Alphabétiquement     [«   »]
καθαρευτέον 1
καθῄρει 1
Καὶ 29
καὶ 547
καί 4
καιρὸν 2
καιροῦ 1
Fréquences     [«    »]
128 δὲ
114 τὸ
95 τῶν
547 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

καὶ


Para.
[6]   ἔργοις ἐφαρμοστέον καὶ μέτρον ἑκάστου  καὶ   σιωπητέον καὶ οἷς ἐνδιατριπτέον
[23]   τὸ τῆς ἱστορίας μικρόν τι  καὶ   ἀγεννὲς ἐπαγαγόντας, ὡς καὶ τοῦτο
[43]   κάρχαρον καὶ συνεχῆ ταῖς περιόδοις  καὶ   ἀγκύλην ταῖς ἐπιχειρήσεσι καὶ τὴν
[27]   ὑπὸ δὲ ἰδιωτείας καὶ ἀπειροκαλίας  καὶ   ἀγνοίας τῶν λεκτέων σιωπητέων
[48]   καὶ σῶμα ποιείτω ἀκαλλὲς ἔτι  καὶ   ἀδιάρθρωτον• εἶτα ἐπιθεὶς τὴν τάξιν
[8]   θεῶν γενέσθαι δεῖ τὸν Ἀτρέως  καὶ   Ἀερόπης• οὐ γὰρ ἱκανὸς
[2]   καὶ τὸ ἐν Ἀρμενίᾳ τραῦμα  καὶ   αἱ συνεχεῖς νῖκαι, οὐδεὶς ὅστις
[33]   φαίη τις ἄν, ἀκριβῶς ἀνακεκάθαρται  καὶ   αἵ τε ἄκανθαι, ὁπόσαι ἦσαν,
[3]   ~Ταῦτα τοίνυν, φιλότης, ὁρῶντα  καὶ   ἀκούοντα με τὸ τοῦ Σινωπέως
[51]   τὴν γνώμην ἀθόλῳ καὶ στιλπνῷ  καὶ   ἀκριβεῖ τὸ κέντρον, καὶ ὁποίας
[10]   δὲ τὰ δόκιμα καὶ ἔννομα  καὶ   ἀκριβῆ τὸν τύπον, πρὸς οὓς
[44]   τοῦ συγγραφέως σκοποὺς ὑπεθέμεθα παρρησίαν  καὶ   ἀληθείαν, οὕτω δὲ καὶ τῇ
[41]   ἔστω, ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος, παρρησίας  καὶ   ἀληθείας φίλος, ὡς κωμικός
[18]   τὸν οἱ Ἕλληνες Ὀξυρόην ὀνυμέουσι»  καὶ   ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα. ὁρᾷς; (ὅμοιος
[28]   δὲ τῷ Μαυσάκᾳ πόρπην,  καὶ   ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα τῆς ἐπ᾽
[21]   Φρόντωνα, Τιτάνιον δὲ τὸν Τιτιανὸν  καὶ   ἄλλα πολλῷ γελοιότερα, ἔτι
[5]   (ἀλλά, εἴ τι ἐν λόγοις  καὶ   ἄλλο, πολλῆς τῆς φροντίδος δεόμενον,
[23]   δὲ σανδάλῳ ὑποδεδεμένῳ. ~Καὶ μὴν  καὶ   ἄλλους ἴδοις ἂν τὰ μὲν
[27]   δράματος προαποσφάξας ἀπέθανε. ~Πολλοὺς δὲ  καὶ   ἄλλους ὁμοίους τούτοις ἔχων σοι,
[29]   πολλοὺς τῶν ἡμετέρων οὕτω καταποθῆναι  καὶ   ἄλλους περισπειραθέντων αὐτοῖς, ἀποπνιγῆναι καὶ
[23]   καὶ Παρυσάτιδος παῖδες γίγνονται δύο»  καὶ   ἄλλους τῶν παλαιῶν, οὐκ εἰδότες
[55]   ἐπάξει τὸ δεύτερον ἐχόμενον αὐτοῦ  καὶ   ἁλύσεως τρόπον συνηρμοσμένον, ὡς μὴ
[12]   μονομαχίαν γράψας Ἀλεξάνδρου καὶ Πώρου,  καὶ   ἀναγνόντος αὐτῷ τοῦτο μάλιστα τὸ
[55]   γειτνιᾶν μόνον, ἀλλὰ καὶ κοινωνεῖν  καὶ   ἀνακεκρᾶσθαι κατὰ τὰ ἄκρα. ~(Τάχος
[32]   ἀξίαν εἰπεῖν δυνάμενοι, ἐπινοοῦντες δὲ  καὶ   ἀναπλάττοντες, τι κεν ἐπ᾽
[12]   βασιλεῖ ἐπιψευδομενος ἀριστείας τινὰς αὐτῷ  καὶ   ἀναπλάττων ἔργα μείζω τῆς ἀληθείας
[11]   κόρον γελάσονται, (ὁρῶντες τὸ ἀσύμφυλον  καὶ   ἀνάρμοστον καὶ δυσκόλλητον τοῦ πράγματος,
[1]   ἀπὸ τοῦ θεάτρου τοὺς πολλοὺς  καὶ   ἀναστάντας ὕστερον ἐς τὴν τραγῳδίαν
[28]   καὶ σπονδὰς ἀναγκαίας καὶ φυλακὰς  καὶ   ἀντιφυλακὰς ἄχρι βαθείας ἑσπέρας ἐφειστήκει
[20]   ἐπὶ τὰς τοιαύτας τῶν χωρίων  καὶ   ἄντρων ἐκφράσεις τρέπονται, καὶ ὁπόταν
[31]   Καὶ τοῦτο μὲν ἔτι ἄκριτον  καὶ   ἀνώνυμος ἡμῖν καλὴ πόλις
[54]   τε καὶ αὐτὸς ἐλπίσας ἔσεσθαι  καὶ   ἀξιολογώτατον καὶ μείζω τῶν προγεγενημένων
[27]   τὰ μεγάλα μὲν τῶν πεπραγμένων  καὶ   ἀξιομνημόνευτα παραλείπουσιν παραθέουσιν, ὑπὸ
[5]   ἀλλὰ πάνυ ῥᾷστον καὶ πρόχειρον  καὶ   ἅπαντος εἶναι ἱστορίαν συγγράψαι, ἤν
[46]   μέσῃ χρηστέον, οὔτε ἄγαν ἀφιστάντα  καὶ   ἀπαρτῶντα τραχὺ γάρ οὔτε ῥυθμῷ
[27]   παραθέουσιν, ὑπὸ δὲ ἰδιωτείας  καὶ   ἀπειροκαλίας καὶ ἀγνοίας τῶν λεκτέων
[11]   θωπείαν, ἀλλ᾽ ἐμπεσόντες ἀθρόα πάντα  καὶ   ἀπίθανα καὶ γυμνὰ διεξίασιν. ~Ὥστ᾽
[15]   λοιμώξαντες ᾤκησαν; τὰ δ᾽ ἄλλα  καὶ   ἀπὸ Αἰθιοπίας ἤρξατο, ὥστε καὶ
[29]   οὕτω θαυμαστὸν συγγραφέα νῦν εἴχομεν  καὶ   ἀπὸ χειρὸς αὐτὸν μεγάλα καὶ
[21]   γὰρ τοῦ κομιδῇ Ἀττικὸς εἶναι  καὶ   ἀποκεκαθάρθαι τὴν φωνὴν ἐς τὸ
[41]   δέοντος, ξένος ἐν τοῖς βιβλίοις  καὶ   ἄπολις, αὐτόνομος, ἀβασίλευτος, οὐ τί
[7]   ὦτα. Οὐκ ἄκαιρον δὲ μεταξὺ  καὶ   ἀπομνημονεῦσαι ἔνια παραδείγματος ἕνεκα τῶν
[12]   ἐπαινούμενοι πρὸς αὐτῶν μισοῦσι μᾶλλον  καὶ   ἀποστρέφονται ὡς κόλακας, εὖ ποιοῦντες,
[38]   κατάρατον Γύλιππον διαπεῖραι μεταξὺ ἀποτειχίζοντα  καὶ   ἀποταφρεύοντα τὰς ὁδούς, καὶ τέλος
[52]   Φειδίᾳ. ~Πάντων δὲ ἤδη παρεσκευασμένων,  καὶ   ἀπροοιμίαστον μέν ποτε ποιήσεται τὴν
[35]   φαμέν, ἀλλὰ τῷ φύσει συνετῷ  καὶ   ἄριστα πρὸς λόγους ἠσκημένῳ ὑποδείξειν
[6]   ἐστὶν ἁμαρτήματα (ἔν τε φωνῇ  καὶ   ἁρμονίᾳ) ~Ἃ δ᾽ ἐν ἱστορίαι
[6]   ἐστὶν ἁμαρτήματα ἔν τε φωνῇ  καὶ   ἁρμονίᾳ καὶ διανοίᾳ καὶ τῇ
[40]   Εἰ δὲ νῦν αὐτὰ ἐπαινοῦσι  καὶ   ἀσπάζονται, μὴ θαυμάσῃς• οἴονται γὰρ
[59]   ψόγοι πάνυ πεφεισμένοι καὶ περιεσκεμμένοι  (καὶ   ἀσυκοφάντητοι καὶ μετὰ ἀποδείξεων καὶ
[13]   μὲν τὸ παρὸν κόλακας προδήλους  καὶ   ἀτέχνους ὄντας, ἐς τοὐπιὸν δὲ
[32]   τοῦ δεῖνος Παρθικῶν νικῶν τοσάδε•  καὶ   αὖ• Παρθίδος πρῶτον, δεύτερον, ὡς
[42]   ὑπόθοιτο ἱστορίας, (ὡς εἴ ποτε  καὶ   αὖθις τὰ ὅμοια καταλάβοι, ἔχοιεν,
[28]   ἑκὼν ἐγὼ νῦν παρίημι; ὡς  καὶ   αὐλητρὶς ἧκεν ἐκ τῆς πλησίον
[32]   ταῖς ἐπιγραφαῖς• καὶ γὰρ αὖ  καὶ   αὗται παγγέλοιοι• τοῦ δεῖνος Παρθικῶν
[55]   λείως τε καὶ ὁμαλῶς προϊοῦσα  καὶ   αὐτὴ ὁμοίως, ὥστε μὴ προὔχειν
