Alphabétiquement     [«   »]
τυχεῖν 3
τύχην 1
τῶ 1
τῷ 68
τῷδε 2
τῶν 95
των 1
Fréquences     [«    »]
65 γὰρ
62
59 τῆς
68 τῷ
70 τὸν
77 τοῦ
78
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

τῷ


Para.
[8]   τὰ ὄμματα, τὸ στέρνον δὲ  τῷ   ἀδελφω αὐτοῦ τῷ Ποσειδῶνι, τὴν
[63]   τὴν ἱστορίαν οὕτω γράφεσθαι σὺν  τῷ   ἀληθεῖ μᾶλλον πρὸς τὴν μέλλουσαν
[51]   Πραξιτέλει ἐοικέναι Ἀλκαμένει  τῷ   ἄλλῳ ἐκείνων. Οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽
[8]   κομιδῇ πρινίνων ἁλουργίσι περιβάλοι καὶ  τῷ   ἄλλῳ κόσμῳ τῷ ἑταιρικῷ καὶ
[52]   δὲ καὶ τότε φροιμίῳ χρήσεται  τῷ   ἀποσαφοῦντι περὶ τῶν λεκτέων. ~Ὁπόταν
[8]   τῷ Ποσειδῶνι, τὴν δὲ ζώνην  τῷ   Ἄρει, καὶ ὅλως σύνθετον ἐκ
[32]   γλῶσσαν, φασίν, ἔλθῃ, καὶ ἐπὶ  τῷ   ἀριθμῷ τῶν βιβλίων ἔτι σεμνυνόμενοι,
[15]   ζηλωτὴς ἄκρος, οἷος εὖ μάλα  τῷ   ἀρχετύπω εἰκασμένος, καὶ τὴν ἀρχὴν
[24]   τὰ Σαμόσατα αὐτὸς ἐν  τῷ   αὐτῷ βιβλίῳ ἀράμενος γενναῖος
[5]   μή, αὐτοὶ μὲν καὶ τότε  τῷ   αὐτῷ πήχει ὥσπερ καὶ νῦν
[28]   ἴδοι τοὺς ἐλέφαντας πολλοὺς ἐν  τῷ   αὐτῷ συννεμομένους καὶ ὡς ὑπὸ
[12]   (ᾤετο γὰρ χαριεῖσθαι τὰ μέγιστα  τῷ   βασιλεῖ ἐπιψευδομενος ἀριστείας τινὰς αὐτῷ
[4]   μὴ τῆς ἐπιγραφῆς, ἄκρῳ γε  τῷ   δακτύλῳ τοῦ πηλοῦ προσαψάμενος. ~Καίτοι
[40]   οἴονται γὰρ οὐ μικρῷ τινι  τῷ   δελέατι τούτῳ ἀνασπάσειν ἕκαστος τὴν
[55]   παρακειμένας, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ πρῶτον  τῷ   δευτέρῳ μὴ γειτνιᾶν μόνον, ἀλλὰ
[15]   τὴν ἀρχὴν ὡς ἐκεῖνος σὺν  τῷ   ἑαυτοῦ ὀνόματι ἤρξατο, χαριεστάτην ἀρχῶν
[10]   (τάχιστ᾽ ἂν ὁμοίαν αὐτὴν ἐξεργάσαιο  τῷ   ἐν Λυδίαι Ἡρακλεῖ• ἑωρακέναι γὰρ
[11]   ἔπαινοι ἑνὶ μὲν ἴσως τερπνοὶ,  τῷ   ἐπαινουμένῳ, τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐπαχθεῖς,
[29]   δέος ἐμποιεῖν, ἐν αὐτῷ δὲ  τῷ   ἔργῳ ἐπειδὰν ὁμοῦ ἴωσι, λύσαντες
[8]   περιβάλοι καὶ τῷ ἄλλῳ κόσμῳ  τῷ   ἑταιρικῷ καὶ φυκίον ἐντρίβοι καὶ
[35]   ἐκείνης) ἀποφαίνειν Ὀλυμπιονίκην καὶ Θεαγένει  τῷ   Θασίῳ Πολυδάμαντι τῷ Σκοτουσσαίῳ
