Alphabétiquement     [«   »]
τῷ 68
τῶ 1
τῷδε 2
τῶν 95
των 1
ὑάλινα 1
ὑάλου 1
Fréquences     [«    »]
92 τὰ
88 τὴν
90 ὡς
95 τῶν
114 τὸ
128 δὲ
547 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

τῶν


Para.
[28]   τὰ ὄρη καταλάβοι Σύρους τινὰς  τῶν   ἀγροίκων, ἄριστον παρατιθεμένους, καὶ ὅτι
[38]   ἦν• οὐδὲ σύμπασα πόλις  τῶν   Ἀθηναίων, ἢν τὰ ἐν Σικελίᾳ
[29]   Καὶ ταῦτα Κορινθίων ἀκουόντων ἀνεγίγνωσκε  τῶν   ἀκριβῶς εἰδότων, ὅτι μηδὲ κατὰ
[33]   βάτοι ἐκκεκομμέναι εἰσί, τὰ δὲ  τῶν   ἄλλων ἐρείπια ἤδη ἐκπεφόρηται, καὶ
[32]   ἐκεῖνό φησιν διαλεκτική, ὡς  τῶν   ἀμέσων θατέρου ἄρσις τὸ
[13]   οἱ ἔλεγχοι; ὥσπερ οἱ ἄμορφοι  τῶν   ἀνθρώπων, (καὶ μάλιστά γε τὰ
[9]   Νικόστρατον Ἰσιδότου, (γεννάδαν ὄντα καὶ  τῶν   ἀνταγωνιστῶν ἑκατέρων ἀλκιμώτερον, εἰ αὐτὸς
[5]   τοιοῦτοι μεταποιήσουσιν μετεγγράψουσί τι  τῶν   ἅπαξ κεκυρωμένων καὶ ὥσπερ ἐς
[34]   συνεχεῖ τῷ πόνῳ καὶ ζήλῳ  τῶν   ἀρχαίων προσγεγενημένη ἔστω. Ταῦτα μὲν
[20]   παρὰ τὰ γεγραμμένα ἐν ταῖς  τῶν   ἀρχόντων ἐπιστολαῖς ἐψεύσατο• (ἐπὶ γὰρ
[15]   καὶ ὡς Θουκυδίδῃ πρέπον, μεταξὺ  τῶν   Ἀττικῶν ὀνομάτων τὰ Ἰταλιωτικὰ ταῦτα
[47]   φιλοπόνως καὶ ταλαιπώρως πολλάκις περὶ  τῶν   αὐτῶν ἀνακρίναντα, καὶ μάλιστα μὲν
[32]   ἔλθῃ, καὶ ἐπὶ τῷ ἀριθμῷ  τῶν   βιβλίων ἔτι σεμνυνόμενοι, καὶ μάλιστα
[42]   μυθῶδες ἀσπάζεσθαι, ἀλλὰ τὴν ἀλήθειαν  τῶν   γεγενημένων ἀπολείπειν τοῖς ὕστερον. Καὶ
[53]   προεκτιθέμενος καὶ περιορίζων τὰ κεφάλαια  τῶν   γεγενημένων. ~(Τοιούτοις προοιμίοις οἱ ἄριστοι
[16]   ~(Ἄλλος δέ τις αὐτῶν ὑπόμνημα  τῶν   γεγονότων γυμνὸν συναγαγὼν ἐν γραφῇ
[39]   εἴ τις ἱστορίαν γράψων ἴῃ,  τῶν   δὲ ἄλλων ἁπάντων ἀμελητέον αὐτῷ,
[10]   πρὸς οὓς ἀποβλέποντα χρὴ συγγράφειν,  τῶν   δὲ ἄλλων ὀλίγον φροντίζειν, κἂν
[1]   πόλις ὠχρῶν ἁπάντων καὶ λεπτῶν  τῶν   ἑβδομαίων ἐκείνων τραγῳδῶν, σὺ δ᾽
[19]   ἄνευ οὐκ ἂν ᾔδειμέν τι  τῶν   ἐκεῖ πραχθέντων. ~Ὑπὸ γὰρ ἀσθενείας
[31]   πράξουσιν πῶς δέξονται τὴν  τῶν   ἐλεφάντων ἐπέλασιν, (οὐκ εἰς μακρὰν
[30]   που οἶμαι ἐν παισὶ νενίκηκε  τῶν   ἐν Ἀρμενίᾳ καὶ Μεσοποταμίᾳ καὶ
[26]   αὐτοῖς πρὸς τὸν οὐδὲν αἴτιον  τῶν   ἐν Ἀρμενίᾳ κακῶν, τὸν Θουκυδίδην,
