Alphabétiquement     [«   »]
Ὅθεν 1
ὀθνείων 1
Οἱ 13
οἱ 46
Οἳ 1
οἳ 8
οἷα 3
Fréquences     [«    »]
42 ἂν
38 τὴν
42 ὡς
46 οἱ
49 μᾶλλον
51 τῷ
53 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

οἱ


Livre, page
[4, 1128]   δεινὰ φόβῳ παραπλήσιον· ἐρυθραίνονται γὰρ  οἱ   αἰσχυνόμενοι, οἱ δὲ τὸν θάνατον
[4, 1125]   ἄλλας ἀρετάς. Ἀντικεῖσθαι δ᾽ ἐνταῦθ᾽  (οἱ   ἄκροι φαίνονται διὰ τὸ μὴ
[4, 1126]   εἶτ᾽ ἀποπαύονται. Ὑπερβολῇ δ᾽ εἰσὶν  οἱ   ἀκρόχολοι ὀξεῖς καὶ πρὸς πᾶν
[4, 1125]   ἐπαινῆται μέλει αὐτῷ οὔθ᾽ ὅπως  οἱ   ἄλλοι ψέγωνται· οὐδ᾽ αὖ ἐπαινετικός
[4, 1128]   σκώπτειν μᾶλλον δεῖ, καὶ  οἱ   βωμολόχοι (εὐτράπελοι προσαγορεύονται ὡς χαρίεντες·
[4, 1121]   συμφυέστερον τοῖς ἀνθρώποις (τῆς ἀσωτίας·  οἱ   γὰρ πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον
[4, 1120]   μᾶλλον τὰ αὑτῶν ἔργα, ὥσπερ  οἱ   γονεῖς καὶ οἱ ποιηταί. Πλουτεῖν
[4, 1124]   διὰ τὴν τιμήν ἐστιν αἱρετά·  οἱ   γοῦν ἔχοντες αὐτὰ τιμᾶσθαι δι᾽
[4, 1126]   δεῖν ἄλυποι τοῖς ἐντυγχάνουσιν εἶναι·  οἱ   δ᾽ ἐξ ἐναντίας τούτοις (πρὸς
[4, 1127]   ἐφ᾽ οἷς ἔπαινος εὐδαιμονισμός,  οἱ   δὲ κέρδους, ὧν καὶ ἀπόλαυσίς
[4, 1120]   ἀλλ᾽ οὐχ ἧττον εἰς δικαιοσύνην·  οἱ   δὲ λαμβάνοντες οὐδ᾽ ἐπαινοῦνται πάνυ.
[4, 1120]   ἐλευθέριοι δὲ λέγονται οἱ διδόντες·  οἱ   δὲ μὴ λαμβάνοντες οὐκ (εἰς
[4, 1128]   καὶ μὴ λυπεῖν τὸν σκωπτόμενον·  οἱ   δὲ μήτ᾽ αὐτοὶ ἂν εἰπόντες
[4, 1128]   γὰρ σκῶμμα λοιδόρημά τι ἐστίν,  οἱ   δὲ νομοθέται ἔνια λοιδορεῖν κωλύουσιν·
[4, 1124]   δικαίως καταφρονεῖ (δοξάζει γὰρ ἀληθῶς)  οἱ   δὲ πολλοὶ τυχόντως. Οὐκ ἔστι
[4, 1128]   παραπλήσιον· ἐρυθραίνονται γὰρ οἱ αἰσχυνόμενοι,  οἱ   δὲ τὸν θάνατον φοβούμενοι ὠχριῶσιν.
[4, 1127]   μὲν ἀληθευτικὸς μέσος ὢν ἐπαινετός,  οἱ   δὲ ψευδόμενοι ἀμφότεροι μὲν ψεκτοί,
[4, 1120]   ἀλλότριον. Καὶ ἐλευθέριοι δὲ λέγονται  οἱ   διδόντες· οἱ δὲ μὴ λαμβάνοντες
[4, 1124]   γὰρ εὐγενεῖς ἀξιοῦνται τιμῆς καὶ  οἱ   δυναστεύοντες πλουτοῦντες· ἐν ὑπεροχῇ
[4, 1120]   πάνυ. Φιλοῦνται δὲ σχεδὸν μάλιστα  οἱ   ἐλευθέριοι τῶν ἀπ᾽ ἀρετῆς· ὠφέλιμοι
[4, 1123]   πᾶσα πόλις σπουδάζει  οἱ   ἐν ἀξιώματι, καὶ περὶ ξένων
[4, 1123]   ἀπονέμομεν, καὶ οὗ μάλιστ᾽ ἐφίενται  οἱ   ἐν ἀξιώματι, καὶ τὸ ἐπὶ
[4, 1125]   ~(δουλικὸν γάρ· διὸ καὶ πάντες  οἱ   κόλακες θητικοὶ καὶ οἱ ταπεινοὶ
[4, 1124]   τὰς εὐεργεσίας τῷ Διί, οὐδ᾽  οἱ   Λάκωνες πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, ἀλλ᾽
[4, 1120]   καὶ ἐγκαλεῖται τῇ τύχῃ ὅτι  οἱ   μάλιστα ἄξιοι ὄντες ἥκιστα πλουτοῦσιν.
