Alphabétiquement     [«   »]
τηλικαῦτα 1
τήμερον 1
Τὴν 1
τὴν 88
τηνικαῦτα 1
τῆς 59
Τί 2
Fréquences     [«    »]
88 ἐν
78
87 μὲν
88 τὴν
90 ὡς
92 τὰ
95 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

τὴν


Para.
[38]   τῶν νοῦν ἐχόντων αὐτὸς ἕξειν  τὴν   αἰτίαν, ἢν τὰ δυστυχῶς
[39]   ἀναγκαιότερον ἡγήσεται τὸ κοινὸν καὶ  τὴν   ἀλήθειαν περὶ πλείονος ποιήσεται τῆς
[42]   μὴ τὸ μυθῶδες ἀσπάζεσθαι, ἀλλὰ  τὴν   ἀλήθειαν τῶν γεγενημένων ἀπολείπειν τοῖς
[43]   καὶ ἀγκύλην ταῖς ἐπιχειρήσεσι καὶ  τὴν   ἄλλην τῆς ῥητορείας δεινότητα μὴ
[51]   ἄργυρον ἐλέφαντα  τὴν   ἄλλην ὕλην ἐποίουν, ἀλλ᾽
[1]   πολλῷ τῷ φλογμῷ τραγῳδήσας αὐτοῖς  τὴν   Ἀνδρομέδαν, ὡς πυρέξαι τε ἀπὸ
[7]   ἀκαριαῖον ἀνάσχοιτο, οὐ μᾶλλον  τὴν   ἀρτηρίαν ἰατρῶν παῖδές φασι τὴν
[52]   καὶ ἀπροοιμίαστον μέν ποτε ποιήσεται  τὴν   ἀρχήν, ὁπόταν μὴ πάνυ κατεπείγῃ
[15]   μάλα τῷ ἀρχετύπω εἰκασμένος, καὶ  τὴν   ἀρχὴν ὡς ἐκεῖνος σὺν τῷ
[59]   τοῦ δικαστηρίου ἐκεῖνοί εἰσι, καὶ  τὴν   αὐτὴν Θεοπόμπω αἰτίαν ἕξεις φιλαπεχθημόνως
[15]   ἐς Αἴγυπτον κατέβη καὶ ἐς  τὴν   βασιλέως γῆν τὴν πολλήν, καὶ
[51]   ~Μάλιστα δὲ κατόπτρῳ ἐοικυῖαν παρασχέσθω  τὴν   γνώμην ἀθόλῳ καὶ στιλπνῷ καὶ
[17]   μὲν ὄνομα ἐν ἀφανεῖ κείσθω,  τὴν   γνώμην δὲ ἐρῶ καὶ τὰ
[38]   πρὸ τῶν πάντων ἐλεύθερος ἔστω  τὴν   γνώμην καὶ μήτε φοβείσθω μηδένα
[8]   τῷ ἀδελφω αὐτοῦ τῷ Ποσειδῶνι,  τὴν   δὲ ζώνην τῷ Ἄρει, καὶ
[43]   ἔχων συγγραφεὺς ἡκέτω μοι,  τὴν   δὲ φωνὴν καὶ τὴν τῆς
[38]   ἐν Σικελίᾳ κακὰ ἱστορῇ καὶ  τὴν   Δημοσθένους λῆψιν (καὶ τὴν Νικίου
[55]   καὶ εὐάγωγος ἔστω ἐπὶ  τὴν   διήγησιν μετάβασις• ἅπαν γὰρ ἀτεχνῶς
[35]   Πολυδάμαντι τῷ Σκοτουσσαίῳ ἀντίπαλον, (ἀλλὰ  τὴν   δοθεῖσαν ὑπόθεσιν εὐφυᾶ πρὸς ὑποδοχὴν
[1]   λιπαρεῖ τῷ πυρετῷ, περὶ δὲ  τὴν   ἑβδόμην τοῖς μὲν αἷμα πολὺ
[1]   Περσέως ἔτι σὺν τῇ Μεδούσῃ  τὴν   ἑκάστου γνώμην περιπετομένου. ~Ὡς οὖν
