Alphabétiquement     [«   »]
μελλητὴν 1
μέλλων 1
μέλος 1
μὲν 85
μέντοι 1
μέρει 1
μέσῃ 1
Fréquences     [«    »]
80 δεῖ
75 ἐν
71 οὐ
85 μὲν
104 τὸ
128 δ
159 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

μὲν


Livre, page
[4, 1127]   τὸ πρέπον, καὶ καθ᾽ αὑτὸ  μὲν   αἱρούμενος τὸ συνηδύνειν, λυπεῖν δ᾽
[4, 1127]   τῷ προσποιήματι. Δοκεῖ δὴ  μὲν   ἀλαζὼν προσποιητικὸς τῶν ἐνδόξων εἶναι
[4, 1127]   (ἐπαινετόν. Οὕτω δὲ καὶ  μὲν   ἀληθευτικὸς μέσος ὢν ἐπαινετός, οἱ
[4, 1121]   δὲ γίνονται διὰ τὸ βούλεσθαι  μὲν   ἀναλίσκειν, εὐχερῶς δὲ τοῦτο ποιεῖν
[4, 1119]   ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις· καὶ τὴν  μὲν   ἀνελευθερίαν προσάπτομεν ἀεὶ τοῖς μᾶλλον
[4, 1126]   λόγων καὶ πραγμάτων κοινωνεῖν οἳ  μὲν   ἄρεσκοι δοκοῦσιν εἶναι, οἱ πάντα
[4, 1126]   ὁμιλίαις γινομένας· τούτων δ᾽ ὅσας  μὲν   αὐτῷ ἐστὶ μὴ καλὸν
[4, 1121]   δὲ τῇ δόσει ἐλλείπουσιν. Οἱ  μὲν   γὰρ ἐν ταῖς τοιαύταις προσηγορίαις
[4, 1123]   τοῦ ἐν τῷ δαπανήματι· σφαῖρα  μὲν   γὰρ καλλίστη λήκυθος
[4, 1128]   παλαιῶν καὶ τῶν καινῶν· τοῖς  μὲν   γὰρ ἦν γελοῖον αἰσχρολογία,
[4, 1122]   ἐν μεγάλοις οὕτως.  μὲν   γὰρ μεγαλοπρεπὴς ἐλευθέριος, δ᾽
[4, 1124]   καταφρονοῦσι (δὲ τῶν ἄλλων.  μὲν   γὰρ μεγαλόψυχος δικαίως καταφρονεῖ (δοξάζει
[4, 1126]   ποιεῖ τις ἁμαρτάνει. (Ὁ  μὲν   γὰρ μικρὸν παρεκβαίνων οὐ ψέγεται,
[4, 1125]   κακοποιοί εἰσιν) ἡμαρτημένοι δέ.  μὲν   γὰρ μικρόψυχος (ἄξιος ὢν ἀγαθῶν
[4, 1125]   ὀργιλότης τις λέγοιτ᾽ ἄν. (Τὸ  μὲν   γὰρ πάθος ἐστὶν ὀργή, τὰ
[4, 1126]   μὴ λυπεῖν συνηδύνειν. Ἔοικε  μὲν   γὰρ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας
[4, 1122]   (ἀρετὴ κτήματος καὶ ἔργου. Κτῆμα  μὲν   γὰρ τὸ πλείστου ἄξιον τιμιώτατον,
[4, 1124]   δὲ (τοὺς μέσους μέτριον· τῶν  μὲν   γὰρ ὑπερέχειν χαλεπὸν καὶ σεμνόν,
[4, 1124]   ποιεῖν, εὐεργετούμενος (δ᾽ αἰσχύνεται· τὸ  μὲν   γὰρ ὑπερέχοντος, τὸ δ᾽ ὑπερεχομένου.
