Alphabétiquement     [«   »]
βραχυνόμενον 1
βρόχου 1
βωμολοχικά 1
γὰρ 65
γάρ 9
γε 21
γεγενημένα 3
Fréquences     [«    »]
46 μὴ
62
59 τῆς
65 γὰρ
68 τῷ
70 τὸν
77 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

γὰρ


Para.
[6]   τῆς συμβουλῆς ἔργου, τὰ μὲν  γὰρ   αἱρεῖσθαι, τὰ δὲ φεύγειν διδάσκει,
[8]   ἱστορίας δὲ ἄλλοι• ἐκεῖ μὲν  γὰρ   ἀκρατὴς ἐλευθερία καὶ νόμος
[14]   μηδεὶς ἀπιστήση τοῖς λεχθησομένοις• ὅτι  γὰρ   ἀληθῆ ἐστι κἂν ἐπωμοσάμην, εἰ
[13]   ὡς καλλίστας αὐτὰς γράφειν• οἴονται  γὰρ   ἄμεινον ἕξειν τὴν ὄψιν, ἢν
[23]   χοιρίνη περὶ ταῖς κνήμαις. (Ἴδοις  γὰρ   ἂν ἀφθόνους τοιούτους συγγραφέας, τοῦ
[2]   περιελήλυθεν, οὐχ ὥστε τραγῳδεῖν ἔλαττον  γὰρ   ἂν τοῦτο παρέπαιον ἀλλοτρίοις ἰαμβείοις,
[36]   πρὸς τὸν σκοπόν. ~Καίτοι οὐ  γὰρ   ἂν φαίης ἀπροσδεῆ τὸν συνετὸν
[20]   τι τῶν ἐκεῖ πραχθέντων. ~Ὑπὸ  γὰρ   ἀσθενείας τῆς ἐν τοῖς χρησίμοις
[55]   ἐπὶ τὴν διήγησιν μετάβασις• ἅπαν  γὰρ   ἀτεχνῶς τὸ λοιπὸν σῶμα τῆς
[32]   μάλιστα ἐπὶ ταῖς ἐπιγραφαῖς• καὶ  γὰρ   αὖ καὶ αὗται παγγέλοιοι• τοῦ
[15]   ὅσα ἀπελθόντος ἐρεῖν ἔμελλε. (Καὶ  γὰρ   αὖ καὶ τοῦτο ἐπιεικῶς πολὺ
[45]   ὑπὲρ τὸν καιρὸν ἐνθουσιῶσα• κίνδυνος  γὰρ   αὐτῇ τότε μέγιστος παρακινῆσαι καὶ
[4]   οὐδὲ πάνυ καρτερῶς κεκεραμευμένον• (δεήσει  γὰρ   αὐτίκα μάλα πρὸς μικρόν τι
[26]   χρῆναι ἐπειπεῖν τῷ Σευηριανῷ• ἅπασι  γὰρ   αὐτοῖς πρὸς τὸν οὐδὲν αἴτιον
[25]   τῇ τόλμῃ ξενίζοντα• τυχεῖν μὲν  γὰρ   αὐτὸν ἔχοντα παμμεγέθη ἐκπώματα ὑάλινα
[15]   κἀκεῖνο ὀλίγου δεῖν παρέλιπον•  γὰρ   αὐτὸς οὗτος συγγραφεὺς πολλὰ καὶ
[21]   άνὴρ σιτίων ἀποσχόμενος• τοῦτον  γὰρ   αὐτῷ ἀλυπότατον δόξαι τὸν θάνατον•
[3]   τι καὶ πράττοι (οὐδεὶς  γὰρ   αὐτῷ ἐς οὐδὲν ἐχρῆτο διαζωσάμενος
[53]   εὐπορήσει τοῖς ἀκούουσι. Προσέξουσι μὲν  γὰρ   αὐτῷ, ἢν δείξῃ ὡς περὶ
[11]   καὶ δυσκόλλητον τοῦ πράγματος, ἑκάστου  γὰρ   δὴ ἴδιόν τι καλόν ἐστιν•
[29]   τῷ πολέμῳ τούτῳ ἐργασάμενον• καὶ  γὰρ   ἐκινδύνευσε πολλὰ καὶ ἐτρώθη περὶ
[12]   τυγχάνουσιν οὗ μάλιστα ἐφίενται• οἱ  γὰρ   ἐπαινούμενοι πρὸς αὐτῶν μισοῦσι μᾶλλον
[46]   οἱ πολλοί, συνάπτοντα• τὸ μὲν  γὰρ   ἐπαίτιον, τὸ δὲ ἀηδὲς τοῖς
[9]   κιβδήλῳ τῇ διαιρέσει χρώμενοι• ἕν  γὰρ   ἔργον ἱστορίας καὶ τέλος, τὸ
[1]   περιίστα τὰς γνώμας αὐτῶν• ἅπαντες  γὰρ   ἐς τραγῳδίαν παρεκίνουν καὶ ἰαμβεῖα
[17]   πάσης ἐλπίδος• (ἐν ἀρχῇ μὲν  γὰρ   εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ
[40]   μὴ περὶ ζῶντος ἔγραφεν• οὐ  γὰρ   εὑρίσκουσιν οὗτινος ἕνεκα ἐψεύδετ᾽ ἄν.