[7]   καταρρίπτοντες, ἀγνοοῦντες ὡς οὐ στενῷ  τῷ   ἰσθμῷ διώρισται καὶ διατετείχισται
[6]   φέρε πρῶτα εἴπωμεν ἅτινα φευκτέον  τῷ   ἱστορίαν συγγράφοντι καὶ ὧν μάλιστα
[4]   ἄφωνος εἴην ἐν οὕτω πολυφώνῳ  τῷ   καιρῷ μηδ᾽ ὥσπερ κωμικὸν δορυφόρημα
[5]   ὁπόσοις ἀποτετέλεσται ἤδη καὶ ἐν  τῷ   κοινῷ δέδεικται ἱστορία. Εἰ
[8]   ὡς καταγέλαστον αὐτὸν ἀπεργάσαιτο αἰσχύνας  τῷ   κόσμῳ ἐκείνῳ. ~Καὶ οὐ τοῦτο
[22]   παρενεβέβυστο, τό ἐπέστειλεν στρατοπεδάρχης  τῷ   κυρίῳ, καί οἱ στρατιῶται ἠγόραζον
[31]   τὴν Ὀσρόου σφαγήν, ὡς παραβληθήσεται  τῷ   λέοντι, καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸν
[28]   ἀλλήλοις ἀντέδοσαν, Μαῦρος μὲν  τῷ   Μαλχίωνι λόγχην, δὲ τῷ
[28]   τῷ Μαλχίωνι λόγχην, δὲ  τῷ   Μαυσάκᾳ πόρπην, καὶ ἄλλα πολλὰ
[45]   βεβηκέτω, τῷ μὲν κάλλει καὶ  τῷ   μεγέθει τῶν λεγομένων συνεπαιρομένη καὶ
[7]   πασῶν ἐστι πρὸς ἄλληλα, εἴγε  τῷ   μὲν ἐγκωμιάζοντι μόνου ἑνὸς μέλει,
[45]   δὲ ὅμως ἐπὶ γῆς βεβηκέτω,  τῷ   μὲν κάλλει καὶ τῷ μεγέθει
[8]   καὶ νόμος εἷς. Τὸ δόξαν  τῷ   ποιητῇ• ἔνθεος γὰρ καὶ κάτοχος
[29]   αὐτὸν μεγάλα καὶ λαμπρὰ ἐν  τῷ   πολέμῳ τούτῳ ἐργασάμενον• καὶ γὰρ
[34]   πολλῇ τῇ ἀσκήσει καὶ συνεχεῖ  τῷ   πόνῳ καὶ ζήλῳ τῶν ἀρχαίων
[8]   στέρνον δὲ τῷ ἀδελφω αὐτοῦ  τῷ   Ποσειδῶνι, τὴν δὲ ζώνην τῷ
[12]   βιβλίον πλέοντες δὲ ἐτύγχανον ἐν  τῷ   ποταμῷ τῷ Ὑδάσπῃ ἔρριψεν ἐπὶ
[35]   ἐφ᾽ οὕτω μεγάλῳ καὶ χαλεπῷ  τῷ   πράγματι εὑρηκέναι• οὐ γὰρ ὁντινοῦν
[57]   ἐκφυγὼν τὸν ἰξὸν τὸν ἐν  τῷ   πράγματι καὶ τὴν τοιαύτην ἅπασαν
[58]   μὲν ἐοικότα τῷ προσώπῳ καὶ  τῷ   πράγματι οἰκεῖα λεγέσθω, ἔπειτα ὡς
[9]   προσήκοντι ἐπαινετέον καὶ μέτρον ἐπακτέον  τῷ   πράγματι, τὸ μὴ ἐπαχθὲς τοῖς
[52]   τὸ πρᾶγμα προδιοικήσασθαι τι ἐν  τῷ   προοιμίῳ• δυνάμει δὲ καὶ τότε
[17]   καὶ βαθεῖ πρέπον, τὸ ἐν  τῷ   προοιμίῳ εἰπεῖν, ὡς ἐξαίρετον τοῦτο
[9]   ἱστορίᾳ ἐνίοτε• ἀλλ᾽ ἐν καιρῷ  τῷ   προσήκοντι ἐπαινετέον καὶ μέτρον ἐπακτέον
