Alphabétiquement     [«   »]
μετρούντων 1
μέτρων 1
μετώπου 2
μὴ 46
μή 6
μηδ 2
μηδὲ 9
Fréquences     [«    »]
39 ἂν
41 τις
41 τοῖς
46 μὴ
59 τῆς
62
65 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

μὴ


Para.
[59]   μετὰ ἀποδείξεων καὶ ταχεῖς καὶ  μὴ   ἄκαιροι, ἐπεὶ ἔξω τοῦ δικαστηρίου
[35]   καὶ διὰ ταῦτα κατεσκληκώς, ἀλλὰ  μὴ   Ἀντίοχος τοῦ Σελεύκου (Στρατονίκης
[45]   συμπαραθεῖν, ἐχομένην τοῦ ἐφιππίου, ὡς  μὴ   ἀπολείποιτο τῆς φορᾶς. ~Καὶ μὴν
[56]   πᾶσι χρήσιμον, καὶ μάλιστα εἰ  μὴ   ἀπορία τῶν λεκτέων εἴη• καὶ
[8]   ὁμοῦ γῆν καὶ θάλατταν, δεδίασι  μὴ   ἀπορραγείσης ἐκείνης συντριβῇ τὰ πάντα
[28]   τοιούτους τὸ μὲν ῥόδον αὐτὸ  μὴ   βλέπειν, τὰς ἀκάνθας δὲ αὐτοῦ
[27]   κάλλος τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον ὂν  μὴ   βλέποι μηδὲ ἐπαινοίη μηδὲ τοῖς
[49]   ἕνα ἱππέα πεζόν, εἰ  μὴ   Βρασίδας τις εἴη προπηδῶν
[55]   ἀεὶ τὸ πρῶτον τῷ δευτέρῳ  μὴ   γειτνιᾶν μόνον, ἀλλὰ καὶ κοινωνεῖν
[55]   καὶ ἁλύσεως τρόπον συνηρμοσμένον, ὡς  μὴ   διακεκόφθαι μηδὲ διηγήσεις πολλὰς εἶναι
[57]   τειχῶν ποταμῶν ἑρμηνείαις, ὡς  μὴ   δύναμιν λόγων ἀπειροκάλως παρεπιδείκνυσθαι δοκοίης
[8]   δὲ ὑπέρμεγα τοῦτο κακόν, εἰ  μὴ   εἰδείη τις χωρίζειν τὰ ἱστορίας
[38]   καὶ κατέχων τὸ βῆμα, ὡς  μὴ   εἰπεῖν ὅτι ὀλέθριος καὶ μανικὸς
[39]   εἷς καὶ μέτρον ἀκριβές, ἀποβλέπειν  μὴ   εἰς τοὺς νῦν ἀκούοντας, ἀλλ᾽
[28]   τῶν σκάρων ἐσκευασμένων. Ἅπερ εἰ  μὴ   ἐνεγέγραπτο ἐπιμελῶς τῇ ἱστορίᾳ, μεγάλα
[9]   μέτρον ἐπακτέον τῷ πράγματι, τὸ  μὴ   ἐπαχθὲς τοῖς ὕστερον ἀναγνωσομένοις αὐτά,
[50]   ~(Καὶ πᾶσι τούτοις μέτρον ἐπέστω,  μὴ   ἐς κόρον μηδὲ ἀπειροκάλως μηδὲ
[28]   εἰ Μαυσάκας Μαῦρος διψῶν  μὴ   εὗρε πιεῖν, ἀλλ᾽ ἄδειπνος ἐπανῆλθεν
[41]   δικαστής, εὔνους ἅπασιν ἄχρι τοῦ  μὴ   θατέρῳ ἀπονεῖμαι πλεῖον τοῦ δέοντος,
[40]   νῦν αὐτὰ ἐπαινοῦσι καὶ ἀσπάζονται,  μὴ   θαυμάσῃς• οἴονται γὰρ οὐ μικρῷ
[62]   ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάττης καὶ  μὴ   καταφέροιντο εἰς τὴν Παραιτονίαν, παγχάλεπον,