[4, 1126]   δ᾽ ὑπερβολὴ κατὰ πάντα  μὲν   γίνεται (καὶ γὰρ οἷς οὐ
[4, 1126]   ἐλλείψεις ψεκταί, καὶ ἐπὶ μικρὸν  μὲν   γινόμεναι ἠρέμα, ἐπὶ πλέον δὲ
[4, 1123]   ταῦτα οἰόμενος θαυμάζεσθαι, καὶ οὗ  μὲν   δεῖ πολλὰ ἀναλῶσαι, ὀλίγα δαπανῶν,
[4, 1121]   ἐφίενται οὐδὲ βούλονται λαμβάνειν, οἳ  μὲν   διά τινα ἐπιείκειαν καὶ εὐλάβειαν
[4, 1127]   εἰ δ᾽ ἕνεκά τινος,  μὲν   δόξης τιμῆς οὐ λίαν
[4, 1120]   οὐκ ἄδηλον δ᾽ ὅτι τῇ  μὲν   δόσει ἕπεται τὸ εὖ ποιεῖν
[4, 1121]   δ᾽ ἀνελευθερία τῷ διδόναι  μὲν   ἐλλείπει, (τῷ λαμβάνειν δ᾽ ὑπερβάλλει,
[4, 1122]   Τῆς (τοιαύτης δ᾽ ἕξεως  μὲν   ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται, δ᾽
[4, 1128]   δὲ περὶ τὴν ἡδονὴν  μὲν   ἐν ταῖς παιδιαῖς, δ᾽
[4, 1127]   ὑπαρχόντων προσποιούμενος (μηδενὸς ἕνεκα φαύλῳ  μὲν   ἔοικεν (οὐ γὰρ ἂν ἔχαιρε
[4, 1125]   ἀεὶ τὸ φιλότιμον, ἀλλ᾽ ἐπαινοῦντες  μὲν   ἐπὶ τὸ μᾶλλον οἱ
[4, 1122]   πρέπον τῷ ἔργῳ. Ὥστε τὸ  μὲν   ἔργον τῆς δαπάνης (ἄξιον δεῖ
[4, 1124]   βούλεται δ᾽ ὑπερέχειν) καὶ (τὰ  μὲν   ἡδέως ἀκούειν, τὰ δ᾽ ἀηδῶς·
[4, 1123]   δὲ μεγαλοψυχία περὶ μεγάλα  μὲν   καὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος (ἔοικεν
[4, 1128]   τοιαῦτα· εἰ δ᾽ ἐστὶ τὰ  μὲν   κατ᾽ ἀλήθειαν αἰσχρὰ τὰ δὲ
[4, 1124]   οἰόμενοι τῶν ἄλλων ὑπερέχειν ἐκείνων  μὲν   καταφρονοῦσιν, αὐτοὶ δ᾽ τι
[4, 1122]   καὶ ὀνείδη ὑπομένουσιν, καὶ (οἳ  μὲν   κινδύνους τοὺς μεγίστους ἕνεκα τοῦ
[4, 1125]   μεγαλοπρέπειαν. Ἄμφω γὰρ αὗται τοῦ  μὲν   μεγάλου ἀφεστᾶσι, (περὶ δὲ τὰ
[4, 1123]   Ἔστι δὴ μεγαλόψυχος τῷ  μὲν   μεγέθει ἄκρος, τῷ δὲ ὡς
[4, 1126]   γε τοσοῦτον (δῆλον, ὅτι  μὲν   μέση ἕξις ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν
[4, 1121]   τούτους πλουσίους ποιοῦσι, καὶ τοῖς  μὲν   μετρίοις τὰ ἤθη οὐδὲν ἂν
[4, 1128]   δὲ κωλύεσθαι· καὶ ἐπαινοῦμεν τῶν  μὲν   νέων τοὺς αἰδήμονας, πρεσβύτερον δ᾽
[4, 1126]   Οἱ μὲν οὖν ὀργίλοι ταχέως  μὲν   ὀργίζονται καὶ οἷς οὐ δεῖ
[4, 1122]   τῷ ποιοῦντι πρέπειν. Διὸ πένης  μὲν   οὐκ ἂν εἴη μεγαλοπρεπής· οὐ
[4, 1126]   δύσκολοι καὶ δυσέριδες καλοῦνται. Ὅτι  μὲν   οὖν αἱ εἰρημέναι ἕξεις ψεκταί
[4, 1123]   μείζω ποιεῖν δεῖ. Εἰσὶ  μὲν   οὖν αἱ ἕξεις αὗται κακίαι,
[4, 1121]   εἰς τὴν δόσιν τίθεμεν.  μὲν   οὖν ἀσωτία τῷ διδόναι καὶ
[4, 1121]   πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀποκλίνουσιν.  μὲν   οὖν ἄσωτος ἀπαιδαγώγητος γενόμενος εἰς
[4, 1125]   δ᾽ ὑπερβάλλων χαῦνος. Οὐ κακοὶ  μὲν   οὖν δοκοῦσιν εἶναι οὐδ᾽ οὗτοι
[4, 1127]   δόξης ὀρεγόμενος κέρδους. Οἱ  μὲν   οὖν δόξης χάριν ἀλαζονευόμενοι τὰ
[4, 1126]   φροντίζειν, οὐδ᾽ αὖ λυπεῖν. Καθόλου  μὲν   οὖν εἴρηται ὅτι ὡς δεῖ
[4, 1122]   κατὰ τὴν λεχθεῖσαν ἀσωτίαν. Περὶ  μὲν   οὖν ἐλευθεριότητος καὶ τῶν ἀντικειμένων
[4, 1120]   μὴ τοιαύτη ἐναντία ἐστίν. Αἱ  μὲν   οὖν ἑπόμεναι γίνονται ἅμα ἐν