[24]   τοῦτο ἀπέχρησεν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ  τὴν   ἐμὴν πατρίδα τὰ Σαμόσατα
[49]   εἴη προπηδῶν Δημοσθένης ἀνακόπτων  τὴν   ἐπίβασιν• ἐς τοὺς στρατηγοὺς μέντοι
[45]   ἵππου ὀχουμένῃ τότε τῇ γνῶμῃ  τὴν   ἑρμηνειαν πεζῇ συμπαραθεῖν, ἐχομένην τοῦ
[38]   ταῖς Ἐπιπολαῖς παρατείχισμα, (καταδῦσαι δὲ  τὴν   Ἑρμοκράτους τριήρη καὶ τὸν κατάρατον
[20]   κληρονομήσαντι τοῦ δεσπότου, ὃς οὔτε  τὴν   ἐσθῆτα οἶδεν ὡς χρὴ περιβαλέσθαι
[27]   καταριθμήσασθαι, ὀλίγων ὅμως ἐπιμνησθεὶς ἐπὶ  τὴν   ἑτέραν ὑπόσχεσιν ἤδη μετελεύσομαι, τὴν
[11]   οἵους αὐτοὺς οἱ πολλοὶ ἀπεργάζονται,  τὴν   εὔνοιαν τὴν παρὰ τῶν ἐπαινουμένων
[1]   καὶ μέγα ἐβόων, μάλιστα δὲ  τὴν   Εὐριπίδου Ἀνδρομέδαν ἐμονῴδουν καὶ τὴν
[11]   αὐτὸ δρᾶν ἴσασιν οὐδ᾽ ἐπισκιάζουσι  τὴν   θωπείαν, ἀλλ᾽ ἐμπεσόντες ἀθρόα πάντα
[29]   ἐν τῇ Περσίδι μικρὸν ὑπὲρ  τὴν   Ἰβηρίαν, τούτους δὲ τέως μὲν
[57]   καὶ τὸ σαυτοῦ δρᾶν παρεὶς  τὴν   ἱστορίαν, ἀλλ᾽ ὀλίγον προσαψάμενος, τοῦ
[9]   οἴονται καλῶς διαιρεῖν ἐς δύο  τὴν   ἱστορίαν, εἰς τὸ τερπνὸν, καὶ
[10]   ἐκείνων ἡδύνῃς πέρα τοῦ μετρίου  τὴν   ἱστορίαν μύθοις καὶ ἐπαίνοις καὶ
[63]   τέχνη. ~Χρὴ τοίνυν καὶ  τὴν   ἱστορίαν οὕτω γράφεσθαι σὺν τῷ
[19]   τρέψειε• τοσαύτη ψυχρότης ἐνῆν ὑπὲρ  τὴν   Κασπίαν χιόνα καὶ τὸν κρύσταλλον
[8]   Διὶ μὲν αὐτὸν ὅμοιον εἶναι  τὴν   κεφαλὴν καὶ τὰ ὄμματα, τὸ
[23]   τοιούτους συγγραφέας, τοῦ Ῥοδίου κολοσσοῦ  τὴν   κεφαλὴν ναννώδει σώματι ἐπιτιθέντας• ἄλλους
[16]   τι δόξαν αὐτίκα μάλα ἐπὶ  τὴν   κοινὴν μετῆλθεν, ἰητρείην μὲν λέγων
[11]   ἐνδιατρίβοντες ἄχρι τοῦ πᾶσι προφανῆ  τὴν   κολακείαν ἐξεργάσασθαι• οὐδὲ γὰρ κατὰ
[26]   προπόσεων, εἶτα ἐπέθηκεν Αἰάντειόν τινα  τὴν   κορωνίδα σπασάμενος γὰρ τὸ ξίφος,
[29]   Κρανείου δῆλον ὅτι βαδίζων ἐπὶ  τὴν   Λέρναν. Καὶ ταῦτα Κορινθίων ἀκουόντων
[31]   τὰ μέλλοντα συγγεγραφότος ἤκουσα, καὶ  τὴν   λῆψιν τὴν Οὐολογέσου καὶ τὴν