[39]   ἵππον τῶν Νισαίων λήψεσθαι μισθὸν  τῶν   ἐν τῇ γραφῇ ἐπαίνων, ἀλλ᾽
[25]   ἐπομοσάμενος, μὴν ἀκοῦσαί τινος  τῶν   ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἔργου διαφυγόντων•
[11]   ἀπεργάζονται, τὴν εὔνοιαν τὴν παρὰ  τῶν   ἐπαινουμένων θηρώμενοι καὶ ἐνδιατρίβοντες ἄχρι
[10]   τὸ κομιδῇ μυθῶδες (καὶ τὸ  τῶν   ἐπαίνων μάλιστα πρόσαντες παρ᾽ ἑκάτερον
[24]   οὔτε τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο  τῶν   ἐπὶ κουρείων τὰ τοιαῦτα μυθολογούντων
[51]   ὁποίας ἂν δέξηται τὰς μορφὰς  τῶν   ἔργων, (τοιαῦτα καὶ δεικνύτω αὐτά,
[5]   αὐτός, ἑταῖρε, ὡς οὐ  τῶν   εὐμεταχειρίστων οὐδὲ ῥαθύμως συντεθῆναι δυναμένων
[56]   ὅτι κἀκεῖνο παρεσκεύαστο, ἀμελήσεις δὲ  τῶν   εὐτελεστέρων. ~Μάλιστα δὲ σωφρονητέον ἐν
[44]   μάλιστα ἔχουσιν• ἐπεὶ τοῖς κατηρτυμένοις  τῶν   ζωμῶν ἐοικότας ἀποφαίνει τοὺς λόγους.
[7]   καὶ ἀπομνημονεῦσαι ἔνια παραδείγματος ἕνεκα  τῶν   ἤδη οὕτω συγγεγραμμένων, (καὶ πρῶτόν
[29]   ἐπαφιᾶσι τοῖς πολεμίοις• ἀμέλει πολλοὺς  τῶν   ἡμετέρων οὕτω καταποθῆναι καὶ ἄλλους
[25]   τὸν μέγιστον τῶν σκύφων ἑνὶ  τῶν   θραυσμάτων χρήσασθαι εἰς τὴν σφαγὴν
[49]   Ὁμήρου Διὶ ἄρτι μὲν τὴν  τῶν   ἱπποπόλων Θρῃκῶν (γῆν ὁρῶντι, ἄρτι
[24]   ἀλλὰ καὶ σταθμοὺς ὅλους, τίνι  τῶν   καλῶν ἔοικεν; εἷς γοῦν οὕτω
[8]   ὥσπερ ἂν εἴ τις ἀθλητην  τῶν   καρτερῶν τούτων καὶ κομιδῇ πρινίνων
[37]   περιελαύνειν, καὶ ὅλως, οὐ  τῶν   κατοικιδίων τις οὐδ᾽ οἷος πιστεύειν
[40]   τὸ παραυτίκα τις θεραπεύοι, τῆς  τῶν   κολακευόντων μερίδος εἰκότως ἂν νομισθείη,
[16]   συγγραμμάτων τύχην• Καλλιμόρφου ἰατροῦ τῆς  τῶν   κοντοφόρων ἕκτης ἱστοριῶν Παρθικῶν• καὶ
[45]   συνδιοίσοντος ὑψηλὴν καὶ ἐπ᾽ ἄκρων  τῶν   κυμάτων τὴν ναῦν. (Ἡ λέξις
[10]   πανταχόθεν τοῦ σώματος, ἀργυραμοιβικῶς δὲ  τῶν   λεγομένων ἕκαστα ἐξετάζοντας, ὡς τὰ
[45]   μὲν κάλλει καὶ τῷ μεγέθει  τῶν   λεγομένων συνεπαιρομένη καὶ ὡς ἔνι
[56]   καὶ μάλιστα εἰ μὴ ἀπορία  τῶν   λεκτέων εἴη• καὶ τοῦτο πορίζεσθαι
[20]   ἐν τοῖς χρησίμοις ἀγνοίας  τῶν   λεκτέων ἐπὶ τὰς τοιαύτας τῶν
[27]   ἰδιωτείας καὶ ἀπειροκαλίας καὶ ἀγνοίας  τῶν   λεκτέων σιωπητέων τὰ μικρότατα
