Alphabétiquement     [«   »]
ξύλον 1
ξυνέβη 1
ξυνισταμένου 1
ὁ 62
3
5
2
Fréquences     [«    »]
46 μὴ
59 τῆς
41 τοῖς
62 ὁ
65 γὰρ
68 τῷ
70 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?


Para.
[12]   Καὶ ἔμελλέ γε οὕτως ἀγανακτήσειν     Ἀλέξανδρος, ὅς γε οὐδὲ τὴν
[19]   τὸ δὲ ἐς ἐχθρῶν κεφαλὰς     ἀλεξίκακος τρέψειε• τοσαύτη ψυχρότης ἐνῆν
[21]   ξίφει τεθνάναι αὐτόν, ἀποθάνοι δὲ     άνὴρ σιτίων ἀποσχόμενος• τοῦτον γὰρ
[8]   Ζεὺς οὐδὲ Ποσειδῶν οὐδὲ     Ἄρης μόνος ἕκαστος ἀναπληρῶσει τὸ
[16]   ἱστοριῶν Παρθικῶν• καὶ ὑπεγέγραπτο ἑκάστῃ     ἀριθμός, (καὶ νὴ Δία καὶ
[16]   εἶναι ἰατρῷ ἱστορίαν συγγράφειν, εἴγε     Ἀσκληπιὸς μὲν Ἀπόλλωνος υἱός, Ἀπόλλων
[24]   τὴν ἐμὴν πατρίδα τὰ Σαμόσατα     αὐτὸς ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ
[25]   κομιδῇ πιθανὸν περὶ τοῦ Σευηριανοῦ     αὐτὸς οὗτος εἶπεν ἐπομοσάμενος,
[21]   καὶ ἄλλα πολλῷ γελοιότερα, ἔτι     αὐτὸς οὗτος περὶ τῆς Σευηριανοῦ
[26]   καὶ μάλιστα ὁπότε ῥήτωρ     Ἀφράνιος ἐπὶ τέλει τοῦ λόγου
[14]   Περσῶν βασιλέα, οὐκ εἰδὼς ὅτι     Ἀχιλλεὺς ἀμείνων ἦν αὐτῷ, εἰ
[15]   Δία κἀκεῖνο ὀλίγου δεῖν παρέλιπον•     γὰρ αὐτὸς οὗτος συγγραφεὺς πολλὰ
[24]   ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ ἀράμενος     γενναῖος αὐτῇ ἀκροπόλει καὶ τείχεσι
[13]   ἄμεινον ἕξειν τὴν ὄψιν, ἢν     γραφεὺς αὐταῖς ἐρύθημά τε πλεῖον
[3]   τείχους, δὲ ἔπαλξιν ὑποστηρίζων,     δὲ ἄλλος ἄλλο τι τῶν
[3]   δὲ ὑποικοδομῶν τοῦ τείχους,     δὲ ἔπαλξιν ὑποστηρίζων, δὲ
[3]   ἦσαν, μὲν ὅπλα ἐπισκευάζων,     δὲ λίθους παραφέρων, δὲ
[28]   Μαῦρος μὲν τῷ Μαλχίωνι λόγχην,     δὲ τῷ Μαυσάκᾳ πόρπην, καὶ
[3]   ἐπισκευάζων, δὲ λίθους παραφέρων,     δὲ ὑποικοδομῶν τοῦ τείχους,
[38]   ἐστί, κἂν φεύγωσιν, οὐκ ἐκεῖνος     διώκων, ἐκτὸς εἰ μή, εὔξασθαι
[29]   τοῦτο αὐτοῖς• χιλίους γὰρ οἶμαι     δράκων ἄγει ζῶντας δράκοντας παμμεγέθεις
[8]   ἀναβιβάσηται, φθόνος οὐδείς, οὐδὲ ὁπόταν     Ζεὺς αὐτῶν ἀπὸ μιᾶς σειρᾶς
[8]   καὶ Ἀερόπης• οὐ γὰρ ἱκανὸς     Ζεὺς οὐδὲ Ποσειδῶν οὐδὲ
[17]   εἰπεῖν, ὡς ἐξαίρετον τοῦτο ἕξει     ἡμέτερος ἄρχων, οὗ γε τὰς
[25]   ἀνδρεῖός γε αὐτῷ καὶ ἡρωϊκὸς     θάνατος γένοιτο. ~Εἶτ᾽ ἐπειδὴ Θουκυδίδης
[31]   ἐπέλασιν, (οὐκ εἰς μακρὰν ἡμῖν     θαυμαστὸς συγγραφεὺς ἀπὸ Μουζίριδος
[24]   σοι ἐγώ, οἷ με φέρων     θαυμαστὸς συγγραφεὺς ἀπῴκισε. ~Νὴ Δία
[28]   ἰχθῦς ἐπρίατο ἐν Καισαρείᾳ• καὶ     θαυμαστὸς συγγραφεὺς ἀφεὶς τὰς ἐν
[57]   ἂν Ἰξίονα ἐκύλισε; μᾶλλον δὲ     Θουκυδίδης αὐτὸς ὀλίγα τῷ τοιούτῳ
[5]   φροντίδος δεόμενον, ἤν τις, ὡς     Θουκυδίδης φησίν, ἐς ἀεὶ κτῆμα