[20]   τῶν ἀρχόντων ἐπιστολαῖς ἐψεύσατο• (ἐπὶ  γὰρ   Εὐρώπῳ τῶν μὲν πολεμίων ἀποθανεῖν
[59]   τῶν λόγων δεινότητα. ~Ἔπαινοι μὲν  γὰρ   ψόγοι πάνυ πεφεισμένοι καὶ
[51]   λεχθησόμενα ἔστι καὶ εἰρήσεται• πέπρακται  γὰρ   ἤδη• δεῖ δὲ τάξαι καὶ
[56]   δὲ καὶ παραλειπτέον πολλά, οὐδὲ  γὰρ   ἢν ἑστιᾷς τοὺς φίλους καὶ
[8]   τὸν Ἀτρέως καὶ Ἀερόπης• οὐ  γὰρ   ἱκανὸς Ζεὺς οὐδὲ
[55]   τῇ συμπεριπλοκῇ τῶν πραγμάτων, ἀπόλυτα  γὰρ   καὶ ἐντελῆ πάντα ποιήσει, καὶ
[8]   Τὸ δόξαν τῷ ποιητῇ• ἔνθεος  γὰρ   καὶ κάτοχος ἐκ Μουσῶν, κἂν
[11]   προφανῆ τὴν κολακείαν ἐξεργάσασθαι• οὐδὲ  γὰρ   κατὰ τέχνην αὐτὸ δρᾶν ἴσασιν
[14]   τοῦ πολέμου ἀρχῆς διεξιών•  γὰρ   μιαρώτατος καὶ κάκιστα ἀπολούμενος Οὐολόγεσος
[25]   αὐτοῦ τοῦ ἔργου διαφυγόντων• (οὔτε  γὰρ   ξίφει ἐθελῆσαι αὐτὸν ἀποθανεῖν οὔτε
[3]   τοῦ Σινωπέως ἐκεῖνο εἰσῆλθεν• ὁπότε  γὰρ   Φίλιππος ἐλέγετο ἤδη ἐπελαύνειν,
[7]   ἐκεῖνο, ἡλίκον ἁμαρτάνουσιν, ἐπισκοπήσωμεν• ἀμελήσαντες  γὰρ   οἱ πολλοὶ αὐτῶν τοῦ ἱστορεῖν
[29]   δὲ πλήθους τοῦτο αὐτοῖς• χιλίους  γὰρ   οἶμαι δράκων ἄγει ζῶντας
[35]   χαλεπῷ τῷ πράγματι εὑρηκέναι• οὐ  γὰρ   ὁντινοῦν παραλαβόντες ἀποφαίνειν συγγραφέα φαμέν,
[38]   ἐφονεύοντο πίνοντες οἱ πολλοί, ἡγήσεται  γὰρ   ὅπερ δικαιότατον ὑπ᾽ οὐδενὸς τῶν
[40]   καὶ ἀσπάζονται, μὴ θαυμάσῃς• οἴονται  γὰρ   οὐ μικρῷ τινι τῷ δελέατι
[51]   τῷ ἄλλῳ ἐκείνων. Οὐδὲ  γὰρ   οὐδ᾽ ἐκεῖνοι χρυσὸν ἄργυρον
[19]   ἑλικηδὸν καὶ βοστρυχηδόν. μὲν  γὰρ   Οὐολογέσου ἀναξυρὶς χαλινὸς
[57]   σὺ τὰ πράγματα ἐννόησαν• εἴσῃ  γὰρ   οὕτω τὸ τάχος καὶ ὡς
[54]   προγεγενημένων ἐκεῖνον τὸν πόλεμον• καὶ  γὰρ   παθήματα ἐν αὐτῷ μεγάλα ξυνέβη
[18]   Περσέων, καὶ μικρὸν ὕστερον• ἔδεε  γὰρ   Πέρσῃσι γενέσθαι κακῶς» καὶ πάλιν
[38]   γεγενημένα ὡς ἐπράχθη διηγῆται• οὐ  γὰρ   ποιητὴς αὐτῶν, ἀλλὰ μηνυτὴς ἦν.
