Alphabétiquement     [«   »]
τὴν 88
Τὴν 1
τηνικαῦτα 1
τῆς 59
Τί 2
τί 8
τι 31
Fréquences     [«    »]
46 μὴ
41 τις
41 τοῖς
59 τῆς
62
65 γὰρ
68 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

LUCIEN, Comment faut-il écrire l'histoire?

τῆς


Para.
[9]   ἴδιον ἐντελές, λέγω δὲ τὴν  τῆς   ἀληθείας δήλωσιν, ὀλίγον τοῦ κάλλους
[12]   αὐτῷ καὶ ἀναπλάττων ἔργα μείζω  τῆς   ἀληθείας λαβὼν ἐκεῖνος τὸ βιβλίον
[40]   ὑπάγονται, μόνον τοῦτο εἰς ἀπόδειξιν  τῆς   ἀληθείας μέγα τεκμήριον τιθέμενοι, ὅτι
[24]   ἔτι, ὅσα ἑρμηνείας  τῆς   ἄλλης διατάξεως ἁμαρτήματά ἐστι, τὸ
[1]   τραγῳδίαν παρολισθαίνειν, ἐπὶ πολὺ ἐμφιλοχωρούσης  τῆς   Ἀνδρομέδας τῇ μνήμῃ αὐτῶν καὶ
[43]   δεινότητα μὴ κομιδῇ τεθηγμένος ἀρχέσθω  τῆς   γραφῆς, ἀλλ᾽ εἰρηνικώτερον διακείμενος, καὶ
[31]   ἔσπευδεν ἤδη πρὸς τὸ τέλος  τῆς   γραφῆς, ἀλλὰ καὶ πόλιν ἤδη
[12]   αὐτῷ τοῦτο μάλιστα τὸ χωρίον  τῆς   γραφῆς (ᾤετο γὰρ χαριεῖσθαι τὰ
[61]   παρ᾽ ἐκείνων ἀπαίτει τὸν μισθὸν  τῆς   γραφῆς, ὡς λέγηται καὶ περὶ
[35]   δοθεῖσαν ὑπόθεσιν εὐφυᾶ πρὸς ὑποδοχὴν  τῆς   γυμναστικῆς παρὰ πολὺ ἀμείνω ἀποφαίνειν
[55]   διήγησις μακρά ἐστιν• ὥστε ταῖς  τῆς   διηγήσεως ἀρεταῖς κατακεκοσμήσθω, λείως τε
[21]   διὰ τοῦτο οὐκ ἐπῆγε διὰ  τῆς   ἑβδόμης. ~Τοὺς δὲ καὶ ποιητικοῖς
[20]   ἐκεῖ πραχθέντων. ~Ὑπὸ γὰρ ἀσθενείας  τῆς   ἐν τοῖς χρησίμοις ἀγνοίας
[31]   ἤδη γράψειν καὶ τὸν περίπλουν  τῆς   ἔξω θαλάττης, καὶ οὐχ ὑπόσχεσις
[28]   πόρπην, καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα  τῆς   ἐπ᾽ Εὐρώπῳ μάχης αὐτὰ δὴ
[4]   τῆς οἰκοδομίας, εἰ καὶ μὴ  τῆς   ἐπιγραφῆς, ἄκρῳ γε τῷ δακτύλῳ
[43]   τὴν δὲ φωνὴν καὶ τὴν  τῆς   ἑρμηνείας ἰσχύν, τὴν μὲν σφοδρὰν
[8]   ἀλλ᾽ ἐπεισάγει τῇ ἱστορίᾳ τὰ  τῆς   ἑτέρας κομμώματα, τὸν μῦθον καὶ
[53]   ῥήτορες ἀπὸ τριῶν, ἀλλὰ τὸ  τῆς   εὐνοίας παρεὶς προσοχὴν καὶ εὐμάθειαν
[39]   τὴν ἀλήθειαν περὶ πλείονος ποιήσεται  τῆς   ἔχθρας, κἂν φιλῇ, ὅμως οὐκ
[62]   αὐτοῦ τοῖς ναυτιλλομένοις ἐπὶ πολὺ  τῆς   θαλάττης καὶ μὴ καταφέροιντο εἰς
[31]   μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ προοίμιον  τῆς   Ἰνδικῆς ἤδη συντέτακται, καὶ τὸ
[55]   γὰρ ἀτεχνῶς τὸ λοιπὸν σῶμα  τῆς   ἱστορίας διήγησις μακρά ἐστιν• ὥστε
[13]   χρειῶδες, τι ἂν ἐκ  τῆς   ἱστοριας ἐλπίσωσι, θεραπεύοντες, οὓς μισεῖσθαι
[15]   μοι ἐννόησαν ἡλίκον τὸ ἀξίωμα  τῆς   ἱστορίας καὶ ὡς Θουκυδίδῃ πρέπον,
[23]   τὸ σῶμα δὲ αὐτὸ τὸ  τῆς   ἱστορίας μικρόν τι καὶ ἀγεννὲς
[14]   ἂν δύνηται• καὶ ἤρξατό γε  τῆς   ἱστορίας οὕτως, αἴτια ἅμα τῆς
[51]   ἔπαινον ἀπείληφε τὸ ἔργον τῷ  τῆς   ἱστορίας Φειδίᾳ. ~Πάντων δὲ ἤδη
