνει δὲ  κατὰ   λόγον γίγνεσθαι τὰς ἑκάστου κινήσεις
[2, 12]   εἴη δ´ ἂν ἥδε συμβαίνουσα  κατὰ   λόγον· μὲν γὰρ πρώτη
[2, 10]   τὴν ἀπόστασιν· τὰ δὲ μεταξὺ  κατὰ   λόγον ἤδη τῆς ἀποστάσεως, ὥσπερ
[2, 12]   Περὶ δὲ τῆς ἀπορίας ὅτι  κατὰ   μὲν τὴν πρώτην μίαν οὖσαν
[2, 14]   εἴτε ὅλη ποθὲν ἐφέρετο εἴτε  κατὰ   μέρος, ἀναγκαῖον μέχρι τούτου φέρεσθαι
[2, 14]   νῦν γὰρ ἐν μὲν τοῖς  κατὰ   μῆνα σχηματισμοῖς πάσας λαμβάνει τὰς
[2, 14]   μέγεθος εἴρηται τὸ συμβαῖνον, ἀλλὰ  κατὰ   παντὸς τοῦ ῥοπὴν ἔχοντος ἐπὶ
[2, 14]   τὰ βίᾳ ῥιπτούμενα ἄνω βάρη  κατὰ   στάθμην πάλιν φέρεται εἰς ταὐτό,
[2, 3]   ἠρεμία καὶ τὸ βαρὺ λέγεται  κατὰ   στέρησιν κουφότητος καὶ κινήσεως. Ἀλλὰ
[2, 14]   τὸ τῆς γῆς μέσον, ἀλλὰ  κατὰ   συμβεβηκός, τὸ μέσον ἔχει
[2, 2]   πρὸς ἡμᾶς ἐπαναφέροντες· γὰρ  κατὰ   τὰ ἡμέτερα δεξιά, ὥσπερ οἱ
[2, 8]   ἔξω, καὶ τὰ τάχη εἶναι  κατὰ   τὰ μεγέθη τῶν κύκλων. Ἐπεὶ
[2, 2]   τέλει. Περὶ μὲν οὖν τῶν  κατὰ   τὰς δια (στάσεις τῶν μορίων
[2, 2]   τοῦ βάθους. Ἔτι δ´ ἄλλως  κατὰ   τὰς κινήσεις· ἀρχὰς γὰρ ταύτας
[2, 2]   ἀπὸ δὲ τῶν ἔμπροσθεν  κατὰ   τὴν αἴσθησιν· ἔμπροσθεν γὰρ λέγω
[2, 14]   δὲ καὶ διὰ τῶν φαινομένων  κατὰ   τὴν αἴσθησιν· οὔτε γὰρ ἂν
[2, 4]   τὸ ἕν, τὸ δὲ τρίγωνον  (κατὰ   τὴν δυάδα, ἐπειδὴ ὀρθαὶ δύο.
[2, 13]   (περὶ τούτων διώρισται πρότερον ὅσα  κατὰ   τὴν παροῦσαν δύναμιν εἴχομεν, χρηστέον
[2, 4]   τιθεμένοις εὐλογώτατον, τὸν μὲν κύκλον  κατὰ   τὸ ἕν, τὸ δὲ τρίγωνον
[2, 2]   τῇ θέσει, δεξιὸν μὲν τὸ  κατὰ   τὸ ἡμέτερον ἀριστερόν, ἀριστερὸν δὲ
[2, 2]   ἡμέτερον ἀριστερόν, ἀριστερὸν δὲ τὸ  κατὰ   τὸ ἡμέτερον δεξιόν, (καὶ ὄπισθεν
[2, 2]   ἡμέτερον δεξιόν, (καὶ ὄπισθεν τὸ  κατὰ   τὸ ἡμέτερον ἔμπροσθεν) Ἐν αὐτοῖς
[2, 12]   τοῦ Ἄρεος, καὶ ἀποκρυφέντα μὲν  κατὰ   τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελθόντα δὲ
[2, 6]   πράξεως ὡρισμένος ἐλάχιστος χρόνος  κατὰ   τὸ μὴ ὑπερβάλλειν, οὕτως οὐδὲ
[2, 9]   εἴτ´ ἐν ἀέρος πλήθει κεχυμένῳ  κατὰ   τὸ πᾶν εἴτε πυρός, ὥσπερ