[9]   τερπνὸν δὲ ἄμεινον μὲν εἰ  καὶ   αὐτὸ παρακολουθήσειεν, ὥσπερ καὶ κάλλος
[28]   γάρ τινα τυχεῖν αὐτῶν ἀποδεδημηκότα  καὶ   αὐτὸν ἐς τὴν τῶν Μαύρων,
[15]   λέγοι τις, μικρὰ ῥάκια, ὅπως  καὶ   αὐτὸς ἂν φαίης, οὐ δι᾽
[49]   δὲ τὴν Μυσῶν• κατὰ ταῦτα  καὶ   αὐτὸς ἄρτι μὲν τὰ ἴδια
[3]   διαζωσάμενος τὸ τριβώνιον σπουδῇ μάλα  καὶ   αὐτὸς ἐκύλιε τον πίθον, ἐν
[54]   βαρβαρικάς• Θουκυδίδης δέ, μέγαν τε  καὶ   αὐτὸς ἐλπίσας ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον
[33]   ἄλλων γεννάδας ὤν, ἀλλά τι  καὶ   αὐτὸς ἐπινοῆσαι δεξιὸν καὶ
[26]   πρώτοις τοῦ πολέμου ἐκείνου νεκροῖς,  καὶ   αὐτὸς ἡγήσατο χρῆναι ἐπειπεῖν τῷ
[19]   ἀοίδιμος ἐπὶ λόγων δυνάμει Θουκυδίδῃ  καὶ   αὐτὸς ὅμοιος ὀλίγῳ ἀμείνων
[5]   δύνηται• τὸ δὲ οἶσθά που  καὶ   αὐτός, ἑταῖρε, ὡς οὐ
[14]   ἡμέτερα, τοὺς βαρβάρους δὲ καταπολεμήσειν  καὶ   αὐτός, ὡς ἂν δύνηται• καὶ
[33]   ἐστιν, ὥστε οἰκοδόμει τι ἤδη  καὶ   αὐτός, ὡς δείξῃς οὐκ ἀνατρέψαι
[62]   Παραιτονίαν, παγχάλεπον, ὥς φασιν, οὔσαν  καὶ   ἄφυκτον, εἴ τις ἐμπέσοι εἰς
[17]   σοφῷ ἀνδρὶ καὶ πώγωνι πολιῷ  καὶ   βαθεῖ πρέπον, τὸ ἐν τῷ
[33]   αἵ τε ἄκανθαι, ὁπόσαι ἦσαν,  καὶ   βάτοι ἐκκεκομμέναι εἰσί, τὰ δὲ
[19]   ζώνη ἰριοειδὴς καὶ δράκοντες ἑλικηδὸν  καὶ   βοστρυχηδόν. μὲν γὰρ Οὐολογέσου
[32]   καὶ μάλιστα ἐπὶ ταῖς ἐπιγραφαῖς•  καὶ   γὰρ αὖ καὶ αὗται παγγέλοιοι•
[29]   ἐν τῷ πολέμῳ τούτῳ ἐργασάμενον•  καὶ   γὰρ ἐκινδύνευσε πολλὰ καὶ ἐτρώθη
[54]   τῶν προγεγενημένων ἐκεῖνον τὸν πόλεμον•  καὶ   γὰρ παθήματα ἐν αὐτῷ μεγάλα
[28]   φίλων εἴη κατεδέξαντο καὶ εἱστίασαν•  καὶ   γάρ τινα τυχεῖν αὐτῶν ἀποδεδημηκότα
[24]   τοῦ τείχους ψαυόντων. Τὸ δὲ  καὶ   γελοῖον, εἴ σοι νῦν,
[15]   ἀνέγραψε, καὶ τάφρον ὡς ἐκεῖνοι  καὶ   γέφυραν καὶ τὰ τοιαῦτα, καί
[37]   πράγμασι χρήσασθαι ἄν, εἰ ἐπιτραπείη,  καὶ   γνώμην στρατιωτικήν, ἀλλὰ μετὰ τῆς
[19]   ὅλῳ βιβλίῳ μόγις ἐξηρμηνεύθη αὐτῶ,  καὶ   Γοργὼν ἐπὶ τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ
[11]   ἐμπεσόντες ἀθρόα πάντα καὶ ἀπίθανα  καὶ   γυμνὰ διεξίασιν. ~Ὥστ᾽ οὐδὲ τυγχάνουσιν
[37]   καὶ ἐν στρατοπέδῳ γεγονώς ποτε  καὶ   γυμναζομένους ταττομένους στρατιώτας ἑωρακὼς
[19]   ἄντρον κατέφυγε, κιττοῦ καὶ μυρρίνης  καὶ   δάφνης ἐς ταὐτὸ συμπεφυκότων καὶ
[51]   τὰς μορφὰς τῶν ἔργων, (τοιαῦτα  καὶ   δεικνύτω αὐτά, διάστροφον δὲ
[49]   ἄρτι μὲν τὰ ἴδια ὁράτω  καὶ   δηλούτω ἡμῖν οἷα ἐφαίνετο αὐτῷ
[22]   Εἶτα μεταξὺ οὕτως εὐτελῆ ὀνόματα  καὶ   δημοτικὰ καὶ πτωχικὰ πολλὰ παρενεβέβυστο,
[8]   δὲ τερατείαν γυμνὴν τῶν μέτρων  καὶ   δι᾽ αὐτὸ ἐπισημοτέραν ἐκφαίνουσα; (μέγα
[35]   ἐστιν τῆς μητρυιᾶς ἐρασθεὶς  καὶ   διὰ ταῦτα κατεσκληκώς, ἀλλὰ μὴ
[9]   εἰς τὸ τερπνὸν, καὶ χρήσιμον,  καὶ   διὰ τοῦτο εἰσποιοῦσι καὶ τὸ
[21]   ἔστ᾽ ἂν Σευηριανὸς λιμῷ ἀπόληται,  καὶ   διὰ τοῦτο οὐκ ἐπῆγε διὰ
[31]   κάλλει καλλίστην• ἔτι μέντοι ἐπισκοπεῖ  καὶ   διαβουλεύεται εἴτε Νίκαιαν αὐτὴν ἀπὸ
[6]   ἔν τε φωνῇ καὶ ἁρμονίᾳ  καὶ   διανοίᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ ἀτεχνίᾳ,
[7]   οὐ στενῷ τῷ ἰσθμῷ διώρισται  καὶ   διατετείχισται ἱστορία πρὸς τὸ
[59]   ἕξεις φιλαπεχθημόνως κατηγοροῦντι τῶν πλείστων  καὶ   διατριβὴν ποιουμένῳ τὸ πρᾶγμα, ὡς
[36]   τὸν συνετὸν εἶναι τῆς τέχνης  καὶ   διδασκαλίας ὧν ἀγνοεῖ• ἐπεὶ κἂν
[26]   ᾐτιασάμην, ὅτι μὴ τὸν συγγραφέα  καὶ   διδάσκαλον τοῦ δράματος προαποσφάξας ἀπέθανε.
[42]   Θουκυδίδης εὖ μάλα τοῦτ᾽ ἐνομοθέτησε  καὶ   διέκρινεν ἀρετὴν καὶ κακίαν συγγραφικήν,
[28]   Μῦθοι τὸ μετὰ τοῦτο μακροὶ  καὶ   διηγήσεις, ὡς θηράσειεν αὐτὸς ἐν
[14]   προσήκοντα ἐπεισκυκλοῦσιν. ~Ἐγὼ δ᾽ οὖν  καὶ   διηγήσομαι ὁπόσα μέμνημαι ἔναγχος ἐν
[45]   καὶ ποιητικῆς, παρ᾽ ὅσον μεγαληγόρος  καὶ   διηρμένη καὶ ἐκείνη, καὶ μάλισθ᾽
[19]   καὶ μέλανος καὶ ζώνη ἰριοειδὴς  καὶ   δράκοντες ἑλικηδὸν καὶ βοστρυχηδόν.
[34]   ἔχοντα ἥκειν, σύνεσίν τε πολιτικὴν  καὶ   δύναμιν ἑρμηνευτικήν, τὴν μὲν ἀδίδακτόν
[16]   ἦν, ἄλλῳ δέ τινι χαρίεντι  καὶ   δυνησομένω ἱστορίαν μεταχειρίσασθαι προπεπονηκώς. Τοῦτο
[11]   (ὁρῶντες τὸ ἀσύμφυλον καὶ ἀνάρμοστον  καὶ   δυσκόλλητον τοῦ πράγματος, ἑκάστου γὰρ
[62]   τοῦ τότε βασιλεύοντος, (εἰδώς, ὅπερ  καὶ   ἐγένετο, πάνυ ὀλίγου χρόνου συνεκπεσούμενα
[14]   Ἔκτορα μᾶλλον Θερσίτην καθῄρει,  καὶ   εἰ πρόσθεν μὲν ἔφευγεν ἐσθλός
[7]   ἐπαινέσαι καὶ εὐφρᾶναι τὸν ἐπαινούμενον,  καὶ   εἰ ψευσαμένῳ ὑπάρχει τυχεῖν τοῦ
[49]   τοὺς στρατηγοὺς μέντοι τὰ πρῶτα,  καὶ   εἴ τι παρεκελεύσαντο, κἀκεῖνο ἀκηκούσθω,
[33]   τῶν ἄλλων ἐρείπια ἤδη ἐκπεφόρηται,  καὶ   εἴ τι τραχύ, ἤδη καὶ
[35]   Ἴκκος καὶ Ἡρόδικος καὶ Θέων  καὶ   εἴ τις ἄλλος γυμναστής, οὐχ
[20]   μόνον Πρίσκου τοῦ στρατηγοῦ ἑπτὰ  καὶ   εἴκοσι τῶν πολεμίων ἐξέθανον. Ἔτι
[51]   γὰρ ἤδη• δεῖ δὲ τάξαι  καὶ   εἰπεῖν αὐτά. Ὥστε οὐ τί
[37]   μαθητὴς νῦν παραδεδόσθω, συνεῖναί τε  καὶ   εἰπεῖν οὐκ ἀγεννής, ἀλλ᾽ ὀξὺ
[51]   ἀλλὰ τὰ μὲν λεχθησόμενα ἔστι  καὶ   εἰρήσεται• πέπρακται γὰρ ἤδη• δεῖ
[63]   τινες αὐτῇ, εὖ ἂν ἔχοι  καὶ   εἰς δέον ἡμῖν γέγραπται, εἰ
[51]   εἰς καλὸν διαθέσθαι τὰ πεπραγμένα  (καὶ   εἰς δύναμιν ἐναργέστατα ἐπιδεῖξαι αὐτά.
