Alphabétiquement     [«   »]
μέμνημαι 2
μεμνημένου 1
μέμνησο 1
μὲν 87
μέν 4
μένῃ 1
μέντοι 7
Fréquences     [«    »]
78
70 τὸν
77 τοῦ
87 μὲν
88 ἐν
88 τὴν
90 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

μὲν


Para.
[34]   πολιτικὴν καὶ δύναμιν ἑρμηνευτικήν, τὴν  μὲν   ἀδίδακτόν τι τῆς φύσεως δῶρον,
[1]   περὶ δὲ τὴν ἑβδόμην τοῖς  μὲν   αἷμα πολὺ ἐκ ῥινῶν ῥυέν,
[14]   διαρρήδην καὶ σαφῶς, (ἐπὶ μεῖζον  μὲν   αἴρειν τὰ ἡμέτερα, τοὺς βαρβάρους
[9]   ἀνταγωνιστῶν ἑκατέρων ἀλκιμώτερον, εἰ αὐτὸς  μὲν   αἴσχιστος ὀφθῆναι εἴη τὴν ὄψιν,
[21]   Σευηριανοῦ τελευτῆς ἔγραψεν ὡς οἱ  μὲν   ἄλλοι ἅπαντες ἐξηπάτηνται οἰόμενοι ξίφει
[9]   Καὶ τοίνυν ἱστορία, εἰ  μὲν   ἄλλως τὸ τερπνὸν παρεμπορεύσαιτο, πολλοὺς
[32]   πολλὰ ὑπὸ ἀπαιδευσίας ληροῦσι, τὰ  μὲν   ἀξιόρατα οὔτε ὁρῶντες οὔτ᾽ εἰ
[16]   ἱστορίαν συγγράφειν, εἴγε Ἀσκληπιὸς  μὲν   Ἀπόλλωνος υἱός, Ἀπόλλων δὲ Μουσηγέτης
[16]   ἰδιώτης οὗτος ἦν, αὐτὸς  μὲν   αὐτίκα δῆλος ὢν οἷος ἦν,
[8]   θέλωσιν, οὐδεὶς κωλύσων Διὶ  μὲν   αὐτὸν ὅμοιον εἶναι τὴν κεφαλὴν
[26]   Ἐγὼ δὲ καὶ τὰ ἄλλα  μὲν   αὐτοῦ κατεγίγνωσκον, μονονουχὶ ζωμῶν καὶ
[6]   τοῦ τῆς συμβουλῆς ἔργου, τὰ  μὲν   γὰρ αἱρεῖσθαι, τὰ δὲ φεύγειν
[8]   ἴδιοι, ἱστορίας δὲ ἄλλοι• ἐκεῖ  μὲν   γὰρ ἀκρατὴς ἐλευθερία καὶ
[25]   καὶ τῇ τόλμῃ ξενίζοντα• τυχεῖν  μὲν   γὰρ αὐτὸν ἔχοντα παμμεγέθη ἐκπώματα
[53]   εὐμάθειαν εὐπορήσει τοῖς ἀκούουσι. Προσέξουσι  μὲν   γὰρ αὐτῷ, ἢν δείξῃ ὡς
[46]   ὡς οἱ πολλοί, συνάπτοντα• τὸ  μὲν   γὰρ ἐπαίτιον, τὸ δὲ ἀηδὲς
[17]   κρείττω πάσης ἐλπίδος• (ἐν ἀρχῇ  μὲν   γὰρ εὐθὺς ἐν τῇ πρώτῃ
[59]   τὴν τῶν λόγων δεινότητα. ~Ἔπαινοι  μὲν   γὰρ ψόγοι πάνυ πεφεισμένοι
[19]   δράκοντες ἑλικηδὸν καὶ βοστρυχηδόν.  μὲν   γὰρ Οὐολογέσου ἀναξυρὶς
[1]   καλὲ Φίλων, τοιοῦτο• πυρέττειν  μὲν   γὰρ τὰ πρῶτα πανδημεὶ ἅπαντας