[43]   τὴν ἄλλην τῆς ῥητορείας δεινότητα  μὴ   κομιδῇ τεθηγμένος ἀρχέσθω τῆς γραφῆς,
[36]   ὧν ἀγνοεῖ• ἐπεὶ κἂν ἐκιθάριζε  μὴ   μαθὼν καὶ ηὔλει καὶ πάντα
[36]   πάντα ἂν ἠπίστατο. Νῦν δὲ  μὴ   μαθὼν οὐκ ἄν τι αὐτῶν
[38]   ἀπέχθειαν ἐπὶ μισθῷ δικάζουσιν. Ἀλλὰ  μὴ   μελέτω αὐτῷ μήτε Φίλιππος ἐκκεκομμένος
[3]   ἔφη, κἀγὼ τὸν πίθον, ὡς  μὴ   μόνος ἀργεῖν δοκοίην ἐν τοσούτοις
[4]   ~Καὐτὸς οὖν, Φίλων, ὡς  μὴ   μόνος ἄφωνος εἴην ἐν οὕτω
[28]   παμμεγέθεις ἀξίους ὠνούμενον• εἰ δὲ  μὴ   νὺξ κατέλαβε, τάχ᾽ ἂν καὶ
[29]   σκοπήν. Καὶ εὖ γε ἐποίησε  μὴ   ὁμόσε χωρήσας τοῖς θηρίοις, ἐπεὶ
[23]   Ὤδινεν ὄρος. Χρὴ δὲ οἶμαι  μὴ   οὕτως, ἀλλ᾽ ὅμοια τὰ πάντα
[52]   ποτε ποιήσεται τὴν ἀρχήν, ὁπόταν  μὴ   πάνυ κατεπείγῃ τὸ πρᾶγμα προδιοικήσασθαι
[34]   συνετοὺς καὶ ὀξεῖς ἀποφαίνειν τοὺς  μὴ   παρὰ τῆς φύσεως τοιούτους φησὶ
[40]   ἀληθείας μέγα τεκμήριον τιθέμενοι, ὅτι  μὴ   περὶ ζῶντος ἔγραφεν• οὐ γὰρ
[49]   ἐν αὐτῇ δὲ τῇ παρατάξει  μὴ   πρὸς ἓν μέρος ὁράτω μηδὲ
[61]   πολλάκις γὰρ τοῦτο ἐρῶ καὶ  μὴ   πρὸς τὸ παρὸν μόνον ὁρῶν
[10]   ἐσθὴς τοῦ σώματος καὶ  μὴ   προσιζάνουσα καὶ τοῦ θεοῦ τὸ
[55]   προϊοῦσα καὶ αὐτὴ ὁμοίως, ὥστε  μὴ   προὔχειν μηδὲ κοιλαίνεσθαι• ἔπειτα τὸ
[54]   συγγραφέων ἐχρήσαντο, Ἡρόδοτος μέν, ὡς  μὴ   τὰ γενόμενα ἐξίτηλα τῷ χρόνῳ
[15]   οἷον Νισιβηνοῖς λοιμὸν τοῖς  μὴ   τὰ Ῥωμαίων αἱρουμένοις ἐπήγαγε παρὰ
[4]   αὐτοῖς τῆς οἰκοδομίας, εἰ καὶ  μὴ   τῆς ἐπιγραφῆς, ἄκρῳ γε τῷ
[42]   ἐς τὸ παρὸν ἀγώνισμα, καὶ  μὴ   τὸ μυθῶδες ἀσπάζεσθαι, ἀλλὰ τὴν
[26]   τοῦτο δὲ μάλιστα ᾐτιασάμην, ὅτι  μὴ   τὸν συγγραφέα καὶ διδάσκαλον τοῦ
[10]   παρ᾽ ἑκάτερον τοῖς ἀκούουσιν, ἢν  μὴ   τὸν συρφετὸν καὶ τὸν πολὺν
[56]   εἴη• καὶ τοῦτο πορίζεσθαι χρὴ  μὴ   τοσοῦτον ἀπὸ τῶν ὀνομάτων
[21]   διαρκοῦσιν οἱ πολλοί, ἐκτὸς εἰ  μὴ   τοῦθ᾽ ὑπολάβοι τις, ὡς Ὀσρόης
[23]   κεφαλῇ τὸ ἄλλο σῶμα, ὡς  μὴ   χρυσοῦν μὲν τὸ κράνος εἴη,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005