Alphabétiquement     [«   »]
ζῶντας 1
ζῶντος 1
1
ἢ 78
1
1
30
Fréquences     [«    »]
70 τὸν
77 τοῦ
68 τῷ
78 ἢ
87 μὲν
88 ἐν
88 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?


Para.
[20]   ἀσθενείας τῆς ἐν τοῖς χρησίμοις     ἀγνοίας τῶν λεκτέων ἐπὶ τὰς
[51]   μὲν ὑπῆρχε καὶ προϋπεβέβλητο, Ἠλείων     Ἀθηναίων Ἀργείων πεπορισμένων, οἱ
[41]   νέμων οὐδὲ φειδόμενος ἐλεῶν     αἰσχυνόμενος δυσωπούμενος, ἴσος δικαστής,
[51]   Φειδίᾳ χρῆναι Πραξιτέλει ἐοικέναι     Ἀλκαμένει τῷ ἄλλῳ ἐκείνων.
[53]   ἢν δείξῃ ὡς περὶ μεγάλων     ἀναγκαίων οἰκείων χρησίμων
[38]   τὴν αἰτίαν, ἢν τὰ δυστυχῶς     ἀνοήτως γεγενημένα ὡς ἐπράχθη διηγῆται•
[31]   θαυμαστὸς συγγραφεὺς ἀπὸ Μουζίριδος     ἀπ᾽ Ὀξυδρακῶν ἐπιστελεῖ. ~Τοιαῦτα πολλὰ
[47]   ἄν τις ἥκιστα πρὸς χάριν     ἀπέχθειαν ἀφαιρήσειν προσθήσειν τοῖς
[34]   ἀποφῆναι ἄργυρον ἐκ κασσιτέρου     ἀπὸ Κόνωνος Τίτορμον ἀπὸ
[34]   κασσιτέρου ἀπὸ Κόνωνος Τίτορμον     ἀπὸ Λεωτροφίδου Μίλωνα ἐξεργάσασθαι. ~(Ἀλλὰ
[51]   καὶ προϋπεβέβλητο, Ἠλείων Ἀθηναίων     Ἀργείων πεπορισμένων, οἱ δὲ ἔπλαττον
[34]   ἐκ μολύβδου χρυσὸν ἀποφῆναι     ἄργυρον ἐκ κασσιτέρου ἀπὸ
[51]   Οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐκεῖνοι χρυσὸν     ἄργυρον ἐλέφαντα τὴν
[29]   Κεγχρεῶν ἀποδημήσας, οὔτι γε Συρίαν     Ἀρμενίαν ἰδών, ὧδε ἤρξατο μέμνημαι
[17]   ἄρα, ἡμῖν ἔδει καταλιπεῖν λογίζεσθαι     αὐτὸν εἰπεῖν. ~Καὶ μὴν οὐδ᾽
[5]   τέχνης τινὸς ἐπὶ τὸ βαδίζειν     βλέπειν ἐσθίειν, ἀλλὰ πάνυ
[49]   μὴ Βρασίδας τις εἴη προπηδῶν     Δημοσθένης ἀνακόπτων τὴν ἐπίβασιν• ἐς
[41]   φειδόμενος ἐλεῶν αἰσχυνόμενος     δυσωπούμενος, ἴσος δικαστής, εὔνους ἅπασιν
[23]   πάνυ γελοῖος ἐκ ῥακῶν ποθεν     ἐκ δερμάτων σαπρῶν συγκεκαττυμένος καὶ
[34]   καὶ μετακοσμῆσαι τὰ τηλικαῦτα ἠδύνατο     ἐκ μολύβδου χρυσὸν ἀποφῆναι
[51]   οὐδ᾽ ἐκεῖνοι χρυσὸν ἄργυρον     ἐλέφαντα τὴν ἄλλην ὕλην
[41]   φιλίᾳ τι νέμων οὐδὲ φειδόμενος     ἐλεῶν αἰσχυνόμενος δυσωπούμενος,
[39]   φοβῆται Ἀρτοξέρξην ἰατρὸς αὐτοῦ ὤν,     ἐλπίζῃ κάνδυν πορφυροῦν καὶ στρεπτὸν
[8]   ἐθέλῃ, (κἂν ἐφ᾽ ὕδατος ἄλλους     ἐπ᾽ ἀνθερίκων ἄκρων θευσομένους ἀναβιβάσηται,
[57]   δηλώσας, ἀναγκαῖον καὶ χρειῶδες ὄν,     Ἐπιπολῶν σχῆμα Συρακουσίων λιμένα
[24]   ταῦτα πάντα φορητὰ ἔτι, ὅσα     ἑρμηνείας τῆς ἄλλης διατάξεως
[5]   ἐπὶ τὸ βαδίζειν βλέπειν     ἐσθίειν, ἀλλὰ πάνυ ῥᾷστον καὶ