[2, 12]   τε τὴν οὐσίαν ἐστὶ καὶ  κατὰ   τὸ σχῆμα, περί τε τῆς
[2, 4]   δύο. Ἐὰν δὲ τὸ ἓν  κατὰ   τὸ τρίγωνον, κύκλος οὐκέτι
[2, 12]   τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελθόντα δὲ  κατὰ   τὸ φανὸν καὶ λαμπρόν. Ὁμοίως
[2, 4]   σχημάτων, δῆλον. Ἔστι δὲ καὶ  κατὰ   τὸν ἀριθμὸν τὴν τάξιν ἀποδιδοῦσιν
[2, 4]   ἀέρα, καὶ τὰ ἄνω σώματα  κατὰ   τὸν αὐτὸν λόγον (συνεχῆ μὲν
[2, 10]   (ἕκαστον γὰρ ἀντιφέρεται τῷ οὐρανῷ  κατὰ   τὸν αὑτοῦ κύκλον) εὔλογον ἤδη
[2, 13]   δὲ τὸ μέγεθος· μενεῖ γὰρ  κατὰ   τὸν ἐκείνων λόγον. Ὅλως δὲ
[2, 1]   τῆς ἀρίστης ἄμοιρον. Διόπερ οὔτε  κατὰ   τὸν τῶν παλαιῶν μῦθον ὑποληπτέον
[2, 2]   ἀπὸ δὲ τῶν δεξιῶν  κατὰ   τόπον, ἀπὸ δὲ τῶν ἔμπροσθεν
[2, 2]   λέγομεν, ὅθεν ἀρχὴ τῆς  κατὰ   τόπον κινήσεως· τοῦ δ´ οὐρανοῦ
[2, 2]   (στάσεις τῶν μορίων καὶ τῶν  κατὰ   τόπον ὡρισμένων τοσαῦτα εἰρήσθω. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
[2, 14]   φαίνεται γιγνόμενον, ἀλλ´ ἀεὶ ταὐτὰ  κατὰ   τοὺς αὐτοὺς ἀνατέλλει καὶ δύεται
[2, 2]   δὲ μῆκος μὲν αὐτοῦ τὸ  κατὰ   τοὺς πόλους διάστημα, καὶ τῶν
[2, 3]   γενέσει τὸ παρὰ φύσιν τοῦ  κατὰ   φύσιν. Ἀνάγκη τοίνυν γῆν εἶναι·
[2, 13]   μέσον βίᾳ, καὶ μένει βίᾳ·  κατὰ   φύσιν δέ γε ἀναγκαῖον εἶναί
[2, 14]   μορίων καὶ ὅλης αὐτῆς  κατὰ   φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ
[2, 3]   δὲ τὸ παρὰ φύσιν τοῦ  κατὰ   φύσιν, καὶ ἔκστασίς τίς ἐστιν
[2, 13]   τὴν ὅλην· οὗ δὲ φέρεται  κατὰ   φύσιν, καὶ μένει ἐνταυθοῖ κατὰ
[2, 3]   μέσου. Καὶ γὰρ ἂν  κατὰ   φύσιν κίνησις ἦν αὐτοῦ ἐπὶ
[2, 6]   μέσον, οἷον ἴσως τοῖς μὲν  κατὰ   φύσιν οἷ φέρονται, τοῖς δὲ
[2, 6]   ἴσον χρόνον παρὰ φύσιν καὶ  κατὰ   φύσιν, οὐδ´ ὅλως δυνατὸν καὶ
[2, 13]   εἴ γέ ἐστι κίνησίς τις  κατὰ   φύσιν, οὐκ ἂν βίαιος
[2, 13]   κατὰ φύσιν, καὶ μένει ἐνταυθοῖ  κατὰ   φύσιν. Οὐκ ἄρα διὰ τὸ
[2, 14]   καὶ τὰ μόρια τῆς γῆς  κατὰ   φύσιν· πότερον ὅτι τοῦ παντός
[2, 3]   ἀΐδιον, οὗ μὴ ἐνδέχεται εἶναι  κατὰ   φύσιν τὴν κίνησιν ἀΐδιον· (τούτων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009