Alphabétiquement     [«   »]
τυχοῦσι 2
τυχὼν 1
τύχωσι 1
τῷ 51
Τῶν 1
τῶν 55
ὕβριν 1
Fréquences     [«    »]
49 μᾶλλον
46 οἱ
42 ὡς
51 τῷ
53 τοῦ
55 τῶν
56 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

τῷ


Livre, page
[4, 1127]   Ἀντικεῖσθαι δ᾽ ἀλαζὼν φαίνεται  τῷ   ἀληθευτικῷ· χείρων γάρ. οὔσης δὲ
[4, 1120]   οὖν ἑπόμεναι γίνονται ἅμα ἐν  τῷ   αὐτῷ, αἱ δ᾽ ἐναντίαι δῆλον
[4, 1126]   χρόνον) οὐ μὴν ἅπαντά γε  τῷ   αὐτῷ ὑπάρχει. Οὐ γὰρ ἂν
[4, 1128]   ἀνάπαυσις καὶ παιδιὰ ἐν  τῷ   βίῳ εἶναι ἀναγκαῖον. Τρεῖς οὖν
[4, 1127]   οὔσης δὲ καὶ ἀναπαύσεως ἐν  τῷ   βίῳ, καὶ ἐν ταύτῃ διαγωγῆς
[4, 1127]   αὐθέκαστός τις ὢν ἀληθευτικὸς καὶ  τῷ   βίῳ καὶ τῷ λόγῳ, τὰ
[4, 1128]   Τρεῖς οὖν αἱ εἰρημέναι (ἐν  τῷ   βίῳ μεσότητες, εἰσὶ δὲ πᾶσαι
[4, 1128]   τοῦ μέσου. Οἱ μὲν οὖν  τῷ   γελοίῳ ὑπερβάλλοντες βωμολόχοι (δοκοῦσιν εἶναι
[4, 1123]   τῶν δαπανημάτων ἕκαστον μέγα ἐν  τῷ   γένει, καὶ μεγαλοπρεπέστατον ἁπλῶς> μὲν
[4, 1123]   τῷ ἔργῳ μέγα τοῦ ἐν  τῷ   δαπανήματι· σφαῖρα μὲν γὰρ
[4, 1121]   διδόναι καὶ μὴ λαμβάνειν ὑπερβάλλει,  τῷ   δὲ λαμβάνειν ἐλλείπει, δ᾽
[4, 1123]   μεγαλόψυχος τῷ μὲν μεγέθει ἄκρος,  τῷ   δὲ ὡς δεῖ μέσος· τοῦ
[4, 1121]   τίθεμεν. μὲν οὖν ἀσωτία  τῷ   διδόναι καὶ μὴ λαμβάνειν ὑπερβάλλει,
[4, 1121]   λαμβάνειν ἐλλείπει, δ᾽ ἀνελευθερία  τῷ   διδόναι μὲν ἐλλείπει, (τῷ λαμβάνειν
[4, 1120]   μὴ αἰσχροπραγεῖν. Καὶ χάρις  τῷ   διδόντι, οὐ τῷ μὴ λαμβάνοντι,
[4, 1124]   Θέτιν οὐ λέγειν τὰς εὐεργεσίας  τῷ   Διί, οὐδ᾽ οἱ Λάκωνες πρὸς
[4, 1128]   τοιαῦτα λέγειν καὶ ἀκούειν οἷα  τῷ   ἐπιεικεῖ καὶ ἐλευθερίῳ ἁρμόττει· ἔστι
[4, 1122]   τούτων εἶναι, καὶ μὴ μόνον  τῷ   ἔργῳ ἀλλὰ καὶ τῷ ποιοῦντι
[4, 1123]   μέγα, καὶ διαφέρει τὸ ἐν  τῷ   ἔργῳ μέγα τοῦ ἐν τῷ
[4, 1122]   ἔσται μέγα δαπάνημα καὶ πρέπον  τῷ   ἔργῳ. Ὥστε τὸ μὲν ἔργον
[4, 1127]   μείζω, συνεπόμενος, λέγω δὲ  (τῷ   καλῷ καὶ τῷ συμφέροντι. Καὶ