[8]   τῆς μεγαλοφωνίας μὲν ἐκείνης ἐστερημένη,  τὴν   λοιπὴν δὲ τερατείαν γυμνὴν τῶν
[63]   σὺν τῷ ἀληθεῖ μᾶλλον πρὸς  τὴν   μέλλουσαν ἐλπίδα ἤπερ σὺν κολακείαι
[34]   τε πολιτικὴν καὶ δύναμιν ἑρμηνευτικήν,  τὴν   μὲν ἀδίδακτόν τι τῆς φύσεως
[43]   χρῆσθαι τοῖς ἐν ποσί. ~Καὶ  τὴν   μὲν γνώμην τοιαύτην ἔχων
[28]   διεξιών. ~Ἐγὼ γοῦν ἤκουσά τινος  τὴν   μὲν ἐπ᾽ Εὐρώπῳ μάχην ἐν
[43]   καὶ τὴν τῆς ἑρμηνείας ἰσχύν,  τὴν   μὲν σφοδρὰν ἐκείνην καὶ κάρχαρον
[24]   ἀκροπόλει καὶ τείχεσι μετέθηκεν εἰς  τὴν   Μεσοποταμίαν, ὡς περιρρεῖσθαι αὐτὴν ὑπ᾽
[14]   κατιὼν ἐπῄνει καὶ τὴν πατρίδα  τὴν   Μίλητον, προστιθεὶς ὡς ἄμεινον ποιοῖ
[49]   Θρῃκῶν (γῆν ὁρῶντι, ἄρτι δὲ  τὴν   Μυσῶν• κατὰ ταῦτα καὶ αὐτὸς
[45]   καὶ ἐπ᾽ ἄκρων τῶν κυμάτων  τὴν   ναῦν. (Ἡ λέξις δὲ ὅμως
[38]   καὶ τὴν Δημοσθένους λῆψιν (καὶ  τὴν   Νικίου τελευτὴν καὶ ὡς ἐδίψων
[13]   τοὐπιὸν δὲ ὕποπτον ταῖς ὑπερβολαῖς  τὴν   ὅλην πραγματείαν ἀποφαίνοντας. Εἰ δέ
[31]   τὴν λῆψιν τὴν Οὐολογέσου καὶ  τὴν   Ὀσρόου σφαγήν, ὡς παραβληθήσεται τῷ
[31]   συγγεγραφότος ἤκουσα, καὶ τὴν λῆψιν  τὴν   Οὐολογέσου καὶ τὴν Ὀσρόου σφαγήν,
[9]   αὐτὸς μὲν αἴσχιστος ὀφθῆναι εἴη  τὴν   ὄψιν, Ἀλκαῖος δὲ καλὸς
[13]   γράφειν• οἴονται γὰρ ἄμεινον ἕξειν  τὴν   ὄψιν, ἢν γραφεὺς αὐταῖς
[40]   τῷ δελέατι τούτῳ ἀνασπάσειν ἕκαστος  τὴν   παρ᾽ ἡμῶν εὔνοιαν. Ὁμήρῳ γοῦν,
[11]   οἱ πολλοὶ ἀπεργάζονται, τὴν εὔνοιαν  τὴν   παρὰ τῶν ἐπαινουμένων θηρώμενοι καὶ
[62]   θαλάττης καὶ μὴ καταφέροιντο εἰς  τὴν   Παραιτονίαν, παγχάλεπον, ὥς φασιν, οὔσαν
[14]   Ἤδη δὲ κατιὼν ἐπῄνει καὶ  τὴν   πατρίδα τὴν Μίλητον, προστιθεὶς ὡς
[15]   καὶ ἐς τὴν βασιλέως γῆν  τὴν   πολλήν, καὶ ἐν ἐκείνῃ γε
[15]   τὰ Ἰταλιωτικὰ ταῦτα ἐγκεῖσθαι, ὥσπερ  τὴν   πορφύραν ἐπικοσμοῦντα καὶ ἐμπρέποντα καὶ
[35]   προσόντων, ἀλλ᾽ ἐς χρῆσιν αὐτῶν  τὴν   προσήκουσαν• οἷόν τι ἀμέλει καὶ
