Alphabétiquement     [«   »]
δακτύλῳ 1
Δαρείου 1
δάφνης 1
δὲ 128
δέ 13
δέδεικται 1
δεδίασι 1
Fréquences     [«    »]
92 τὰ
114 τὸ
95 τῶν
128 δὲ
547 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

δὲ


Para.
[46]   τὸ μὲν γὰρ ἐπαίτιον, τὸ  δὲ   ἀηδὲς τοῖς ἀκούουσι. ~(Τὰ δὲ
[38]   ἐς τὰς λιθοτομίας ἐμβαλεῖν, τοὺς  δὲ   Ἀθηναίους περιπλεῖν Σικελίαν καὶ Ἰταλίαν
[8]   ὑποσχέσεις καὶ κανόνες ἴδιοι, ἱστορίας  δὲ   ἄλλοι• ἐκεῖ μὲν γὰρ ἀκρατὴς
[3]   δὲ ἔπαλξιν ὑποστηρίζων,  δὲ   ἄλλος ἄλλο τι τῶν χρησίμων
[39]   τις ἱστορίαν γράψων ἴῃ, τῶν  δὲ   ἄλλων ἁπάντων ἀμελητέον αὐτῷ, καὶ
[10]   οὓς ἀποβλέποντα χρὴ συγγράφειν, τῶν  δὲ   ἄλλων ὀλίγον φροντίζειν, κἂν διαρραγῶσιν
[9]   ἀληθοῦς μόνου συνάγεται, τὸ τερπνὸν  δὲ   ἄμεινον μὲν εἰ καὶ αὐτὸ
[10]   φροντίζειν, κἂν διαρραγῶσιν ἐπαινοῦντες. Ἢν  δὲ   ἀμελήσας ἐκείνων ἡδύνῃς πέρα τοῦ
[49]   γνώμῃ καὶ ἐπινοίᾳ ἔταξαν. Ἐπειδὰν  δὲ   ἀναμιχθῶσι, κοινὴ ἔστω θέα,
[24]   δύο τοῦ Εὐφράτου ἀπέχουσα, ἀπῴκισαν  δὲ   αὐτὴν Ἐδεσσαῖοι» Καὶ οὐδὲ τοῦτο
[23]   ταῦτα πάντως ἀκούσεσθαι, τὸ σῶμα  δὲ   αὐτὸ τὸ τῆς ἱστορίας μικρόν
[28]   αὐτὸ μὴ βλέπειν, τὰς ἀκάνθας  δὲ   αὐτοῦ τὰς παρὰ τὴν ῥίζαν
[11]   ταῦτά σου ἐπαινέσονται, οἱ ὀλίγοι  δὲ   ἐκεῖνοι, ὧν σὺ καταφρονεῖς, μάλα
[10]   ὡς Ἡρακλέα δῆθεν οὖσαν, αὐτὸν  δὲ   ἐν κροκωτῷ καὶ πορφυρίδι ἔρια
[3]   δὲ ὑποικοδομῶν τοῦ τείχους,  δὲ   ἔπαλξιν ὑποστηρίζων, δὲ ἄλλος
[51]   Ἀθηναίων Ἀργείων πεπορισμένων, οἱ  δὲ   ἔπλαττον μόνον καὶ ἔπριον τὸν
[17]   ἐν ἀφανεῖ κείσθω, τὴν γνώμην  δὲ   ἐρῶ καὶ τὰ πρῴην ἐν
[19]   καὶ ἰσχυρότατον, ὡς ᾤετο• τὸ  δὲ   ἐς ἐχθρῶν κεφαλὰς ἀλεξίκακος
[12]   λαβὼν ἐκεῖνος τὸ βιβλίον πλέοντες  δὲ   ἐτύγχανον ἐν τῷ ποταμῷ τῷ
[24]   Εὐρώπου λέγων οὕτως ἔφη•  δὲ   Εὔρωπος κεῖται μὲν ἐν τῇ
