Alphabétiquement     [«   »]
Τοῦτ 1
τοῦτ 3
Τοῦτο 2
τοῦτο 35
τούτοις 5
τοῦτον 3
Τούτου 1
Fréquences     [«    »]
31 οἱ
32 οὐ
31 τι
35 τοῦτο
36 ἐπὶ
36 πρὸς
38 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

τοῦτο


Para.
[24]   δὲ αὐτὴν Ἐδεσσαῖοι» Καὶ οὐδὲ  τοῦτο   ἀπέχρησεν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τὴν
[40]   γυμναστική. Ἀλεξάνδου γοῦν καὶ  τοῦτο   ἀπομνημονεύουσιν, (ὅς, Ἡδέως ἄν, ἔφη,
[29]   τῶν Παρθυαίων σημεῖον δὲ πλήθους  τοῦτο   αὐτοῖς• χιλίους γὰρ οἶμαι
[26]   ἐπιδακρύοντος τῇ τῶν πλακούντων μνήμῃ,  τοῦτο   δὲ μάλιστα ᾐτιασάμην, ὅτι μὴ
[4]   οὐχ οὕτω μεγαλότολμος ἐγώ, μηδὲ  τοῦτο   δείσῃς περὶ ἐμοῦ• οἶδα γάρ,
[7]   καὶ τὸ τῶν μουσικῶν δὴ  τοῦτο,   δὶς διὰ πασῶν ἐστι πρὸς
[40]   καὶ πιστεύειν τινὲς ὑπάγονται, μόνον  τοῦτο   εἰς ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας μέγα
[9]   τερπνὸν, καὶ χρήσιμον, καὶ διὰ  τοῦτο   εἰσποιοῦσι καὶ τὸ ἐγκώμιον ἐς
[56]   καὶ πάντα παρεσκευασμένα, διὰ  τοῦτο   ἐν μέσοις τοῖς πέμμασι καὶ
[11]   τι καλόν ἐστιν• εἰ δὲ  τοῦτο   ἐναλλάξειας, ἀκαλλὲς τὸ αὐτὸ παρὰ
[17]   τῷ προοιμίῳ εἰπεῖν, ὡς ἐξαίρετον  τοῦτο   ἕξει ἡμέτερος ἄρχων, οὗ
[23]   καὶ ἀγεννὲς ἐπαγαγόντας, ὡς καὶ  τοῦτο   ἐοικέναι παιδίῳ, εἴ που Ἔρωτα
[51]   ὁρᾶν τὰ λεγόμενα καὶ μετὰ  τοῦτο   ἐπαινῇ, τότε δὴ τότε ἀπηκρίβωται
[1]   μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἀναβοώντων καὶ  τοῦτο   ἐπὶ πολύ, ἄχρι δὴ χειμὼν
[15]   ἔμελλε. (Καὶ γὰρ αὖ καὶ  τοῦτο   ἐπιεικῶς πολὺ νῦν ἐστι, τὸ
[61]   ἐκείνου μοι μέμνησο πολλάκις γὰρ  τοῦτο   ἐρῶ καὶ μὴ πρὸς τὸ
[26]   ἀποθανεῖν τοιαῦτα ἐρρητόρευε. Καὶ  τοῦτο   ἔφη ἰδόντας τοὺς παρόντος ἅπαντας
[34]   παρὰ τῆς φύσεως τοιούτους φησὶ  τοῦτο   ἡμῖν τὸ βιβλίον ἐπεὶ πολλοῦ
[51]   καὶ ἐπήνθιζον τῷ χρυσῷ, καὶ  τοῦτο   ἦν τέχνη αὐτοῖς ἐς
[39]   ἁμαρτάνοντος• ἓν γὰρ, ὡς ἔφην,  τοῦτο   ἴδιον ἱστορίας, καὶ μόνῃ θυτέον
[8]   (μέγα τοίνυν, μᾶλλον δὲ ὑπέρμεγα  τοῦτο   κακόν, εἰ μὴ εἰδείη τις
[33]   εἴ τι τραχύ, ἤδη καὶ  τοῦτο   λεῖόν ἐστιν, ὥστε οἰκοδόμει τι
[28]   γῇ στρατευομένου. Μῦθοι τὸ μετὰ  τοῦτο   μακροὶ καὶ διηγήσεις, ὡς θηράσειεν
[12]   καὶ Πώρου, καὶ ἀναγνόντος αὐτῷ  τοῦτο   μάλιστα τὸ χωρίον τῆς γραφῆς
[31]   εἴτε Ὁμόνοιαν εἴτε Εἰρηνίαν. Καὶ  τοῦτο   μὲν ἔτι ἄκριτον καὶ ἀνώνυμος
[20]   ἐν τῷ τῶν νεκρῶν ἀριθμῷ,  τοῦτο   μὲν καὶ παρὰ τὰ γεγραμμένα
[21]   Σευηριανὸς λιμῷ ἀπόληται, καὶ διὰ  τοῦτο   οὐκ ἐπῆγε διὰ τῆς ἑβδόμης.
[2]   ὥστε τραγῳδεῖν ἔλαττον γὰρ ἂν  τοῦτο   παρέπαιον ἀλλοτρίοις ἰαμβείοις, οὐ φαύλοις
[4]   τις, καὶ μάλιστα οἷον τοὐμὸν  τοῦτο   πιθάκνιον οὐδὲ πάνυ καρτερῶς κεκεραμευμένον•
[30]   ὅλοις ἔπεσι περιλαβὼν συνέτριψε καὶ  τοῦτο   ποιήσας ἱστορίαν συγγεγραφέναι φησί. Τὴν
[56]   ἀπορία τῶν λεκτέων εἴη• καὶ  τοῦτο   πορίζεσθαι χρὴ μὴ τοσοῦτον ἀπὸ
[35]   ἀπέστω καὶ ἡμῶν τὸ ἐπιφθονον  τοῦτο   τῆς ὑποσχέσεως, εἰ τέχνην φαμὲν
[14]   Μίλητον, προστιθεὶς ὡς ἄμεινον ποιοῖ  τοῦτο   τοῦ Ὁμήρου μηδὲν μνησθέντος τῆς
[24]   ἐντυχὼν οὔτε τὸ λεγόμενον δὴ  τοῦτο   τῶν ἐπὶ κουρείων τὰ τοιαῦτα
[9]   τῷ κόσμῳ ἐκείνῳ. ~Καὶ οὐ  τοῦτο   φημι, ὡς οὐχὶ καὶ ἐπαινετέον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005