Alphabétiquement     [«   »]
σωφρονητέον 2
σωφρονοίη 1
Τὰ 1
τὰ 92
τάγμα 1
ταῖς 9
ταλαιπώρως 1
Fréquences     [«    »]
88 ἐν
88 τὴν
90 ὡς
92 τὰ
95 τῶν
114 τὸ
128 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

τὰ


Para.
[45]   τότε ποιητικοῦ τινος ἀνέμου ἐπουριάσοντος  τὰ   ἀκάτια καὶ συνδιοίσοντος ὑψηλὴν καὶ
[55]   καὶ κοινωνεῖν καὶ ἀνακεκρᾶσθαι κατὰ  τὰ   ἄκρα. ~(Τάχος ἐπὶ πᾶσι χρήσιμον,
[1]   θεῶν τύραννε κἀνθρώπων Ἔρως, καὶ  τὰ   ἄλλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἀναβοώντων
[26]   τὸν Ἀφράνιον. Ἐγὼ δὲ καὶ  τὰ   ἄλλα μὲν αὐτοῦ κατεγίγνωσκον, μονονουχὶ
[12]   τὸν ἄνθρωπον οὐκετ᾽ οὐδ᾽ ἐς  τὰ   ἄλλα ὁμοίως ἐχρῆτο. ~Ποῦ τοίνυν
[15]   ἐοικότα λέγειν, εἰ ὀλίγον ἐντρέψας  τὰ   αὐτοῦ ἐκείνου λέγοι τις, μικρὰ
[42]   τοῦ καὶ Μούσας κληθῆναι αὐτοῦ  τὰ   βιβλία• κτῆμα γάρ φησι μᾶλλον
[16]   ᾐτιασάμην αὐτοῦ, ὅτι οὕτως ἐπέγραψε  τὰ   βιβλία τραγικώτερον κατὰ τὴν
[57]   ὡς φεύγοντας ὅμως ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ  τὰ   γεγενημένα πολλὰ ὄντα. ~Ἢν δὲ
[7]   οἱ πολλοὶ αὐτῶν τοῦ ἱστορεῖν  τὰ   γεγενημένα τοῖς ἐπαίνοις ἀρχόντων καὶ
[20]   ἀριθμῷ, τοῦτο μὲν καὶ παρὰ  τὰ   γεγραμμένα ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων
[54]   ἐχρήσαντο, Ἡρόδοτος μέν, ὡς μὴ  τὰ   γενόμενα ἐξίτηλα τῷ χρόνῳ γένηται,
[49]   ζυγοστατείτω τότε ὥσπερ ἐν τρυτάνῃ  τὰ   γιγνόμενα καὶ συνδιωκέτω καὶ συμφευγέτω.
[62]   χρόνου συνεκπεσούμενα μὲν τῷ χρίσματι  τὰ   γράμματα, ἐκφανησόμενον δέ, Σώστρατος Δεξιφάνους
[13]   τῶν ἀνθρώπων, (καὶ μάλιστά γε  τὰ   γύναια τοῖς γραφεῦσι παρακελευόμενα ὡς
[15]   οἷς οἱ τότε λοιμώξαντες ᾤκησαν;  τὰ   δ᾽ ἄλλα καὶ ἀπὸ Αἰθιοπίας
[16]   πείρην καὶ ὁκόσα καὶ νοῦσοι,  τὰ   δ᾽ ἄλλα ὁμοδίαιτα τοῖς πολλοῖς
[31]   πολλοῦ καὶ κορύζης συγγραφικῆς γέμουσα•  τὰ   δ᾽ ἐν Ἰνδοῖς πραχθησόμενα ὑπέσχετο
[33]   ἦσαν, καὶ βάτοι ἐκκεκομμέναι εἰσί,  τὰ   δὲ τῶν ἄλλων ἐρείπια ἤδη
