Alphabétiquement     [«   »]
Ἔρως 1
Ἔρωτα 1
Ἐς 1
ἐς 38
ἔσεσθαι 1
ἐσθὴς 1
ἐσθῆτα 1
Fréquences     [«    »]
38 εἰ
36 ἐπὶ
36 πρὸς
38 ἐς
38 τῇ
39 ἂν
41 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

ἐς


Para.
[5]   τις, ὡς Θουκυδίδης φησίν,  ἐς   ἀεὶ κτῆμα συντιθείη. Οἶδα μὲν
[42]   βιβλία• κτῆμα γάρ φησι μᾶλλον  ἐς   ἀεὶ συγγράφειν ἤπερ ἐς τὸ
[15]   ἀπὸ Αἰθιοπίας ἤρξατο, ὥστε καὶ  ἐς   Αἴγυπτον κατέβη καὶ ἐς τὴν
[7]   τὴν τραχεῖαν παραδέξασθαι ἄν τι  ἐς   αὐτὴν καταποθέν. ~Ἔτι ἀγνοεῖν ἐοίκασιν
[9]   τοῦτο εἰσποιοῦσι καὶ τὸ ἐγκώμιον  ἐς   αὐτὴν ὡς τερπνὸν καὶ εὐφραῖνον
[51]   τοῦτο ἦν τέχνη αὐτοῖς  ἐς   δέον οἰκονομήσασθαι τὴν ὕλην. Τοιοῦτο
[9]   (Οἳ δὲ οἴονται καλῶς διαιρεῖν  ἐς   δύο τὴν ἱστορίαν, εἰς τὸ
[21]   ἡμερῶν ἐγένετο, ἀπόσιτοι δὲ καὶ  ἐς   ἑβδόμην διαρκοῦσιν οἱ πολλοί, ἐκτὸς
[49]   πρὸς ἓν μέρος ὁράτω μηδὲ  ἐς   ἕνα ἱππέα πεζόν, εἰ
[19]   ἰσχυρότατον, ὡς ᾤετο• τὸ δὲ  ἐς   ἐχθρῶν κεφαλὰς ἀλεξίκακος τρέψειε•
[11]   σὺ καταφρονεῖς, μάλα ἡδὺ καὶ  ἐς   κόρον γελάσονται, (ὁρῶντες τὸ ἀσύμφυλον
[17]   τὸ προοίμιον. Τὸ τῆς κολακείας  ἐς   κόρον, καὶ τὰ ἐγκώμια φορτικὰ
[50]   πᾶσι τούτοις μέτρον ἐπέστω, μὴ  ἐς   κόρον μηδὲ ἀπειροκάλως μηδὲ νεαρῶς,
[13]   θεραπεύοντες, οὓς μισεῖσθαι καλῶς εἶχεν,  ἐς   μὲν τὸ παρὸν κόλακας προδήλους
[19]   κόμη, διανέοντος τὸν Τίγρητα, καὶ  ἐς   οἷον ἄντρον κατέφυγε, κιττοῦ καὶ
[3]   καὶ πράττοι (οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ  ἐς   οὐδὲν ἐχρῆτο διαζωσάμενος τὸ τριβώνιον
[35]   τὸ τῆς συμβουλῆς χρήσιμον; οὐκ  ἐς   ποίησιν τῶν προσόντων, ἀλλ᾽ ἐς
[20]   ἄντρων ἐκφράσεις τρέπονται, καὶ ὁπόταν  ἐς   πολλὰ καὶ μεγάλα πράγματα ἐμπέσωσιν,
[12]   ἐπιγνοὺς τὸν ἄνθρωπον οὐκετ᾽ οὐδ᾽  ἐς   τὰ ἄλλα ὁμοίως ἐχρῆτο. ~Ποῦ
[5]   τῶν ἅπαξ κεκυρωμένων καὶ ὥσπερ  ἐς   τὰς βασιλείους αὐλὰς ἀποκειμένων. Ὅμως
[38]   ὁδούς, καὶ τέλος Συρακουσίους μὲν  ἐς   τὰς λιθοτομίας ἐμβαλεῖν, τοὺς δὲ
[19]   κιττοῦ καὶ μυρρίνης καὶ δάφνης  ἐς   ταὐτὸ συμπεφυκότων καὶ σύσκιον ἀκριβῶς
[30]   τις βέλτιστος ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς  ἐς   τέλος τὰ πεπραγμένα, ὅσα ἐν
[15]   καὶ ἐς Αἴγυπτον κατέβη καὶ  ἐς   τὴν βασιλέως γῆν τὴν πολλήν,
[1]   τοὺς πολλοὺς καὶ ἀναστάντας ὕστερον  ἐς   τὴν τραγῳδίαν παρολισθαίνειν, ἐπὶ πολὺ
[28]   τυχεῖν αὐτῶν ἀποδεδημηκότα καὶ αὐτὸν  ἐς   τὴν τῶν Μαύρων, ἀδελφοῦ αὐτῷ
[21]   εἶναι καὶ ἀποκεκαθάρθαι τὴν φωνὴν  ἐς   τὸ ἀκριβέστατον ἠξίωσεν οὗτος καὶ
[21]   μεταποιῆσαι τὰ Ρωμαίων καὶ μετεγγράψαι  ἐς   τὸ Ἑλληνικὸν, ὡς Κρόνιον μὲν
[32]   τοιαῦτα φεύγῃ, πολὺ μέρος ἤδη  ἐς   τὸ ὀρθῶς συγγράφειν οὗτος προείληφε,
[42]   μᾶλλον ἐς ἀεὶ συγγράφειν ἤπερ  ἐς   τὸ παρὸν ἀγώνισμα, καὶ μὴ
[12]   τῷ Ὑδάσπῃ ἔρριψεν ἐπὶ κεφαλὴν  ἐς   τὸ ὕδωρ ἐπειπών, Καὶ σὲ
[45]   τότε μέγιστος παρακινῆσαι καὶ κατενεχθῆναι  ἐς   τὸν τῆς ποιητικῆς κορύβαντα, ὥστε
[62]   τῶν πλωϊζομένων. Οὕτως οὐδ᾽ ἐκεῖνος  ἐς   τὸν τότε καιρὸν οὐδὲ τὸν
[13]   κόλακας προδήλους καὶ ἀτέχνους ὄντας,  ἐς   τοὐπιὸν δὲ ὕποπτον ταῖς ὑπερβολαῖς
[49]   Δημοσθένης ἀνακόπτων τὴν ἐπίβασιν•  ἐς   τοὺς στρατηγοὺς μέντοι τὰ πρῶτα,
[1]   τὰς γνώμας αὐτῶν• ἅπαντες γὰρ  ἐς   τραγῳδίαν παρεκίνουν καὶ ἰαμβεῖα ἐφθέγγοντο
[35]   ἐς ποίησιν τῶν προσόντων, ἀλλ᾽  ἐς   χρῆσιν αὐτῶν τὴν προσήκουσαν• οἷόν
[28]   ἔτι πλείω ὕδατος ἀναλωκότος  ἐς   ψυχρὰν καὶ οὐδὲν ἡμῖν προσήκουσαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005