[51]   αὐτά, διάστροφον δὲ παράχρουν     ἑτερόσχημον μηδέν• οὐ γὰρ ὥσπερ
[28]   ἔπεσι παραδραμόντος, εἴκοσι δὲ μέτρα     ἔτι πλείω ὕδατος ἀναλωκότος ἐς
[57]   τοὺς ἄλλους, εἰ δὲ Παρθένιος     Εὐφορίων Καλλίμαχος ἔλεγε, (πόσοις
[14]   ἦν αὐτῷ, εἰ Ἔκτορα μᾶλλον     Θερσίτην καθῄρει, καὶ εἰ πρόσθεν
[5]   συσταίη, Κελτοῖς πρὸς Γέτας     Ἰνδοῖς πρὸς Βακτρίους οὐ γὰρ
[59]   τὸ πρᾶγμα, ὡς κατηγορεῖν μᾶλλον     ἱστορεῖν τὰ πεπραγμένα. ~Καὶ μὴν
[57]   εἰ δὲ Παρθένιος Εὐφορίων     Καλλίμαχος ἔλεγε, (πόσοις ἂν οἴει
[16]   ἡμέραν ἀπογραφόμενος συνέθηκεν τέκτων     κάπηλός τις συμπερινοστῶν τῇ στρατιᾷ,
[16]   οὕτως ἐπέγραψε τὰ βιβλία τραγικώτερον     κατὰ τὴν τῶν συγγραμμάτων τύχην•
[29]   μηχανήματα οἷα ἐστιν οὐδὲ τάξεων     καταλοχισμῶν ὀνόματα• πάνυ γοῦν ἔμελεν
[5]   εἴ ποτε πόλεμος ἄλλος συσταίη,     Κελτοῖς πρὸς Γέτας Ἰνδοῖς
[40]   ἀρχῆς εὐθὺς ἀπέτραπτο, οὐ μεῖον     κομμωτικὴν γυμναστική. Ἀλεξάνδου γοῦν
[5]   ἐλπίς, ὡς οἱ τοιοῦτοι μεταποιήσουσιν     μετεγγράψουσί τι τῶν ἅπαξ κεκυρωμένων
[55]   τὸ προοίμιον, ἀνάλογον τοῖς πράγμασιν     μηκυνόμενον βραχυνόμενον, εὐαφὴς καὶ
[57]   χρησάμενος σκέψαι ὅπως εὐθὺς ἀφίσταται     μηχάνημα ἑρμηνεύσας πολιορκίας σχῆμα
[19]   μὲν γὰρ Οὐολογέσου ἀναξυρὶς     χαλινὸς τοῦ ἵππου, Ἡράκλεις,
[53]   ὡς περὶ μεγάλων ἀναγκαίων     οἰκείων χρησίμων ἐρεῖ• εὐμαθῆ
[15]   τὸν Κερκυραῖον αὐτὸν ῥήτορα παραστησάμενος,     οἷον Νισιβηνοῖς λοιμὸν τοῖς μὴ
[19]   δυνάμει Θουκυδίδῃ καὶ αὐτὸς ὅμοιος     ὀλίγῳ ἀμείνων αὐτοῦ, πάσας πόλεις
[27]   τῶν πεπραγμένων καὶ ἀξιομνημόνευτα παραλείπουσιν     παραθέουσιν, ὑπὸ δὲ ἰδιωτείας καὶ
[51]   καὶ δεικνύτω αὐτά, διάστροφον δὲ     παράχρουν ἑτερόσχημον μηδέν• οὐ
[8]   κολακείαν τοιαύτην προσλάβῃ, τί ἄλλο     πεζή τις ποιητικὴ γίγνεται, τῆς
[49]   ὁράτω μηδὲ ἐς ἕνα ἱππέα     πεζόν, εἰ μὴ Βρασίδας τις
[37]   καὶ πόθεν καὶ τί ἐξελαύνειν     περιελαύνειν, καὶ ὅλως, οὐ τῶν
[57]   εὐθὺς ἀφίσταται μηχάνημα ἑρμηνεύσας     πολιορκίας σχῆμα δηλώσας, ἀναγκαῖον καὶ
[35]   Ὀλυμπιονίκην καὶ Θεαγένει τῷ Θασίῳ     Πολυδάμαντι τῷ Σκοτουσσαίῳ ἀντίπαλον, (ἀλλὰ
[57]   ταῖς τῶν ὀρῶν τειχῶν     ποταμῶν ἑρμηνείαις, ὡς μὴ δύναμιν
[51]   τὸν ἱστορίαν συγγράφοντα Φειδίᾳ χρῆναι     Πραξιτέλει ἐοικέναι Ἀλκαμένει
[38]   τοῖς φαύλοις δικασταῖς πρὸς χάριν     πρὸς ἀπέχθειαν ἐπὶ μισθῷ δικάζουσιν.
