Alphabétiquement     [«   »]
τέχνην 2
τέχνης 4
τέως 1
τῇ 38
τῆ 1
τηλικαῦτα 1
τήμερον 1
Fréquences     [«    »]
38 εἰ
38 ἐς
36 πρὸς
38 τῇ
39 ἂν
41 τις
41 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

τῇ


Para.
[39]   ἴδιον ἱστορίας, καὶ μόνῃ θυτέον  τῇ   ἀληθείαι, εἴ τις ἱστορίαν γράψων
[6]   καὶ ἁρμονίᾳ καὶ διανοίᾳ καὶ  τῇ   ἄλλῃ ἀτεχνίᾳ, μακρόν τε ἂν
[10]   ἱστορίαν μύθοις καὶ ἐπαίνοις καὶ  τῇ   ἄλλῃ θωπεία, (τάχιστ᾽ ἂν ὁμοίαν
[34]   δῶρον, δύναμις δὲ πολλῇ  τῇ   ἀσκήσει καὶ συνεχεῖ τῷ πόνῳ
[28]   τῶν Μαύρων, ἀδελφοῦ αὐτῷ ἐν  τῇ   γῇ στρατευομένου. Μῦθοι τὸ μετὰ
[45]   οὖν ἐφ᾽ ἵππου ὀχουμένῃ τότε  τῇ   γνῶμῃ τὴν ἑρμηνειαν πεζῇ συμπαραθεῖν,
[44]   δηλοῦν τὸ ὑποκείμενον. ~Ὡς γὰρ  τῇ   γνώμῃ τοῦ συγγραφέως σκοποὺς ὑπεθέμεθα
[39]   Νισαίων λήψεσθαι μισθὸν τῶν ἐν  τῇ   γραφῇ ἐπαίνων, ἀλλ᾽ οὐ Ξενοφῶν
[9]   τἀληθοῦς ἡμαρτήκασι; πρῶτον μὲν κιβδήλῳ  τῇ   διαιρέσει χρώμενοι• ἕν γὰρ ἔργον
[38]   Κλέων αὐτὸν φοβήσει μέγα ἐν  τῇ   ἐκκλησίαι δυνάμενος καὶ κατέχων τὸ
[16]   ἄρχων• καὶ ὅτι ἀρξάμενος ἐν  τῇ   Ἰάδι γράφειν οὐκ οἶδα
[14]   ἀρχὴ καὶ περὶ πόδα  τῇ   ἱστορία (καὶ τῷ τοιούτῳ εἴδει
[28]   Ἅπερ εἰ μὴ ἐνεγέγραπτο ἐπιμελῶς  τῇ   ἱστορίᾳ, μεγάλα ἂν ἡμεῖς ἠγνοηκότες
[13]   τὸ τερπνὸν ἡγεῖται καταμεμῖχθαι δεῖν  τῇ   ἱστορίᾳ πάσῃ, (ἀλλὰ σὺν
[8]   καὶ τὰ ποιητικῆς, ἀλλ᾽ ἐπεισάγει  τῇ   ἱστορίᾳ τὰ τῆς ἑτέρας κομμώματα,
[19]   ποιούντων αὐτό. Σκόπει ὡς ἀναγκαῖα  τῇ   ἱστορίαι ταῦτα, (καὶ ὧν ἄνευ
[23]   καὶ ὁμόχροα εἶναι καὶ συνᾷδον  τῇ   κεφαλῇ τὸ ἄλλο σῶμα, ὡς
[38]   μήτ᾽ εἰ Ἀλέξανδρος ἀνιάσεται ἐπὶ  τῇ   Κλείτου σφαγῇ ὠμῶς ἐν τῷ
[48]   ἐπαγέτω τὸ κάλλος καὶ χρωννύτω  τῇ   λέξει καὶ σχηματιζέτω καὶ ῥυθμιζέτω.
[28]   διηγήσεις, ὡς θηράσειεν αὐτὸς ἐν  τῇ   Μαυρουσίᾳ (καὶ ὡς ἴδοι τοὺς
[1]   καὶ τοῦ Περσέως ἔτι σὺν  τῇ   Μεδούσῃ τὴν ἑκάστου γνώμην περιπετομένου.
[24]   δὲ Εὔρωπος κεῖται μὲν ἐν  τῇ   Μεσοποταμίᾳ σταθμοὺς δύο τοῦ Εὐφράτου
[31]   ἀλλὰ καὶ πόλιν ἤδη ἐν  τῇ   Μεσοποταμίᾳ ᾤκισε μεγέθει τε μεγίστην
[1]   ἐπὶ πολὺ ἐμφιλοχωρούσης τῆς Ἀνδρομέδας  τῇ   μνήμῃ αὐτῶν καὶ τοῦ Περσέως
[10]   γὰρ σέ που εἰκὸς γεγραμμένον,  τῇ   Ὀμφάλῃ δουλεύοντα, πάνυ ἀλλόκοτον σκευὴν
[2]   συγγραφέας τοσούτους ἀνέφυσεν ὑπὸ μιᾷ  τῇ   ὁρμῇ. ~Ταῦτα τοίνυν, φιλότης,
[49]   μάχοιντο. Καὶ ἐν αὐτῇ δὲ  τῇ   παρατάξει μὴ πρὸς ἓν μέρος
[29]   δράκοντας παμμεγέθεις εἶναι γεννωμένους ἐν  τῇ   Περσίδι μικρὸν ὑπὲρ τὴν Ἰβηρίαν,
[17]   ἀρχῇ μὲν γὰρ εὐθὺς ἐν  τῇ   πρώτῃ τοῦ φροιμίου περιόδῳ συνηρώτησε
[16]   τέκτων κάπηλός τις συμπερινοστῶν  τῇ   στρατιᾷ, πλὴν ἀλλὰ μετριώτερος γε
[55]   λέξει, ὡς ἔφην, μεμηχανημένον καὶ  τῇ   συμπεριπλοκῇ τῶν πραγμάτων, ἀπόλυτα γὰρ
[55]   κοιλαίνεσθαι• ἔπειτα τὸ σαφὲς ἐπανθείτω,  τῇ   τε λέξει, ὡς ἔφην, μεμηχανημένον
[25]   τινα θάνατον ἐπινοῆσαι τραγικὸν καὶ  τῇ   τόλμῃ ξενίζοντα• τυχεῖν μὲν γὰρ
[26]   καὶ λοπάδων μεμνημένου καὶ ἐπιδακρύοντος  τῇ   τῶν πλακούντων μνήμῃ, τοῦτο δὲ
[62]   ἐποίησεν; οἰκοδομήσας γὰρ τὸν ἐπὶ  τῇ   Φάρῳ πύργον, μέγιστον καὶ κάλλιστον
[1]   Ἔρως, καὶ τὰ ἄλλα μεγάλῃ  τῇ   φωνῇ ἀναβοώντων καὶ τοῦτο ἐπὶ
[44]   καὶ ἀληθείαν, οὕτω δὲ καὶ  τῇ   φωνῇ αὐτοῦ εἰς σκοπὸς
[10]   περιβεβλημένην καὶ τὸ ξύλον ἐν  τῇ   χειρὶ ἔχουσαν, ὡς Ἡρακλέα δῆθεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005