[57]   σχῆμα Συρακουσίων λιμένα ὅταν  μὲν   γὰρ τὸν λοιμὸν διηγῆται καὶ
[45]   ἀποφαίνει τοὺς λόγους. ~Καὶ  μὲν   γνώμη κοινωνείτω καὶ προσαπτέσθω τι
[43]   τοῖς ἐν ποσί. ~Καὶ τὴν  μὲν   γνώμην τοιαύτην ἔχων συγγραφεὺς
[22]   μέρει τῆς καλῆς ἱστορίας• Ἔδεσσα  μὲν   δὴ οὕτω τοῖς ὅπλοις περιεσμαραγεῖτο
[7]   ἐστι πρὸς ἄλληλα, εἴγε τῷ  μὲν   ἐγκωμιάζοντι μόνου ἑνὸς μέλει, ὁπωσοῦν
[9]   συνάγεται, τὸ τερπνὸν δὲ ἄμεινον  μὲν   εἰ καὶ αὐτὸ παρακολουθήσειεν, ὥσπερ
[50]   ὁμοχρονείτω καὶ μεταπετέσθω ἀπ᾽ Ἀρμενίας  μὲν   εἰς Μηδίαν, ἐκεῖθεν δὲ ῥοιζήματι
[8]   τις ποιητικὴ γίγνεται, τῆς μεγαλοφωνίας  μὲν   ἐκείνης ἐστερημένη, τὴν λοιπὴν δὲ
[24]   ἔφη• δὲ Εὔρωπος κεῖται  μὲν   ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ σταθμοὺς δύο
[58]   ἐροῦντα τινα δεήσῃ εἰσάγειν, μάλιστα  μὲν   ἐοικότα τῷ προσώπῳ καὶ τῷ
[28]   ~Ἐγὼ γοῦν ἤκουσά τινος τὴν  μὲν   ἐπ᾽ Εὐρώπῳ μάχην ἐν οὐδ᾽
[29]   τὴν Ἰβηρίαν, τούτους δὲ τέως  μὲν   ἐπὶ κοντῶν μεγάλων ἐκδεδεμένους ὑψηλοὺς
[38]   τὰς ὁδούς, καὶ τέλος Συρακουσίους  μὲν   ἐς τὰς λιθοτομίας ἐμβαλεῖν, τοὺς
[31]   Ὁμόνοιαν εἴτε Εἰρηνίαν. Καὶ τοῦτο  μὲν   ἔτι ἄκριτον καὶ ἀνώνυμος ἡμῖν
[14]   Θερσίτην καθῄρει, καὶ εἰ πρόσθεν  μὲν   ἔφευγεν ἐσθλός τις, ἐδίωκε δέ
[22]   τις θείη, τοὺς λέγοντας, ἐλέλιξε  μὲν   μηχανὴ, τὸ τεῖχος δὲ
[18]   αὐτὸς ἐκείνῳ, παρ᾽ ὅσον  μὲν   Θουκυδίδης, οὗτος δὲ Ἡροδότω εὖ
[11]   λέγειν ὅτι οἱ ἔπαινοι ἑνὶ  μὲν   ἴσως τερπνοὶ, τῷ ἐπαινουμένῳ, τοῖς
[20]   τῷ τῶν νεκρῶν ἀριθμῷ, τοῦτο  μὲν   καὶ παρὰ τὰ γεγραμμένα ἐν
[8]   ἐοίκασιν οἱ τοιοῦτοι ὡς ποιητικῆς  μὲν   καὶ ποιημάτων ἄλλαι ὑποσχέσεις καὶ
[6]   ἑρμηνεῦσαι αὐτὰ καὶ συναρμόσαι. Ταῦτα  μὲν   καὶ τὰ τοιαῦτα ὕστερον• νῦν
[5]   εἶναι• εἰ δὲ μή, αὐτοὶ  μὲν   καὶ τότε τῷ αὐτῷ πήχει
[45]   ὅμως ἐπὶ γῆς βεβηκέτω, τῷ  μὲν   κάλλει καὶ τῷ μεγέθει τῶν
