Alphabétiquement     [«   »]
γ 2
γαμικῶς 1
γάμος 1
γὰρ 159
γάρ 12
γε 13
γελοῖον 2
Fréquences     [«    »]
128 δ
85 μὲν
104 τὸ
159 γὰρ
162 δὲ
420 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

γὰρ


Livre, page
[4, 1121]   ἐλευθέριος εἰς χρήματα· (δύναται  γὰρ   ἀδικεῖσθαι, μὴ τιμῶν γε τὰ
[4, 1123]   ἄξιος, ἄριστος ἂν εἴη· μείζονος  γὰρ   ἀεὶ βελτίων ἄξιος, καὶ
[4, 1123]   ἄξιος (φαῦλος ὤν· τῆς ἀρετῆς  γὰρ   ἆθλον τιμή, καὶ ἀπονέμεται
[4, 1127]   οἷς διαφέρει ἔτι μᾶλλον· ὡς  γὰρ   αἰσχρὸν τὸ ψεῦδος εὐλαβήσεται,
[4, 1119]   ἀσωτίαν ἐπιφέρομεν ἐνίοτε συμπλέκοντες· τοὺς  γὰρ   ἀκρατεῖς καὶ εἰς ἀκολασίαν δαπανηροὺς
[4, 1122]   ἔτι ἡδέως καὶ προετικῶς·  γὰρ   ἀκριβολογία μικροπρεπές. Καὶ πῶς κάλλιστον
[4, 1124]   γὰρ μεγαλόψυχος δικαίως καταφρονεῖ (δοξάζει  γὰρ   ἀληθῶς) οἱ δὲ πολλοὶ τυχόντως.
[4, 1128]   τό γε τοιοῦτον ἀόριστον; Ἄλλο  γὰρ   ἄλλῳ μισητόν τε καὶ ἡδύ.
[4, 1119]   καὶ φαυλότατοι δοκοῦσιν εἶναι· πολλὰς  γὰρ   ἅμα κακίας ἔχουσιν. Οὐ δὴ
[4, 1126]   γε τῷ αὐτῷ ὑπάρχει. Οὐ  γὰρ   ἂν δύναιτ᾽ εἶναι· τὸ γὰρ
[4, 1127]   (τὰς τοιαύτας ἐπελθεῖν· μᾶλλόν τε  γὰρ   ἂν εἰδείημεν τὰ περὶ τὸ
[4, 1127]   ἀδικίαν δικαιοσύνην συντείνει (ἄλλης  γὰρ   ἂν εἴη ταῦτ᾽ ἀρετῆς) ἀλλ᾽
[4, 1123]   δόξειεν μεγάλων ἄξιος· τί  γὰρ   ἂν ἐποίει, εἰ μὴ τοσούτων
[4, 1120]   οὐδ᾽ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα· οὐ  γὰρ   ἂν ἔτι πράττοι κατὰ τὴν
[4, 1127]   ἕνεκα φαύλῳ μὲν ἔοικεν (οὐ  γὰρ   ἂν ἔχαιρε τῷ ψεύδει) μάταιος
[4, 1125]   καὶ ἀγνοεῖν δ᾽ ἑαυτόν· ὠρέγετο  γὰρ   ἂν ὧν ἄξιος ἦν, ἀγαθῶν
[4, 1121]   αὐτῶν εἰσὶν οἱ πολλοί· εὐχερῶς  γὰρ   ἀναλίσκοντες καὶ εἰς τὰς ἀκολασίας
[4, 1125]   ἀγνοοῦντες, καὶ ταῦτ᾽ ἐπιφανῶς· οὐ  γὰρ   ἄξιοι ὄντες τοῖς ἐντίμοις ἐπιχειροῦσιν,
[4, 1120]   λαμβάνειν ὅθεν οὐ δεῖ. Τῆς  γὰρ   ἀρετῆς μᾶλλον τὸ εὖ ποιεῖν
[4, 1124]   τοιαῦτα ἔχοντες ἀγαθὰ γίνονται. Ἄνευ  γὰρ   ἀρετῆς οὐ ῥᾴδιον φέρειν ἐμμελῶς
[4, 1124]   οὔτε ὀρθῶς μεγαλόψυχοι λέγονται· ἄνευ  γὰρ   ἀρετῆς παντελοῦς οὐκ ἔστι ταῦτα.
