Alphabétiquement     [«   »]
ἐμπρέποντα 1
ἐμφανίσαι 1
ἐμφιλοχωρούσης 1
ἐν 88
ἔν 2
ἕν 2
ἓν 3
Fréquences     [«    »]
78
87 μὲν
77 τοῦ
88 ἐν
88 τὴν
90 ὡς
92 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

ἐν


Para.
[23]   ἐστι λεληθότα τοὺς πολλούς, ὡς  ἐν   ἄλλοις δείξομεν. ~Καίτοι ταῦτα πάντα
[17]   συλλογισμός, εἶτα ἄλλος• καὶ ὅλως  ἐν   ἅπαντι σχήματι συνηρώτητο αὐτῷ τὸ
[15]   σοι τὰ λοιπὰ λέγοιμι, ὁποῖα  ἐν   Ἀρμενία ἐδημηγόρησε τὸν Κερκυραῖον αὐτὸν
[30]   οἶμαι ἐν παισὶ νενίκηκε τῶν  ἐν   Ἀρμενίᾳ καὶ Μεσοποταμίᾳ καὶ ἐν
[26]   πρὸς τὸν οὐδὲν αἴτιον τῶν  ἐν   Ἀρμενίᾳ κακῶν, τὸν Θουκυδίδην,
[30]   ἐς τέλος τὰ πεπραγμένα, ὅσα  ἐν   Ἀρμενίᾳ, ὅσα ἐν Συρίᾳ, ὅσα
[2]   πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ τὸ  ἐν   Ἀρμενίᾳ τραῦμα καὶ αἱ συνεχεῖς
[17]   Κορινθῳ συγγράμματα, κρείττω πάσης ἐλπίδος•  (ἐν   ἀρχῇ μὲν γὰρ εὐθὺς ἐν
[29]   (ταῦτα δὲ ἐφεστὼς ὁρᾶν αὐτός,  ἐν   ἀσφαλεῖ μέντοι ἀπὸ δένδρου ὑψηλοῦ
[49]   εἶτ᾽ ἀμφότερα, εἰ μάχοιντο. Καὶ  ἐν   αὐτῇ δὲ τῇ παρατάξει μὴ
[10]   εἰπεῖν ἄξιον, ὅτι οὐδὲ τερπνὸν  ἐν   αὐτῇ τὸ κομιδῇ μυθῶδες (καὶ
[29]   καὶ πόρρωθεν ἐπελαυνόντων δέος ἐμποιεῖν,  ἐν   αὐτῷ δὲ τῷ ἔργῳ ἐπειδὰν
[54]   τὸν πόλεμον• καὶ γὰρ παθήματα  ἐν   αὐτῷ μεγάλα ξυνέβη γενέσθαι. ~Μετὰ
[17]   ἀνδρὸς μνησθῆναι, τὸ μὲν ὄνομα  ἐν   ἀφανεῖ κείσθω, τὴν γνώμην δὲ
[14]   συγγραφέων τινῶν, καὶ νὴ Δία  ἐν   Ἀχαΐα πρῴην ἀκούσας τὸν αὐτὸν
[32]   Δημητρίου Σαγαλασσέως Παρθονικικά• οὐδ᾽ ὡς  ἐν   γέλωτι ποιήσασθαι καὶ ἐπισκῶψαι τὰς
[16]   ὑπόμνημα τῶν γεγονότων γυμνὸν συναγαγὼν  ἐν   γραφῇ κομιδῇ πεζὸν καὶ χαμαιπετές,
[15]   βασιλέως γῆν τὴν πολλήν, καὶ  ἐν   ἐκείνῃ γε ἔμεινεν εὖ ποιῶν.