[5]   καὶ νῦν μετρούντων τὸ πρᾶγμα•  (ὁ   ἰατρὸς δὲ οὐ πάνυ ἀνιάσεται,
[16]   στρατιᾷ, πλὴν ἀλλὰ μετριώτερος γε     ἰδιώτης οὗτος ἦν, αὐτὸς μὲν
[9]   εἴη τὴν ὄψιν, Ἀλκαῖος δὲ     καλὸς Μιλήσιος ἀνταγωνίζοιτο αὐτῷ,
[38]   κἂν καταναυμαχῶνται τότε, οὐκ ἐκεῖνος     καταδύων ἐστί, κἂν φεύγωσιν, οὐκ
[4]   περὶ ἐμοῦ• οἶδα γάρ, ἡλίκος     κίνδυνος, εἰ κατὰ τῶν πετρῶν
[8]   κἂν Ἀγαμέμνονα ἐπαινέσαι θέλωσιν, οὐδεὶς     κωλύσων Διὶ μὲν αὐτὸν ὅμοιον
[41]   παρρησίας καὶ ἀληθείας φίλος, ὡς     κωμικός φησι, τὰ σῦκα σῦκα,
[37]   τοίνυν καὶ ἡμῖν τοιοῦτός τις     μαθητὴς νῦν παραδεδόσθω, συνεῖναί τε
[28]   ζημία Ῥωμαίοις ἀφόρητος, εἰ Μαυσάκας     Μαῦρος διψῶν μὴ εὗρε πιεῖν,
[28]   καὶ ὡς δῶρα ἀλλήλοις ἀντέδοσαν,     Μαῦρος μὲν τῷ Μαλχίωνι λόγχην,
[57]   λιχνείαν, οἷον ὁραῖς καὶ Ὅμηρος     μεγαλόφρων ποιεῖ• καίτοι ποιητὴς ὢν
[18]   (ὅμοιος αὐτὸς ἐκείνῳ, παρ᾽ ὅσον     μὲν Θουκυδίδης, οὗτος δὲ Ἡροδότω
[43]   γραφῆς, ἀλλ᾽ εἰρηνικώτερον διακείμενος, καὶ     μὲν νοῦς σύστοιχος ἔστω καὶ
[3]   ἐταράττοντο καὶ ἐν ἔργῳ ἦσαν,     μὲν ὅπλα ἐπισκευάζων, δὲ
[9]   ὄψιν, Ἀλκαῖος δὲ καλὸς     Μιλήσιος ἀνταγωνίζοιτο αὐτῷ, καὶ ἐρώμενος,
[33]   οὐδεὶς ἄν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽     Μῶμος μωμήσασθαι δύναιτο. ~Φημὶ τοίνυν
[63]   γέγραπται, εἰ δὲ μή, κεκύλισται     πίθος ἐν Κρανείῳ.
[2]   τὰ ἐν ποσὶ ταῦτα κεκίνηται,     πόλεμος πρὸς τοὺς βαρβάρους
[8]   γὰρ ἱκανὸς Ζεὺς οὐδὲ     Ποσειδῶν οὐδὲ Ἄρης μόνος
[2]   ποσὶ ταῦτα κεκίνηται, πόλεμος     πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τὸ
[44]   τῇ φωνῇ αὐτοῦ εἰς σκοπὸς     πρῶτος, σαφῶς δηλῶσαι καὶ φανότατα
[62]   τὸν ἀεί, ἄχρι ἂν ἑστήκῃ     πύργος καὶ μένῃ αὐτοῦ
[26]   τοῦ γέλωτος, καὶ μάλιστα ὁπότε     ῥήτωρ Ἀφράνιος ἐπὶ τέλει
[22]   καὶ κόναβος ἅπαντα ἐκεῖνα, καὶ     στρατηγὸς ἐμερμήριζεν τρόπω μάλιστα
[22]   πτωχικὰ πολλὰ παρενεβέβυστο, τό ἐπέστειλεν     στρατοπεδάρχης τῷ κυρίῳ, καί οἱ
[41]   ἐψεύδετ᾽ ἄν. ~Τοιοῦτος οὖν μοι     συγγραφεὺς ἔστω, ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος,
[43]   τὴν μὲν γνώμην τοιαύτην ἔχων     συγγραφεὺς ἡκέτω μοι, τὴν δὲ
[35]   παραλαβόντες (εἰ δὴ οὗτός ἐστιν     τῆς μητρυιᾶς ἐρασθεὶς καὶ διὰ
[35]   ταῦτα κατεσκληκώς, ἀλλὰ μὴ Ἀντίοχος     τοῦ Σελεύκου (Στρατονίκης ἐκείνης) ἀποφαίνειν
[1]   δοκεῖ τοῦ τοιούτου παρασχεῖν Ἀρχέλαος     τραγῳδός, (εὐδοκιμῶν τότε, μεσοῦντος θέρους
[3]   Σινωπέως ἐκεῖνο εἰσῆλθεν• ὁπότε γὰρ     Φίλιππος ἐλέγετο ἤδη ἐπελαύνειν, οἱ
[19]   μὲν γὰρ Οὐολογέσου ἀναξυρὶς     χαλινὸς τοῦ ἵππου, Ἡράκλεις, ὅσαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005