[4, 1120]   Οὐ δὴ οἰκείως προσαγορεύονται· ~βούλεται  γὰρ   ἄσωτος εἶναι ἓν κακὸν
[4, 1125]   ἐλευθεριότης πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν. Ἄμφω  γὰρ   αὗται τοῦ μὲν μεγάλου ἀφεστᾶσι,
[4, 1124]   τις εἶναι τῶν ἀρετῶν· μείζους  γὰρ   αὐτὰς ποιεῖ, καὶ οὐ γίνεται
[4, 1125]   μικροψυχία μᾶλλον τῆς χαυνότητος· καὶ  γὰρ   γίνεται μᾶλλον καὶ χεῖρόν ἐστιν.
[4, 1120]   καλοῦ ἕνεκα (καὶ ὀρθῶς· οἷς  γὰρ   δεῖ καὶ ὅσα καὶ ὅτε,
[4, 1122]   (ὢν καὶ τίνων ὑπαρχόντων· ἄξια  γὰρ   δεῖ τούτων εἶναι, καὶ μὴ
[4, 1128]   ἁρμόζει, ἀλλὰ τῇ νέᾳ. Οἰόμεθα  γὰρ   δεῖν τοὺς τηλικούτους αἰδήμονας εἶναι
[4, 1123]   τοιοῦτον δ᾽ τιμή· μέγιστον  γὰρ   δὴ τοῦτο τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν·
[4, 1124]   λέγειν καὶ πράττειν φανερῶς (παρρησιαστὴς  γὰρ   διὰ τὸ καταφρονητικὸς εἶναι, (καὶ
[4, 1121]   γὰρ τὰ τοῦ ἐλευθερίου· καὶ  γὰρ   δίδωσι καὶ οὐ λαμβάνει, οὐδέτερον
[4, 1124]   ἔχει ὡς μέγιστον ὄν. Αἱ  γὰρ   δυναστεῖαι καὶ πλοῦτος διὰ
[4, 1122]   μεγαλοπρεπὴς ἐπιστήμονι ἔοικεν· τὸ πρέπον  γὰρ   (δύναται θεωρῆσαι καὶ δαπανῆσαι μεγάλα
[4, 1120]   εἰς δεῖ ἀναλίσκειν. Ὥσπερ  γὰρ   εἴρηται, ἐλευθέριός ἐστιν κατὰ
[4, 1123]   καὶ δωρεὰς καὶ ἀντιδωρεάς· οὐ  γὰρ   εἰς ἑαυτὸν δαπανηρὸς μεγαλοπρεπὴς
[4, 1121]   καὶ λήψει· καὶ τὴν δαπάνην  γὰρ   εἰς τὴν δόσιν τίθεμεν.
[4, 1120]   ῥηθήσεται. Οὐδ᾽ λυπηρῶς· (μᾶλλον  γὰρ   ἕλοιτ᾽ ἂν τὰ χρήματα τῆς
[4, 1122]   καὶ δαπανῆσαι μεγάλα ἐμμελῶς. (Ὥσπερ  γὰρ   ἐν ἀρχῇ εἴπομεν, ἕξις
[4, 1127]   τὰ τοιαῦτα καὶ ἀλαζονεύονται· ἔστι  γὰρ   ἐν αὐτοῖς τὰ εἰρημένα. Οἱ
[4, 1121]   τῇ δόσει ἐλλείπουσιν. Οἱ μὲν  γὰρ   ἐν ταῖς τοιαύταις προσηγορίαις οἷον
[4, 1120]   δ᾽ ἐλευθεριότης λέγεται· οὐ  γὰρ   ἐν τῷ πλήθει τῶν διδομένων
[4, 1122]   ἀνελευθέρων εἰσίν· αἰσχροκερδεῖς γάρ. Κέρδους  γὰρ   ἕνεκα ἀμφότεροι πραγματεύονται καὶ ὀνείδη
[4, 1122]   αὐτοῖς αἰσχροκέρδεια φαίνεται· πάντες  γὰρ   ἕνεκα κέρδους, καὶ τούτου μικροῦ,
[4, 1123]   φεύγειν παρασείσαντι, οὐδ᾽ ἀδικεῖν· τίνος  γὰρ   ἕνεκα πράξει αἰσχρὰ γ᾽
[4, 1121]   καὶ εὐλάβειαν τῶν αἰσχρῶν (δοκοῦσι  γὰρ   ἔνιοι φασί γε διὰ
[4, 1128]   ἐφ᾽ οἷς ἐστὶν αἰσχύνη. Οὐδὲ  γὰρ   ἐπιεικοῦς ἐστὶν αἰσχύνη, εἴπερ
