Alphabétiquement     [«   »]
τάχος 1
ταχὺ 1
ταχυτῆτας 1
τε 38
τεθὲν 1
τεθεωρηκέναι 1
τεθῇ 1
Fréquences     [«    »]
36 εἰ
37 οὐκ
36 ὡς
38 τε
38 τοῦτο
40 ἄνω
40
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

τε


Livre, chapitre
[2, 13]   τὴν ἀποτομήν, οὐ προσλογιζόμενοι τό  τε   ἀπόστημα τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν
[2, 8]   αὐτό. Συμβαίνει οὖν ἅμα τό  τε   ἄστρον διεληλυθέναι τὸν κύκλον καὶ
[2, 7]   τετύχηκεν ἐνδεδεμένος· διὸ δὴ πλησιάζοντός  τε   αὐτοῦ καὶ ἀνίσχοντος καὶ ὑπὲρ
[2, 13]   ὡς εἴ περ ἀπείρονα γῆς  τε   βάθη καὶ δαψιλὸς αἰθήρ, ὡς
[2, 8]   οὕτως οὐθὲν ἄλογον συμβαίνει· τό  τε   γὰρ θᾶττον εἶναι τοῦ μείζονος
[2, 1]   ταύτην τῶν ἄλλων πέρας· τό  τε   γὰρ πέρας τῶν περιεχόντων ἐστί,
[2, 6]   μέσον ἐστὶν αὐτῆς ἁπλῶς· τῷ  τε   γὰρ χρόνῳ ἀΐδιος καὶ τῷ
[2, 2]   μόρια, λέγω δ´ οἷον τό  τε   δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, τοῖς
[2, 9]   μέγεθος, πολλαπλάσιον μέγεθος ἀναγκαῖον ἀφικνεῖσθαί  τε   δεῦρο καὶ τὴν ἰσχὺν ἀμήχανον
[2, 12]   περὶ ἑκάστου τῶν ἄστρων. Τοῦτό  τε   δὴ δικαίως ἀπορήσειεν ἄν τις,
[2, 2]   πρὸς τὰς ἄλλας ἰδέας. Διά  τε   δὴ τὸ παραλείπειν τὰς κυριωτέρας
[2, 14]   τὸ πρῶτον ἐγένετο. Κατὰ τοῦτόν  τε   δὴ τὸν λόγον ἀναγκαῖον εἶναι
[2, 6]   καὶ θάτερον) εἴπερ τῷ αὐτῷ  τε   ἐπιτείνει τάχει μείζονι, καὶ
[2, 13]   φερομένην περὶ τὸ μέσον νύκτα  τε   καὶ ἡμέραν ποιεῖν. Ἔτι δ´
[2, 14]   μὴ ταὐτὰ φαίνεσθαι πρὸς ἄρκτον  τε   καὶ μεσημβρίαν μεταβαίνουσιν· ἔνιοι γὰρ
[2, 8]   μετέβαλλε τὸν τόπον, ὅπερ φαίνεταί  τε   καὶ πάντες φασίν. Ἔτι δὲ
[2, 10]   τὰς δὲ τῶν ἄλλων βραδυτέρας  τε   καὶ πλείους (ἕκαστον γὰρ ἀντιφέρεται
[2, 5]   εἰρημένου· βέλτιστον γὰρ κινεῖσθαι ἁπλῆν  τε   κίνησιν καὶ ἄπαυστον, καὶ ταύτην
[2, 8]   ὥστ´ ἐν ἅπασιν ἅμα τόν  τε   κύκλον εἶναι μείζω καὶ τὴν
[2, 14]   τοῦ μείζονος ὠθούμενον οὐχ οἷόν  τε   κυμαίνειν, ἀλλὰ συμπιέζεσθαι μᾶλλον καὶ
[2, 3]   μέσου, τούτου δ´ οὐθὲν οἷόν  τε   μένειν μόριον, οὔθ´ ὅλως οὔτ´
[2, 8]   μείζων περιοισθήσεται κύκλος) τό  τε   μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανὸν διά
[2, 6]   τιθέμενα. Ὅτι μὲν οὖν εἷς  τε   μόνος ἐστὶν οὐρανός, καὶ
[2, 8]   καὶ εὐλόγως ἂν δόξειεν  τε   (ὅλος οὐρανὸς σφαιροειδὴς εἶναι καὶ
[2, 12]   ὁτιοῦν πλείους φέρεται φοράς. Ταύτῃ  τε   οὖν ἀνισάζει φύσις καὶ
[2, 6]   ἂν εἴη λέγειν, ἐκ τίνων  τε   συνεστᾶσι καὶ ἐν ποίοις σχήμασι
[2, 14]   τὴν γῆν καὶ ἀκίνητον, διά  τε   τὰς εἰρημένας αἰτίας, καὶ διότι
[2, 4]   τὸν οὐρανόν· τοῦτο γὰρ οἰκειότατόν  τε   τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ φύσει
[2, 12]   ἄστρων εἴρηται ποῖ´ ἄττα κατά  τε   τὴν οὐσίαν ἐστὶ καὶ κατὰ
[2, 12]   καὶ κατὰ τὸ σχῆμα, περί  τε   τῆς φορᾶς καὶ τῆς τάξεως
[2, 13]   γῆς ὕδωρ· ὥστε πῶς οἷόν  τε   τὸ κουφότερον κατωτέρω κεῖσθαι τοῦ
[2, 9]   ἡλίου δὲ καὶ σελήνης, ἔτι  τε   τοσούτων τὸ πλῆθος ἄστρων καὶ
[2, 13]   Ὅσα μὲν οὖν τυγχάνει περί  τε   τοῦ σχήματος αὐτῆς ὑπολαμβανόμενα καὶ
[2, 8]   μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανὸν διά  τε   τοῦτο συμβήσεται καὶ ὅτι δέδεικται
[2, 13]   περὶ τῆς γῆς εἰπεῖν, οὗ  τε   τυγχάνει κειμένη, καὶ πότερον τῶν
[2, 1]   αὑτῷ τὸν ἄπειρον χρόνον, ἔκ  τε   τῶν εἰρημένων ἔξεστι λαμβάνειν τὴν
[2, 4]   ὥστ´ εἰ οὐρανὸς κύκλῳ  τε   φέρεται καὶ τάχιστα κινεῖται, σφαιροειδῆ
[2, 9]   πλοίῳ τὰ μόρια, οὐχ οἷόν  τε   ψοφεῖν, οὐδ´ αὐτὸ τὸ πλοῖον,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009