[4]   ἑστώς, ἐγώ σοι φράσω. Τούτου  μὲν   καπνοῦ καὶ κύματος» καὶ φροντίδων,
[62]   οὖν αὐτὸ τὸ ἔργον ἔνδοθεν  μὲν   κατὰ τῶν λίθων τὸ αὐτοῦ
[9]   ὁρᾷς ὅσον τἀληθοῦς ἡμαρτήκασι; πρῶτον  μὲν   κιβδήλῳ τῇ διαιρέσει χρώμενοι• ἕν
[16]   ἐπὶ τὴν κοινὴν μετῆλθεν, ἰητρείην  μὲν   λέγων καὶ πείρην καὶ ὁκόσα
[51]   τοῖς ῥήτορσι γράφουσιν, ἀλλὰ τὰ  μὲν   λεχθησόμενα ἔστι καὶ εἰρήσεται• πέπρακται
[43]   ἀλλ᾽ εἰρηνικώτερον διακείμενος, καὶ  μὲν   νοῦς σύστοιχος ἔστω καὶ πυκνός,
[7]   ἀρχόντων καὶ στρατηγῶν ἐνδιατρίβουσι, τοὺς  μὲν   οἰκείους εἰς ὕψος ἐπαίροντες, τοὺς
[27]   Διὸς τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ τὸ  μὲν   ὅλον κάλλος τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον
[17]   καὶ σοφοῦ ἀνδρὸς μνησθῆναι, τὸ  μὲν   ὄνομα ἐν ἀφανεῖ κείσθω, τὴν
[3]   καὶ ἐν ἔργῳ ἦσαν,  μὲν   ὅπλα ἐπισκευάζων, δὲ λίθους
[34]   τῶν ἀρχαίων προσγεγενημένη ἔστω. Ταῦτα  μὲν   οὖν ἄτεχνα καὶ οὐδὲν ἐμοῦ
[6]   τοῖς φαύλως συγγράφουσι παρακολουθοῦσιν.  μὲν   οὖν κοινὰ πάντων λόγων ἐστὶν
[5]   ἐς ἀεὶ κτῆμα συντιθείη. Οἶδα  μὲν   οὖν οὐ πάνυ πολλοὺς αὐτῶν
[21]   θάνατον• οὐκ εἰδὼς (ὅτι τὸ  μὲν   πάθος ἐκεῖνο πᾶν τριῶν οἶμαι
[10]   λεγομένων ἕκαστα ἐξετάζοντας, ὡς τὰ  μὲν   παρακεκομμένα εὐθὺς ἀπορρίπτειν, παραδέχεσθαι δὲ
[47]   τῶν αὐτῶν ἀνακρίναντα, καὶ μάλιστα  μὲν   παρόντα καὶ ἐφορῶντα, εἰ δὲ
[22]   ἐοικὸς εἶναι τραγῳδῷ τὸν ἕτερον  μὲν   πόδα ἐπ᾽ ἐμβάτου ὑψηλοῦ βεβηκότι,
[20]   ἐψεύσατο• (ἐπὶ γὰρ Εὐρώπῳ τῶν  μὲν   πολεμίων ἀποθανεῖν μυριάδας ἑπτὰ καὶ
[11]   ἀνδρῶδες ἀσχημόνως καταθηλυνόμενον. ~Καὶ οἱ  μὲν   πολλοὶ ἴσως καὶ ταῦτά σου
[38]   Ἀλκιβιάδου ἐλπίδων. Ἀλλ᾽ οἶμαι, τὰ  μὲν   πραχθέντα οὐδὲ Κλωθὼ ἂν ἔτι
[23]   καὶ ἄλλους ἴδοις ἂν τὰ  μὲν   προοίμια λαμπρὰ καὶ τραγικὰ καὶ
[28]   ἄριστον παρατιθεμένους, καὶ ὅτι τὰ  μὲν   πρῶτα ἐκεῖνοι φοβηθεῖεν αὐτόν, εἶτα