[23]   μὲν προοίμια λαμπρὰ καὶ τραγικὰ  καὶ   εἰς ὑπερβολὴν μακρὰ συγγράφοντας, ὡς
[28]   ὡς τῶν φίλων εἴη κατεδέξαντο  καὶ   εἱστίασαν• καὶ γάρ τινα τυχεῖν
[45]   παρ᾽ ὅσον μεγαληγόρος καὶ διηρμένη  καὶ   ἐκείνη, καὶ μάλισθ᾽ ὁπόταν παρατάξεσι
[51]   ἔπριον τὸν ἐλέφαντα καὶ ἔξεον  καὶ   ἐκόλλων καὶ ἐρρύθμιζον καὶ ἐπήνθιζον
[12]   Ἀριστόβουλε, τοιαῦτα ὑπὲρ ἐμοῦ μονομαχοῦντα  καὶ   ἐλέφαντας ἑνὶ ἀκοντίῳ φονεύοντα. Καὶ
[37]   ἀλλὰ μετὰ τῆς πολι τικῆς  καὶ   ἐμπειρίαν στρατηγικὴν ἔχειν, καὶ νὴ
[15]   ἐγκεῖσθαι, ὥσπερ τὴν πορφύραν ἐπικοσμοῦντα  καὶ   ἐμπρέποντα καὶ πάντως συνᾴδοντα. ~(Ἄλλος
[15]   τὴν βασιλέως γῆν τὴν πολλήν,  καὶ   ἐν ἐκείνῃ γε ἔμεινεν εὖ
[3]   ἐπελαύνειν, οἱ Κορίνθιοι πάντες ἐταράττοντο  καὶ   ἐν ἔργῳ ἦσαν, μὲν
[45]   σωφρονητέον, εἰδότας ὡς ἱπποτυφία τις  καὶ   ἐν λόγοις πάθος οὐ μικρὸν
[30]   τῶν ἐν Ἀρμενίᾳ καὶ Μεσοποταμίᾳ  καὶ   ἐν Μηδίᾳ νῦν Ῥωμαίοις πραχθέντων
[37]   στρατηγικὴν ἔχειν, καὶ νὴ Δία  καὶ   ἐν στρατοπέδῳ γεγονώς ποτε καὶ
[5]   καὶ μάλιστα ὁπόσοις ἀποτετέλεσται ἤδη  καὶ   ἐν τῷ κοινῷ δέδεικται
[20]   τῶν πολεμίων ἐξέθανον. Ἔτι δὲ  καὶ   ἐν τῷ τῶν νεκρῶν ἀριθμῷ,
[11]   τὴν παρὰ τῶν ἐπαινουμένων θηρώμενοι  καὶ   ἐνδιατρίβοντες ἄχρι τοῦ πᾶσι προφανῆ
[10]   ἀπορρίπτειν, παραδέχεσθαι δὲ τὰ δόκιμα  καὶ   ἔννομα καὶ ἀκριβῆ τὸν τύπον,
[55]   συμπεριπλοκῇ τῶν πραγμάτων, ἀπόλυτα γὰρ  καὶ   ἐντελῆ πάντα ποιήσει, καὶ τὸ
[40]   νομισθείη, οὓς πάλαι ἱστορία  καὶ   ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ἀπέτραπτο, οὐ
[20]   ἀποθανεῖν μυριάδας ἑπτὰ καὶ τριάκοντα  καὶ   ἓξ πρὸς τοῖς διακοσίοις, Ῥωμαίων
[51]   μόνον καὶ ἔπριον τὸν ἐλέφαντα  καὶ   ἔξεον καὶ ἐκόλλων καὶ ἐρρύθμιζον
[44]   ἐμφανίσαι τὸ πρᾶγμα, (μήτε ἀπορρήτοις  καὶ   ἔξω πάτου ὀνόμασι μήτε τοῖς
[45]   τὰ ἀκάτια καὶ συνδιοίσοντος ὑψηλὴν  καὶ   ἐπ᾽ ἄκρων τῶν κυμάτων τὴν
[6]   οὐκ ἂν ἁμάρτοι τῆς ὀρθῆς  καὶ   ἐπ᾽ εὐθὺ ἀγούσης, ἀρχήν τε
[9]   οὐ τοῦτο φημι, ὡς οὐχὶ  καὶ   ἐπαινετέον ἐν ἱστορίᾳ ἐνίοτε• ἀλλ᾽
[10]   τοῦ μετρίου τὴν ἱστορίαν μύθοις  καὶ   ἐπαίνοις καὶ τῇ ἄλλῃ θωπεία,
[28]   ἐν Εὐρώπῳ γιγνομένας σφαγὰς τοσαύτας  καὶ   ἐπελάσεις καὶ σπονδὰς ἀναγκαίας καὶ
[5]   δέδεικται ἱστορία. Εἰ δὲ  καὶ   ἐπῄνηται ὑπὸ τῶν τότε ἀκροασαμένων,
[51]   ἔξεον καὶ ἐκόλλων καὶ ἐρρύθμιζον  καὶ   ἐπήνθιζον τῷ χρυσῷ, καὶ τοῦτο
[31]   σφαγήν, ὡς παραβληθήσεται τῷ λέοντι,  καὶ   ἐπὶ πᾶσι τὸν τριπόθητον ἡμῖν
[32]   ἐπ᾽ ἀκαιρίμαν γλῶσσαν, φασίν, ἔλθῃ,  καὶ   ἐπὶ τῷ ἀριθμῷ τῶν βιβλίων
[26]   μονονουχὶ ζωμῶν καὶ λοπάδων μεμνημένου  καὶ   ἐπιδακρύοντος τῇ τῶν πλακούντων μνήμῃ,
[58]   ἐφεῖταί σοι τότε καὶ ῥητορεῦσαι  καὶ   ἐπιδεῖξαι τὴν τῶν λόγων δεινότητα.
[62]   ὄνομα ἔγραψεν, ἐπιχρίσας δὲ τιτάνῳ  καὶ   ἐπικαλύψας ἐπέγραψε τοὔνομα τοῦ τότε
[49]   καὶ ὅπως καὶ ᾗτινι γνώμῃ  καὶ   ἐπινοίᾳ ἔταξαν. Ἐπειδὰν δὲ ἀναμιχθῶσι,
[32]   οὐδ᾽ ὡς ἐν γέλωτι ποιήσασθαι  καὶ   ἐπισκῶψαι τὰς ἱστορίας οὕτω καλὰς
[51]   πεπορισμένων, οἱ δὲ ἔπλαττον μόνον  καὶ   ἔπριον τὸν ἐλέφαντα καὶ ἔξεον
[51]   ἐλέφαντα καὶ ἔξεον καὶ ἐκόλλων  καὶ   ἐρρύθμιζον καὶ ἐπήνθιζον τῷ χρυσῷ,
[9]   καλὸς Μιλήσιος ἀνταγωνίζοιτο αὐτῷ,  καὶ   ἐρώμενος, ὥς φασι, τοῦ Νικοστράτου
[15]   καὶ ἀπὸ Αἰθιοπίας ἤρξατο, ὥστε  καὶ   ἐς Αἴγυπτον κατέβη καὶ ἐς
[21]   οἶμαι ἡμερῶν ἐγένετο, ἀπόσιτοι δὲ  καὶ   ἐς ἑβδόμην διαρκοῦσιν οἱ πολλοί,
[11]   ὧν σὺ καταφρονεῖς, μάλα ἡδὺ  καὶ   ἐς κόρον γελάσονται, (ὁρῶντες τὸ
[19]   Ὀσρόου κόμη, διανέοντος τὸν Τίγρητα,  καὶ   ἐς οἷον ἄντρον κατέφυγε, κιττοῦ
[15]   ὥστε καὶ ἐς Αἴγυπτον κατέβη  καὶ   ἐς τὴν βασιλέως γῆν τὴν
[56]   καὶ ὑπογαστρίοις καὶ σαπέρδην ἐνθήσεις  καὶ   ἔτνος, ὅτι κἀκεῖνο παρεσκεύαστο, ἀμελήσεις
[29]   ἐργασάμενον• καὶ γὰρ ἐκινδύνευσε πολλὰ  καὶ   ἐτρώθη περὶ Σοῦραν, ἀπὸ τοῦ
[36]   τινος ῥαῖστά τε ἂν μάθοι  καὶ   εὖ μεταχειρίσαιτο ἐφ᾽ αὑτοῦ. ~Καὶ
[55]   μηκυνόμενον βραχυνόμενον, εὐαφὴς  καὶ   εὐάγωγος ἔστω ἐπὶ τὴν
[23]   ἀκέφαλα τὰ σώματα εἰσάγοντας, ἀπροοιμίαστα  καὶ   εὐθὺς ἐπὶ τῶν πραγμάτων, οἳ
[53]   τὸ τῆς εὐνοίας παρεὶς προσοχὴν  καὶ   εὐμάθειαν εὐπορήσει τοῖς ἀκούουσι. Προσέξουσι
[35]   φαίνονται, αἷς χρώμενος θᾶττον ἂν  καὶ   εὐμαρέστερον τελέσειεν ἄχρι πρὸς τὸν
[9]   ἐγκώμιον ἐς αὐτὴν ὡς τερπνὸν  καὶ   εὐφραῖνον τοὺς ἐντυγχάνοντας, ὁρᾷς ὅσον
[7]   μόνου ἑνὸς μέλει, ὁπωσοῦν ἐπαινέσαι  καὶ   εὐφρᾶναι τὸν ἐπαινούμενον, καὶ εἰ
[47]   ἀνακρίναντα, καὶ μάλιστα μὲν παρόντα  καὶ   ἐφορῶντα, εἰ δὲ μή, τοῖς
[34]   ἀσκήσει καὶ συνεχεῖ τῷ πόνῳ  καὶ   ζήλῳ τῶν ἀρχαίων προσγεγενημένη ἔστω.