[5]   Ἰνδοῖς πρὸς Βακτρίους οὐ  γὰρ   πρὸς ἡμᾶς γε τολμήσειεν ἄν
[10]   τῷ ἐν Λυδίαι Ἡρακλεῖ• ἑωρακέναι  γὰρ   σέ που εἰκὸς γεγραμμένον, τῇ
[34]   οὐδὲν ἐμοῦ συμβούλου δεόμενα• οὐ  γὰρ   συνετοὺς καὶ ὀξεῖς ἀποφαίνειν τοὺς
[1]   καλὲ Φίλων, τοιοῦτο• πυρέττειν μὲν  γὰρ   τὰ πρῶτα πανδημεὶ ἅπαντας ἀπὸ
[44]   ἐπισημότατα δηλοῦν τὸ ὑποκείμενον. ~Ὡς  γὰρ   τῇ γνώμῃ τοῦ συγγραφέως σκοποὺς
[27]   ἂν ἂμεινον συγγράφοι τις• εἰσὶ  γὰρ   τινες, οἳ τὰ μεγάλα μὲν
[26]   Αἰάντειόν τινα τὴν κορωνίδα σπασάμενος  γὰρ   τὸ ξίφος, (εὐγενῶς πάνυ καὶ
[17]   φιλόσοφοι ἤδη συγγράφειν ἀξιοῦσι• τὸ  γὰρ   τοιοῦτον, εἴπερ ἄρα, ἡμῖν ἔδει
[62]   ἐκεῖνον ἀρχιτέκτονα, οἷον ἐποίησεν; οἰκοδομήσας  γὰρ   τὸν ἐπὶ τῇ Φάρῳ πύργον,
[57]   Συρακουσίων λιμένα ὅταν μὲν  γὰρ   τὸν λοιμὸν διηγῆται καὶ μακρὸς
[45]   μάχαις καὶ ναυμαχίαις συμπλέκηται• δεήσει  γὰρ   τότε ποιητικοῦ τινος ἀνέμου ἐπουριάσοντος
[21]   λεκτέον, οὐ μικρὸν ὄν• ὑπὸ  γὰρ   τοῦ κομιδῇ Ἀττικὸς εἶναι καὶ
[61]   ὅλον ἐκείνου μοι μέμνησο πολλάκις  γὰρ   τοῦτο ἐρῶ καὶ μὴ πρὸς
[12]   τὸ χωρίον τῆς γραφῆς (ᾤετο  γὰρ   χαριεῖσθαι τὰ μέγιστα τῷ βασιλεῖ
[39]   ὅμως οὐκ ἀφέξεται ἁμαρτάνοντος• ἓν  γὰρ,   ὡς ἔφην, τοῦτο ἴδιον ἱστορίας,
[51]   παράχρουν ἑτερόσχημον μηδέν• οὐ  γὰρ   ὥσπερ τοῖς ῥήτορσι γράφουσιν, ἀλλὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005