[29]   αὐτοῖς, ἀποπνιγῆναι καὶ συγκλασθῆναι• (ταῦτα  δὲ   ἐφεστὼς ὁρᾶν αὐτός, ἐν ἀσφαλεῖ
[8]   ἀδελφω αὐτοῦ τῷ Ποσειδῶνι, τὴν  δὲ   ζώνην τῷ Ἄρει, καὶ ὅλως
[51]   (τοιαῦτα καὶ δεικνύτω αὐτά, διάστροφον  δὲ   παράχρουν ἑτερόσχημον μηδέν•
[52]   τῷ τῆς ἱστορίας Φειδίᾳ. ~Πάντων  δὲ   ἤδη παρεσκευασμένων, καὶ ἀπροοιμίαστον μέν
[8]   τὸ κάλλος αὐτοῦ, ἱστορία  δὲ   ἤν τινα κολακείαν τοιαύτην προσλάβῃ,
[18]   ὅσον μὲν Θουκυδίδης, οὗτος  δὲ   Ἡροδότω εὖ μάλα ἐῴκει. ~Ἄλλος
[2]   ὅστις οὐχ ἱστορίαν συγγράφει, μᾶλλον  δὲ   Θουκυδίδαι καὶ Ἡρόδοτοι καὶ Ξενοφῶντες
[15]   τοιάνδε. ~Οὗτος μὲν τοιαῦτα, ἕτερος  δὲ   Θουκυδίδου ζηλωτὴς ἄκρος, οἷος εὖ
[27]   ἀξιομνημόνευτα παραλείπουσιν παραθέουσιν, ὑπὸ  δὲ   ἰδιωτείας καὶ ἀπειροκαλίας καὶ ἀγνοίας
[56]   μικρὰ καὶ ἧττον ἀναγκαῖα, λέγοις  δὲ   ἱκανῶς τὰ μεγάλα• μᾶλλον δὲ
[27]   τοῦ δράματος προαποσφάξας ἀπέθανε. ~Πολλοὺς  δὲ   καὶ ἄλλους ὁμοίους τούτοις ἔχων
[32]   κατ᾽ ἀξίαν εἰπεῖν δυνάμενοι, ἐπινοοῦντες  δὲ   καὶ ἀναπλάττοντες, τι κεν
[24]   μονονουχὶ τοῦ τείχους ψαυόντων. Τὸ  δὲ   καὶ γελοῖον, εἴ σοι νῦν,
[20]   εἴκοσι τῶν πολεμίων ἐξέθανον. Ἔτι  δὲ   καὶ ἐν τῷ τῶν νεκρῶν
[5]   κοινῷ δέδεικται ἱστορία. Εἰ  δὲ   καὶ ἐπῄνηται ὑπὸ τῶν τότε
[21]   τριῶν οἶμαι ἡμερῶν ἐγένετο, ἀπόσιτοι  δὲ   καὶ ἐς ἑβδόμην διαρκοῦσιν οἱ
[5]   πάνυ πολλοὺς αὐτῶν ἐπιστρέψων, ἐνίοις  δὲ   καὶ πάνυ ἐπαχθὴς δόξων, καὶ
[56]   δὲ ἱκανῶς τὰ μεγάλα• μᾶλλον  δὲ   καὶ παραλειπτέον πολλά, οὐδὲ γὰρ
[24]   ἄλλης διατάξεως ἁμαρτήματά ἐστι, τὸ  δὲ   καὶ περὶ τοὺς τόπους αὐτοὺς
[22]   ἐπῆγε διὰ τῆς ἑβδόμης. ~Τοὺς  δὲ   καὶ ποιητικοῖς ὀνόμασιν, καλὲ
[31]   τὸν Ἰνδὸν ποταμόν• τι  δὲ   καὶ πράξουσιν πῶς δέξονται
[38]   πιστεύειν μόνον τοῖς ἀπαγγέλλουσι. ~Μάλιστα  δὲ   καὶ πρὸ τῶν πάντων ἐλεύθερος