[52]   φροιμίῳ χρήσεται τῷ ἀποσαφοῦντι περὶ  τῶν   λεκτέων. ~Ὁπόταν δὲ καὶ φροιμιάζηται,
[62]   τὸ ἔργον ἔνδοθεν μὲν κατὰ  τῶν   λίθων τὸ αὐτοῦ ὄνομα ἔγραψεν,
[58]   καὶ ῥητορεῦσαι καὶ ἐπιδεῖξαι τὴν  τῶν   λόγων δεινότητα. ~Ἔπαινοι μὲν γὰρ
[14]   ἱστορία (καὶ τῷ τοιούτῳ εἴδει  τῶν   λόγων πρέπουσα; εἶτα μικρὸν ὑποβὰς
[15]   τοῦ Πελασγικοῦ καὶ τῶν τειχῶν  τῶν   μακρῶν, ἐν οἷς οἱ τότε
[28]   ἀποδεδημηκότα καὶ αὐτὸν ἐς τὴν  τῶν   Μαύρων, ἀδελφοῦ αὐτῷ ἐν τῇ
[20]   ἐπιστολαῖς ἐψεύσατο• (ἐπὶ γὰρ Εὐρώπῳ  τῶν   μὲν πολεμίων ἀποθανεῖν μυριάδας ἑπτὰ
[8]   τὴν λοιπὴν δὲ τερατείαν γυμνὴν  τῶν   μέτρων καὶ δι᾽ αὐτὸ ἐπισημοτέραν
[15]   πολλὰ καὶ τῶν ὅπλων καὶ  τῶν   μηχανημάτων, ὡς Ρωμαῖοι αὐτὰ ὀνομάζουσιν,
[7]   μέσῳ ἐστὶν αὐτῶν καὶ τὸ  τῶν   μουσικῶν δὴ τοῦτο, δὶς διὰ
[20]   Ἔτι δὲ καὶ ἐν τῷ  τῶν   νεκρῶν ἀριθμῷ, τοῦτο μὲν καὶ
[39]   καὶ στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ἵππον  τῶν   Νισαίων λήψεσθαι μισθὸν τῶν ἐν
[38]   γὰρ ὅπερ δικαιότατον ὑπ᾽ οὐδενὸς  τῶν   νοῦν ἐχόντων αὐτὸς ἕξειν τὴν
[46]   φορᾶς. ~Καὶ μὴν καὶ συνθήκῃ  τῶν   ὀνομάτων εὐκράτῳ καὶ μέσῃ χρηστέον,
[56]   πορίζεσθαι χρὴ μὴ τοσοῦτον ἀπὸ  τῶν   ὀνομάτων ῥημάτων, ὅσον ἀπὸ
[15]   αὐτὸς οὗτος συγγραφεὺς πολλὰ καὶ  τῶν   ὅπλων καὶ τῶν μηχανημάτων, ὡς
[57]   ~Μάλιστα δὲ σωφρονητέον ἐν ταῖς  τῶν   ὀρῶν τειχῶν ποταμῶν
[23]   παῖδες γίγνονται δύο» καὶ ἄλλους  τῶν   παλαιῶν, οὐκ εἰδότες ὡς δυνάμει
[38]   ἀπαγγέλλουσι. ~Μάλιστα δὲ καὶ πρὸ  τῶν   πάντων ἐλεύθερος ἔστω τὴν γνώμην
[15]   Καλπουρνιανὸς Πομπηϊουπολίτης συνέγραψε τὸν πόλεμον  τῶν   Παρθυαίων καὶ Ῥωμαίων, ὡς ἐπολέμησαν
[29]   ἑωράκει, ὥστε τοὺς δράκοντας ἔφη  τῶν   Παρθυαίων σημεῖον δὲ πλήθους τοῦτο
[2]   πάθος καὶ νῦν τοὺς πολλοὺς  τῶν   πεπαιδευμένων περιελήλυθεν, οὐχ ὥστε τραγῳδεῖν
[27]   τινες, οἳ τὰ μεγάλα μὲν  τῶν   πεπραγμένων καὶ ἀξιομνημόνευτα παραλείπουσιν
[14]   ἄρχοντα εἴκαζε, Θερσίτῃ δὲ τὸν  τῶν   Περσῶν βασιλέα, οὐκ εἰδὼς ὅτι
[4]   ἡλίκος κίνδυνος, εἰ κατὰ  τῶν   πετρῶν κυλίοι τις, καὶ μάλιστα
[26]   λοπάδων μεμνημένου καὶ ἐπιδακρύοντος τῇ  τῶν   πλακούντων μνήμῃ, τοῦτο δὲ μάλιστα