[49]   ἀναμιχθῶσι, κοινὴ ἔστω θέα,  καὶ   ζυγοστατείτω τότε ὥσπερ ἐν τρυτάνῃ
[19]   κυανοῦ καὶ λευκοῦ καὶ μέλανος  καὶ   ζώνη ἰριοειδὴς καὶ δράκοντες ἑλικηδὸν
[23]   ἐκ δερμάτων σαπρῶν συγκεκαττυμένος  καὶ   ἀσπὶς οἰσυΐνη καὶ χοιρίνη
[28]   μεγάλα ἂν ἡμεῖς ἠγνοηκότες ἦμεν,  καὶ   ζημία Ῥωμαίοις ἀφόρητος, εἰ
[17]   μὴν κἀκεῖνο φορτικὸν ἔδοξέ μοι  καὶ   ἥκιστα σοφῷ ἀνδρὶ καὶ πώγωνι
[28]   ὑπὸ λέοντος ὀλίγου δεῖν καταβρωθείη,  καὶ   ἡλίκους ἰχθῦς ἐπρίατο ἐν Καισαρείᾳ•
[37]   μεταχειρίσαιτο ἐφ᾽ αὑτοῦ. ~Καὶ τοίνυν  καὶ   ἡμῖν τοιοῦτός τις μαθητὴς
[35]   μετὰ τῆς τέχνης. Ὥστε ἀπέστω  καὶ   ἡμῶν τὸ ἐπιφθονον τοῦτο τῆς
[14]   καὶ αὐτός, ὡς ἂν δύνηται•  καὶ   ἤρξατό γε τῆς ἱστορίας οὕτως,
[35]   οἷόν τι ἀμέλει καὶ Ἴκκος  καὶ   Ἡρόδικος καὶ Θέων καὶ εἴ
[2]   ἱστορίαν συγγράφει, μᾶλλον δὲ Θουκυδίδαι  καὶ   Ἡρόδοτοι καὶ Ξενοφῶντες ἡμῖν ἅπαντες,
[25]   εὗρεν, ὡς ἀνδρεῖός γε αὐτῷ  καὶ   ἡρωϊκὸς θάνατος γένοιτο. ~Εἶτ᾽
[49]   παρεκελεύσαντο, κἀκεῖνο ἀκηκούσθω, καὶ ὅπως  καὶ   ᾗτινι γνώμῃ καὶ ἐπινοίᾳ ἔταξαν.
[54]   καὶ ταῦτα νίκας Ἑλληνικὰς δηλοῦντα  καὶ   ἥττας βαρβαρικάς• Θουκυδίδης δέ, μέγαν
[56]   εἰ παραθέοις μὲν τὰ μικρὰ  καὶ   ἧττον ἀναγκαῖα, λέγοις δὲ ἱκανῶς
[36]   ἐπεὶ κἂν ἐκιθάριζε μὴ μαθὼν  καὶ   ηὔλει καὶ πάντα ἂν ἠπίστατο.
[8]   σειρᾶς ἀνασπάσας αἰωρῇ ὁμοῦ γῆν  καὶ   θάλατταν, δεδίασι μὴ ἀπορραγείσης ἐκείνης
[20]   καὶ τραύματα συνέγραψε πάνυ ἀπίθανα  καὶ   θανάτους ἀλλοκότους, ὡς εἰς δάκτυλον
[54]   ἐξίτηλα τῷ χρόνῳ γένηται, μεγάλα  καὶ   θαυμαστὰ ὄντα, καὶ ταῦτα νίκας
[35]   Σελεύκου (Στρατονίκης ἐκείνης) ἀποφαίνειν Ὀλυμπιονίκην  καὶ   Θεαγένει τῷ Θασίῳ Πολυδάμαντι
[35]   ἀμέλει καὶ Ἴκκος καὶ Ἡρόδικος  καὶ   Θέων καὶ εἴ τις ἄλλος
[15]   ὀνόματι ἤρξατο, χαριεστάτην ἀρχῶν ἁπασῶν  καὶ   θύμου τοῦ Ἀττικοῦ ἀποπνέουσαν. Ὅρα
[1]   ἅπαντες γὰρ ἐς τραγῳδίαν παρεκίνουν  καὶ   ἰαμβεῖα ἐφθέγγοντο καὶ μέγα ἐβόων,
[35]   τὴν προσήκουσαν• οἷόν τι ἀμέλει  καὶ   Ἴκκος καὶ Ἡρόδικος καὶ Θέων
[39]   κάνδυν πορφυροῦν καὶ στρεπτὸν χρυσοῦν  καὶ   ἵππον τῶν Νισαίων λήψεσθαι μισθὸν
[19]   ποταμοὺς ἑρμηνεύσας πρὸς τὸ σαφέστατον  καὶ   ἰσχυρότατον, ὡς ᾤετο• τὸ δὲ
[38]   τοὺς δὲ Ἀθηναίους περιπλεῖν Σικελίαν  καὶ   Ἰταλίαν μετὰ τῶν πρώτων τοῦ
[42]   τοῦτ᾽ ἐνομοθέτησε καὶ διέκρινεν ἀρετὴν  καὶ   κακίαν συγγραφικήν, ὁρῶν μάλιστα θαυμαζόμενον
[14]   ἀρχῆς διεξιών• γὰρ μιαρώτατος  καὶ   κάκιστα ἀπολούμενος Οὐολόγεσος ἤρξατο πολεμεῖν
[31]   Μεσοποταμίᾳ ᾤκισε μεγέθει τε μεγίστην  καὶ   κάλλει καλλίστην• ἔτι μέντοι ἐπισκοπεῖ
[62]   ἐπὶ τῇ Φάρῳ πύργον, μέγιστον  καὶ   κάλλιστον ἔργων ἁπάντων, ὡς πυρσεύοιτο
[9]   εἰ καὶ αὐτὸ παρακολουθήσειεν, ὥσπερ  καὶ   κάλλος ἀθλητῇ, εἰ δὲ μή,
[8]   μὲν καὶ ποιημάτων ἄλλαι ὑποσχέσεις  καὶ   κανόνες ἴδιοι, ἱστορίας δὲ ἄλλοι•
[44]   ὀνόμασι μήτε τοῖς ἀγοραίοις τούτοις  καὶ   καπηλικοῖς, ἀλλ᾽ ὡς μὲν τοὺς
[43]   ἰσχύν, τὴν μὲν σφοδρὰν ἐκείνην  καὶ   κάρχαρον καὶ συνεχῆ ταῖς περιόδοις
[45]   γὰρ αὐτῇ τότε μέγιστος παρακινῆσαι  καὶ   κατενεχθῆναι ἐς τὸν τῆς ποιητικῆς
[38]   μέγα ἐν τῇ ἐκκλησίαι δυνάμενος  καὶ   κατέχων τὸ βῆμα, ὡς μὴ
[8]   δόξαν τῷ ποιητῇ• ἔνθεος γὰρ  καὶ   κάτοχος ἐκ Μουσῶν, κἂν ἵππων
[3]   ἐν ἐτύγχανεν οἰκῶν, ἄνω  καὶ   κάτω τοῦ Κρανείου• καί τινος
[55]   δευτέρῳ μὴ γειτνιᾶν μόνον, ἀλλὰ  καὶ   κοινωνεῖν καὶ ἀνακεκρᾶσθαι κατὰ τὰ
[17]   κόρον, καὶ τὰ ἐγκώμια φορτικὰ  καὶ   κομιδῇ βωμολοχικά, οὐκ ἀσυλλόγιστα μέντοι,
[8]   τις ἀθλητην τῶν καρτερῶν τούτων  καὶ   κομιδῇ πρινίνων ἁλουργίσι περιβάλοι καὶ
[22]   ὅπλοις περιεσμαραγεῖτο καὶ ὄτοβος ἦν  καὶ   κόναβος ἅπαντα ἐκεῖνα, καὶ
[31]   καλὴ πόλις ἐκείνη, λήρου πολλοῦ  καὶ   κορύζης συγγραφικῆς γέμουσα• τὰ δ᾽
[1]   ἐπὶ πολύ, ἄχρι δὴ χειμὼν  καὶ   κρύος δὲ μέγα γενόμενον ἔπαυσε
[4]   σοι φράσω. Τούτου μὲν καπνοῦ  καὶ   κύματος» καὶ φροντίδων, ὅσαι τῷ
[56]   λοπάσι τοσαύταις καὶ συσὶν ἀγρίοις  καὶ   λαγωοῖς καὶ ὑπογαστρίοις καὶ σαπέρδην
[20]   ἐμπηδήσας, πολλάκις ὀρνίθων καὶ συείων  καὶ   λαγῴων προκειμένων, ὐπερεμπίπλαται ἔτνους τινὸς
[29]   καὶ ἀπὸ χειρὸς αὐτὸν μεγάλα  καὶ   λαμπρὰ ἐν τῷ πολέμῳ τούτῳ
[1]   ἦν πόλις ὠχρῶν ἁπάντων  καὶ   λεπτῶν τῶν ἑβδομαίων ἐκείνων τραγῳδῶν,
[19]   οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῆς ἐκ κυανοῦ  καὶ   λευκοῦ καὶ μέλανος καὶ ζώνη
[1]   ἀπὸ τῆς πρώτης εὐθὺς ἐρρωμένως  καὶ   λιπαρεῖ τῷ πυρετῷ, περὶ δὲ
[58]   πολλὰ ὄντα. ~Ἢν δὲ ποτε  καὶ   λόγους ἐροῦντα τινα δεήσῃ εἰσάγειν,
[26]   μὲν αὐτοῦ κατεγίγνωσκον, μονονουχὶ ζωμῶν  καὶ   λοπάδων μεμνημένου καὶ ἐπιδακρύοντος τῇ
[56]   τοῖς πέμμασι καὶ τοῖς ὀρνέοις  καὶ   λοπάσι τοσαύταις καὶ συσὶν ἀγρίοις
[57]   μὲν γὰρ τὸν λοιμὸν διηγῆται  καὶ   μακρὸς εἶναι δοκῇ, σὺ τὰ
[45]   μεγαληγόρος καὶ διηρμένη καὶ ἐκείνη,  καὶ   μάλισθ᾽ ὁπόταν παρατάξεσι καὶ μάχαις