[3]   οἱ Κορίνθιοι πάντες ἐταράττοντο καὶ  ἐν   ἔργῳ ἦσαν, μὲν ὅπλα
[22]   πεσὸν μεγάλως ἐδούπησε, καὶ πάλιν  ἐν   ἑτέρω μέρει τῆς καλῆς ἱστορίας•
[28]   θαυμαστὸς συγγραφεὺς ἀφεὶς τὰς  ἐν   Εὐρώπῳ γιγνομένας σφαγὰς τοσαύτας καὶ
[31]   κορύζης συγγραφικῆς γέμουσα• τὰ δ᾽  ἐν   Ἰνδοῖς πραχθησόμενα ὑπέσχετο ἤδη γράψειν
[9]   φημι, ὡς οὐχὶ καὶ ἐπαινετέον  ἐν   ἱστορίᾳ ἐνίοτε• ἀλλ᾽ ἐν καιρῷ
[7]   φωνῇ καὶ ἁρμονίᾳ) ~Ἃ δ᾽  ἐν   ἱστορίαι διαμαρτάνουσι, τὰ τοιαῦτα ἂν
[22]   ποιητικοῖς ὀνόμασιν, καλὲ Φίλων,  ἐν   ἱστορίαι χρωμένους ποῦ δ᾽ ἄν
[14]   καὶ διηγήσομαι ὁπόσα μέμνημαι ἔναγχος  ἐν   Ἰωνίᾳ συγγραφέων τινῶν, καὶ νὴ
[9]   ἐπαινετέον ἐν ἱστορίᾳ ἐνίοτε• ἀλλ᾽  ἐν   καιρῷ τῷ προσήκοντι ἐπαινετέον καὶ
[28]   καταβρωθείη, καὶ ἡλίκους ἰχθῦς ἐπρίατο  ἐν   Καισαρείᾳ• καὶ θαυμαστὸς συγγραφεὺς
[28]   ἐφειστήκει ὁρῶν Μαλχίωνα τὸν Σύρον  ἐν   Καισαρείᾳ σκάρους παμμεγέθεις ἀξίους ὠνούμενον•
[17]   δὲ ἐρῶ καὶ τὰ πρῴην  ἐν   Κορινθῳ συγγράμματα, κρείττω πάσης ἐλπίδος•
[63]   δὲ μή, κεκύλισται πίθος  ἐν   Κρανείῳ.
[10]   Ἡρακλέα δῆθεν οὖσαν, αὐτὸν δὲ  ἐν   κροκωτῷ καὶ πορφυρίδι ἔρια ξαίνοντα
[5]   τοῦτ᾽ ἐστίν, (ἀλλά, εἴ τι  ἐν   λόγοις καὶ ἄλλο, πολλῆς τῆς
[45]   εἰδότας ὡς ἱπποτυφία τις καὶ  ἐν   λόγοις πάθος οὐ μικρὸν γίγνεται.
[10]   ἂν ὁμοίαν αὐτὴν ἐξεργάσαιο τῷ  ἐν   Λυδίαι Ἡρακλεῖ• ἑωρακέναι γὰρ σέ
[1]   καὶ τὴν τοῦ Περσέως ῥῆσιν  ἐν   μέρει διεξῄεσαν, καὶ μεστὴ ἦν
[56]   πάντα παρεσκευασμένα, διὰ τοῦτο  ἐν   μέσοις τοῖς πέμμασι καὶ τοῖς
[30]   Ἀρμενίᾳ, ὅσα ἐν Συρίᾳ, ὅσα  ἐν   Μεσοποταμίᾳ, τὰ ἐπὶ τῷ Τίγρητι,
[7]   ἐγκώμιον, ἀλλά τι μέγα τεῖχος  ἐν   μέσῳ ἐστὶν αὐτῶν καὶ τὸ
[60]   οὐ μὴν πιστωτέος πάντως, ἀλλ᾽  ἐν   μέσῳ θετέος τοῖς ὅπως ἂν
[30]   ἐν Ἀρμενίᾳ καὶ Μεσοποταμίᾳ καὶ  ἐν   Μηδίᾳ νῦν Ῥωμαίοις πραχθέντων ἀφήγησις»
[30]   τὰ ἐπὶ τῷ Τίγρητι, τὰ  ἐν   Μηδίᾳ, πεντακοσίοις οὐδ᾽ ὅλοις ἔπεσι
