Alphabétiquement     [«   »]
τόλμῃ 1
τολμήσειεν 1
τον 1
τὸν 70
τοξότου 1
τόπους 1
τοσάδε 1
Fréquences     [«    »]
65 γὰρ
62
68 τῷ
70 τὸν
77 τοῦ
78
87 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

τὸν


Para.
[62]   ἀλλ᾽ εἰς τὸν νῦν καὶ  τὸν   ἀεί, ἄχρι ἂν ἑστήκῃ
[12]   τοῦ ἀρχιτέκτονος τόλμαν ἠνέσχετο, ὑποσχομένου  τὸν   Ἄθω εἰκόνα ποιήσειν αὐτοῦ καὶ
[12]   βασιλέως, ἀλλὰ κόλακα εὐθὺς ἐπιγνοὺς  τὸν   ἄνθρωπον οὐκετ᾽ οὐδ᾽ ἐς τὰ
[34]   Μῶμος μωμήσασθαι δύναιτο. ~Φημὶ τοίνυν  τὸν   ἄριστα ἱστορίαν συγγράφοντα (δύο μὲν
[8]   ἐκ πάντων θεῶν γενέσθαι δεῖ  τὸν   Ἀτρέως καὶ Ἀερόπης• οὐ γὰρ
[14]   Δία ἐν Ἀχαΐα πρῴην ἀκούσας  τὸν   αὐτὸν τοῦτον πόλεμον διηγουμένων• καὶ
[62]   ἐς τὸν τότε καιρὸν οὐδὲ  τὸν   αὐτοῦ βίον τὸν ὀλίγου ἑώρα,
[26]   παρόντος ἅπαντας θαυμάσαι καὶ ὑπερεπαινέσαι  τὸν   Ἀφράνιον. Ἐγὼ δὲ καὶ τὰ
[51]   δὲ ἔπλαττον μόνον καὶ ἔπριον  τὸν   ἐλέφαντα καὶ ἔξεον καὶ ἐκόλλων
[57]   ἕνεκα, μεταβήσῃ ἐκφυγὼν τὸν ἰξὸν  τὸν   ἐν τῷ πράγματι καὶ τὴν
[26]   τάφῳ, οὐκ ἀνάξιος ὢν μὰ  τὸν   Ἐνυάλιον πρὸ πολλοῦ ἀποθανεῖν
[7]   μέλει, ὁπωσοῦν ἐπαινέσαι καὶ εὐφρᾶναι  τὸν   ἐπαινούμενον, καὶ εἰ ψευσαμένῳ ὑπάρχει
[62]   ἀρχιτέκτονα, οἷον ἐποίησεν; οἰκοδομήσας γὰρ  τὸν   ἐπὶ τῇ Φάρῳ πύργον, μέγιστον
[22]   τὸ πρᾶγμα ἐοικὸς εἶναι τραγῳδῷ  τὸν   ἕτερον μὲν πόδα ἐπ᾽ ἐμβάτου
[29]   μάλα καὶ οὗτος γελοῖος, οὐδὲ  τὸν   ἕτερον πόδα ἐκ Κορίνθου πώποτε
[14]   εἶτα μικρὸν ὑποβὰς Ἀχιλλεῖ μὲν  τὸν   ἡμέτερον ἄρχοντα εἴκαζε, Θερσίτῃ δὲ
[42]   κακίαν συγγραφικήν, ὁρῶν μάλιστα θαυμαζόμενον  τὸν   Ἡρόδοτον, ἄχρι τοῦ καὶ Μούσας
[21]   τοῦτον γὰρ αὐτῷ ἀλυπότατον δόξαι  τὸν   θάνατον• οὐκ εἰδὼς (ὅτι τὸ
[38]   ῥᾷστον ἦν ἑνὶ καλάμῳ λεπτῷ  τὸν   Θουκυδίδην ἀνατρέψαι μὲν τὸ ἐν
[26]   αἴτιον τῶν ἐν Ἀρμενίᾳ κακῶν,  τὸν   Θουκυδίδην, ἅμιλλα. Θάψας οὖν
[31]   σὺν Κασσίῳ πάντες οὗτοι ἐπεραιώθησαν  τὸν   Ἰνδὸν ποταμόν• τι δὲ
[57]   ὢν παραθεῖ τὸν Τάνταλον καὶ  τὸν   Ἰξίονα καὶ τὸν Τιτυὸν καὶ