[13]   ὥσπερ οἱ ἄμορφοι τῶν ἀνθρώπων,  (καὶ   μάλιστά γε τὰ γύναια τοῖς
[56]   ἄκρα. ~(Τάχος ἐπὶ πᾶσι χρήσιμον,  καὶ   μάλιστα εἰ μὴ ἀπορία τῶν
[32]   ἀριθμῷ τῶν βιβλίων ἔτι σεμνυνόμενοι,  καὶ   μάλιστα ἐπὶ ταῖς ἐπιγραφαῖς• καὶ
[12]   ἀποστρέφονται ὡς κόλακας, εὖ ποιοῦντες,  καὶ   μάλιστα ἢν ἀνδρώδεις τὰς γνώμας
[7]   οἷα κἀμοὶ πολλάκις ἀκροωμένῳ ἔδοξε,  καὶ   μάλιστα ἢν ἅπασιν αὐτοῖς ἀναπετάσῃς
[11]   ἐπαινουμένῳ, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐπαχθεῖς,  καὶ   μάλιστα ἢν ὑπερφυεῖς τὰς ὑπερβολὰς
[47]   πολλάκις περὶ τῶν αὐτῶν ἀνακρίναντα,  καὶ   μάλιστα μὲν παρόντα καὶ ἐφορῶντα,
[4]   κατὰ τῶν πετρῶν κυλίοι τις,  καὶ   μάλιστα οἷον τοὐμὸν τοῦτο πιθάκνιον
[5]   δὲ καὶ πάνυ ἐπαχθὴς δόξων,  καὶ   μάλιστα ὁπόσοις ἀποτετέλεσται ἤδη καὶ
[26]   πάνυ δακρῦσαι ὑπὸ τοῦ γέλωτος,  καὶ   μάλιστα ὁπότε ῥήτωρ
[38]   ὡς μὴ εἰπεῖν ὅτι ὀλέθριος  καὶ   μανικὸς ἄνθρωπος οὗτος ἦν• οὐδὲ
[31]   τρίτον τάγμα καὶ οἱ Κελτοὶ  καὶ   Μαύρων μοῖρα ὀλίγη σὺν Κασσίῳ
[45]   ἐκείνη, καὶ μάλισθ᾽ ὁπόταν παρατάξεσι  καὶ   μάχαις καὶ ναυμαχίαις συμπλέκηται• δεήσει
[1]   τραγῳδίαν παρεκίνουν καὶ ἰαμβεῖα ἐφθέγγοντο  καὶ   μέγα ἐβόων, μάλιστα δὲ τὴν
[20]   τρέπονται, καὶ ὁπόταν ἐς πολλὰ  καὶ   μεγάλα πράγματα ἐμπέσωσιν, ἐοίκασιν οἰκέτῃ
[54]   αὐτὸς ἐλπίσας ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον  καὶ   μείζω τῶν προγεγενημένων ἐκεῖνον τὸν
[19]   αὐτῆς ἐκ κυανοῦ καὶ λευκοῦ  καὶ   μέλανος καὶ ζώνη ἰριοειδὴς καὶ
[62]   ἄχρι ἂν ἑστήκῃ πύργος  καὶ   μένῃ αὐτοῦ τέχνη. ~Χρὴ
[46]   καὶ συνθήκῃ τῶν ὀνομάτων εὐκράτῳ  καὶ   μέσῃ χρηστέον, οὔτε ἄγαν ἀφιστάντα
[30]   παισὶ νενίκηκε τῶν ἐν Ἀρμενίᾳ  καὶ   Μεσοποταμίᾳ καὶ ἐν Μηδίᾳ νῦν
[1]   Περσέως ῥῆσιν ἐν μέρει διεξῄεσαν,  καὶ   μεστὴ ἦν πόλις ὠχρῶν
[59]   πεφεισμένοι καὶ περιεσκεμμένοι (καὶ ἀσυκοφάντητοι  καὶ   μετὰ ἀποδείξεων καὶ ταχεῖς καὶ
[51]   μετὰ ταῦτα ὁρᾶν τὰ λεγόμενα  καὶ   μετὰ τοῦτο ἐπαινῇ, τότε δὴ
[34]   παντὸς ἦν ἄξιον, εἰ μεταπλάσαι  καὶ   μετακοσμῆσαι τὰ τηλικαῦτα ἠδύνατο
[12]   τὸν Ἄθω εἰκόνα ποιήσειν αὐτοῦ  καὶ   μετακοσμήσειν τὸ ὄρος εἰς ὁμοιότητα
[50]   σπευδέτω καὶ ὡς δυνατὸν ὁμοχρονείτω  καὶ   μεταπετέσθω ἀπ᾽ Ἀρμενίας μὲν εἰς
[21]   τὰ ὀνόματα μεταποιῆσαι τὰ Ρωμαίων  καὶ   μετεγγράψαι ἐς τὸ Ἑλληνικὸν, ὡς
[39]   αὐτῷ, καὶ ὅλως πῆχυς εἷς  καὶ   μέτρον ἀκριβές, ἀποβλέπειν μὴ εἰς
[6]   τάξιν ἥντινα τοῖς ἔργοις ἐφαρμοστέον  καὶ   μέτρον ἑκάστου καὶ σιωπητέον
[9]   ἐν καιρῷ τῷ προσήκοντι ἐπαινετέον  καὶ   μέτρον ἐπακτέον τῷ πράγματι, τὸ
[59]   καὶ μετὰ ἀποδείξεων καὶ ταχεῖς  καὶ   μὴ ἄκαιροι, ἐπεὶ ἔξω τοῦ
[62]   ναυτιλλομένοις ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάττης  καὶ   μὴ καταφέροιντο εἰς τὴν Παραιτονίαν,
[61]   μέμνησο πολλάκις γὰρ τοῦτο ἐρῶ  καὶ   μὴ πρὸς τὸ παρὸν μόνον
[10]   ἀφεστῶσα ἐσθὴς τοῦ σώματος  καὶ   μὴ προσιζάνουσα καὶ τοῦ θεοῦ
[4]   κοινωνήσαιμι αὐτοῖς τῆς οἰκοδομίας, εἰ  καὶ   μὴ τῆς ἐπιγραφῆς, ἄκρῳ γε
[42]   ἤπερ ἐς τὸ παρὸν ἀγώνισμα,  καὶ   μὴ τὸ μυθῶδες ἀσπάζεσθαι, ἀλλὰ
[44]   συνεῖναι, τοὺς δὲ πεπαιδευμένους ἐπαινείσαι,  καὶ   μὴν καὶ σχήμασι κεκοσμήσθω ἀνεπαχθέσι
[38]   πάντων ἐλεύθερος ἔστω τὴν γνώμην  καὶ   μήτε φοβείσθω μηδένα μήτε ἐλπιζέτω
[37]   στρατιώτας ἑωρακὼς καὶ ὅπλα εἰδὼς  καὶ   μηχανήματα, ἔτι δὲ καὶ τί
[18]   ἐρέων περὶ Ῥωμαίων καὶ Περσέων,  καὶ   μικρὸν ὕστερον• ἔδεε γὰρ Πέρσῃσι
[39]   ὡς ἔφην, τοῦτο ἴδιον ἱστορίας,  καὶ   μόνῃ θυτέον τῇ ἀληθείαι, εἴ
[9]   ἐραστὰς ἐπισπάσαιτο, ἄχρι δ᾽ ἂν  καὶ   μόνον ἔχῃ τὸ ἴδιον ἐντελές,
[24]   ποταμῶν, ἑκατέρωθεν ἐν χρῷ παραμειβομένων  καὶ   μονονουχὶ τοῦ τείχους ψαυόντων. Τὸ
[42]   θαυμαζόμενον τὸν Ἡρόδοτον, ἄχρι τοῦ  καὶ   Μούσας κληθῆναι αὐτοῦ τὰ βιβλία•
[60]   ἱστορεῖν τὰ πεπραγμένα. ~Καὶ μὴν  καὶ   μῦθος εἴ τις παρεμπέσοι, λεκτέος
[19]   ἐς οἷον ἄντρον κατέφυγε, κιττοῦ  καὶ   μυρρίνης καὶ δάφνης ἐς ταὐτὸ
[45]   μάλισθ᾽ ὁπόταν παρατάξεσι καὶ μάχαις  καὶ   ναυμαχίαις συμπλέκηται• δεήσει γὰρ τότε
[14]   ἔναγχος ἐν Ἰωνίᾳ συγγραφέων τινῶν,  καὶ   νὴ Δία ἐν Ἀχαΐα πρῴην
[37]   τικῆς καὶ ἐμπειρίαν στρατηγικὴν ἔχειν,  καὶ   νὴ Δία καὶ ἐν στρατοπέδῳ
[16]   καὶ ὑπεγέγραπτο ἑκάστῃ ἀριθμός,  (καὶ   νὴ Δία καὶ τὸ προοίμιον
[10]   δῆμον ἐπινοῇς, ἀλλὰ τοὺς δικαστικῶς  καὶ   νὴ Δία συκοφαντικῶς προσέτι γε
[9]   οὐδὲν κωλύσει ἀφ᾽ Ἡρακλέους γενέσθαι  καὶ   Νικόστρατον Ἰσιδότου, (γεννάδαν ὄντα καὶ
[8]   μὲν γὰρ ἀκρατὴς ἐλευθερία  καὶ   νόμος εἷς. Τὸ δόξαν τῷ
[16]   λέγων καὶ πείρην καὶ ὁκόσα  καὶ   νοῦσοι, τὰ δ᾽ ἄλλα ὁμοδίαιτα
[5]   τότε τῷ αὐτῷ πήχει ὥσπερ  καὶ   νῦν μετρούντων τὸ πρᾶγμα• (ὁ
[2]   παραβαλεῖν, τὸ Ἀβδηριτικὸν ἐκεῖνο πάθος  καὶ   νῦν τοὺς πολλοὺς τῶν πεπαιδευμένων
[2]   μᾶλλον δὲ Θουκυδίδαι καὶ Ἡρόδοτοι  καὶ   Ξενοφῶντες ἡμῖν ἅπαντες, καὶ ὡς
