Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῄνει 1
ἐπῄνηται 1
ἐπήνθιζον 1
ἐπὶ 36
ἐπίβασιν 1
ἐπιγενόμενος 1
ἐπιγνοὺς 1
Fréquences     [«    »]
32 οὐ
31 τι
35 τοῦτο
36 ἐπὶ
36 πρὸς
38 εἰ
38 ἐς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

ἐπὶ


Para.
[20]   ταῖς τῶν ἀρχόντων ἐπιστολαῖς ἐψεύσατο•  (ἐπὶ   γὰρ Εὐρώπῳ τῶν μὲν πολεμίων
[45]   ναῦν. (Ἡ λέξις δὲ ὅμως  ἐπὶ   γῆς βεβηκέτω, τῷ μὲν κάλλει
[29]   αὐτῷ πλαγίαν μὲν τὴν φάλαγγα,  ἐπὶ   κέρως δὲ λέγειν τὸ ἐπὶ
[37]   μηχανήματα, ἔτι δὲ καὶ τί  ἐπὶ   κέρως καὶ τί ἐπὶ μετώπου,
[12]   τῷ ποταμῷ τῷ Ὑδάσπῃ ἔρριψεν  ἐπὶ   κεφαλὴν ἐς τὸ ὕδωρ ἐπειπών,
[29]   Ἰβηρίαν, τούτους δὲ τέως μὲν  ἐπὶ   κοντῶν μεγάλων ἐκδεδεμένους ὑψηλοὺς αἰωρεῖσθαι
[24]   τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο τῶν  ἐπὶ   κουρείων τὰ τοιαῦτα μυθολογούντων ἀκούσας,
[19]   μάλα ἐῴκει. ~Ἄλλος τις ἀοίδιμος  ἐπὶ   λόγων δυνάμει Θουκυδίδῃ καὶ αὐτὸς
[14]   φροιμίου ὑπισχνεῖτο διαρρήδην καὶ σαφῶς,  (ἐπὶ   μεῖζον μὲν αἴρειν τὰ ἡμέτερα,
[29]   ἐπὶ κέρως δὲ λέγειν τὸ  ἐπὶ   μετώπου ἄγειν. ~(Εἷς δέ τις
[37]   τί ἐπὶ κέρως καὶ τί  ἐπὶ   μετώπου, πῶς οἱ λόχοι, πῶς
[38]   πρὸς χάριν πρὸς ἀπέχθειαν  ἐπὶ   μισθῷ δικάζουσιν. Ἀλλὰ μὴ μελέτω
[31]   ὡς παραβληθήσεται τῷ λέοντι, καὶ  ἐπὶ   πᾶσι τὸν τριπόθητον ἡμῖν θρίαμβον.
[61]   κολακευτικὸν οὔτε δουλοπρεπές, ἀλλ᾽ ἀλήθεια  ἐπὶ   πᾶσι. Τοῦτ᾽ εἰ σωφρονοίη τις,
[56]   ἀνακεκρᾶσθαι κατὰ τὰ ἄκρα. ~(Τάχος  ἐπὶ   πᾶσι χρήσιμον, καὶ μάλιστα εἰ
[1]   τῇ φωνῇ ἀναβοώντων καὶ τοῦτο  ἐπὶ   πολύ, ἄχρι δὴ χειμὼν καὶ
[1]   ὕστερον ἐς τὴν τραγῳδίαν παρολισθαίνειν,  ἐπὶ   πολὺ ἐμφιλοχωρούσης τῆς Ἀνδρομέδας τῇ
[62]   πυρσεύοιτο ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῖς ναυτιλλομένοις  ἐπὶ   πολὺ τῆς θαλάττης καὶ μὴ
[32]   βιβλίων ἔτι σεμνυνόμενοι, καὶ μάλιστα  ἐπὶ   ταῖς ἐπιγραφαῖς• καὶ γὰρ αὖ
[20]   χρησίμοις ἀγνοίας τῶν λεκτέων  ἐπὶ   τὰς τοιαύτας τῶν χωρίων καὶ
[26]   ὁπότε ῥήτωρ Ἀφράνιος  ἐπὶ   τέλει τοῦ λόγου δακρύων ἅμα
[14]   μηδὲν μνησθέντος τῆς πατρίδος. Εἶτ᾽  ἐπὶ   τέλει τοῦ φροιμίου ὑπισχνεῖτο διαρρήδην
[38]   δειχθήσεται• μήτ᾽ εἰ Ἀλέξανδρος ἀνιάσεται  ἐπὶ   τῇ Κλείτου σφαγῇ ὠμῶς ἐν
[62]   οἷον ἐποίησεν; οἰκοδομήσας γὰρ τὸν  ἐπὶ   τῇ Φάρῳ πύργον, μέγιστον καὶ
[55]   εὐαφὴς καὶ εὐάγωγος ἔστω  ἐπὶ   τὴν διήγησιν μετάβασις• ἅπαν γὰρ
[27]   ἑταῖρε, καταριθμήσασθαι, ὀλίγων ὅμως ἐπιμνησθεὶς  ἐπὶ   τὴν ἑτέραν ὑπόσχεσιν ἤδη μετελεύσομαι,
[16]   τι δόξαν αὐτίκα μάλα  ἐπὶ   τὴν κοινὴν μετῆλθεν, ἰητρείην μὲν
[29]   τοῦ Κρανείου δῆλον ὅτι βαδίζων  ἐπὶ   τὴν Λέρναν. Καὶ ταῦτα Κορινθίων
[5]   οὐ μᾶλλον τέχνης τινὸς  ἐπὶ   τὸ βαδίζειν βλέπειν
[5]   οἱ πολλοὶ δεῖν οἴονται σφίσιν  ἐπὶ   τὸ πρᾶγμα, οὐ μᾶλλον
[28]   εὗρε πιεῖν, ἀλλ᾽ ἄδειπνος ἐπανῆλθεν  ἐπὶ   τὸ στρατόπεδον. (Καίτοι πόσα ἄλλα
[26]   οὖν τὸν Σευηριανὸν μεγαλοπρεπῶς ἀναβιβάζεται  ἐπὶ   τὸν τάφον Ἀφράνιόν τινα Σίλωνα
[19]   μόγις ἐξηρμηνεύθη αὐτῶ, καὶ Γοργὼν  ἐπὶ   τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ
[32]   ἀκαιρίμαν γλῶσσαν, φασίν, ἔλθῃ, καὶ  ἐπὶ   τῷ ἀριθμῷ τῶν βιβλίων ἔτι
[30]   Συρίᾳ, ὅσα ἐν Μεσοποταμίᾳ, τὰ  ἐπὶ   τῷ Τίγρητι, τὰ ἐν Μηδίᾳ,
[23]   σώματα εἰσάγοντας, ἀπροοιμίαστα καὶ εὐθὺς  ἐπὶ   τῶν πραγμάτων, οἳ καὶ προσεταιρίζονται
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005