[57]   καὶ σαφοῦς ἕνεκα, μεταβήσῃ ἐκφυγὼν  τὸν   ἰξὸν τὸν ἐν τῷ πράγματι
[51]   ὅπως εἴπωσιν. Ὅλως δὲ νομιστέον  τὸν   ἱστορίαν συγγράφοντα Φειδίᾳ χρῆναι
[45]   ὁμοιουμένη, ξενίζουσα δὲ μηδ᾽ ὑπὲρ  τὸν   καιρὸν ἐνθουσιῶσα• κίνδυνος γὰρ αὐτῇ
[5]   ἤδη κεχειρωμένων ἔχωσιν ἄμεινον συντιθέναι  τὸν   κανόνα τοῦτον προσάγοντες, ἤνπερ γε
[38]   δὲ τὴν Ἑρμοκράτους τριήρη καὶ  τὸν   κατάρατον Γύλιππον διαπεῖραι μεταξὺ ἀποτειχίζοντα
[19]   Κασπίαν χιόνα καὶ τὸν κρύσταλλον  τὸν   Κελτικόν. γοῦν ἀσπὶς
[15]   λέγοιμι, ὁποῖα ἐν Ἀρμενία ἐδημηγόρησε  τὸν   Κερκυραῖον αὐτὸν ῥήτορα παραστησάμενος,
[62]   ἄν, οὕτως ὀλιγοχρονίους οὔσας. ~Ὁρᾷς  τὸν   Κνίδιον ἐκεῖνον ἀρχιτέκτονα, οἷον ἐποίησεν;
[19]   ὑπὲρ τὴν Κασπίαν χιόνα καὶ  τὸν   κρύσταλλον τὸν Κελτικόν. γοῦν
[25]   τὴν σφαγὴν ἐντεμόντα τῆ ὑάλῳ  τὸν   λαιμόν. Οὕτως οὐ ξιφίδιον, οὐ
[10]   ἀλλόκοτον σκευὴν ἐσκευασμένον, ἐκείνην μὲν  τὸν   λέοντα αὐτοῦ περιβεβλημένην καὶ τὸ
[57]   Συρακουσίων λιμένα ὅταν μὲν γὰρ  τὸν   λοιμὸν διηγῆται καὶ μακρὸς εἶναι
[20]   ὡς εἰς δάκτυλον τοῦ ποδὸς  τὸν   μέγαν τρωθείς τις αὐτίκα ἐτελεύτησε,
[25]   δὲ πάντως ἀποθανεῖν ἔγνωστο, κατάξαντα  τὸν   μέγιστον τῶν σκύφων ἑνὶ τῶν
[61]   σύγγραφε (καὶ παρ᾽ ἐκείνων ἀπαίτει  τὸν   μισθὸν τῆς γραφῆς, ὡς λέγηται
[8]   ἱστορίᾳ τὰ τῆς ἑτέρας κομμώματα,  τὸν   μῦθον καὶ τὸ ἐγκώμιον καὶ
[62]   τὸν ὀλίγου ἑώρα, ἀλλ᾽ εἰς  τὸν   νῦν καὶ τὸν ἀεί, ἄχρι
[23]   τῶν πραγμάτων, οἳ καὶ προσεταιρίζονται  τὸν   Ξενοφῶντα οὕτως ἀρξάμενον Δαρείου καὶ
[18]   κακῶς» καὶ πάλιν ἦν Ὀσρόης,  τὸν   οἱ Ἕλληνες Ὀξυρόην ὀνυμέουσι» καὶ
[51]   τότε δὴ τότε ἀπηκρίβωται καὶ  τὸν   οἰκεῖον ἔπαινον ἀπείληφε τὸ ἔργον
[62]   καιρὸν οὐδὲ τὸν αὐτοῦ βίον  τὸν   ὀλίγου ἑώρα, ἀλλ᾽ εἰς τὸν
[26]   Σευηριανῷ• ἅπασι γὰρ αὐτοῖς πρὸς  τὸν   οὐδὲν αἴτιον τῶν ἐν Ἀρμενίᾳ
[38]   μελέτω αὐτῷ μήτε Φίλιππος ἐκκεκομμένος  τὸν   ὀφθαλμὸν ὑπὸ Ἀστέρος τοῦ Ἀμφιπολίτου
[35]   οὐχ ὑπόσχοιντο ἀν σοί που  τὸν   Περδίκκαν παραλαβόντες (εἰ δὴ οὗτός
[31]   πραχθησόμενα ὑπέσχετο ἤδη γράψειν καὶ  τὸν   περίπλουν τῆς ἔξω θαλάττης, καὶ
