Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρων 1
ἀν 2
ἄν 17
ἂν 39
ἀνὰ 1
ἀναβιβάζεται 1
ἀναβιβάσηται 1
Fréquences     [«    »]
38 εἰ
38 ἐς
38 τῇ
39 ἂν
41 τις
41 τοῖς
46 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

ἂν


Para.
[6]   καθαρευτέον, ἔπειτα οἷς χρώμενος οὐκ  ἂν   ἁμάρτοι τῆς ὀρθῆς καὶ ἐπ᾽
[27]   ἤδη μετελεύσομαι, τὴν συμβουλὴν ὅπως  ἂν   ἂμεινον συγγράφοι τις• εἰσὶ γὰρ
[23]   περὶ ταῖς κνήμαις. (Ἴδοις γὰρ  ἂν   ἀφθόνους τοιούτους συγγραφέας, τοῦ Ῥοδίου
[51]   ἀκριβεῖ τὸ κέντρον, καὶ ὁποίας  ἂν   δέξηται τὰς μορφὰς τῶν ἔργων,
[20]   ἔτνους τινὸς ταρίχους, ἔστ᾽  ἂν   διαρραγῇ ἐσθίων. Οὗτος δ᾽ οὖν,
[39]   ἐπράχθη, εἰπεῖν. Τοῦτο δ᾽ οὐκ  ἂν   δύναιτο, ἄχρι ἂν φοβῆται
[14]   δὲ καταπολεμήσειν καὶ αὐτός, ὡς  ἂν   δύνηται• καὶ ἤρξατό γε τῆς
[60]   ἐν μέσῳ θετέος τοῖς ὅπως  ἂν   ἐθέλωσιν εἰκάσουσι περὶ αὐτοῦ• σὺ
[8]   τὰς ἐν τούτοις ὑπερβολάς, ὥσπερ  ἂν   εἴ τις ἀθλητην τῶν καρτερῶν
[27]   καὶ φιλοπόνως ἑρμηνεύουσιν ἐμβραδύνοντες, ὥσπερ  ἂν   εἴ τις τοῦ Διὸς τοῦ
[6]   τῇ ἄλλῃ ἀτεχνίᾳ, μακρόν τε  ἂν   εἴη ἐπελθεῖν καὶ τῆς παρούσης
[13]   καὶ τὸ χρειῶδες, τι  ἂν   ἐκ τῆς ἱστοριας ἐλπίσωσι, θεραπεύοντες,
[62]   νῦν καὶ τὸν ἀεί, ἄχρι  ἂν   ἑστήκῃ πύργος καὶ μένῃ
[38]   τὰ μὲν πραχθέντα οὐδὲ Κλωθὼ  ἂν   ἔτι ἀνακλώσειεν οὐδὲ Ἄτροπος μετατρέψειε.
[20]   Ταῦτα οὐκ οἶδα εἴ τις  ἂν   εὐ φρονῶν ἀνάσχοιτο. ~Καὶ μὴν
[7]   ἐν ἱστορίαι διαμαρτάνουσι, τὰ τοιαῦτα  ἂν   εὕροις ἐπιτηρῶν, οἷα κἀμοὶ πολλάκις
[63]   μὲν σταθμήσονταί τινες αὐτῇ, εὖ  ἂν   ἔχοι καὶ εἰς δέον ἡμῖν
[39]   δ᾽ οὐκ ἂν δύναιτο, ἄχρι  ἂν   φοβῆται Ἀρτοξέρξην ἰατρὸς αὐτοῦ
[19]   ταῦτα, (καὶ ὧν ἄνευ οὐκ  ἂν   ᾔδειμέν τι τῶν ἐκεῖ πραχθέντων.
[28]   ἐνεγέγραπτο ἐπιμελῶς τῇ ἱστορίᾳ, μεγάλα  ἂν   ἡμεῖς ἠγνοηκότες ἦμεν, καὶ
[29]   χωρήσας τοῖς θηρίοις, ἐπεὶ οὐκ  ἂν   ἡμεῖς οὕτω θαυμαστὸν συγγραφέα νῦν
[36]   μαθὼν καὶ ηὔλει καὶ πάντα  ἂν   ἠπίστατο. Νῦν δὲ μὴ μαθὼν
[57]   τοῦ Ταντάλου ἤγαγεν; εἶτα πόσοις  ἂν   Ἰξίονα ἐκύλισε; μᾶλλον δὲ
[35]   τοιοῦτοι φαίνονται, αἷς χρώμενος θᾶττον  ἂν   καὶ εὐμαρέστερον τελέσειεν ἄχρι πρὸς
[9]   τοὺς ἐραστὰς ἐπισπάσαιτο, ἄχρι δ᾽  ἂν   καὶ μόνον ἔχῃ τὸ ἴδιον
[28]   δὲ μὴ νὺξ κατέλαβε, τάχ᾽  ἂν   καὶ συνεδείπνει μετ᾽ αὐτοῦ ἤδη
[36]   (ὑποδείξαντος δέ τινος ῥαῖστά τε  ἂν   μάθοι καὶ εὖ μεταχειρίσαιτο ἐφ᾽
[40]   τῆς τῶν κολακευόντων μερίδος εἰκότως  ἂν   νομισθείη, οὓς πάλαι ἱστορία
[57]   Εὐφορίων Καλλίμαχος ἔλεγε, (πόσοις  ἂν   οἴει ἔπεσι τὸ ὕδωρ ἄχρι
[10]   καὶ τῇ ἄλλῃ θωπεία, (τάχιστ᾽  ἂν   ὁμοίαν αὐτὴν ἐξεργάσαιο τῷ ἐν
[21]   Ὀσρόης τις εἱστήκει περιμένων, ἔστ᾽  ἂν   Σευηριανὸς λιμῷ ἀπόληται, καὶ διὰ
[23]   ~Καὶ μὴν καὶ ἄλλους ἴδοις  ἂν   τὰ μὲν προοίμια λαμπρὰ καὶ
[7]   ἂν φροντίσειεν• δὲ οὐκ  ἂν   τι ψεῦδος ἐμπεσὸν ἱστορία,
[9]   ἄλλως τὸ τερπνὸν παρεμπορεύσαιτο, πολλοὺς  ἂν   τοὺς ἐραστὰς ἐπισπάσαιτο, ἄχρι δ᾽
[2]   οὐχ ὥστε τραγῳδεῖν ἔλαττον γὰρ  ἂν   τοῦτο παρέπαιον ἀλλοτρίοις ἰαμβείοις, οὐ
[17]   πάνσοφον δεῖξαι σπεύδων, ὡς μόνω  ἂν   τῶ σοφῶ πρέποι ἱστορίαν συγγράφειν.
[36]   τὸν σκοπόν. ~Καίτοι οὐ γὰρ  ἂν   φαίης ἀπροσδεῆ τὸν συνετὸν εἶναι
[15]   μικρὰ ῥάκια, ὅπως καὶ αὐτὸς  ἂν   φαίης, οὐ δι᾽ αὐτήν, νὴ
[7]   ὑπάρχει τυχεῖν τοῦ τέλους, ὀλίγον  ἂν   φροντίσειεν• δὲ οὐκ ἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005