Alphabétiquement     [«   »]
προπεπονηκώς 1
προπηδῶν 1
προπόσεων 1
πρὸς 36
προσαγάγοι 1
προσάγοντες 1
πρόσαντες 1
Fréquences     [«    »]
36 ἐπὶ
32 οὐ
35 τοῦτο
36 πρὸς
38 εἰ
38 ἐς
38 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

πρὸς


Para.
[7]   τοῦτο, δὶς διὰ πασῶν ἐστι  πρὸς   ἄλληλα, εἴγε τῷ μὲν ἐγκωμιάζοντι
[15]   Παρθυαίων καὶ Ῥωμαίων, ὡς ἐπολέμησαν  πρὸς   ἀλλήλους, (ἀρξάμενος εὐθὺς ξυνισταμένου. Ὥστε
[38]   φαύλοις δικασταῖς πρὸς χάριν  πρὸς   ἀπέχθειαν ἐπὶ μισθῷ δικάζουσιν. Ἀλλὰ
[5]   Ὅμως δὲ οὐ χεῖρον καὶ  πρὸς   αὐτοὺς ἐκείνους εἰρῆσθαι, ἵν᾽ εἴ
[12]   μάλιστα ἐφίενται• οἱ γὰρ ἐπαινούμενοι  πρὸς   αὐτῶν μισοῦσι μᾶλλον καὶ ἀποστρέφονται
[5]   Κελτοῖς πρὸς Γέτας Ἰνδοῖς  πρὸς   Βακτρίους οὐ γὰρ πρὸς ἡμᾶς
[5]   πόλεμος ἄλλος συσταίη, Κελτοῖς  πρὸς   Γέτας Ἰνδοῖς πρὸς Βακτρίους
[49]   αὐτῇ δὲ τῇ παρατάξει μὴ  πρὸς   ἓν μέρος ὁράτω μηδὲ ἐς
[5]   Ἰνδοῖς πρὸς Βακτρίους οὐ γὰρ  πρὸς   ἡμᾶς γε τολμήσειεν ἄν τις,
[35]   τῷ φύσει συνετῷ καὶ ἄριστα  πρὸς   λόγους ἠσκημένῳ ὑποδείξειν ὁδούς τινας
[4]   κεκεραμευμένον• (δεήσει γὰρ αὐτίκα μάλα  πρὸς   μικρόν τι λιθίδιον προσπταίσαντα συλλέγειν
[40]   ἀπομνημονεύουσιν, (ὅς, Ἡδέως ἄν, ἔφη,  πρὸς   ὀλίγον ἀνεβίουν, Ὀνησίκριτε, ἀποθανών,
[60]   αὐτοῦ• σὺ δ᾽ ἀκίνδυνος καὶ  πρὸς   οὐδέτερον ἐπιρρεπέστερος. ~Τὸ δ᾽ ὅλον
[10]   ἔννομα καὶ ἀκριβῆ τὸν τύπον,  πρὸς   οὓς ἀποβλέποντα χρὴ συγγράφειν, τῶν
[50]   λυθείς, ὁπόταν ἐκεῖνα καλῇ• καὶ  πρὸς   πάντα σπευδέτω καὶ ὡς δυνατὸν
[9]   ὕστερον ἀναγνωσομένοις αὐτά, καὶ ὅλως  πρὸς   τὰ ἔπειτα κανονιστέον τὰ τοιαῦτα,
[42]   τὰ ὅμοια καταλάβοι, ἔχοιεν, φησί,  πρὸς   τὰ προγεγραμμένα ἀποβλέποντες εὖ χρῆσθαι
[63]   γράφεσθαι σὺν τῷ ἀληθεῖ μᾶλλον  πρὸς   τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα ἤπερ σὺν
[7]   διώρισται καὶ διατετείχισται ἱστορία  πρὸς   τὸ ἐγκώμιον, ἀλλά τι μέγα
[63]   μέλλουσαν ἐλπίδα ἤπερ σὺν κολακείαι  πρὸς   τὸ ἡδὺ τοῖς νῦν ἐπαινουμένοις.
[40]   ἡμῶν εὔνοιαν. Ὁμήρῳ γοῦν, καίτοι  πρὸς   τὸ μυθῶδες τὰ πλεῖστα συγγεγραφότι
[61]   γὰρ τοῦτο ἐρῶ καὶ μὴ  πρὸς   τὸ παρὸν μόνον ὁρῶν γράφε,
[19]   καὶ πεδία καὶ ποταμοὺς ἑρμηνεύσας  πρὸς   τὸ σαφέστατον καὶ ἰσχυρότατον, ὡς
[22]   ἐμερμήριζεν τρόπω μάλιστα προσαγάγοι  πρὸς   τὸ τεῖχος. Εἶτα μεταξὺ οὕτως
[31]   μαντικῶς ἅμα ἔχων ἔσπευδεν ἤδη  πρὸς   τὸ τέλος τῆς γραφῆς, ἀλλὰ
[57]   οἴει ἔπεσι τὸ ὕδωρ ἄχρι  πρὸς   τὸ χεῖλος τοῦ Ταντάλου ἤγαγεν;
[20]   ἑπτὰ καὶ τριάκοντα καὶ ἓξ  πρὸς   τοῖς διακοσίοις, Ῥωμαίων δὲ μόνους
[26]   τῷ Σευηριανῷ• ἅπασι γὰρ αὐτοῖς  πρὸς   τὸν οὐδὲν αἴτιον τῶν ἐν
[35]   ἂν καὶ εὐμαρέστερον τελέσειεν ἄχρι  πρὸς   τὸν σκοπόν. ~Καίτοι οὐ γὰρ
[38]   γε εἰ σιωπήσας αὐτὰ  πρὸς   τοὐναντίον εἰπὼν ἐπανορθώσασθαι ἐδύνατο, ῥᾷστον
[2]   ταῦτα κεκίνηται, πόλεμος  πρὸς   τοὺς βαρβάρους καὶ τὸ ἐν
[61]   ἀλλὰ τοῦ σύμπαντος αἰῶνος ἐστοχασμένος  πρὸς   τοὺς ἔπειτα μᾶλλον σύγγραφε (καὶ
[35]   (ἀλλὰ τὴν δοθεῖσαν ὑπόθεσιν εὐφυᾶ  πρὸς   ὑποδοχὴν τῆς γυμναστικῆς παρὰ πολὺ
[47]   οὓς εἰκάσειεν ἄν τις ἥκιστα  πρὸς   χάριν ἀπέχθειαν ἀφαιρήσειν
[38]   ὅμοιος ἔσται τοῖς φαύλοις δικασταῖς  πρὸς   χάριν πρὸς ἀπέχθειαν ἐπὶ
[14]   αὐτὸν τοῦτον πόλεμον διηγουμένων• καὶ  πρὸς   Χαρίτων μηδεὶς ἀπιστήση τοῖς λεχθησομένοις•
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005