[4, 1121]   ὀλιγώρως καὶ πάντοθεν λαμβάνουσιν· διδόναι  γὰρ   ἐπιθυμοῦσι, τὸ δὲ πῶς
[4, 1121]   τοῦτο ποιεῖν μὴ δύνασθαι· ταχὺ  γὰρ   ἐπιλείπει αὐτοὺς τὰ ὑπάρχοντα. Ἀναγκάζονται
[4, 1121]   μηδαμόθεν λαμβάνοντα πᾶσι διδόναι· ταχέως  γὰρ   ἐπιλείπει οὐσία τοὺς ἰδιώτας
[4, 1124]   ὁμοίως δὲ καὶ ἀτιμίας· οὐ  γὰρ   ἔσται δικαίως περὶ αὐτόν. Μάλιστα
[4, 1122]   δὴ καὶ τὰ ἔργα· οὕτω  γὰρ   ἔσται μέγα δαπάνημα καὶ πρέπον
[4, 1122]   οὐκ ἂν εἴη μεγαλοπρεπής· οὐ  γὰρ   ἔστιν ἀφ᾽ ὧν πολλὰ δαπανήσει
[4, 1124]   εὐτυχήματα συμβάλλεσθαι πρὸς μεγαλοψυχίαν. Οἱ  γὰρ   εὐγενεῖς ἀξιοῦνται τιμῆς καὶ οἱ
[4, 1125]   δοκεῖ καὶ χείρους ποιεῖν· (ἕκαστοι  γὰρ   ἐφίενται τῶν κατ᾽ ἀξίαν, ἀφίστανται
[4, 1128]   εἶναι, ἄτοπον· ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις  γὰρ   αἰδώς, ἑκὼν δ᾽
[4, 1122]   τὸ ἔργον ποιήσει μεγαλοπρεπέστερον. Οὐ  γὰρ   αὐτὴ (ἀρετὴ κτήματος καὶ
[4, 1123]   ἐν τῷ δαπανήματι· σφαῖρα μὲν  γὰρ   καλλίστη λήκυθος μεγαλοπρέπειαν
[4, 1123]   μεγαλόψυχος δ᾽ οὔ· ἐν μεγέθει  γὰρ   μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ τὸ
[4, 1127]   τῶν Λακώνων ἐσθής· καὶ  γὰρ   ὑπερβολὴ καὶ λίαν
[4, 1121]   καὶ ἐν τούτοις διαμαρτάνει· οὔτε  γὰρ   ἥδεται ἐφ᾽ οἷς δεῖ οὐδὲ
[4, 1128]   εὐτράπελοι προσαγορεύονται, οἷον εὔτροποι· τοῦ  γὰρ   ἤθους αἱ τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις
[4, 1128]   καὶ τῶν καινῶν· τοῖς μὲν  γὰρ   ἦν γελοῖον αἰσχρολογία, τοῖς
[4, 1125]   ἐρεῖ οὔτε περὶ ἑτέρου· οὔτε  γὰρ   ἵνα ἐπαινῆται μέλει αὐτῷ οὔθ᾽
[4, 1122]   καὶ περὶ μεγαλοπρεπείας διελθεῖν. Δοκεῖ  γὰρ   καὶ αὐτὴ περὶ χρήματά τις
[4, 1122]   μεγαλοπρέπεια, ὥσπερ (εἴρηται· μέγιστα  γὰρ   καὶ ἐντιμότατα· ~τῶν δὲ ἰδίων
[4, 1121]   καὶ ὡς δεῖ· τῆς ἀρετῆς  γὰρ   καὶ ἥδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι ἐφ᾽
[4, 1122]   ἐπιχειρῶν ἠλίθιος· παρὰ τὴν ἀξίαν  γὰρ   καὶ τὸ δέον, κατ᾽ ἀρετὴν
[4, 1127]   τῇ προαιρέσει· (κατὰ τὴν ἕξιν  γὰρ   καὶ τῷ τοιόσδε εἶναι ἀλαζών
[4, 1126]   γὰρ ἂν δύναιτ᾽ εἶναι· τὸ  γὰρ   κακὸν καὶ ἑαυτὸ ἀπόλλυσι, κἂν
[4, 1125]   δοκοῦσιν εἶναι οὐδ᾽ οὗτοι (οὐ  γὰρ   κακοποιοί εἰσιν) ἡμαρτημένοι δέ.