[6]   ἔργου, τὰ μὲν γὰρ αἱρεῖσθαι,  τὰ   δὲ φεύγειν διδάσκει, φέρε πρῶτα
[10]   παρακεκομμένα εὐθὺς ἀπορρίπτειν, παραδέχεσθαι δὲ  τὰ   δόκιμα καὶ ἔννομα καὶ ἀκριβῆ
[38]   αὐτὸς ἕξειν τὴν αἰτίαν, ἢν  τὰ   δυστυχῶς ἀνοήτως γεγενημένα ὡς
[17]   τῆς κολακείας ἐς κόρον, καὶ  τὰ   ἐγκώμια φορτικὰ καὶ κομιδῇ βωμολοχικά,
[22]   κυρίῳ, καί οἱ στρατιῶται ἠγόραζον  τὰ   ἐγχρῄζοντα, καί ἤδη λελουμένοι περὶ
[30]   Μεσοποταμίᾳ, τὰ ἐπὶ τῷ Τίγρητι,  τὰ   ἐν Μηδίᾳ, πεντακοσίοις οὐδ᾽ ὅλοις
[2]   κατεσχημένοι (ἀλλ᾽ ἀφ᾽ οὗ δὴ  τὰ   ἐν ποσὶ ταῦτα κεκίνηται,
[38]   σύμπασα πόλις τῶν Ἀθηναίων, ἢν  τὰ   ἐν Σικελίᾳ κακὰ ἱστορῇ καὶ
[9]   ἀναγνωσομένοις αὐτά, καὶ ὅλως πρὸς  τὰ   ἔπειτα κανονιστέον τὰ τοιαῦτα, ἅπερ
[30]   ἐν Συρίᾳ, ὅσα ἐν Μεσοποταμίᾳ,  τὰ   ἐπὶ τῷ Τίγρητι, τὰ ἐν
[62]   ἄφυκτον, εἴ τις ἐμπέσοι εἰς  τὰ   ἕρματα• οἰκοδομήσας οὖν αὐτὸ τὸ
[14]   σαφῶς, (ἐπὶ μεῖζον μὲν αἴρειν  τὰ   ἡμέτερα, τοὺς βαρβάρους δὲ καταπολεμήσειν
[49]   ταῦτα καὶ αὐτὸς ἄρτι μὲν  τὰ   ἴδια ὁράτω καὶ δηλούτω ἡμῖν
[8]   εἰ μὴ εἰδείη τις χωρίζειν  τὰ   ἱστορίας καὶ τὰ ποιητικῆς, ἀλλ᾽
[15]   πρέπον, μεταξὺ τῶν Ἀττικῶν ὀνομάτων  τὰ   Ἰταλιωτικὰ ταῦτα ἐγκεῖσθαι, ὥσπερ τὴν
[16]   οἷον καὶ στρατιώτης ἄν τις  τὰ   καθ᾽ ἡμέραν ἀπογραφόμενος συνέθηκεν
[28]   ἐπ᾽ Εὐρώπῳ μάχης αὐτὰ δὴ  τὰ   κεφάλαια, τοιγάρτοι εἰκότως ἄν τις
[53]   τὰς αἰτίας προεκτιθέμενος καὶ περιορίζων  τὰ   κεφάλαια τῶν γεγενημένων. ~(Τοιούτοις προοιμίοις
[51]   ἀκροώμενος οἴηται μετὰ ταῦτα ὁρᾶν  τὰ   λεγόμενα καὶ μετὰ τοῦτο ἐπαινῇ,
[15]   τοιαύτην ἀρχὴν τί ἄν σοι  τὰ   λοιπὰ λέγοιμι, ὁποῖα ἐν Ἀρμενία
[56]   ἧττον ἀναγκαῖα, λέγοις δὲ ἱκανῶς  τὰ   μεγάλα• μᾶλλον δὲ καὶ παραλειπτέον
[27]   τις• εἰσὶ γὰρ τινες, οἳ  τὰ   μεγάλα μὲν τῶν πεπραγμένων καὶ
[12]   τῆς γραφῆς (ᾤετο γὰρ χαριεῖσθαι  τὰ   μέγιστα τῷ βασιλεῖ ἐπιψευδομενος ἀριστείας