[53]   οἰκείων χρησίμων ἐρεῖ• εὐμαθῆ  δὲ   καὶ σαφῆ τὰ ὕστερον ποιήσει,
[26]   καὶ ὑπερεπαινέσαι τὸν Ἀφράνιον. Ἐγὼ  δὲ   καὶ τὰ ἄλλα μὲν αὐτοῦ
[44]   ὑπεθέμεθα παρρησίαν καὶ ἀληθείαν, οὕτω  δὲ   καὶ τῇ φωνῇ αὐτοῦ εἰς
[37]   ὅπλα εἰδὼς καὶ μηχανήματα, ἔτι  δὲ   καὶ τί ἐπὶ κέρως καὶ
[52]   τι ἐν τῷ προοιμίῳ• δυνάμει  δὲ   καὶ τότε φροιμίῳ χρήσεται τῷ
[53]   ἀποσαφοῦντι περὶ τῶν λεκτέων. ~Ὁπόταν  δὲ   καὶ φροιμιάζηται, ἀπὸ δυοῖν μόνον
[14]   αἴρειν τὰ ἡμέτερα, τοὺς βαρβάρους  δὲ   καταπολεμήσειν καὶ αὐτός, ὡς ἂν
[14]   πράξεις οὕτω λαμπρὰς οὔσας. Ἤδη  δὲ   κατιὼν ἐπῄνει καὶ τὴν πατρίδα
[51]   ὡς μηδενὸς καιροῦ ἀπολείποιτο. ~Μάλιστα  δὲ   κατόπτρῳ ἐοικυῖαν παρασχέσθω τὴν γνώμην
[29]   μὲν τὴν φάλαγγα, ἐπὶ κέρως  δὲ   λέγειν τὸ ἐπὶ μετώπου ἄγειν.
[3]   μὲν ὅπλα ἐπισκευάζων,  δὲ   λίθους παραφέρων, δὲ ὑποικοδομῶν
[26]   τῇ τῶν πλακούντων μνήμῃ, τοῦτο  δὲ   μάλιστα ᾐτιασάμην, ὅτι μὴ τὸν
[1]   ἄχρι δὴ χειμὼν καὶ κρύος  δὲ   μέγα γενόμενον ἔπαυσε ληροῦντας αὐτούς.
[7]   ἀναπετάσῃς τὰ ὦτα. Οὐκ ἄκαιρον  δὲ   μεταξὺ καὶ ἀπομνημονεῦσαι ἔνια παραδείγματος
[28]   ὅλοις ἑπτὰ ἔπεσι παραδραμόντος, εἴκοσι  δὲ   μέτρα ἔτι πλείω ὕδατος
[5]   δόξῃ αὐτοῖς ὀρθὸς εἶναι• εἰ  δὲ   μή, αὐτοὶ μὲν καὶ τότε
[63]   εἰς δέον ἡμῖν γέγραπται, εἰ  δὲ   μή, κεκύλισται πίθος ἐν
[36]   καὶ πάντα ἂν ἠπίστατο. Νῦν  δὲ   μὴ μαθὼν οὐκ ἄν τι
[28]   σκάρους παμμεγέθεις ἀξίους ὠνούμενον• εἰ  δὲ   μὴ νὺξ κατέλαβε, τάχ᾽ ἂν
[9]   ὥσπερ καὶ κάλλος ἀθλητῇ, εἰ  δὲ   μή, οὐδὲν κωλύσει ἀφ᾽ Ἡρακλέους
[47]   μὲν παρόντα καὶ ἐφορῶντα, εἰ  δὲ   μή, τοῖς ἀδεκαστότερον ἐξηγουμένοις προσέχοντα
[45]   ὡς ἔνι μάλιστα ὁμοιουμένη, ξενίζουσα  δὲ   μηδ᾽ ὑπὲρ τὸν καιρὸν ἐνθουσιῶσα•