[8]   καὶ φυκίον ἐντρίβοι καὶ ψιμύθιον  τῷ   προσώπῳ, Ἡράκλεις ὡς καταγέλαστον αὐτὸν
[58]   δεήσῃ εἰσάγειν, μάλιστα μὲν ἐοικότα  τῷ   προσώπῳ καὶ τῷ πράγματι οἰκεῖα
[1]   πρώτης εὐθὺς ἐρρωμένως καὶ λιπαρεῖ  τῷ   πυρετῷ, περὶ δὲ τὴν ἑβδόμην
[10]   καὶ παιόμενον ὑπὸ τῆς Ὀμφάλης  τῷ   σανδαλίῳ• καὶ τὸ θέαμα αἴσχιστον,
[26]   καὶ αὐτὸς ἡγήσατο χρῆναι ἐπειπεῖν  τῷ   Σευηριανῷ• ἅπασι γὰρ αὐτοῖς πρὸς
[35]   Θεαγένει τῷ Θασίῳ Πολυδάμαντι  τῷ   Σκοτουσσαίῳ ἀντίπαλον, (ἀλλὰ τὴν δοθεῖσαν
[4]   καὶ κύματος» καὶ φροντίδων, ὅσαι  τῷ   συγγραφεῖ ἔνεισιν, ἀνέξω ἐμαυτὸν εὖ
[38]   τῇ Κλείτου σφαγῇ ὠμῶς ἐν  τῷ   συμποσίῳ γενομένῃ, εἰ σαφῶς ἀναγράφοιτο•
[26]   πάντων ὁρώντων ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν ἐν  τῷ   τάφῳ, οὐκ ἀνάξιος ὢν μὰ
[51]   οἰκεῖον ἔπαινον ἀπείληφε τὸ ἔργον  τῷ   τῆς ἱστορίας Φειδίᾳ. ~Πάντων δὲ
[30]   ὅσα ἐν Μεσοποταμίᾳ, τὰ ἐπὶ  τῷ   Τίγρητι, τὰ ἐν Μηδίᾳ, πεντακοσίοις
[57]   δὲ Θουκυδίδης αὐτὸς ὀλίγα  τῷ   τοιούτῳ εἴδει τοῦ λόγου χρησάμενος
[14]   περὶ πόδα τῇ ἱστορία (καὶ  τῷ   τοιούτῳ εἴδει τῶν λόγων πρέπουσα;
[49]   ῥυθμιζέτω. ~Καὶ ὅλως ἐοικέτω τότε  τῷ   τοῦ Ὁμήρου Διὶ ἄρτι μὲν
[20]   ἐξέθανον. Ἔτι δὲ καὶ ἐν  τῷ   τῶν νεκρῶν ἀριθμῷ, τοῦτο μὲν
[12]   δὲ ἐτύγχανον ἐν τῷ ποταμῷ  τῷ   Ὑδάσπῃ ἔρριψεν ἐπὶ κεφαλὴν ἐς
[13]   καὶ τὸ λευκὸν ἐγκαταμίξῃ πολὺ  τῷ   φαρμάκω. Τοιοῦτοι τῶν συγγραφόντων οἱ
[1]   τότε, μεσοῦντος θέρους ἐν πολλῷ  τῷ   φλογμῷ τραγῳδήσας αὐτοῖς τὴν Ἀνδρομέδαν,
[35]   παραλαβόντες ἀποφαίνειν συγγραφέα φαμέν, ἀλλὰ  τῷ   φύσει συνετῷ καὶ ἄριστα πρὸς
[45]   κορύβαντα, ὥστε μάλιστα πειστέον τηνικαῦτα  τῷ   χαλινῷ καὶ σωφρονητέον, εἰδότας ὡς
[62]   πάνυ ὀλίγου χρόνου συνεκπεσούμενα μὲν  τῷ   χρίσματι τὰ γράμματα, ἐκφανησόμενον δέ,
[54]   ὡς μὴ τὰ γενόμενα ἐξίτηλα  τῷ   χρόνῳ γένηται, μεγάλα καὶ θαυμαστὰ
[51]   ἐκόλλων καὶ ἐρρύθμιζον καὶ ἐπήνθιζον  τῷ   χρυσῷ, καὶ τοῦτο ἦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005