[59]   Θεοπόμπω αἰτίαν ἕξεις φιλαπεχθημόνως κατηγοροῦντι  τῶν   πλείστων καὶ διατριβὴν ποιουμένῳ τὸ
[62]   Δεξιφάνους Κνίδιος θεοῖς σωτῆρσιν ὑπὲρ  τῶν   πλωϊζομένων. Οὕτως οὐδ᾽ ἐκεῖνος ἐς
[20]   τοῦ στρατηγοῦ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι  τῶν   πολεμίων ἐξέθανον. Ἔτι δὲ καὶ
[26]   ἅμα σὺν οἰμωγῇ περιπαθεῖ ἐμέμνητο  τῶν   πολυτελῶν ἐκείνων δείπνων καὶ προπόσεων,
[24]   ὡς περιρρεῖσθαι αὐτὴν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων  τῶν   ποταμῶν, ἑκατέρωθεν ἐν χρῷ παραμειβομένων
[55]   ἔφην, μεμηχανημένον καὶ τῇ συμπεριπλοκῇ  τῶν   πραγμάτων, ἀπόλυτα γὰρ καὶ ἐντελῆ
[56]   ὀνομάτων ῥημάτων, ὅσον ἀπὸ  τῶν   πραγμάτων λέγω δέ, εἰ παραθέοις
[23]   εἰσάγοντας, ἀπροοιμίαστα καὶ εὐθὺς ἐπὶ  τῶν   πραγμάτων, οἳ καὶ προσεταιρίζονται τὸν
[54]   ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον καὶ μείζω  τῶν   προγεγενημένων ἐκεῖνον τὸν πόλεμον• καὶ
[35]   συμβουλῆς χρήσιμον; οὐκ ἐς ποίησιν  τῶν   προσόντων, ἀλλ᾽ ἐς χρῆσιν αὐτῶν
[38]   περιπλεῖν Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν μετὰ  τῶν   πρώτων τοῦ Ἀλκιβιάδου ἐλπίδων. Ἀλλ᾽
[28]   καὶ συνεδείπνει μετ᾽ αὐτοῦ ἤδη  τῶν   σκάρων ἐσκευασμένων. Ἅπερ εἰ μὴ
[25]   ἀποθανεῖν ἔγνωστο, κατάξαντα τὸν μέγιστον  τῶν   σκύφων ἑνὶ τῶν θραυσμάτων χρήσασθαι
[16]   βιβλία τραγικώτερον κατὰ τὴν  τῶν   συγγραμμάτων τύχην• Καλλιμόρφου ἰατροῦ τῆς
[54]   γεγενημένων. ~(Τοιούτοις προοιμίοις οἱ ἄριστοι  τῶν   συγγραφέων ἐχρήσαντο, Ἡρόδοτος μέν, ὡς
[13]   ἐγκαταμίξῃ πολὺ τῷ φαρμάκω. Τοιοῦτοι  τῶν   συγγραφόντων οἱ πολλοί εἰσι τὸ
[3]   κάτω τοῦ Κρανείου• καί τινος  τῶν   συνήθων ἐρομένου, Τί ταῦτα ποιεῖς,
[15]   πλὴν μόνου τοῦ Πελασγικοῦ καὶ  τῶν   τειχῶν τῶν μακρῶν, ἐν οἷς
[5]   Εἰ δὲ καὶ ἐπῄνηται ὑπὸ  τῶν   τότε ἀκροασαμένων, μανία γε
[28]   αὐτόν, εἶτα μέντοι μαθόντες ὡς  τῶν   φίλων εἴη κατεδέξαντο καὶ εἱστίασαν•
[3]   δὲ ἄλλος ἄλλο τι  τῶν   χρησίμων ὑπουργῶν. δὴ Διογένης
[20]   τῶν λεκτέων ἐπὶ τὰς τοιαύτας  τῶν   χωρίων καὶ ἄντρων ἐκφράσεις τρέπονται,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005