[20]   ἓξ πρὸς τοῖς διακοσίοις, Ῥωμαίων  δὲ   μόνους δύο, καὶ τραυματίας γενέσθαι
[16]   Ἀσκληπιὸς μὲν Ἀπόλλωνος υἱός, Ἀπόλλων  δὲ   Μουσηγέτης καὶ πάσης παιδείας ἄρχων•
[51]   αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ὅπως εἴπωσιν. Ὅλως  δὲ   νομιστέον τὸν ἱστορίαν συγγράφοντα Φειδίᾳ
[40]   οἱ ἄνθρωποι τότε ἀναγιγνώσκουσιν. Εἰ  δὲ   νῦν αὐτὰ ἐπαινοῦσι καὶ ἀσπάζονται,
[21]   οἰόμενοι ξίφει τεθνάναι αὐτόν, ἀποθάνοι  δὲ   άνὴρ σιτίων ἀποσχόμενος• τοῦτον
[57]   πόσοις ἂν Ἰξίονα ἐκύλισε; μᾶλλον  δὲ   Θουκυδίδης αὐτὸς ὀλίγα τῷ
[9]   ὀφθῆναι εἴη τὴν ὄψιν, Ἀλκαῖος  δὲ   καλὸς Μιλήσιος ἀνταγωνίζοιτο
[23]   αὐτοῖς τό, Ὤδινεν ὄρος. Χρὴ  δὲ   οἶμαι μὴ οὕτως, ἀλλ᾽ ὅμοια
[9]   ἅπερ μικρὸν ὕστερον ἐπιδείξομεν. (Οἳ  δὲ   οἴονται καλῶς διαιρεῖν ἐς δύο
[5]   ἑρμηνεῦσαι τὸ ἐπελθὸν δύνηται• τὸ  δὲ   οἶσθά που καὶ αὐτός,
[32]   ὀρθῶς συγγράφειν οὗτος προείληφε, (μᾶλλον  δὲ   ὀλίγων ἔτι προσδεῖται, εἴ γε
[45]   κυμάτων τὴν ναῦν. (Ἡ λέξις  δὲ   ὅμως ἐπὶ γῆς βεβηκέτω, τῷ
[6]   Ἀβδηρῖται ἑκόντες Ἀνδρομέδαν τραγῳδῶσι. ~Διττοῦ  δὲ   ὄντος τοῦ τῆς συμβουλῆς ἔργου,
[5]   μετρούντων τὸ πρᾶγμα• (ὁ ἰατρὸς  δὲ   οὐ πάνυ ἀνιάσεται, ἢν πάντες
[5]   τὰς βασιλείους αὐλὰς ἀποκειμένων. Ὅμως  δὲ   οὐ χεῖρον καὶ πρὸς αὐτοὺς
[7]   τέλους, ὀλίγον ἂν φροντίσειεν•  δὲ   οὐκ ἂν τι ψεῦδος ἐμπεσὸν
[12]   τὸ ὕδωρ ἐπειπών, Καὶ σὲ  δὲ   οὕτως ἐχρῆν, Ἀριστόβουλε, τοιαῦτα
[25]   ὑάλινα τῆς καλλίστης ὑάλου• ἐπεὶ  δὲ   πάντως ἀποθανεῖν ἔγνωστο, κατάξαντα τὸν
[23]   μὲν τὸ κράνος εἴη, θώραξ  δὲ   πάνυ γελοῖος ἐκ ῥακῶν ποθεν
[57]   Τιτυὸν καὶ τοὺς ἄλλους, εἰ  δὲ   Παρθένιος Εὐφορίων Καλλίμαχος
[44]   μὲν τοὺς πολλούς συνεῖναι, τοὺς  δὲ   πεπαιδευμένους ἐπαινείσαι, καὶ μὴν καὶ
[7]   εἰς ὕψος ἐπαίροντες, τοὺς πολεμίους  δὲ   πέρα τοῦ μετρίου καταρρίπτοντες, ἀγνοοῦντες
