Alphabétiquement     [«   »]
ὅταν 3
ὁτὲ 2
Ὅτε 1
ὅτι 56
Ὅτι 12
ὁτιοῦν 5
ὅτου 1
Fréquences     [«    »]
55 ἐπὶ
54 κατὰ
48 οὐ
56 ὅτι
57 μέσον
65 τοῖς
68
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

ὅτι


Livre, chapitre
[2, 13]   φύσει τόπος ἔσχατος, δῆλον  ὅτι   ἀναγκαῖον εἶναί τινα καὶ τῇ
[2, 13]   οὐδὲν κινηθήσεται· περὶ γὰρ τούτων  ὅτι   ἀναγκαῖον συμβαίνειν, διώρισται πρότερον, καὶ
[2, 3]   πλείω τὰ ἐγκύκλιά ἐστι σώματα,  ὅτι   ἀνάγκη γένεσιν εἶναι, γένεσιν δ´,
[2, 3]   δεῖξαι. Τούτων δ´ ὑπαρχόντων φανερὸν  ὅτι   ἀνάγκη γένεσιν εἶναι διὰ τὸ
[2, 14]   τὸ τῆς γῆς. Φανερὸν τοίνυν  ὅτι   ἀνάγκη ἐπὶ τοῦ μέσου εἶναι
[2, 3]   εἴπερ καὶ γῆν· ταύτην δ´  ὅτι   ἀνάγκη μένειν τι ἀεί, εἴπερ
[2, 3]   τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τοιοῦτον;  ὅτι   ἀνάγκη μένειν τι τοῦ σώματος
[2, 4]   ἐστιν οὐρανός. Ἀλλὰ μὴν  ὅτι   γε τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια
[2, 13]   ἐπὶ τὸ μέσον συνελθεῖν φασίν·  ὅτι   δὲ μένει, ζητοῦσι τὴν αἰτίαν,
[2, 8]   διά τε τοῦτο συμβήσεται καὶ  ὅτι   δέδεικται συνεχὲς ὂν τὸ ὅλον.
[2, 13]   σχῆμα τυμπανοειδής· (ποιοῦνται δὲ τεκμήριον  ὅτι   δύνων καὶ ἀνατέλλων ἥλιος
[2, 2]   τῶν Πυθαγορείων ἄν τις θαυμάσειεν  ὅτι   δύο μόνας ταύτας ἀρχὰς ἔλεγον,
[2, 2]   Ἡμῖν δ´ ἐπεὶ διώρισται πρότερον  ὅτι   ἐν τοῖς ἔχουσιν ἀρχὴν κινήσεως
[2, 6]   Εἰ γὰρ ἀνωμάλως κινήσεται, δῆλον  ὅτι   ἐπίτασις ἔσται καὶ ἀκμὴ καὶ
[2, 2]   καὶ ἔχει κινήσεως ἀρχήν, δῆλον  ὅτι   ἔχει καὶ τὸ ἄνω καὶ
[2, 5]   μαρτυρεῖ δ´ ῥηθεῖσα ἀπορία  ὅτι   ἔχει) τὸ πρότερον καὶ ὕστερον·
[2, 11]   ἀλόγως οὐδὲ μάτην ποιεῖ, δῆλον  ὅτι   καὶ σχῆμα τοιοῦτον ἀπέδωκε τοῖς
[2, 11]   Ὥστ´ εἴπερ ἓν τοιοῦτον, δῆλον  ὅτι   καὶ τἆλλα ἂν εἴη σφαιροειδῆ.
[2, 13]   τοῦτο φέρεσθαί που πέφυκεν, δῆλον  ὅτι   καὶ τὴν γῆν οἰητέον. Ἀλλὰ
[2, 14]   ἐνεχθῆναι ἀπὸ τοῦ μέσου, φανερὸν  ὅτι   καὶ τὴν ὅλην ἔτι ἀδυνατώτερον·
[2, 9]   Θ' Φανερὸν δ´ ἐκ τούτων  ὅτι   καὶ τὸ φάναι γίνεσθαι φερομένων
[2, 13]   πέφυκε μένειν ἐφ´ ὕδατος, δῆλον  ὅτι   καὶ τῶν μορίων ἕκαστον· νῦν
[2, 8]   κύκλον φερόμενον θᾶττον ἔσται, δῆλον  ὅτι   κἂν μετατεθῇ τὰ ἄστρα εἰς
[2, 4]   κόσμος, δῆλον ἐκ τούτων, καὶ  ὅτι   κατ´ ἀκρίβειαν ἔντορνος οὕτως ὥστε
[2, 12]   κινήσεων. Περὶ δὲ τῆς ἀπορίας  ὅτι   κατὰ μὲν τὴν πρώτην μίαν
[2, 5]   τὴν δ´ ἐπὶ τὸ Γ,  ὅτι   μὲν οὖν οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι
[2, 9]   μέλλον ἔσεσθαι προνοούσης τῆς φύσεως,  ὅτι   μὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἐχούσης
[2, 2]   ὅπερ οὔ φαμεν. Δῆλον τοίνυν  ὅτι   ἀφανὴς πόλος ἐστὶ τὸ
[2, 5]   Περὶ δὲ τῆς κινήσεως αὐτοῦ,  ὅτι   ὁμαλής ἐστι καὶ οὐκ ἀνώμαλος,
[2, 13]   μὲν ὁμοίως δὲ πάντῃ τεινομένης,  ὅτι   οὐ διαρραγήσεται, καὶ τοῦ πεινῶντος
[2, 9]   οὖν σφαιροειδῆ τὰ ἄστρα καὶ  ὅτι   οὐ κινεῖται δι´ αὑτῶν, εἴρηται.