[28]   ἀκάνθας δὲ αὐτοῦ τὰς παρὰ  τὴν   ῥίζαν ἀκριβῶς ἐπισκοπεῖν. ~Ἄλλος,
[41]   κωμικός φησι, τὰ σῦκα σῦκα,  τὴν   σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάσων, (οὐ
[29]   μέντοι ἀπὸ δένδρου ὑψηλοῦ ποιούμενος  τὴν   σκοπήν. Καὶ εὖ γε ἐποίησε
[27]   τὴν ἑτέραν ὑπόσχεσιν ἤδη μετελεύσομαι,  τὴν   συμβουλὴν ὅπως ἂν ἂμεινον συγγράφοι
[25]   ἑνὶ τῶν θραυσμάτων χρήσασθαι εἰς  τὴν   σφαγὴν ἐντεμόντα τῆ ὑάλῳ τὸν
[48]   ἔτι καὶ ἀδιάρθρωτον• εἶτα ἐπιθεὶς  τὴν   τάξιν ἐπαγέτω τὸ κάλλος καὶ
[9]   τὸ ἴδιον ἐντελές, λέγω δὲ  τὴν   τῆς ἀληθείας δήλωσιν, ὀλίγον τοῦ
[43]   μοι, τὴν δὲ φωνὴν καὶ  τὴν   τῆς ἑρμηνείας ἰσχύν, τὴν μὲν
[57]   τὸν ἐν τῷ πράγματι καὶ  τὴν   τοιαύτην ἅπασαν λιχνείαν, οἷον ὁραῖς
[12]   Ἀλέξανδρος, ὅς γε οὐδὲ  τὴν   τοῦ ἀρχιτέκτονος τόλμαν ἠνέσχετο, ὑποσχομένου
[1]   τὴν Εὐριπίδου Ἀνδρομέδαν ἐμονῴδουν καὶ  τὴν   τοῦ Περσέως ῥῆσιν ἐν μέρει
[1]   πολλοὺς καὶ ἀναστάντας ὕστερον ἐς  τὴν   τραγῳδίαν παρολισθαίνειν, ἐπὶ πολὺ ἐμφιλοχωρούσης
[7]   τὴν ἀρτηρίαν ἰατρῶν παῖδές φασι  τὴν   τραχεῖαν παραδέξασθαι ἄν τι ἐς
[31]   καὶ πράξουσιν πῶς δέξονται  τὴν   τῶν ἐλεφάντων ἐπέλασιν, (οὐκ εἰς
[49]   τοῦ Ὁμήρου Διὶ ἄρτι μὲν  τὴν   τῶν ἱπποπόλων Θρῃκῶν (γῆν ὁρῶντι,
[58]   τότε καὶ ῥητορεῦσαι καὶ ἐπιδεῖξαι  τὴν   τῶν λόγων δεινότητα. ~Ἔπαινοι μὲν
[28]   αὐτῶν ἀποδεδημηκότα καὶ αὐτὸν ἐς  τὴν   τῶν Μαύρων, ἀδελφοῦ αὐτῷ ἐν
[16]   τὰ βιβλία τραγικώτερον κατὰ  τὴν   τῶν συγγραμμάτων τύχην• Καλλιμόρφου ἰατροῦ
[51]   τέχνη αὐτοῖς ἐς δέον οἰκονομήσασθαι  τὴν   ὕλην. Τοιοῦτο δή τι καὶ
[29]   γοῦν ἔμελεν αὐτῷ πλαγίαν μὲν  τὴν   φάλαγγα, ἐπὶ κέρως δὲ λέγειν
[21]   κομιδῇ Ἀττικὸς εἶναι καὶ ἀποκεκαθάρθαι  τὴν   φωνὴν ἐς τὸ ἀκριβέστατον ἠξίωσεν
[11]   ἐναλλάξειας, ἀκαλλὲς τὸ αὐτὸ παρὰ  τὴν   χρῆσιν γίγνεται. Ἐῶ λέγειν ὅτι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005