Alphabétiquement     [«   »]
μενεῖ 3
μένειν 15
μένοντας 1
μένουσα 2
μένουσαν 1
μένουσιν 1
μέντοι 2
Fréquences     [«    »]
2 μεγάλην
2 μεγέθη
2 μεγέθους
2 μένουσα
2 μέντοι
2 μεσημβρίαν
2 μεταβάλλει
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Aristote, Traité du ciel, Livre II

μένουσα


Livre, chapitre
[2, 13]   ἀναγκαῖον. Οὐ γὰρ μόνον φαίνεται  μένουσα   ἐπὶ τοῦ μέσου, ἀλλὰ καὶ
[2, 14]   αὐτῆς, εἴτ´ ἀγένητος ἀεὶ διατελεῖ  μένουσα,   τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν ὅνπερ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 19/11/2009