[4, 1121]   αἱ δόσεις αὐτῶν εἰσίν· οὐ  γὰρ   καλαί, οὐδὲ τούτου (ἕνεκα, οὐδὲ
[4, 1123]   δὲ ὡς δεῖ μέσος· τοῦ  γὰρ   κατ᾽ ἀξίαν αὑτὸν (ἀξιοῖ· οἳ
[4, 1120]   ταῦτα ἡδέως ἀλύπως· τὸ  γὰρ   κατ᾽ ἀρετὴν ἡδὺ ἄλυπον,
[4, 1127]   μὲν τὰ ἤθη φαίνονται· οὐ  γὰρ   κέρδους ἕνεκα δοκοῦσι λέγειν, ἀλλὰ
[4, 1124]   φανερομισῆ εἶναι καὶ φανερόφιλον (τὸ  γὰρ   λανθάνειν φοβουμένου, καὶ ἀμελεῖν τῆς
[4, 1123]   μεγαλόψυχοι περὶ τιμὴν εἶναι· τιμῆς  γὰρ   μάλιστα (οἱ μεγάλοι) ἀξιοῦσιν ἑαυτούς,
[4, 1126]   μᾶλλον τὴν ὑπερβολὴν ἀντιτίθεμεν· καὶ  (γὰρ   μᾶλλον γίνεται· ἀνθρωπικώτερον γὰρ τὸ
[4, 1128]   ἀρετῆς οὐ προσήκει λέγειν· πάθει  γὰρ   μᾶλλον ἔοικεν ἕξει. Ὁρίζεται
[4, 1125]   τῶν καρπίμων καὶ ὠφελίμων· αὐτάρκους  γὰρ   μᾶλλον. Καὶ κίνησις δὲ βραδεῖα
[4, 1125]   ταπεινοὶ κόλακες. Οὐδὲ θαυμαστικός· οὐδὲν  γὰρ   μέγα αὐτῷ ἐστίν. Οὐδὲ μνησίκακος·
[4, 1122]   ἐν μεγάλοις οὕτως. μὲν  γὰρ   μεγαλοπρεπὴς ἐλευθέριος, δ᾽ ἐλευθέριος
[4, 1124]   (δὲ τῶν ἄλλων. μὲν  γὰρ   μεγαλόψυχος δικαίως καταφρονεῖ (δοξάζει γὰρ
[4, 1125]   αὐτῷ ἐστίν. Οὐδὲ μνησίκακος· οὐ  γὰρ   μεγαλοψύχου τὸ ἀπομνημονεύειν, ἄλλως τε
[4, 1120]   ὥστε καταλείπειν ἑαυτῷ ἐλάττω· τὸ  γὰρ   μὴ βλέπειν ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐλευθερίου.