[38]   τοί γε εἰ σιωπήσας αὐτὰ     πρὸς τοὐναντίον εἰπὼν ἐπανορθώσασθαι ἐδύνατο,
[47]   πρὸς χάριν ἀπέχθειαν ἀφαιρήσειν     προσθήσειν τοῖς γεγονόσι. Κἀνταῦθα ἤδη
[31]   τι δὲ καὶ πράξουσιν     πῶς δέξονται τὴν τῶν ἐλεφάντων
[56]   μὴ τοσοῦτον ἀπὸ τῶν ὀνομάτων     ῥημάτων, ὅσον ἀπὸ τῶν πραγμάτων
[27]   ἀπειροκαλίας καὶ ἀγνοίας τῶν λεκτέων     σιωπητέων τὰ μικρότατα πάνυ λιπαρῶς
[57]   χρειῶδες ὄν, Ἐπιπολῶν σχῆμα     Συρακουσίων λιμένα ὅταν μὲν γὰρ
[48]   ἔστω. ~Καὶ ἐπειδὰν ἀθροίσῃ ἅπαντα     τὰ πλεῖστα, πρῶτα μὲν ὑπόμνημα
[20]   λαγῴων προκειμένων, ὐπερεμπίπλαται ἔτνους τινὸς     ταρίχους, ἔστ᾽ ἂν διαρραγῇ ἐσθίων.
[37]   στρατοπέδῳ γεγονώς ποτε καὶ γυμναζομένους     ταττομένους στρατιώτας ἑωρακὼς καὶ ὅπλα
[57]   σωφρονητέον ἐν ταῖς τῶν ὀρῶν     τειχῶν ποταμῶν ἑρμηνείαις, ὡς
[16]   τὰ καθ᾽ ἡμέραν ἀπογραφόμενος συνέθηκεν     τέκτων κάπηλός τις συμπερινοστῶν
[5]   ἐπὶ τὸ πρᾶγμα, οὐ μᾶλλον     τέχνης τινὸς ἐπὶ τὸ βαδίζειν
[51]   χρυσὸν ἄργυρον ἐλέφαντα     τὴν ἄλλην ὕλην ἐποίουν, ἀλλ᾽
[7]   οὐδὲ ἀκαριαῖον ἀνάσχοιτο, οὐ μᾶλλον     τὴν ἀρτηρίαν ἰατρῶν παῖδές φασι
[24]   φορητὰ ἔτι, ὅσα ἑρμηνείας     τῆς ἄλλης διατάξεως ἁμαρτήματά ἐστι,
[23]   εἶδες παίζοντα, προσωπεῖων Ἡρακλέους πάμμεγα     Τιτᾶνος περικείμενον• εὐθὺς γοῦν οἱ
[26]   τὸν Ἐνυάλιον πρὸ πολλοῦ ἀποθανεῖν     τοιαῦτα ἐρρητόρευε. Καὶ τοῦτο ἔφη
[51]   Πραξιτέλει ἐοικέναι Ἀλκαμένει     τῷ ἄλλῳ ἐκείνων. Οὐδὲ γὰρ
[41]   αὐτόνομος, ἀβασίλευτος, οὐ τί τῷδε     τῷδε δόξει λογιζόμενος, ἀλλὰ τί
[39]   οὐκ ἂν δύναιτο, ἄχρι ἂν     φοβῆται Ἀρτοξέρξην ἰατρὸς αὐτοῦ ὤν,
[53]   μεγάλων ἀναγκαίων οἰκείων     χρησίμων ἐρεῖ• εὐμαθῆ δὲ καὶ
[59]   λόγων δεινότητα. ~Ἔπαινοι μὲν γὰρ     ψόγοι πάνυ πεφεισμένοι καὶ περιεσκεμμένοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005