[28]   ἡλίκους ἰχθῦς ἐπρίατο ἐν Καισαρείᾳ•  καὶ   θαυμαστὸς συγγραφεὺς ἀφεὶς τὰς
[43]   τῆς γραφῆς, ἀλλ᾽ εἰρηνικώτερον διακείμενος,  καὶ   μὲν νοῦς σύστοιχος ἔστω
[22]   ἦν καὶ κόναβος ἅπαντα ἐκεῖνα,  καὶ   στρατηγὸς ἐμερμήριζεν τρόπω
[33]   τι καὶ αὐτὸς ἐπινοῆσαι δεξιὸν  καὶ   οὐδεὶς ἄν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽
[42]   ὕστερον. Καὶ ἐπάγει τὸ χρήσιμον  καὶ   τέλος ἄν τις εὖ
[31]   συντέτακται, καὶ τὸ τρίτον τάγμα  καὶ   οἱ Κελτοὶ καὶ Μαύρων μοῖρα
[19]   καὶ Γοργὼν ἐπὶ τοῦ ὀμφαλοῦ  καὶ   οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῆς ἐκ κυανοῦ
[19]   ὅσαι μυριάδες ἐπῶν ἕκαστον τούτων,  καὶ   οἵα ἦν Ὀσρόου κόμη,
[38]   Νικίου τελευτὴν καὶ ὡς ἐδίψων  καὶ   οἷον τὸ ὕδωρ ἔπιναν καὶ
[6]   μέτρον ἑκάστου καὶ σιωπητέον  καὶ   οἷς ἐνδιατριπτέον καὶ ὅσα παραδραμεῖν
[16]   ἰητρείην μὲν λέγων καὶ πείρην  καὶ   ὁκόσα καὶ νοῦσοι, τὰ δ᾽
[17]   μικρὸν ἄλλος συλλογισμός, εἶτα ἄλλος•  καὶ   ὅλως ἐν ἅπαντι σχήματι συνηρώτητο
[37]   καὶ τί ἐξελαύνειν περιελαύνειν,  καὶ   ὅλως, οὐ τῶν κατοικιδίων τις
[39]   δὲ ἄλλων ἁπάντων ἀμελητέον αὐτῷ,  καὶ   ὅλως πῆχυς εἷς καὶ μέτρον
[9]   ἐπαχθὲς τοῖς ὕστερον ἀναγνωσομένοις αὐτά,  καὶ   ὅλως πρὸς τὰ ἔπειτα κανονιστέον
[8]   τὴν δὲ ζώνην τῷ Ἄρει,  καὶ   ὅλως σύνθετον ἐκ πάντων θεῶν
[55]   διηγήσεως ἀρεταῖς κατακεκοσμήσθω, λείως τε  καὶ   ὁμαλῶς προϊοῦσα καὶ αὐτὴ ὁμοίως,
[57]   τοιαύτην ἅπασαν λιχνείαν, οἷον ὁραῖς  καὶ   Ὅμηρος μεγαλόφρων ποιεῖ• καίτοι
[23]   οὕτως, ἀλλ᾽ ὅμοια τὰ πάντα  καὶ   ὁμόχροα εἶναι καὶ συνᾷδον τῇ
[34]   συμβούλου δεόμενα• οὐ γὰρ συνετοὺς  καὶ   ὀξεῖς ἀποφαίνειν τοὺς μὴ παρὰ
[37]   γυμναζομένους ταττομένους στρατιώτας ἑωρακὼς  καὶ   ὅπλα εἰδὼς καὶ μηχανήματα, ἔτι
[51]   στιλπνῷ καὶ ἀκριβεῖ τὸ κέντρον,  καὶ   ὁποίας ἂν δέξηται τὰς μορφὰς
[20]   χωρίων καὶ ἄντρων ἐκφράσεις τρέπονται,  καὶ   ὁπόταν ἐς πολλὰ καὶ μεγάλα
[6]   ἐνδιατριπτέον καὶ ὅσα παραδραμεῖν ἄμεινον  καὶ   ὅπως ἑρμηνεῦσαι αὐτὰ καὶ συναρμόσαι.
[49]   εἴ τι παρεκελεύσαντο, κἀκεῖνο ἀκηκούσθω,  καὶ   ὅπως καὶ ᾗτινι γνώμῃ καὶ
[15]   ἐν Νισίβι ἀπῆλθον ἀκριβῶς εἰδὼς  καὶ   ὅσα ἀπελθόντος ἐρεῖν ἔμελλε. (Καὶ
[6]   σιωπητέον καὶ οἷς ἐνδιατριπτέον  καὶ   ὅσα παραδραμεῖν ἄμεινον καὶ ὅπως
[16]   Μουσηγέτης καὶ πάσης παιδείας ἄρχων•  καὶ   ὅτι ἀρξάμενος ἐν τῇ Ἰάδι
[28]   τινὰς τῶν ἀγροίκων, ἄριστον παρατιθεμένους,  καὶ   ὅτι τὰ μὲν πρῶτα ἐκεῖνοι
[22]   δὴ οὕτω τοῖς ὅπλοις περιεσμαραγεῖτο  καὶ   ὄτοβος ἦν καὶ κόναβος ἅπαντα
[34]   ἔστω. Ταῦτα μὲν οὖν ἄτεχνα  καὶ   οὐδὲν ἐμοῦ συμβούλου δεόμενα• οὐ
[28]   πλείω ὕδατος ἀναλωκότος ἐς ψυχρὰν  καὶ   οὐδὲν ἡμῖν προσήκουσαν διήγησιν, ὡς
[47]   μή, τοῖς ἀδεκαστότερον ἐξηγουμένοις προσέχοντα  καὶ   οὓς εἰκάσειεν ἄν τις ἥκιστα
[29]   ἐπισκοπεῖν. ~Ἄλλος, Φίλων, μάλα  καὶ   οὗτος γελοῖος, οὐδὲ τὸν ἕτερον
[1]   (τοῖς δ᾽ ἱδρὼς ἐπιγενόμενος, πολὺς  καὶ   οὗτος, ἔλυσε τὸν πυρετόν. Ἐς
[31]   τὸν περίπλουν τῆς ἔξω θαλάττης,  καὶ   οὐχ ὑπόσχεσις ταῦτα μόνον, ἀλλὰ
[10]   κροκωτῷ καὶ πορφυρίδι ἔρια ξαίνοντα  καὶ   παιόμενον ὑπὸ τῆς Ὀμφάλης τῷ
[22]   τεῖχος δὲ πεσὸν μεγάλως ἐδούπησε,  καὶ   πάλιν ἐν ἑτέρω μέρει τῆς
[18]   ἔδεε γὰρ Πέρσῃσι γενέσθαι κακῶς»  καὶ   πάλιν ἦν Ὀσρόης, τὸν οἱ
[36]   ἐκιθάριζε μὴ μαθὼν καὶ ηὔλει  καὶ   πάντα ἂν ἠπίστατο. Νῦν δὲ
[56]   γὰρ ἢν ἑστιᾷς τοὺς φίλους  καὶ   πάντα παρεσκευασμένα, διὰ τοῦτο
[19]   ὀλίγῳ ἀμείνων αὐτοῦ, πάσας πόλεις  καὶ   πάντα ὄρη καὶ πεδία καὶ
[10]   ὀξύτερον μὲν τοῦ Ἄργου ὁρῶντας  καὶ   πανταχόθεν τοῦ σώματος, ἀργυραμοιβικῶς δὲ
[15]   τὴν πορφύραν ἐπικοσμοῦντα καὶ ἐμπρέποντα  καὶ   πάντως συνᾴδοντα. ~(Ἄλλος δέ τις
[5]   πολλοὺς αὐτῶν ἐπιστρέψων, ἐνίοις δὲ  καὶ   πάνυ ἐπαχθὴς δόξων, καὶ μάλιστα
[61]   πρὸς τοὺς ἔπειτα μᾶλλον σύγγραφε  (καὶ   παρ᾽ ἐκείνων ἀπαίτει τὸν μισθὸν
[20]   τῶν νεκρῶν ἀριθμῷ, τοῦτο μὲν  καὶ   παρὰ τὰ γεγραμμένα ἐν ταῖς
[56]   ἱκανῶς τὰ μεγάλα• μᾶλλον δὲ  καὶ   παραλειπτέον πολλά, οὐδὲ γὰρ ἢν
[61]   ἐκεῖνος μέντοι ἐλεύθερος ἀνὴρ ἦν  καὶ   παρρησίας μεστός, οὐδὲν οὔτε κολακευτικὸν
[23]   τὸν Ξενοφῶντα οὕτως ἀρξάμενον Δαρείου  καὶ   Παρυσάτιδος παῖδες γίγνονται δύο» καὶ
[16]   Ἀπόλλωνος υἱός, Ἀπόλλων δὲ Μουσηγέτης  καὶ   πάσης παιδείας ἄρχων• καὶ ὅτι
[19]   πάσας πόλεις καὶ πάντα ὄρη  καὶ   πεδία καὶ ποταμοὺς ἑρμηνεύσας πρὸς
[16]   κοινὴν μετῆλθεν, ἰητρείην μὲν λέγων  καὶ   πείρην καὶ ὁκόσα καὶ νοῦσοι,
[14]   ὁρᾷς ὡς ἐμμελὴς ἀρχὴ  καὶ   περὶ πόδα τῇ ἱστορία (καὶ
[61]   μισθὸν τῆς γραφῆς, ὡς λέγηται  καὶ   περὶ σοῦ• ἐκεῖνος μέντοι ἐλεύθερος
[24]   διατάξεως ἁμαρτήματά ἐστι, τὸ δὲ  καὶ   περὶ τοὺς τόπους αὐτοὺς ψεύδεσθαι,
[59]   γὰρ ψόγοι πάνυ πεφεισμένοι  καὶ   περιεσκεμμένοι (καὶ ἀσυκοφάντητοι καὶ μετὰ
[53]   ὕστερον ποιήσει, τὰς αἰτίας προεκτιθέμενος  καὶ   περιορίζων τὰ κεφάλαια τῶν γεγενημένων.