[4, 1123]   αὑτὸν ἀξιῶν ἄξιος ὤν·  γὰρ   μὴ κατ᾽ ἀξίαν αὐτὸ ποιῶν
[4, 1126]   τι δή ποτε, ψέγεται. Οἱ  γὰρ   μὴ ὀργιζόμενοι ἐφ᾽ οἷς (δεῖ
[4, 1126]   τις ἁμαρτάνει. (Ὁ μὲν  γὰρ   μικρὸν παρεκβαίνων οὐ ψέγεται, οὔτ᾽
[4, 1125]   εἰσιν) ἡμαρτημένοι δέ. μὲν  γὰρ   μικρόψυχος (ἄξιος ὢν ἀγαθῶν ἑαυτὸν
[4, 1123]   μὲν οὖν εἰρημένος. (Ὁ  γὰρ   μικρῶν ἄξιος καὶ τούτων ἀξιῶν
[4, 1121]   εἶναι φαῦλος τὸ ἦθος· οὐ  γὰρ   μοχθηροῦ οὐδ᾽ ἀγεννοῦς τὸ ὑπερβάλλειν
[4, 1120]   (τὸ φθείρειν τὴν οὐσίαν· ἄσωτος  γὰρ   δι᾽ αὑτὸν ἀπολλύμενος, δοκεῖ
[4, 1122]   ἐλευθέριον τὸν μεγαλοπρεπῆ εἶναι. Καὶ  γὰρ   ἐλευθέριος δαπανήσει δεῖ
[4, 1119]   περὶ χρήματα μεσότης· ἐπαινεῖται  γὰρ   ἐλευθέριος οὐκ ἐν τοῖς
[4, 1124]   δ᾽ ἂν πάθωσιν οὔ (ἐλάττων  γὰρ   παθὼν εὖ τοῦ ποιήσαντος,
[4, 1125]   εἴπερ πραότης ἐπαινεῖται. Βούλεται  γὰρ   πρᾶος ἀτάραχος εἶναι καὶ
[4, 1128]   τὰ δεινὰ φόβῳ παραπλήσιον· ἐρυθραίνονται  γὰρ   οἱ αἰσχυνόμενοι, οἱ δὲ τὸν
[4, 1120]   μὴ λαβεῖν τοῦ δοῦναι· τὸ  γὰρ   οἰκεῖον ἧττον προΐενται μᾶλλον
[4, 1128]   ἂν ἐπαινέσειεν ὅτι αἰσχυντηλός· οὐδὲν  γὰρ   οἰόμεθα δεῖν αὐτὸν πράττειν ἐφ᾽
[4, 1124]   τῇ ἀληθείᾳ μεγαλόψυχον εἶναι· οὐ  γὰρ   οἷόν τε ἄνευ καλοκαγαθίας. Μάλιστα
[4, 1120]   δ᾽ οὐκ ἀλόγως τοῦτο· οὐ  γὰρ   οἷόν τε χρήματ᾽ ἔχειν μὴ
[4, 1121]   μεταβάλοι, εἴη ἂν ἐλευθέριος· δώσει  γὰρ   οἷς δεῖ, (καὶ οὐ λήψεται
[4, 1126]   κατὰ πάντα μὲν γίνεται (καὶ  γὰρ   οἷς οὐ δεῖ, (καὶ ἐφ᾽
[4, 1126]   ἐν ἑκάστοις ὡς ἁρμόζει· οὐ  γὰρ   ὁμοίως προσήκει συνήθων καὶ ὀθνείων
[4, 1126]   ὅτε μηδ᾽ οἷς δεῖ· δοκεῖ  γὰρ   οὐκ αἰσθάνεσθαι οὐδὲ λυπεῖσθαι, μὴ
[4, 1121]   τῆς ἀνελευθερίας εἶναι. Ἐν δυσὶ  γὰρ   οὖσα, τῇ τ᾽ ἐλλείψει τῆς
[4, 1122]   μικρὰ καὶ ἐπὶ πολλῷ. ~(Πάντες  γὰρ   οὗτοι ὅθεν οὐ δεῖ λαμβάνουσι,
[4, 1125]   ἥκιστα ὀλοφυρτικὸς (καὶ δεητικός· σπουδάζοντος  γὰρ   οὕτως ἔχειν περὶ ταῦτα. Καὶ
[4, 1125]   τις λέγοιτ᾽ ἄν. (Τὸ μὲν  γὰρ   πάθος ἐστὶν ὀργή, τὰ δ᾽
[4, 1124]   τυγχάνων καὶ ἐλαττόνων· ἀρετῆς  γὰρ   παντελοῦς οὐκ ἂν γένοιτο ἀξία
[4, 1120]   καὶ ὅσα δεῖ. Τῆς ἀρετῆς  γὰρ   περὶ ἄμφω οὔσης μεσότητος, ποιήσει
[4, 1125]   (μᾶλλον παρορᾶν. Οὐδ᾽ ἀνθρωπολόγος· οὔτε  γὰρ   περὶ αὑτοῦ ἐρεῖ οὔτε περὶ
[4, 1126]   λυπεῖν συνηδύνειν. Ἔοικε μὲν  γὰρ   περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι
[4, 1124]   ἔσται οὔτ᾽ ἀτυχῶν περίλυπος. Οὐδὲ  γὰρ   περὶ τιμὴν οὕτως ἔχει ὡς
[4, 1127]   δὲ περὶ τοῦ ἀληθευτικοῦ. Οὐ  γὰρ   περὶ τοῦ ἐν ταῖς ὁμολογίαις
[4, 1120]   τυράννους οὐ λέγομεν ἀσώτους· τὸ  γὰρ   πλῆθος τῆς κτήσεως οὐ δοκεῖ
[4, 1121]   τοῖς ἀνθρώποις (τῆς ἀσωτίας· οἱ  γὰρ   πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον δοτικοί.