[28]   τις εἴποι τοὺς τοιούτους τὸ  μὲν   ῥόδον αὐτὸ μὴ βλέπειν, τὰς
[21]   ἐς τὸ Ἑλληνικὸν, ὡς Κρόνιον  μὲν   Σατουρνῖνον λέγειν, Φρόντιν δὲ τὸν
[63]   στάθμη ἱστορίας δικαίας. Καὶ εἰ  μὲν   σταθμήσονταί τινες αὐτῇ, εὖ ἂν
[43]   τὴν τῆς ἑρμηνείας ἰσχύν, τὴν  μὲν   σφοδρὰν ἐκείνην καὶ κάρχαρον καὶ
[49]   κατὰ ταῦτα καὶ αὐτὸς ἄρτι  μὲν   τὰ ἴδια ὁράτω καὶ δηλούτω
[56]   πραγμάτων λέγω δέ, εἰ παραθέοις  μὲν   τὰ μικρὰ καὶ ἧττον ἀναγκαῖα,
[34]   τὸν ἄριστα ἱστορίαν συγγράφοντα (δύο  μὲν   ταῦτα κορυφαιότατα οἴκοθεν ἔχοντα ἥκειν,
[49]   τῷ τοῦ Ὁμήρου Διὶ ἄρτι  μὲν   τὴν τῶν ἱπποπόλων Θρῃκῶν (γῆν
[29]   πάνυ γοῦν ἔμελεν αὐτῷ πλαγίαν  μὲν   τὴν φάλαγγα, ἐπὶ κέρως δὲ
[38]   καλάμῳ λεπτῷ τὸν Θουκυδίδην ἀνατρέψαι  μὲν   τὸ ἐν ταῖς Ἐπιπολαῖς παρατείχισμα,
[23]   ἄλλο σῶμα, ὡς μὴ χρυσοῦν  μὲν   τὸ κράνος εἴη, θώραξ δὲ
[13]   οὓς μισεῖσθαι καλῶς εἶχεν, ἐς  μὲν   τὸ παρὸν κόλακας προδήλους καὶ
[15]   πολεμεῖν δι᾽ αἰτίαν τοιάνδε. ~Οὗτος  μὲν   τοιαῦτα, ἕτερος δὲ Θουκυδίδου ζηλωτὴς
[14]   πρέπουσα; εἶτα μικρὸν ὑποβὰς Ἀχιλλεῖ  μὲν   τὸν ἡμέτερον ἄρχοντα εἴκαζε, Θερσίτῃ
[10]   πάνυ ἀλλόκοτον σκευὴν ἐσκευασμένον, ἐκείνην  μὲν   τὸν λέοντα αὐτοῦ περιβεβλημένην καὶ
[10]   ἄν τι λάθοι παραδραμόν, ὀξύτερον  μὲν   τοῦ Ἄργου ὁρῶντας καὶ πανταχόθεν
[44]   τούτοις καὶ καπηλικοῖς, ἀλλ᾽ ὡς  μὲν   τοὺς πολλούς συνεῖναι, τοὺς δὲ
[28]   δῶρα ἀλλήλοις ἀντέδοσαν, Μαῦρος  μὲν   τῷ Μαλχίωνι λόγχην, δὲ
[62]   ἐγένετο, πάνυ ὀλίγου χρόνου συνεκπεσούμενα  μὲν   τῷ χρίσματι τὰ γράμματα, ἐκφανησόμενον
[27]   γὰρ τινες, οἳ τὰ μεγάλα  μὲν   τῶν πεπραγμένων καὶ ἀξιομνημόνευτα παραλείπουσιν
[51]   ἄλλην ὕλην ἐποίουν, ἀλλ᾽  μὲν   ὑπῆρχε καὶ προϋπεβέβλητο, Ἠλείων
[48]   ἅπαντα τὰ πλεῖστα, πρῶτα  μὲν   ὑπόμνημα τι συνυφαινέτω αὐτῶν καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005