[4, 1123]   τιμὴν εἶναι· τιμῆς γὰρ μάλιστα  (οἱ   μεγάλοι) ἀξιοῦσιν ἑαυτούς, κατ᾽ ἀξίαν
[4, 1123]   Καὶ ἄνευ δὲ λόγου φαίνονται  οἱ   μεγαλόψυχοι περὶ τιμὴν εἶναι· τιμῆς
[4, 1123]   τῇ παρόδῳ πορφύραν εἰσφέρων, ὥσπερ  οἱ   Μεγαροῖ. Καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα
[4, 1127]   συνιδόντες. Ἐν δὴ τῷ συζῆν  οἱ   μὲν πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπην
[4, 1120]   διδῷ. Ἐλευθεριώτεροι δὲ εἶναι δοκοῦσιν  οἱ   μὴ κτησάμενοι ἀλλὰ παραλαβόντες τὴν
[4, 1126]   (δεῖ ἠλίθιοι δοκοῦσιν εἶναι, καὶ  οἱ   μὴ ὡς δεῖ μηδ᾽ ὅτε
[4, 1123]   τὸ κάλλος ἐν μεγάλῳ σώματι,  οἱ   μικροὶ δ᾽ ἀστεῖοι καὶ σύμμετροι,
[4, 1126]   οἳ μὲν ἄρεσκοι δοκοῦσιν εἶναι,  οἱ   πάντα πρὸς ἡδονὴν ἐπαινοῦντες καὶ
[4, 1127]   μάντιν σοφὸν ἰατρόν. Διὰ τοῦτο  οἱ   πλεῖστοι προσποιοῦνται τὰ τοιαῦτα καὶ
[4, 1120]   ἔργα, ὥσπερ οἱ γονεῖς καὶ  οἱ   ποιηταί. Πλουτεῖν δ᾽ οὐ ῥᾴδιον
[4, 1121]   Διὸ καὶ ἀκόλαστοι αὐτῶν εἰσὶν  οἱ   πολλοί· εὐχερῶς γὰρ ἀναλίσκοντες καὶ
[4, 1121]   οὐθένα, (ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὑτόν. Ἀλλ᾽  οἱ   πολλοὶ τῶν ἀσώτων, καθάπερ εἴρηται,
[4, 1125]   μὲν ἐπὶ τὸ μᾶλλον  οἱ   πολλοί, ψέγοντες δ᾽ ἐπὶ τὸ
[4, 1124]   Καὶ ἀντευεργετικὸς πλειόνων· οὕτω γάρ  οἱ   προσοφλήσει ὑπάρξας καὶ ἔσται
[4, 1124]   Ὑπερόπται δὲ καὶ ὑβρισταὶ καὶ  οἱ   (τὰ τοιαῦτα ἔχοντες ἀγαθὰ γίνονται.
[4, 1125]   πάντες οἱ κόλακες θητικοὶ καὶ  οἱ   ταπεινοὶ κόλακες. Οὐδὲ θαυμαστικός· οὐδὲν
[4, 1121]   πάντοθεν λαμβάνειν καὶ πᾶν, οἷον  οἱ   τὰς ἀνελευθέρους ἐργασίας ἐργαζόμενοι, πορνοβοσκοὶ
[4, 1125]   ὄντων. Οὐ μὴν ἠλίθιοί γε  οἱ   τοιοῦτοι δοκοῦσιν εἶναι, ἀλλὰ μᾶλλον
[4, 1126]   ὀργὴν χρόνου δεῖ. Εἰσὶ δ᾽  οἱ   τοιοῦτοι ἑαυτοῖς ὀχληρότατοι καὶ τοῖς
[4, 1121]   ἐργασίας ἐργαζόμενοι, πορνοβοσκοὶ καὶ πάντες  οἱ   τοιοῦτοι, καὶ τοκισταὶ κατὰ μικρὰ
[4, 1126]   τιμωρεῖσθαι· καὶ πρὸς τὸ συμβιοῦν  οἱ   χαλεποὶ χείρους. δὲ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008