Alphabétiquement     [«   »]
τινος 6
τινὸς 2
τινῶν 1
τις 41
Τιτάνιον 1
Τιτᾶνος 1
τιτάνῳ 1
Fréquences     [«    »]
39 ἂν
38 ἐς
38 τῇ
41 τις
41 τοῖς
46 μὴ
59 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

τις


Para.
[8]   τούτοις ὑπερβολάς, ὥσπερ ἂν εἴ  τις   ἀθλητην τῶν καρτερῶν τούτων καὶ
[51]   ἐναργέστατα ἐπιδεῖξαι αὐτά. Καὶ ὅταν  τις   ἀκροώμενος οἴηται μετὰ ταῦτα ὁρᾶν
[35]   Ἡρόδικος καὶ Θέων καὶ εἴ  τις   ἄλλος γυμναστής, οὐχ ὑπόσχοιντο ἀν
[33]   δὴ τὸ χωρίον σοι, φαίη  τις   ἄν, ἀκριβῶς ἀνακεκάθαρται καὶ αἵ
[20]   ἐννέα. Ταῦτα οὐκ οἶδα εἴ  τις   ἂν εὐ φρονῶν ἀνάσχοιτο. ~Καὶ
[19]   Ἡροδότω εὖ μάλα ἐῴκει. ~Ἄλλος  τις   ἀοίδιμος ἐπὶ λόγων δυνάμει Θουκυδίδῃ
[5]   πρὸς ἡμᾶς γε τολμήσειεν ἄν  τις,   ἁπάντων ἤδη κεχειρωμένων ἔχωσιν ἄμεινον
[20]   τοῦ ποδὸς τὸν μέγαν τρωθείς  τις   αὐτίκα ἐτελεύτησε, καὶ ὡς ἐμβοήσαντος
[14]   ὅρκον ἐντιθέναι συγγράμματι. Εἷς μέν  τις   αὐτῶν ἀπὸ Μουσῶν εὐθὺς ἤρξατο
[16]   καὶ πάντως συνᾴδοντα. ~(Ἄλλος δέ  τις   αὐτῶν ὑπόμνημα τῶν γεγονότων γυμνὸν
[30]   ἐπὶ μετώπου ἄγειν. ~(Εἷς δέ  τις   βέλτιστος ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς ἐς
[14]   εἰ πρόσθεν μὲν ἔφευγεν ἐσθλός  τις,   ἐδίωκε δέ μιν μέγ᾽ ἀμείνων.
[49]   πεζόν, εἰ μὴ Βρασίδας  τις   εἴη προπηδῶν Δημοσθένης ἀνακόπτων
[28]   τὰ κεφάλαια, τοιγάρτοι εἰκότως ἄν  τις   εἴποι τοὺς τοιούτους τὸ μὲν
[27]   συμβουλὴν ὅπως ἂν ἂμεινον συγγράφοι  τις•   εἰσὶ γὰρ τινες, οἳ τὰ
[21]   τοῦθ᾽ ὑπολάβοι τις, ὡς Ὀσρόης  τις   εἱστήκει περιμένων, ἔστ᾽ ἂν Σευηριανὸς
[62]   φασιν, οὔσαν καὶ ἄφυκτον, εἴ  τις   ἐμπέσοι εἰς τὰ ἕρματα• οἰκοδομήσας
[5]   ἅπαντος εἶναι ἱστορίαν συγγράψαι, ἤν  τις   ἑρμηνεῦσαι τὸ ἐπελθὸν δύνηται• τὸ
[42]   χρήσιμον καὶ τέλος ἄν  τις   εὖ φρονῶν ὑπόθοιτο ἱστορίας, (ὡς
[47]   προσέχοντα καὶ οὓς εἰκάσειεν ἄν  τις   ἥκιστα πρὸς χάριν ἀπέχθειαν
[22]   ἱστορίαι χρωμένους ποῦ δ᾽ ἄν  τις   θείη, τοὺς λέγοντας, ἐλέλιξε μὲν
[40]   συγγράμμασιν. ~Εἰ δὲ τὸ παραυτίκα  τις   θεραπεύοι, τῆς τῶν κολακευόντων μερίδος
[28]   ἡμῖν προσήκουσαν διήγησιν, ὡς Μαῦρος  τις   ἱππεὺς Μαυσάκας τοὔνομα ὑπὸ δίψους
[39]   μόνῃ θυτέον τῇ ἀληθείαι, εἴ  τις   ἱστορίαν γράψων ἴῃ, τῶν δὲ
[45]   καὶ σωφρονητέον, εἰδότας ὡς ἱπποτυφία  τις   καὶ ἐν λόγοις πάθος οὐ
[4]   εἰ κατὰ τῶν πετρῶν κυλίοι  τις,   καὶ μάλιστα οἷον τοὐμὸν τοῦτο
[47]   γεγονόσι. Κἀνταῦθα ἤδη καὶ στοχαστικός  τις   καὶ συνθετικὸς τοῦ πιθανωτέρου ἔστω.
[13]   ἐν τούτοις, ἐκτὸς εἰ μή  τις   κομιδῇ ἀνόητος εἴη, ὡς χαίρειν
[15]   ἐντρέψας τὰ αὐτοῦ ἐκείνου λέγοι  τις,   μικρὰ ῥάκια, ὅπως καὶ αὐτὸς
[37]   ~Καὶ τοίνυν καὶ ἡμῖν τοιοῦτός  τις   μαθητὴς νῦν παραδεδόσθω, συνεῖναί
[37]   καὶ ὅλως, οὐ τῶν κατοικιδίων  τις   οὐδ᾽ οἷος πιστεύειν μόνον τοῖς
[13]   ὅλην πραγματείαν ἀποφαίνοντας. Εἰ δέ  τις   πάντως τὸ τερπνὸν ἡγεῖται καταμεμῖχθαι
[60]   ~Καὶ μὴν καὶ μῦθος εἴ  τις   παρεμπέσοι, λεκτέος μέν, οὐ μὴν
[8]   προσλάβῃ, τί ἄλλο πεζή  τις   ποιητικὴ γίγνεται, τῆς μεγαλοφωνίας μὲν
[16]   συνέθηκεν τέκτων κάπηλός  τις   συμπερινοστῶν τῇ στρατιᾷ, πλὴν ἀλλὰ
[16]   χαμαιπετές, οἷον καὶ στρατιώτης ἄν  τις   τὰ καθ᾽ ἡμέραν ἀπογραφόμενος συνέθηκεν
[27]   ἑρμηνεύουσιν ἐμβραδύνοντες, ὥσπερ ἂν εἴ  τις   τοῦ Διὸς τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ
[61]   ἐπὶ πᾶσι. Τοῦτ᾽ εἰ σωφρονοίη  τις,   ὑπὲρ πάσας τὰς νῦν ἐλπίδας
[8]   τοῦτο κακόν, εἰ μὴ εἰδείη  τις   χωρίζειν τὰ ἱστορίας καὶ τὰ
[5]   πολλῆς τῆς φροντίδος δεόμενον, ἤν  τις,   ὡς Θουκυδίδης φησίν, ἐς
[21]   ἐκτὸς εἰ μὴ τοῦθ᾽ ὑπολάβοι  τις,   ὡς Ὀσρόης τις εἱστήκει περιμένων,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005