[22]   μὲν μηχανὴ, τὸ τεῖχος  δὲ   πεσὸν μεγάλως ἐδούπησε, καὶ πάλιν
[29]   δράκοντας ἔφη τῶν Παρθυαίων σημεῖον  δὲ   πλήθους τοῦτο αὐτοῖς• χιλίους γὰρ
[34]   τῆς φύσεως δῶρον, δύναμις  δὲ   πολλῇ τῇ ἀσκήσει καὶ συνεχεῖ
[58]   τὰ γεγενημένα πολλὰ ὄντα. ~Ἢν  δὲ   ποτε καὶ λόγους ἐροῦντα τινα
[47]   δὲ ἀηδὲς τοῖς ἀκούουσι. ~(Τὰ  δὲ   πράγματα αὐτὰ οὐχ ὡς ἔτυχε
[50]   Ἀρμενίας μὲν εἰς Μηδίαν, ἐκεῖθεν  δὲ   ῥοιζήματι ἑνὶ εἰς Ἰβηρίαν, εἶτα
[22]   ἐπ᾽ ἐμβάτου ὑψηλοῦ βεβηκότι, θάτερον  δὲ   σανδάλῳ ὑποδεδεμένῳ. ~Καὶ μὴν καὶ
[43]   ἔστω καὶ πυκνός, λέξις  δὲ   σαφὴς καὶ πολιτική, οἵα ἐπισημότατα
[41]   τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην  δὲ   σκάφην ὀνομάσων, (οὐ μίσει οὐδὲ
[57]   ἀμελήσεις δὲ τῶν εὐτελεστέρων. ~Μάλιστα  δὲ   σωφρονητέον ἐν ταῖς τῶν ὀρῶν
[10]   μὲν παρακεκομμένα εὐθὺς ἀπορρίπτειν, παραδέχεσθαι  δὲ   τὰ δόκιμα καὶ ἔννομα καὶ
[49]   αὐτῷ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ ὁρωντι, ἄρτι  δὲ   τὰ Περσῶν, εἶτ᾽ ἀμφότερα, εἰ
[51]   εἰρήσεται• πέπρακται γὰρ ἤδη• δεῖ  δὲ   τάξαι καὶ εἰπεῖν αὐτά. Ὥστε
[6]   καὶ τὰ τοιαῦτα ὕστερον• νῦν  δὲ   τὰς κακίας ἤδη εἴπωμεν, ὁπόσαι
[8]   μὲν ἐκείνης ἐστερημένη, τὴν λοιπὴν  δὲ   τερατείαν γυμνὴν τῶν μέτρων καὶ
[29]   μικρὸν ὑπὲρ τὴν Ἰβηρίαν, τούτους  δὲ   τέως μὲν ἐπὶ κοντῶν μεγάλων
[49]   εἰ μάχοιντο. Καὶ ἐν αὐτῇ  δὲ   τῇ παρατάξει μὴ πρὸς ἓν
[1]   καὶ λιπαρεῖ τῷ πυρετῷ, περὶ  δὲ   τὴν ἑβδόμην τοῖς μὲν αἷμα
[38]   ἐν ταῖς Ἐπιπολαῖς παρατείχισμα, (καταδῦσαι  δὲ   τὴν Ἑρμοκράτους τριήρη καὶ τὸν
[1]   ἐφθέγγοντο καὶ μέγα ἐβόων, μάλιστα  δὲ   τὴν Εὐριπίδου Ἀνδρομέδαν ἐμονῴδουν καὶ
[49]   ἱπποπόλων Θρῃκῶν (γῆν ὁρῶντι, ἄρτι  δὲ   τὴν Μυσῶν• κατὰ ταῦτα καὶ