[4, 1128]   κατὰ δόξαν, οὐδὲν διαφέρει· οὐδέτερα  γὰρ   πρακτέα, (ὥστ᾽ οὐκ αἰσχυντέον) φαύλου
[4, 1128]   γίνεται ἐπὶ τοῖς φαύλοις (οὐ  γὰρ   πρακτέον τὰ τοιαῦτα· εἰ δ᾽
[4, 1128]   αἰδὼς ἐξ (ὑποθέσεως ἐπιεικές· εἰ  γὰρ   πράξαι, αἰσχύνοιτ᾽ ἄν· οὐκ ἔστι
[4, 1126]   ἀλλὰ τῷ τοιοῦτος (εἶναι. Ὁμοίως  γὰρ   πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους καὶ
[4, 1126]   ἐκ τῶν λεγομένων δῆλον· οὐ  γὰρ   ῥᾴδιον διορίσαι τὸ πῶς καὶ
[4, 1121]   ἀσωτίας οὐ πάνυ συνδυάζεται· οὐ  γὰρ   ῥᾴδιον μηδαμόθεν λαμβάνοντα πᾶσι διδόναι·
[4, 1128]   Οὐ δὴ πᾶν ποιήσει· (τὸ  γὰρ   σκῶμμα λοιδόρημά τι ἐστίν, οἱ
[4, 1125]   βαρεῖα, καὶ λέξις στάσιμος· οὐ  γὰρ   σπευστικὸς περὶ ὀλίγα (σπουδάζων,
[4, 1128]   τὰς τοιαύτας ὁμιλίας ἀχρεῖος· οὐθὲν  γὰρ   συμβαλλόμενος πᾶσι δυσχεραίνει. Δοκεῖ δὲ
[4, 1122]   τούτου μικροῦ, ὀνείδη ὑπομένουσιν. Τοὺς  γὰρ   τὰ μεγάλα μὴ ὅθεν δὲ
[4, 1121]   τὸ μέσον δύναται ἐλθεῖν. Ἔχει  γὰρ   τὰ τοῦ ἐλευθερίου· καὶ γὰρ
[4, 1123]   ὅσα πολυχρόνια τῶν ἔργων (κάλλιστα  γὰρ   ταῦτα) καὶ ἐν ἑκάστοις τὸ
[4, 1122]   ἐνδόξοις καὶ ὅσα τοιαῦτα· πάντα  γὰρ   ταῦτα μέγεθος ἔχει καὶ ἀξίωμα.
[4, 1123]   ἐν ἑκάστοις τὸ πρέπον· οὐ  γὰρ   ταὐτὰ ἁρμόζει (θεοῖς καὶ ἀνθρώποις,
[4, 1120]   ποιήσει ἀμφότερα ὡς δεῖ· ἕπεται  γὰρ   τῇ ἐπιεικεῖ δόσει τοιαύτη
[4, 1120]   παραλαβόντες τὴν οὐσίαν· ἄπειροί τε  γὰρ   τῆς ἐνδείας, καὶ πάντες ἀγαπῶσι
[4, 1126]   μᾶλλον ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν· οὐ  γὰρ   τιμωρητικὸς πρᾶος, ἀλλὰ μᾶλλον
[4, 1126]   δὲ γίνεται ὅταν ἀνταποδιδῷ·  γὰρ   τιμωρία παύει τῆς ὀργῆς, ἡδονὴν
[4, 1122]   δὲ μέγεθος πρός τι· οὐ  γὰρ   τὸ αὐτὸ δαπάνημα τριηράρχῳ (καὶ
[4, 1121]   ἀνελευθερία ἀνίατός τ᾽ ἐστίν (δοκεῖ  γὰρ   τὸ γῆρας καὶ πᾶσα ἀδυναμία
[4, 1126]   γινομένου τὸ βάρος ἔχουσιν· διὰ  γὰρ   τὸ μὴ ἐπιφανὲς εἶναι οὐδὲ
[4, 1122]   κτήματος καὶ ἔργου. Κτῆμα μὲν  γὰρ   τὸ πλείστου ἄξιον τιμιώτατον, οἷον