[15]   αὐτὸν καταλιπὼν τοὺς ἀθλίους Ἀθηναίους  ἐν   Νισίβι ἀπῆλθον ἀκριβῶς εἰδὼς καὶ
[15]   καὶ τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν,  ἐν   οἷς οἱ τότε λοιμώξαντες ᾤκησαν;
[27]   εἴ τις τοῦ Διὸς τοῦ  ἐν   Ὀλυμπίᾳ τὸ μὲν ὅλον κάλλος
[38]   Ἀστέρος τοῦ Ἀμφιπολίτου τοῦ τοξότου  ἐν   Ὀλύνθῳ, ἀλλὰ τοιοῦτος οἷος ἦν
[28]   τὴν μὲν ἐπ᾽ Εὐρώπῳ μάχην  ἐν   οὐδ᾽ ὅλοις ἑπτὰ ἔπεσι παραδραμόντος,
[4]   ὡς μὴ μόνος ἄφωνος εἴην  ἐν   οὕτω πολυφώνῳ τῷ καιρῷ μηδ᾽
[30]   ἱερονίκου» δόλιχον γάρ που οἶμαι  ἐν   παισὶ νενίκηκε τῶν ἐν Ἀρμενίᾳ
[1]   τραγῳδός, (εὐδοκιμῶν τότε, μεσοῦντος θέρους  ἐν   πολλῷ τῷ φλογμῷ τραγῳδήσας αὐτοῖς
[42]   προγεγραμμένα ἀποβλέποντες εὖ χρῆσθαι τοῖς  ἐν   ποσί. ~Καὶ τὴν μὲν γνώμην
[2]   (ἀλλ᾽ ἀφ᾽ οὗ δὴ τὰ  ἐν   ποσὶ ταῦτα κεκίνηται, πόλεμος
[38]   πόλις τῶν Ἀθηναίων, ἢν τὰ  ἐν   Σικελίᾳ κακὰ ἱστορῇ καὶ τὴν
[37]   ἔχειν, καὶ νὴ Δία καὶ  ἐν   στρατοπέδῳ γεγονώς ποτε καὶ γυμναζομένους
[30]   πεπραγμένα, ὅσα ἐν Ἀρμενίᾳ, ὅσα  ἐν   Συρίᾳ, ὅσα ἐν Μεσοποταμίᾳ, τὰ
[38]   τὸν Θουκυδίδην ἀνατρέψαι μὲν τὸ  ἐν   ταῖς Ἐπιπολαῖς παρατείχισμα, (καταδῦσαι δὲ
[20]   μὲν καὶ παρὰ τὰ γεγραμμένα  ἐν   ταῖς τῶν ἀρχόντων ἐπιστολαῖς ἐψεύσατο•
[57]   τῶν εὐτελεστέρων. ~Μάλιστα δὲ σωφρονητέον  ἐν   ταῖς τῶν ὀρῶν τειχῶν
[28]   τὴν τῶν Μαύρων, ἀδελφοῦ αὐτῷ  ἐν   τῇ γῇ στρατευομένου. Μῦθοι τὸ
[39]   τῶν Νισαίων λήψεσθαι μισθὸν τῶν  ἐν   τῇ γραφῇ ἐπαίνων, ἀλλ᾽ οὐ
[38]   οὐδὲ Κλέων αὐτὸν φοβήσει μέγα  ἐν   τῇ ἐκκλησίαι δυνάμενος καὶ κατέχων
[16]   παιδείας ἄρχων• καὶ ὅτι ἀρξάμενος  ἐν   τῇ Ἰάδι γράφειν οὐκ οἶδα
[28]   καὶ διηγήσεις, ὡς θηράσειεν αὐτὸς  ἐν   τῇ Μαυρουσίᾳ (καὶ ὡς ἴδοι
[24]   δὲ Εὔρωπος κεῖται μὲν  ἐν   τῇ Μεσοποταμίᾳ σταθμοὺς δύο τοῦ
[31]   γραφῆς, ἀλλὰ καὶ πόλιν ἤδη  ἐν   τῇ Μεσοποταμίᾳ ᾤκισε μεγέθει τε