[31]   ~Ἤδη δ᾽ ἐγώ τινος καὶ  τὰ   μέλλοντα συγγεγραφότος ἤκουσα, καὶ τὴν
[32]   ~Τοιαῦτα πολλὰ ὑπὸ ἀπαιδευσίας ληροῦσι,  τὰ   μὲν ἀξιόρατα οὔτε ὁρῶντες οὔτ᾽
[6]   ὄντος τοῦ τῆς συμβουλῆς ἔργου,  τὰ   μὲν γὰρ αἱρεῖσθαι, τὰ δὲ
[51]   ὥσπερ τοῖς ῥήτορσι γράφουσιν, ἀλλὰ  τὰ   μὲν λεχθησόμενα ἔστι καὶ εἰρήσεται•
[10]   τῶν λεγομένων ἕκαστα ἐξετάζοντας, ὡς  τὰ   μὲν παρακεκομμένα εὐθὺς ἀπορρίπτειν, παραδέχεσθαι
[38]   τοῦ Ἀλκιβιάδου ἐλπίδων. Ἀλλ᾽ οἶμαι,  τὰ   μὲν πραχθέντα οὐδὲ Κλωθὼ ἂν
[23]   μὴν καὶ ἄλλους ἴδοις ἂν  τὰ   μὲν προοίμια λαμπρὰ καὶ τραγικὰ
[28]   ἀγροίκων, ἄριστον παρατιθεμένους, καὶ ὅτι  τὰ   μὲν πρῶτα ἐκεῖνοι φοβηθεῖεν αὐτόν,
[23]   συγγράφοντας, ὡς ἐλπίσαι θαυμαστὰ ἡλίκα  τὰ   μετὰ ταῦτα πάντως ἀκούσεσθαι, τὸ
[13]   λόγου, ὧν ἀμελήσαντες οἱ πολλοὶ  τὰ   μηδὲν προσήκοντα ἐπεισκυκλοῦσιν. ~Ἐγὼ δ᾽
[56]   λέγω δέ, εἰ παραθέοις μὲν  τὰ   μικρὰ καὶ ἧττον ἀναγκαῖα, λέγοις
[27]   ἀγνοίας τῶν λεκτέων σιωπητέων  τὰ   μικρότατα πάνυ λιπαρῶς καὶ φιλοπόνως
[8]   ὅμοιον εἶναι τὴν κεφαλὴν καὶ  τὰ   ὄμματα, τὸ στέρνον δὲ τῷ
[42]   (ὡς εἴ ποτε καὶ αὖθις  τὰ   ὅμοια καταλάβοι, ἔχοιεν, φησί, πρὸς
[21]   τὸ ἀκριβέστατον ἠξίωσεν οὗτος καὶ  τὰ   ὀνόματα μεταποιῆσαι τὰ Ρωμαίων καὶ
[28]   τοὔνομα ὑπὸ δίψους πλανώμενος ἀνὰ  τὰ   ὄρη καταλάβοι Σύρους τινὰς τῶν
[4]   μικρόν τι λιθίδιον προσπταίσαντα συλλέγειν  τὰ   ὄστρακα. Τί οὖν ἔγνωσταί μοι
[23]   οἶμαι μὴ οὕτως, ἀλλ᾽ ὅμοια  τὰ   πάντα καὶ ὁμόχροα εἶναι καὶ
[8]   δεδίασι μὴ ἀπορραγείσης ἐκείνης συντριβῇ  τὰ   πάντα κατενεχθέντα• ἀλλὰ κἂν Ἀγαμέμνονα
[51]   συγγραφέως ἔργον, εἰς καλὸν διαθέσθαι  τὰ   πεπραγμένα (καὶ εἰς δύναμιν ἐναργέστατα
[59]   ὡς κατηγορεῖν μᾶλλον ἱστορεῖν  τὰ   πεπραγμένα. ~Καὶ μὴν καὶ μῦθος
[30]   ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς ἐς τέλος  τὰ   πεπραγμένα, ὅσα ἐν Ἀρμενίᾳ, ὅσα
[49]   ἀφ᾽ ὑψηλοῦ ὁρωντι, ἄρτι δὲ  τὰ   Περσῶν, εἶτ᾽ ἀμφότερα, εἰ μάχοιντο.