[18]   ἤρξατο• Ἔρχομαι ἐρέων περὶ Ῥωμαίων  καὶ   Περσέων, καὶ μικρὸν ὕστερον• ἔδεε
[40]   συγγεγραφότι ὑπὲρ τοῦ Ἀχιλλέως, ἤδη  καὶ   πιστεύειν τινὲς ὑπάγονται, μόνον τοῦτο
[37]   οἱ λόχοι, πῶς οἱ ἱππεῖς  καὶ   πόθεν καὶ τί ἐξελαύνειν
[8]   οἱ τοιοῦτοι ὡς ποιητικῆς μὲν  καὶ   ποιημάτων ἄλλαι ὑποσχέσεις καὶ κανόνες
[45]   γνώμη κοινωνείτω καὶ προσαπτέσθω τι  καὶ   ποιητικῆς, παρ᾽ ὅσον μεγαληγόρος καὶ
[22]   διὰ τῆς ἑβδόμης. ~Τοὺς δὲ  καὶ   ποιητικοῖς ὀνόμασιν, καλὲ Φίλων,
[31]   τὸ τέλος τῆς γραφῆς, ἀλλὰ  καὶ   πόλιν ἤδη ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ
[43]   πυκνός, λέξις δὲ σαφὴς  καὶ   πολιτική, οἵα ἐπισημότατα δηλοῦν τὸ
[29]   κοντῶν μεγάλων ἐκδεδεμένους ὑψηλοὺς αἰωρεῖσθαι  καὶ   πόρρωθεν ἐπελαυνόντων δέος ἐμποιεῖν, ἐν
[10]   οὖσαν, αὐτὸν δὲ ἐν κροκωτῷ  καὶ   πορφυρίδι ἔρια ξαίνοντα καὶ παιόμενον
[19]   καὶ πάντα ὄρη καὶ πεδία  καὶ   ποταμοὺς ἑρμηνεύσας πρὸς τὸ σαφέστατον
[37]   ἀγεννής, ἀλλ᾽ ὀξὺ δεδορκώς, οἷος  καὶ   πράγμασι χρήσασθαι ἄν, εἰ ἐπιτραπείη,
[31]   Ἰνδὸν ποταμόν• τι δὲ  καὶ   πράξουσιν πῶς δέξονται τὴν
[3]   ἐπεὶ μηδὲν εἶχεν τι  καὶ   πράττοι (οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ ἐς
[38]   μόνον τοῖς ἀπαγγέλλουσι. ~Μάλιστα δὲ  καὶ   πρὸ τῶν πάντων ἐλεύθερος ἔστω
[26]   ἐμέμνητο τῶν πολυτελῶν ἐκείνων δείπνων  καὶ   προπόσεων, εἶτα ἐπέθηκεν Αἰάντειόν τινα
[5]   ἀποκειμένων. Ὅμως δὲ οὐ χεῖρον  καὶ   πρὸς αὐτοὺς ἐκείνους εἰρῆσθαι, ἵν᾽
[60]   περὶ αὐτοῦ• σὺ δ᾽ ἀκίνδυνος  καὶ   πρὸς οὐδέτερον ἐπιρρεπέστερος. ~Τὸ δ᾽
[50]   ἐπανίτω λυθείς, ὁπόταν ἐκεῖνα καλῇ•  καὶ   πρὸς πάντα σπευδέτω καὶ ὡς
[14]   τὸν αὐτὸν τοῦτον πόλεμον διηγουμένων•  καὶ   πρὸς Χαρίτων μηδεὶς ἀπιστήση τοῖς
[45]   ~Καὶ μὲν γνώμη κοινωνείτω  καὶ   προσαπτέσθω τι καὶ ποιητικῆς, παρ᾽
[23]   εὐθὺς ἐπὶ τῶν πραγμάτων, οἳ  καὶ   προσεταιρίζονται τὸν Ξενοφῶντα οὕτως ἀρξάμενον
[51]   ἐποίουν, ἀλλ᾽ μὲν ὑπῆρχε  καὶ   προϋπεβέβλητο, Ἠλείων Ἀθηναίων
[5]   ἐσθίειν, ἀλλὰ πάνυ ῥᾷστον  καὶ   πρόχειρον καὶ ἅπαντος εἶναι ἱστορίαν
[7]   ἕνεκα τῶν ἤδη οὕτω συγγεγραμμένων,  (καὶ   πρῶτόν γε ἐκεῖνο, ἡλίκον ἁμαρτάνουσιν,
[22]   οὕτως εὐτελῆ ὀνόματα καὶ δημοτικὰ  καὶ   πτωχικὰ πολλὰ παρενεβέβυστο, τό ἐπέστειλεν
[43]   μὲν νοῦς σύστοιχος ἔστω  καὶ   πυκνός, λέξις δὲ σαφὴς
[17]   μοι καὶ ἥκιστα σοφῷ ἀνδρὶ  καὶ   πώγωνι πολιῷ καὶ βαθεῖ πρέπον,
[12]   ὥσπερ Ἀριστόβουλος μονομαχίαν γράψας Ἀλεξάνδρου  καὶ   Πώρου, καὶ ἀναγνόντος αὐτῷ τοῦτο
[4]   ὄστρακα. Τί οὖν ἔγνωσταί μοι  καὶ   πῶς ἀσφαλῶς μεθέξω τοῦ πολέμου,
[58]   ταῦτα. Πλὴν ἐφεῖταί σοι τότε  καὶ   ῥητορεῦσαι καὶ ἐπιδεῖξαι τὴν τῶν
[48]   χρωννύτω τῇ λέξει καὶ σχηματιζέτω  καὶ   ῥυθμιζέτω. ~Καὶ ὅλως ἐοικέτω τότε
[15]   συνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Παρθυαίων  καὶ   Ῥωμαίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους,
[56]   ἀγρίοις καὶ λαγωοῖς καὶ ὑπογαστρίοις  καὶ   σαπέρδην ἐνθήσεις καὶ ἔτνος, ὅτι
[53]   χρησίμων ἐρεῖ• εὐμαθῆ δὲ  καὶ   σαφῆ τὰ ὕστερον ποιήσει, τὰς
[57]   ἀλλ᾽ ὀλίγον προσαψάμενος, τοῦ χρησίμου  καὶ   σαφοῦς ἕνεκα, μεταβήσῃ ἐκφυγὼν τὸν
[14]   τέλει τοῦ φροιμίου ὑπισχνεῖτο διαρρήδην  καὶ   σαφῶς, (ἐπὶ μεῖζον μὲν αἴρειν
[17]   τριόδου. ~Εἰ δέ με δεῖ  καὶ   σοφοῦ ἀνδρὸς μνησθῆναι, τὸ μὲν
[28]   γιγνομένας σφαγὰς τοσαύτας καὶ ἐπελάσεις  καὶ   σπονδὰς ἀναγκαίας καὶ φυλακὰς καὶ
[63]   νῦν ἐπαινουμένοις. Οὗτός σοι κανὼν  καὶ   στάθμη ἱστορίας δικαίας. Καὶ εἰ
[24]   ψεύδεσθαι, οὐ παρασάγγας μόνον, ἀλλὰ  καὶ   σταθμοὺς ὅλους, τίνι τῶν καλῶν
[50]   μηδὲ νεαρῶς, ἀλλὰ ῥᾳδίως ἀπολυέσθω•  καὶ   στήσας ἐνταῦθά που ταῦτα ἐπ᾽
[51]   ἐοικυῖαν παρασχέσθω τὴν γνώμην ἀθόλῳ  καὶ   στιλπνῷ καὶ ἀκριβεῖ τὸ κέντρον,
[47]   προσθήσειν τοῖς γεγονόσι. Κἀνταῦθα ἤδη  καὶ   στοχαστικός τις καὶ συνθετικὸς τοῦ
[7]   τὰ γεγενημένα τοῖς ἐπαίνοις ἀρχόντων  καὶ   στρατηγῶν ἐνδιατρίβουσι, τοὺς μὲν οἰκείους
[16]   κομιδῇ πεζὸν καὶ χαμαιπετές, οἷον  καὶ   στρατιώτης ἄν τις τὰ καθ᾽
[39]   ὤν, ἐλπίζῃ κάνδυν πορφυροῦν  καὶ   στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ἵππον τῶν
[2]   Πόλεμος ἁπάντων πατήρ» εἴ γε  καὶ   συγγραφέας τοσούτους ἀνέφυσεν ὑπὸ μιᾷ
[29]   καὶ ἄλλους περισπειραθέντων αὐτοῖς, ἀποπνιγῆναι  καὶ   συγκλασθῆναι• (ταῦτα δὲ ἐφεστὼς ὁρᾶν