[29]   ζῶντας δράκοντας παμμεγέθεις εἶναι γεννωμένους  ἐν   τῇ Περσίδι μικρὸν ὑπὲρ τὴν
[17]   (ἐν ἀρχῇ μὲν γὰρ εὐθὺς  ἐν   τῇ πρώτῃ τοῦ φροιμίου περιόδῳ
[10]   αὐτοῦ περιβεβλημένην καὶ τὸ ξύλον  ἐν   τῇ χειρὶ ἔχουσαν, ὡς Ἡρακλέα
[13]   σὺν ἀληθείᾳ τερπνὰ ἐστιν  ἐν   τοῖς ἄλλοις κάλλεσι τοῦ λόγου,
[41]   ἀπονεῖμαι πλεῖον τοῦ δέοντος, ξένος  ἐν   τοῖς βιβλίοις καὶ ἄπολις, αὐτόνομος,
[20]   πραχθέντων. ~Ὑπὸ γὰρ ἀσθενείας τῆς  ἐν   τοῖς χρησίμοις ἀγνοίας τῶν
[3]   ὡς μὴ μόνος ἀργεῖν δοκοίην  ἐν   τοσούτοις ἐργαζομένοις. ~Καὐτὸς οὖν,
[13]   ἐχρῆτο. ~Ποῦ τοίνυν τὸ τερπνὸν  ἐν   τούτοις, ἐκτὸς εἰ μή τις
[8]   καὶ τὸ ἐγκώμιον καὶ τὰς  ἐν   τούτοις ὑπερβολάς, ὥσπερ ἂν εἴ
[49]   θέα, καὶ ζυγοστατείτω τότε ὥσπερ  ἐν   τρυτάνῃ τὰ γιγνόμενα καὶ συνδιωκέτω
[24]   πατρίδα τὰ Σαμόσατα αὐτὸς  ἐν   τῷ αὐτῷ βιβλίῳ ἀράμενος
[28]   ὡς ἴδοι τοὺς ἐλέφαντας πολλοὺς  ἐν   τῷ αὐτῷ συννεμομένους καὶ ὡς
[5]   μάλιστα ὁπόσοις ἀποτετέλεσται ἤδη καὶ  ἐν   τῷ κοινῷ δέδεικται ἱστορία.
[29]   χειρὸς αὐτὸν μεγάλα καὶ λαμπρὰ  ἐν   τῷ πολέμῳ τούτῳ ἐργασάμενον• καὶ
[12]   τὸ βιβλίον πλέοντες δὲ ἐτύγχανον  ἐν   τῷ ποταμῷ τῷ Ὑδάσπῃ ἔρριψεν
[57]   μεταβήσῃ ἐκφυγὼν τὸν ἰξὸν τὸν  ἐν   τῷ πράγματι καὶ τὴν τοιαύτην
[52]   κατεπείγῃ τὸ πρᾶγμα προδιοικήσασθαι τι  ἐν   τῷ προοιμίῳ• δυνάμει δὲ καὶ
[17]   πολιῷ καὶ βαθεῖ πρέπον, τὸ  ἐν   τῷ προοιμίῳ εἰπεῖν, ὡς ἐξαίρετον
[38]   ἐπὶ τῇ Κλείτου σφαγῇ ὠμῶς  ἐν   τῷ συμποσίῳ γενομένῃ, εἰ σαφῶς
[26]   ἦν, πάντων ὁρώντων ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν  ἐν   τῷ τάφῳ, οὐκ ἀνάξιος ὢν
[20]   πολεμίων ἐξέθανον. Ἔτι δὲ καὶ  ἐν   τῷ τῶν νεκρῶν ἀριθμῷ, τοῦτο
[24]   ὑπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν ποταμῶν, ἑκατέρωθεν  ἐν   χρῷ παραμειβομένων καὶ μονονουχὶ τοῦ
[3]   καὶ αὐτὸς ἐκύλιε τον πίθον,  ἐν   ἐτύγχανεν οἰκῶν, ἄνω καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005