[4, 1124]   ἔσται δικαίως περὶ αὐτόν. Μάλιστα  μὲν   οὖν ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται,
[4, 1125]   ἐμποιοῦντα πολλὰ καὶ διαφέροντα.  μὲν   οὖν ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ
[4, 1124]   καὶ ἀπονέμεται τοῖς ἀγαθοῖς. ~(Ἔοικε  μὲν   οὖν μεγαλοψυχία οἷον κόσμος
[4, 1124]   δρῶσιν ἐν οἷς δύνανται· τὰ  μὲν   οὖν κατ᾽ ἀρετὴν οὐ πράττουσι,
[4, 1125]   μᾶλλον καὶ χεῖρόν ἐστιν.  μὲν   οὖν μεγαλοψυχία (περὶ τιμήν ἐστι
[4, 1127]   εἰσαῦθις μεγάλης μικρὰ λυπήσει.  μὲν   οὖν μέσος τοιοῦτός ἐστιν, οὐκ
[4, 1123]   οὐδεὶς ἠλίθιος οὐδ᾽ ἀνόητος. Μεγαλόψυχος  μὲν   οὖν εἰρημένος. (Ὁ γὰρ
[4, 1123]   κατ᾽ ἀξίαν τοῦ δαπανήματος. Τοιοῦτος  μὲν   οὖν μεγαλοπρεπής· δ᾽
[4, 1125]   ταχυτὴς διὰ τούτων. Τοιοῦτος  μὲν   οὖν μεγαλόψυχος· δ᾽
[4, 1128]   οἷον νόμος ὢν ἑαυτῷ. Τοιοῦτος  μὲν   οὖν μέσος ἐστίν, εἴτ᾽
[4, 1126]   ὁλόκληρον ᾖ, ἀφόρητον γίνεται. Οἱ  μὲν   οὖν ὀργίλοι ταχέως μὲν ὀργίζονται
[4, 1126]   τῆς μέσης ἕξεως ἀνθεκτέον. Αἱ  μὲν   οὖν (περὶ τὴν ὀργὴν ἕξεις
[4, 1124]   οἷόν τε ἄνευ καλοκαγαθίας. Μάλιστα  (μὲν   οὖν περὶ τιμὰς καὶ ἀτιμίας
[4, 1121]   ὑπερβάλλει, πλὴν ἐν μικροῖς. Τὰ  μὲν   οὖν τῆς ἀσωτίας οὐ πάνυ
[4, 1122]   μέγεθος ἔχει καὶ ἀξίωμα. Μάλιστα  μὲν   οὖν τοιοῦτος μεγαλοπρεπής, καὶ
[4, 1128]   καὶ ἔλλειψις τοῦ μέσου. Οἱ  μὲν   οὖν τῷ γελοίῳ ὑπερβάλλοντες βωμολόχοι
[4, 1128]   κοινωνίαν. Διαφέρουσι δ᾽ ὅτι  μὲν   περὶ ἀλήθειάν ἐστιν, αἳ δὲ
[4, 1124]   μεγάλη ἔργον, καὶ ὀλίγων  μὲν   πρακτικόν, μεγάλων δὲ καὶ ὀνομαστῶν.
[4, 1127]   Ἐν δὴ τῷ συζῆν οἱ  μὲν   πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπην ὁμιλοῦντες
[4, 1124]   δὲ ῥᾴδιον, καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις  μὲν   σεμνύνεσθαι οὐκ ἀγεννές, ἐν δὲ
[4, 1121]   ἀλλοτρίων ὡς οὐ ῥᾴδιον αὐτὸν  μὲν   τὰ ἑτέρων (λαμβάνειν, τὰ δ᾽
[4, 1127]   ἐπὶ τὸ ἔλαττον λέγοντες χαριέστεροι  μὲν   τὰ ἤθη φαίνονται· οὐ γὰρ
[4, 1124]   μεγαλόψυχός ἐστι· καὶ ἐπὶ  μὲν   ταῖς μεγάλαις καὶ ὑπὸ τῶν
[4, 1121]   ἀλλ᾽ ἐνίοτε χωρίζεται, (καὶ οἳ  μὲν   τῇ λήψει ὑπερβάλλουσιν, οἳ δὲ
[4, 1125]   τιμὴν ἀνώνυμος. Φαίνεται δὲ πρὸς  μὲν   τὴν φιλοτιμίαν ἀφιλοτιμία, πρὸς δὲ
[4, 1123]   τῷ γένει, καὶ μεγαλοπρεπέστατον ἁπλῶς>  μὲν   τὸ ἐν μεγάλῳ μέγα, ἐνταῦθα
[4, 1127]   δέ· τοῦ δὲ συνηδύνοντος  μὲν   τοῦ ἡδὺς εἶναι στοχαζόμενος μὴ
[4, 1124]   ὑπηρετεῖν δὲ προθύμως, καὶ πρὸς  μὲν   τοὺς ἐν ἀξιώματι καὶ εὐτυχίαις
[4, 1127]   ἐστιν) ὥσπερ καὶ ψεύστης  μὲν   τῷ ψεύδει αὐτῷ χαίρων,
[4, 1123]   δὲ χαῦνος πρὸς ἑαυτὸν  μὲν   ὑπερβάλλει, οὐ μὴν τόν γε
[4, 1127]   ἐπαινετός, οἱ δὲ ψευδόμενοι ἀμφότεροι  μὲν   ψεκτοί, μᾶλλον δ᾽ ἀλαζών.
[4, 1127]   πράττῃ. Καθ᾽ αὑτὸ δὲ τὸ  μὲν   ψεῦδος φαῦλον καὶ ψεκτόν, τὸ
[4, 1121]   τὰ εἰρημένα, καὶ ὅτι  μὲν   ὠφελεῖ πολλούς, δὲ οὐθένα,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008