[4, 1126]   καὶ (γὰρ μᾶλλον γίνεται· ἀνθρωπικώτερον  γὰρ   τὸ τιμωρεῖσθαι· καὶ πρὸς τὸ
[4, 1123]   ποιῇ γένει, μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν (τὸ  γὰρ   τοιοῦτον οὐκ εὐπέρβλητον) καὶ ἔχον
[4, 1122]   τὸ μέγα καὶ καλόν (τοῦ  γὰρ   τοιούτου θεωρία θαυμαστή, τὸ
[4, 1126]   ῥᾴδιον τῷ λόγῳ ἀποδοῦναι· ἐν  γὰρ   τοῖς καθ᾽ ἕκαστα κἀν τῇ
[4, 1123]   ἀναλίσκειν ὑπερβάλλει, ὥσπερ εἴρηται. Ἐν  γὰρ   τοῖς μικροῖς τῶν δαπανημάτων πολλὰ
[4, 1126]   καὶ πολὺν χρόνον ὀργίζονται· κατέχουσι  γὰρ   τὸν θυμόν. Παῦλα δὲ γίνεται
[4, 1124]   τι ἂν τύχωσι πράττουσιν. Μιμοῦνται  γὰρ   τὸν μεγαλόψυχον οὐχ ὅμοιοι ὄντες,
[4, 1122]   ὑπερέχει τῆς ἐλευθεριότητος μεγέθει. Καθάπερ  γὰρ   τοὔνομα αὐτὸ ὑποσημαίνει, ἐν μεγέθει
[4, 1126]   οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ ἧττον· ἐνίοτε  γὰρ   τοὺς ἐλλείποντας ἐπαινοῦμεν καὶ πράους
[4, 1120]   ἐλευθέριοι τῶν ἀπ᾽ ἀρετῆς· ὠφέλιμοι  γὰρ,   τοῦτο δ᾽ ἐν τῇ δόσει.
[4, 1122]   μεγαλοπρεπὴς τοῦ καλοῦ ἕνεκα· κοινὸν  γὰρ   τοῦτο ταῖς ἀρεταῖς. Καὶ ἔτι
[4, 1124]   ἐπὶ μικροῖς πάμπαν ὀλιγωρήσει· οὐ  γὰρ   τούτων ἄξιος· ὁμοίως δὲ καὶ
[4, 1121]   πολύ, καὶ πολυειδές ἐστιν· πολλοὶ  γὰρ   τρόποι δοκοῦσι τῆς ἀνελευθερίας εἶναι.
[4, 1126]   τοῦ στέργειν οἷς ὁμιλεῖ· οὐ  γὰρ   τῷ φιλεῖν ἐχθαίρειν ἀποδέχεται
[4, 1124]   (τοὺς μέσους μέτριον· τῶν μὲν  γὰρ   ὑπερέχειν χαλεπὸν καὶ σεμνόν, τῶν
[4, 1124]   εὐεργετούμενος (δ᾽ αἰσχύνεται· τὸ μὲν  γὰρ   ὑπερέχοντος, τὸ δ᾽ ὑπερεχομένου. Καὶ
[4, 1124]   τὰ τοιαῦτα μεγαλοψυχοτέρους ποιεῖ· τιμῶνται  γὰρ   ὑπὸ τινῶν· (κατ᾽ ἀλήθειαν δ᾽
[4, 1128]   Τοιαῦτα δὲ καὶ ἀκούσεται·  γὰρ   ὑπομένει ἀκούων, ταῦτα καὶ ποιεῖν
[4, 1127]   μᾶλλον τοῦ ἀληθοῦς ἀποκλίνει· ἐμμελέστερον  γὰρ   φαίνεται διὰ τὸ ἐπαχθεῖς τὰς
[4, 1127]   τοιοῦτος ἐπιεικὴς εἶναι.  γὰρ   φιλαλήθης, καὶ ἐν οἷς μὴ
[4, 1125]   καὶ ὡς δεῖ. Τόν τε  γὰρ   φιλότιμον ψέγομεν ὡς μᾶλλον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008