[2, 11]   εὐλόγως ὑπολάβοι. Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται  ὅτι   οὐ πεφύκασι κινεῖσθαι δι´ αὑτῶν,
[2, 13]   διώρισται πρότερον, καὶ πρὸς τούτοις  ὅτι   οὐδ´ ἠρεμεῖν ἐνδέχεται· ὥσπερ γὰρ
[2, 8]   τὸ ὁρώμενον. Ἀλλὰ μὴν  ὅτι   οὐδὲ κυλίεται τὰ ἄστρα, φανερόν·
[2, 11]   Καὶ πάλιν διὰ τῶν ἀστρολογικῶν,  ὅτι   οὐκ ἂν ἦσαν αἱ τοῦ
[2, 8]   δ´ οὐ φαίνεται κινούμενα, δῆλον  ὅτι   οὐκ ἂν κινοῖτο δι´ αὑτῶν.
[2, 6]   αὐτῆς. Τὰ μὲν οὖν μέρη  ὅτι   οὐκ ἔστιν ἀνώμαλα, φανερόν· ἤδη
[2, 14]   τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς αὐτῆς, καὶ  ὅτι   πάντα φέρεται τὰ βαρέα πρὸς
[2, 14]   δὲ τεκμαιρόμενοι καὶ τοῖς ἐλέφασιν,  ὅτι   περὶ ἀμφοτέρους τοὺς τόπους τοὺς
[2, 14]   ἄστρων φαντασίας οὐ μόνον φανερὸν  ὅτι   περιφερής, ἀλλὰ καὶ τὸ μέγεθος
[2, 4]   ἐπιφάνεια τοιαύτη φανερόν, ὑπόθεσιν λαμβάνουσιν  ὅτι   πέφυκεν ἀεὶ συρρεῖν τὸ ὕδωρ
[2, 8]   ἐνεδέχετο προϊέναι καθ´ αὑτά, καὶ  ὅτι   πλεῖστον ἀποστῆσαι τῶν ἐχόντων ὄργανα
[2, 12]   ἔχουσι σῶμα αἱ ἄλλαι φοραί,  ὅτι   πολλὰ σώματα κινοῦσιν αἱ πρὸ
[2, 13]   δὲ καὶ τὸ μὴ συννοεῖν  ὅτι   πρότερον μὲν διὰ τὴν δίνησιν
[2, 6]   τὸ μὲν γὰρ κινούμενον δέδεικται  ὅτι   πρῶτον καὶ ἁπλοῦν καὶ (ἀγένητον
[2, 11]   πρὸς τὴν κίνησιν. Ὥστε δῆλον  ὅτι   σφαιροειδῆ ἂν εἴη τὸν ὄγκον.
[2, 4]   κἂν διὰ τοῦτο φανερὸν εἴη  ὅτι   σφαιροειδής ἐστιν οὐρανός. Ἀλλὰ
[2, 14]   γενέσθαι τὸν τρόπον, ὥστε φανερὸν  ὅτι   σφαιροειδὴς γένεσις αὐτῆς, εἴτ´
[2, 11]   διὰ τῶν περὶ τὴν ὄψιν  ὅτι   σφαιροειδής· οὐ γὰρ ἂν ἐγίνετο
[2, 14]   τὸ τῆς γῆς μέσον, σημεῖον  ὅτι   τὰ φερόμενα βάρη ἐπὶ ταύτην
[2, 4]   δὲ κίνησις ταχίστη, δῆλον  ὅτι   ταχίστη ἂν εἴη πασῶν τῶν
[2, 4]   δὲ τοῦ κύκλου οὐδέποτε, φανερὸν  ὅτι   τέλειος ἂν εἴη περιέχουσα
[2, 4]   περιφέρεσθαι τὸ πᾶν, δέδεικται δ´  ὅτι   τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς οὔτε κενόν
[2, 7]   φάσκοντες εἶναι διὰ τοῦτο λέγουσιν,  ὅτι   τὸ ἄνω σῶμα πῦρ εἶναί
[2, 13]   οἱ μὲν τοῦτον τὸν τρόπον,  ὅτι   τὸ πλάτος καὶ τὸ μέγεθος
[2, 14]   τῆς γῆς κατὰ φύσιν· πότερον  ὅτι   τοῦ παντός ἐστι μέσον,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009