[20]   νόμον, ἀλλ᾽ ἐμπηδήσας, πολλάκις ὀρνίθων  καὶ   συείων καὶ λαγῴων προκειμένων, ὐπερεμπίπλαται
[49]   τρυτάνῃ τὰ γιγνόμενα καὶ συνδιωκέτω  καὶ   συμφευγέτω. ~(Καὶ πᾶσι τούτοις μέτρον
[23]   τὰ πάντα καὶ ὁμόχροα εἶναι  καὶ   συνᾷδον τῇ κεφαλῇ τὸ ἄλλο
[6]   ἄμεινον καὶ ὅπως ἑρμηνεῦσαι αὐτὰ  καὶ   συναρμόσαι. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ
[45]   τινος ἀνέμου ἐπουριάσοντος τὰ ἀκάτια  καὶ   συνδιοίσοντος ὑψηλὴν καὶ ἐπ᾽ ἄκρων
[49]   ὥσπερ ἐν τρυτάνῃ τὰ γιγνόμενα  καὶ   συνδιωκέτω καὶ συμφευγέτω. ~(Καὶ πᾶσι
[28]   μὴ νὺξ κατέλαβε, τάχ᾽ ἂν  καὶ   συνεδείπνει μετ᾽ αὐτοῦ ἤδη τῶν
[34]   δύναμις δὲ πολλῇ τῇ ἀσκήσει  καὶ   συνεχεῖ τῷ πόνῳ καὶ ζήλῳ
[43]   μὲν σφοδρὰν ἐκείνην καὶ κάρχαρον  καὶ   συνεχῆ ταῖς περιόδοις καὶ ἀγκύλην
[47]   Κἀνταῦθα ἤδη καὶ στοχαστικός τις  καὶ   συνθετικὸς τοῦ πιθανωτέρου ἔστω. ~Καὶ
[46]   ἀπολείποιτο τῆς φορᾶς. ~Καὶ μὴν  καὶ   συνθήκῃ τῶν ὀνομάτων εὐκράτῳ καὶ
[56]   τοῖς ὀρνέοις καὶ λοπάσι τοσαύταις  καὶ   συσὶν ἀγρίοις καὶ λαγωοῖς καὶ
[19]   καὶ δάφνης ἐς ταὐτὸ συμπεφυκότων  καὶ   σύσκιον ἀκριβῶς ποιούντων αὐτό. Σκόπει
[44]   δὲ πεπαιδευμένους ἐπαινείσαι, καὶ μὴν  καὶ   σχήμασι κεκοσμήσθω ἀνεπαχθέσι καὶ τὸ
[48]   κάλλος καὶ χρωννύτω τῇ λέξει  καὶ   σχηματιζέτω καὶ ῥυθμιζέτω. ~Καὶ ὅλως
[48]   μὲν ὑπόμνημα τι συνυφαινέτω αὐτῶν  καὶ   σῶμα ποιείτω ἀκαλλὲς ἔτι καὶ
[45]   μάλιστα πειστέον τηνικαῦτα τῷ χαλινῷ  καὶ   σωφρονητέον, εἰδότας ὡς ἱπποτυφία τις
[1]   θεῶν τύραννε κἀνθρώπων Ἔρως,  καὶ   τὰ ἄλλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ
[26]   ὑπερεπαινέσαι τὸν Ἀφράνιον. Ἐγὼ δὲ  καὶ   τὰ ἄλλα μὲν αὐτοῦ κατεγίγνωσκον,
[17]   Τὸ τῆς κολακείας ἐς κόρον,  καὶ   τὰ ἐγκώμια φορτικὰ καὶ κομιδῇ
[31]   ἀφήγησις» ~Ἤδη δ᾽ ἐγώ τινος  καὶ   τὰ μέλλοντα συγγεγραφότος ἤκουσα, καὶ
[8]   αὐτὸν ὅμοιον εἶναι τὴν κεφαλὴν  καὶ   τὰ ὄμματα, τὸ στέρνον δὲ
[21]   ἐς τὸ ἀκριβέστατον ἠξίωσεν οὗτος  καὶ   τὰ ὀνόματα μεταποιῆσαι τὰ Ρωμαίων
[16]   δ᾽ ἄλλα ὁμοδίαιτα τοῖς πολλοῖς  καὶ   τὰ πλεῖστα οἷα ἐκ τριόδου.
[8]   εἰδείη τις χωρίζειν τὰ ἱστορίας  καὶ   τὰ ποιητικῆς, ἀλλ᾽ ἐπεισάγει τῇ
[17]   κείσθω, τὴν γνώμην δὲ ἐρῶ  καὶ   τὰ πρῴην ἐν Κορινθῳ συγγράμματα,
[15]   τάφρον ὡς ἐκεῖνοι καὶ γέφυραν  καὶ   τὰ τοιαῦτα, καί μοι ἐννόησαν
[6]   αὐτὰ καὶ συναρμόσαι. Ταῦτα μὲν  καὶ   τὰ τοιαῦτα ὕστερον• νῦν δὲ
[32]   ἕνεκα ὡς ὅστις ἀν ταῦτα  καὶ   τὰ τοιαῦτα φεύγῃ, πολὺ μέρος
[22]   ἤδη λελουμένοι περὶ αὐτοὺς ἐγίγνοντο,  καὶ   τὰ τοιαῦτα• (ὥστε τὸ πρᾶγμα
[47]   ὡς ἔτυχε συνακτέον, ἀλλὰ φιλοπόνως  καὶ   ταλαιπώρως πολλάκις περὶ τῶν αὐτῶν
[6]   ἀρχήν τε οἵαν αὐτῷ ἀρκτέον  καὶ   τάξιν ἥντινα τοῖς ἔργοις ἐφαρμοστέον
[8]   τὸν μῦθον καὶ τὸ ἐγκώμιον  καὶ   τὰς ἐν τούτοις ὑπερβολάς, ὥσπερ
[54]   γένηται, μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ὄντα,  καὶ   ταῦτα νίκας Ἑλληνικὰς δηλοῦντα καὶ
[27]   καὶ τῆς κρηπῖδος τὸ εὔρυθμον,  (καὶ   ταῦτα πάνυ μετὰ πολλῆς φροντίδος
[58]   οἰκεῖα λεγέσθω, ἔπειτα ὡς σαφέστατα  καὶ   ταῦτα. Πλὴν ἐφεῖταί σοι τότε
[11]   ~Καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἴσως  καὶ   ταῦτά σου ἐπαινέσονται, οἱ ὀλίγοι
[15]   Ρωμαῖοι αὐτὰ ὀνομάζουσιν, οὕτως ἀνέγραψε,  καὶ   τάφρον ὡς ἐκεῖνοι καὶ γέφυραν
[59]   (καὶ ἀσυκοφάντητοι καὶ μετὰ ἀποδείξεων  καὶ   ταχεῖς καὶ μὴ ἄκαιροι, ἐπεὶ
[24]   ἀράμενος γενναῖος αὐτῇ ἀκροπόλει  καὶ   τείχεσι μετέθηκεν εἰς τὴν Μεσοποταμίαν,
[38]   ἀποτειχίζοντα καὶ ἀποταφρεύοντα τὰς ὁδούς,  καὶ   τέλος Συρακουσίους μὲν ἐς τὰς
[9]   χρώμενοι• ἕν γὰρ ἔργον ἱστορίας  καὶ   τέλος, τὸ χρήσιμον, ὅπερ ἐκ
[6]   φωνῇ καὶ ἁρμονίᾳ καὶ διανοίᾳ  καὶ   τῇ ἄλλῃ ἀτεχνίᾳ, μακρόν τε
[10]   τὴν ἱστορίαν μύθοις καὶ ἐπαίνοις  καὶ   τῇ ἄλλῃ θωπεία, (τάχιστ᾽ ἂν
[55]   τε λέξει, ὡς ἔφην, μεμηχανημένον  καὶ   τῇ συμπεριπλοκῇ τῶν πραγμάτων, ἀπόλυτα
[25]   ἀλλά τινα θάνατον ἐπινοῆσαι τραγικὸν  καὶ   τῇ τόλμῃ ξενίζοντα• τυχεῖν μὲν
[44]   παρρησίαν καὶ ἀληθείαν, οὕτω δὲ  καὶ   τῇ φωνῇ αὐτοῦ εἰς σκοπὸς
[39]   πολὺ ἀναγκαιότερον ἡγήσεται τὸ κοινὸν  καὶ   τὴν ἀλήθειαν περὶ πλείονος ποιήσεται
[43]   περιόδοις καὶ ἀγκύλην ταῖς ἐπιχειρήσεσι  καὶ   τὴν ἄλλην τῆς ῥητορείας δεινότητα
[15]   εὖ μάλα τῷ ἀρχετύπω εἰκασμένος,  καὶ   τὴν ἀρχὴν ὡς ἐκεῖνος σὺν
[59]   ἔξω τοῦ δικαστηρίου ἐκεῖνοί εἰσι,  καὶ   τὴν αὐτὴν Θεοπόμπω <