[22]   καὶ πάλιν ἐν ἑτέρω μέρει  τῆς   καλῆς ἱστορίας• Ἔδεσσα μὲν δὴ
[25]   αὐτὸν ἔχοντα παμμεγέθη ἐκπώματα ὑάλινα  τῆς   καλλίστης ὑάλου• ἐπεὶ δὲ πάντως
[17]   συνηρώτητο αὐτῷ τὸ προοίμιον. Τὸ  τῆς   κολακείας ἐς κόρον, καὶ τὰ
[27]   καὶ τὸ εὔξεστον θαυμάζοι καὶ  τῆς   κρηπῖδος τὸ εὔρυθμον, (καὶ ταῦτα
[8]   πεζή τις ποιητικὴ γίγνεται,  τῆς   μεγαλοφωνίας μὲν ἐκείνης ἐστερημένη, τὴν
[35]   (εἰ δὴ οὗτός ἐστιν  τῆς   μητρυιᾶς ἐρασθεὶς καὶ διὰ ταῦτα
[31]   διαβουλεύεται εἴτε Νίκαιαν αὐτὴν ἀπὸ  τῆς   νίκης χρὴ ὀνομάζεσθαι εἴτε Ὁμόνοιαν
[4]   τοῖς συγγράφουσιν, ὡς κοινωνήσαιμι αὐτοῖς  τῆς   οἰκοδομίας, εἰ καὶ μὴ τῆς
[10]   ἔρια ξαίνοντα καὶ παιόμενον ὑπὸ  τῆς   Ὀμφάλης τῷ σανδαλίῳ• καὶ τὸ
[6]   οἷς χρώμενος οὐκ ἂν ἁμάρτοι  τῆς   ὀρθῆς καὶ ἐπ᾽ εὐθὺ ἀγούσης,
[6]   τε ἂν εἴη ἐπελθεῖν καὶ  τῆς   παρούσης ὑποθέσεως οὐκ ἴδιον• κοινὰ
[14]   τοῦτο τοῦ Ὁμήρου μηδὲν μνησθέντος  τῆς   πατρίδος. Εἶτ᾽ ἐπὶ τέλει τοῦ
[28]   ὡς καὶ αὐλητρὶς ἧκεν ἐκ  τῆς   πλησίον κώμης αὐτοῖς καὶ ὡς
[45]   παρακινῆσαι καὶ κατενεχθῆναι ἐς τὸν  τῆς   ποιητικῆς κορύβαντα, ὥστε μάλιστα πειστέον
[37]   καὶ γνώμην στρατιωτικήν, ἀλλὰ μετὰ  τῆς   πολι τικῆς καὶ ἐμπειρίαν στρατηγικὴν
[1]   τὰ πρῶτα πανδημεὶ ἅπαντας ἀπὸ  τῆς   πρώτης εὐθὺς ἐρρωμένως καὶ λιπαρεῖ
[43]   ταῖς ἐπιχειρήσεσι καὶ τὴν ἄλλην  τῆς   ῥητορείας δεινότητα μὴ κομιδῇ τεθηγμένος
[21]   ἔτι αὐτὸς οὗτος περὶ  τῆς   Σευηριανοῦ τελευτῆς ἔγραψεν ὡς οἱ
[6]   τραγῳδῶσι. ~Διττοῦ δὲ ὄντος τοῦ  τῆς   συμβουλῆς ἔργου, τὰ μὲν γὰρ
[35]   τὸ τῆς τέχνης καὶ τὸ  τῆς   συμβουλῆς χρήσιμον; οὐκ ἐς ποίησιν
[36]   φαίης ἀπροσδεῆ τὸν συνετὸν εἶναι  τῆς   τέχνης καὶ διδασκαλίας ὧν ἀγνοεῖ•
[35]   Μίλωνα ἐξεργάσασθαι. ~(Ἀλλὰ ποῦ τὸ  τῆς   τέχνης καὶ τὸ τῆς συμβουλῆς
[35]   παρὰ πολὺ ἀμείνω ἀποφαίνειν μετὰ  τῆς   τέχνης. Ὥστε ἀπέστω καὶ ἡμῶν
[14]   τῆς ἱστορίας οὕτως, αἴτια ἅμα  τῆς   τοῦ πολέμου ἀρχῆς διεξιών•
[40]   δὲ τὸ παραυτίκα τις θεραπεύοι,  τῆς   τῶν κολακευόντων μερίδος εἰκότως ἂν
[16]   τῶν συγγραμμάτων τύχην• Καλλιμόρφου ἰατροῦ  τῆς   τῶν κοντοφόρων ἕκτης ἱστοριῶν Παρθικῶν•
[35]   καὶ ἡμῶν τὸ ἐπιφθονον τοῦτο  τῆς   ὑποσχέσεως, εἰ τέχνην φαμὲν ἐφ᾽
[45]   τοῦ ἐφιππίου, ὡς μὴ ἀπολείποιτο  τῆς   φορᾶς. ~Καὶ μὴν καὶ συνθήκῃ
[5]   ἐν λόγοις καὶ ἄλλο, πολλῆς  τῆς   φροντίδος δεόμενον, ἤν τις, ὡς
[34]   ἑρμηνευτικήν, τὴν μὲν ἀδίδακτόν τι  τῆς   φύσεως δῶρον, δύναμις δὲ
[34]   ὀξεῖς ἀποφαίνειν τοὺς μὴ παρὰ  τῆς   φύσεως τοιούτους φησὶ τοῦτο ἡμῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 15/07/2005