[9]   ἔχῃ τὸ ἴδιον ἐντελές, λέγω  δὲ   τὴν τῆς ἀληθείας δήλωσιν, ὀλίγον
[62]   τὸ αὐτοῦ ὄνομα ἔγραψεν, ἐπιχρίσας  δὲ   τιτάνῳ καὶ ἐπικαλύψας ἐπέγραψε τοὔνομα
[40]   ταῦτα συνεσομένους τοῖς συγγράμμασιν. ~Εἰ  δὲ   τὸ παραυτίκα τις θεραπεύοι, τῆς
[55]   αὐτῷ μεγάλα ξυνέβη γενέσθαι. ~Μετὰ  δὲ   τὸ προοίμιον, ἀνάλογον τοῖς πράγμασιν
[27]   οὐκ εἰδόσιν ἐξηγοῖτο, τοῦ ὑποποδίου  δὲ   τό τε εὐθυεργὲς καὶ τὸ
[21]   Φρόντιν δὲ τὸν Φρόντωνα, Τιτάνιον  δὲ   τὸν Τιτιανὸν καὶ ἄλλα πολλῷ
[14]   τὸν ἡμέτερον ἄρχοντα εἴκαζε, Θερσίτῃ  δὲ   τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα, οὐκ
[21]   Κρόνιον μὲν Σατουρνῖνον λέγειν, Φρόντιν  δὲ   τὸν Φρόντωνα, Τιτάνιον δὲ τὸν
[34]   βιβλίον ἐπεὶ πολλοῦ (ἄν) μᾶλλον  δὲ   τοῦ παντὸς ἦν ἄξιον, εἰ
[11]   ἴδιόν τι καλόν ἐστιν• εἰ  δὲ   τοῦτο ἐναλλάξειας, ἀκαλλὲς τὸ αὐτὸ
[8]   καὶ τὰ ὄμματα, τὸ στέρνον  δὲ   τῷ ἀδελφω αὐτοῦ τῷ Ποσειδῶνι,
[29]   ἐπελαυνόντων δέος ἐμποιεῖν, ἐν αὐτῷ  δὲ   τῷ ἔργῳ ἐπειδὰν ὁμοῦ ἴωσι,
[28]   μὲν τῷ Μαλχίωνι λόγχην,  δὲ   τῷ Μαυσάκᾳ πόρπην, καὶ ἄλλα
[33]   καὶ βάτοι ἐκκεκομμέναι εἰσί, τὰ  δὲ   τῶν ἄλλων ἐρείπια ἤδη ἐκπεφόρηται,
[56]   ἔτνος, ὅτι κἀκεῖνο παρεσκεύαστο, ἀμελήσεις  δὲ   τῶν εὐτελεστέρων. ~Μάλιστα δὲ σωφρονητέον
[10]   καὶ πανταχόθεν τοῦ σώματος, ἀργυραμοιβικῶς  δὲ   τῶν λεγομένων ἕκαστα ἐξετάζοντας, ὡς
[8]   ἐπισημοτέραν ἐκφαίνουσα; (μέγα τοίνυν, μᾶλλον  δὲ   ὑπέρμεγα τοῦτο κακόν, εἰ μὴ
[3]   δὲ λίθους παραφέρων,  δὲ   ὑποικοδομῶν τοῦ τείχους, δὲ
[13]   καὶ ἀτέχνους ὄντας, ἐς τοὐπιὸν  δὲ   ὕποπτον ταῖς ὑπερβολαῖς τὴν ὅλην
[6]   τὰ μὲν γὰρ αἱρεῖσθαι, τὰ  δὲ   φεύγειν διδάσκει, φέρε πρῶτα εἴπωμεν
[43]   συγγραφεὺς ἡκέτω μοι, τὴν  δὲ   φωνὴν καὶ τὴν τῆς ἑρμηνείας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005