[4]   ὑπέλαβον ὡς δυνατόν μοι κυλῖσαι  τὸν   πίθον, οὐχ ὡς ἱστορίαν συγγράφειν
[3]   Διόγενες; Κυλίω, ἔφη, κἀγὼ  τὸν   πίθον, ὡς μὴ μόνος ἀργεῖν
[54]   καὶ μείζω τῶν προγεγενημένων ἐκεῖνον  τὸν   πόλεμον• καὶ γὰρ παθήματα ἐν
[15]   γάρ• Κρεπέρῃος Καλπουρνιανὸς Πομπηϊουπολίτης συνέγραψε  τὸν   πόλεμον τῶν Παρθυαίων καὶ Ῥωμαίων,
[10]   ἢν μὴ τὸν συρφετὸν καὶ  τὸν   πολὺν δῆμον ἐπινοῇς, ἀλλὰ τοὺς
[1]   ἐπιγενόμενος, πολὺς καὶ οὗτος, ἔλυσε  τὸν   πυρετόν. Ἐς γελοῖον δέ τι
[26]   Θουκυδίδην, ἅμιλλα. Θάψας οὖν  τὸν   Σευηριανὸν μεγαλοπρεπῶς ἀναβιβάζεται ἐπὶ τὸν
[35]   καὶ εὐμαρέστερον τελέσειεν ἄχρι πρὸς  τὸν   σκοπόν. ~Καίτοι οὐ γὰρ ἂν
[26]   δὲ μάλιστα ᾐτιασάμην, ὅτι μὴ  τὸν   συγγραφέα καὶ διδάσκαλον τοῦ δράματος
[36]   οὐ γὰρ ἂν φαίης ἀπροσδεῆ  τὸν   συνετὸν εἶναι τῆς τέχνης καὶ
[28]   βαθείας ἑσπέρας ἐφειστήκει ὁρῶν Μαλχίωνα  τὸν   Σύρον ἐν Καισαρείᾳ σκάρους παμμεγέθεις
[10]   ἑκάτερον τοῖς ἀκούουσιν, ἢν μὴ  τὸν   συρφετὸν καὶ τὸν πολὺν δῆμον
[57]   ποιεῖ• καίτοι ποιητὴς ὢν παραθεῖ  τὸν   Τάνταλον καὶ τὸν Ἰξίονα καὶ
[26]   τὸν Σευηριανὸν μεγαλοπρεπῶς ἀναβιβάζεται ἐπὶ  τὸν   τάφον Ἀφράνιόν τινα Σίλωνα ἑκατόνταρχον,
[45]   μέγιστος παρακινῆσαι καὶ κατενεχθῆναι ἐς  τὸν   τῆς ποιητικῆς κορύβαντα, ὥστε μάλιστα
[19]   ἦν Ὀσρόου κόμη, διανέοντος  τὸν   Τίγρητα, καὶ ἐς οἷον ἄντρον
[21]   δὲ τὸν Φρόντωνα, Τιτάνιον δὲ  τὸν   Τιτιανὸν καὶ ἄλλα πολλῷ γελοιότερα,
[57]   Τάνταλον καὶ τὸν Ἰξίονα καὶ  τὸν   Τιτυὸν καὶ τοὺς ἄλλους, εἰ
[62]   πλωϊζομένων. Οὕτως οὐδ᾽ ἐκεῖνος ἐς  τὸν   τότε καιρὸν οὐδὲ τὸν αὐτοῦ
[31]   τῷ λέοντι, καὶ ἐπὶ πᾶσι  τὸν   τριπόθητον ἡμῖν θρίαμβον. (Οὕτω μαντικῶς
[10]   δόκιμα καὶ ἔννομα καὶ ἀκριβῆ  τὸν   τύπον, πρὸς οὓς ἀποβλέποντα χρὴ
[14]   ἡμέτερον ἄρχοντα εἴκαζε, Θερσίτῃ δὲ  τὸν   τῶν Περσῶν βασιλέα, οὐκ εἰδὼς
[21]   μὲν Σατουρνῖνον λέγειν, Φρόντιν δὲ  τὸν   Φρόντωνα, Τιτάνιον δὲ τὸν Τιτιανὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005