[16]   ἄλλα ὁμοδίαιτα τοῖς πολλοῖς καὶ  τὰ   πλεῖστα οἷα ἐκ τριόδου. ~Εἰ
[48]   ~Καὶ ἐπειδὰν ἀθροίσῃ ἅπαντα  τὰ   πλεῖστα, πρῶτα μὲν ὑπόμνημα τι
[40]   γοῦν, καίτοι πρὸς τὸ μυθῶδες  τὰ   πλεῖστα συγγεγραφότι ὑπὲρ τοῦ Ἀχιλλέως,
[8]   τις χωρίζειν τὰ ἱστορίας καὶ  τὰ   ποιητικῆς, ἀλλ᾽ ἐπεισάγει τῇ ἱστορίᾳ
[57]   καὶ μακρὸς εἶναι δοκῇ, σὺ  τὰ   πράγματα ἐννόησαν• εἴσῃ γὰρ οὕτω
[24]   εἷς γοῦν οὕτω ῥᾳθύμως συνήγαγε  τὰ   πράγματα, οὔτε Σύρῳ τινὶ ἐντυχὼν
[42]   ὅμοια καταλάβοι, ἔχοιεν, φησί, πρὸς  τὰ   προγεγραμμένα ἀποβλέποντες εὖ χρῆσθαι τοῖς
[17]   τὴν γνώμην δὲ ἐρῶ καὶ  τὰ   πρῴην ἐν Κορινθῳ συγγράμματα, κρείττω
[49]   ἐπίβασιν• ἐς τοὺς στρατηγοὺς μέντοι  τὰ   πρῶτα, καὶ εἴ τι παρεκελεύσαντο,
[1]   Φίλων, τοιοῦτο• πυρέττειν μὲν γὰρ  τὰ   πρῶτα πανδημεὶ ἅπαντας ἀπὸ τῆς
[15]   οἷον Νισιβηνοῖς λοιμὸν τοῖς μὴ  τὰ   Ῥωμαίων αἱρουμένοις ἐπήγαγε παρὰ Θουκυδίδου
[21]   οὗτος καὶ τὰ ὀνόματα μεταποιῆσαι  τὰ   Ρωμαίων καὶ μετεγγράψαι ἐς τὸ
[24]   ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμὴν πατρίδα  τὰ   Σαμόσατα αὐτὸς ἐν τῷ
[41]   φίλος, ὡς κωμικός φησι,  τὰ   σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ
[23]   ἐπιτιθέντας• ἄλλους αὖ ἔμπαλιν ἀκέφαλα  τὰ   σώματα εἰσάγοντας, ἀπροοιμίαστα καὶ εὐθὺς
[34]   ἄξιον, εἰ μεταπλάσαι καὶ μετακοσμῆσαι  τὰ   τηλικαῦτα ἠδύνατο ἐκ μολύβδου
[8]   ποιητικῆς, ἀλλ᾽ ἐπεισάγει τῇ ἱστορίᾳ  τὰ   τῆς ἑτέρας κομμώματα, τὸν μῦθον
[7]   ~Ἃ δ᾽ ἐν ἱστορίαι διαμαρτάνουσι,  τὰ   τοιαῦτα ἂν εὕροις ἐπιτηρῶν, οἷα
[9]   ὅλως πρὸς τὰ ἔπειτα κανονιστέον  τὰ   τοιαῦτα, ἅπερ μικρὸν ὕστερον ἐπιδείξομεν.
[13]   κομιδῇ ἀνόητος εἴη, ὡς χαίρειν  τὰ   τοιαῦτα ἐπαινούμενος, ὧν παρὰ πόδας
[15]   ὡς ἐκεῖνοι καὶ γέφυραν καὶ  τὰ   τοιαῦτα, καί μοι ἐννόησαν ἡλίκον
[24]   δὴ τοῦτο τῶν ἐπὶ κουρείων  τὰ   τοιαῦτα μυθολογούντων ἀκούσας, (ὥστε περὶ
[6]   καὶ συναρμόσαι. Ταῦτα μὲν καὶ  τὰ   τοιαῦτα ὕστερον• νῦν δὲ τὰς
[32]   ὡς ὅστις ἀν ταῦτα καὶ  τὰ   τοιαῦτα φεύγῃ, πολὺ μέρος ἤδη
[22]   λελουμένοι περὶ αὐτοὺς ἐγίγνοντο, καὶ  τὰ   τοιαῦτα• (ὥστε τὸ πρᾶγμα ἐοικὸς
[53]   ἐρεῖ• εὐμαθῆ δὲ καὶ σαφῆ  τὰ   ὕστερον ποιήσει, τὰς αἰτίας προεκτιθέμενος
[7]   μάλιστα ἢν ἅπασιν αὐτοῖς ἀναπετάσῃς  τὰ   ὦτα. Οὐκ ἄκαιρον δὲ μεταξὺ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005