[4, 1121]   ἀνελευθερία τῷ διδόναι μὲν ἐλλείπει,  (τῷ   λαμβάνειν δ᾽ ὑπερβάλλει, πλὴν ἐν
[4, 1128]   οὖν τὸν εὖ σκώπτοντα ὁριστέον  τῷ   λέγειν μὴ ἀπρεπῆ ἐλευθερίῳ,
[4, 1126]   πῶς παρεκβαίνων ψεκτός, οὐ ῥᾴδιον  τῷ   λόγῳ ἀποδοῦναι· ἐν γὰρ τοῖς
[4, 1127]   ἀληθευτικὸς καὶ τῷ βίῳ καὶ  τῷ   λόγῳ, τὰ (ὑπάρχοντα ὁμολογῶν εἶναι
[4, 1122]   καὶ ὅσαι τοιαῦται, οὐχ ὑπερβάλλουσαι  τῷ   μεγέθει περὶ δεῖ, ἀλλ᾽
[4, 1123]   ἄξιος; Ἔστι δὴ μεγαλόψυχος  τῷ   μὲν μεγέθει ἄκρος, τῷ δὲ
[4, 1124]   οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀποδέξεταί γε  τῷ   μὴ ἔχειν αὐτοὺς μείζω αὐτῷ
[4, 1120]   χάρις τῷ διδόντι, οὐ  τῷ   μὴ λαμβάνοντι, καὶ ἔπαινος
[4, 1128]   λέγειν μὴ ἀπρεπῆ ἐλευθερίῳ,  τῷ   μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα
[4, 1121]   αὖ κατὰ τὴν λῆψιν ὑπερβάλλουσι  τῷ   πάντοθεν λαμβάνειν καὶ πᾶν, οἷον
[4, 1123]   δ᾽ ὑπερβάλλων καὶ βάναυσος  τῷ   (παρὰ τὸ δέον ἀναλίσκειν ὑπερβάλλει,
[4, 1123]   ἐπιφέρουσι διὰ τὸ μήτε βλαβεραὶ  τῷ   πέλας εἶναι μήτε λίαν ἀσχήμονες.
[4, 1128]   φόβος τις ἀδοξίας, καὶ ἀποτελεῖται  τῷ   περὶ τὰ δεινὰ φόβῳ παραπλήσιον·
[4, 1120]   ἐλευθεριότης λέγεται· οὐ γὰρ ἐν  τῷ   πλήθει τῶν διδομένων τὸ ἐλευθέριον,
[4, 1123]   δὲ καὶ οἶκον κατασκευάσασθαι πρεπόντως  τῷ   πλούτῳ (κόσμος γάρ τις καὶ
[4, 1126]   δυσχερανεῖ, καὶ προαιρήσεται λυπεῖν· κἂν  τῷ   ποιοῦντι δ᾽ ἀσχημοσύνην φέρῃ, καὶ
[4, 1122]   μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ καὶ  τῷ   ποιοῦντι πρέπειν. Διὸ πένης μὲν
[4, 1127]   ἐν λόγοις καὶ πράξεσι καὶ  τῷ   προσποιήματι. Δοκεῖ δὴ μὲν
[4, 1121]   μὴ δέον τι ἀνάλωσεν, καὶ  τῷ   Σιμωνίδῃ οὐκ ἀρεσκόμενος. δ᾽
[4, 1128]   πλείστων χαιρόντων τῇ παιδιᾷ καὶ  τῷ   σκώπτειν μᾶλλον δεῖ, καὶ
[4, 1126]   Ἐν δὲ ταῖς ὁμιλίαις καὶ  τῷ   συζῆν καὶ λόγων καὶ πραγμάτων
[4, 1127]   οὕτως ἔχον συνιδόντες. Ἐν δὴ  τῷ   συζῆν οἱ μὲν πρὸς ἡδονὴν
[4, 1127]   λέγω δὲ (τῷ καλῷ καὶ  τῷ   συμφέροντι. Καὶ ἡδονῆς δ᾽ ἕνεκα
[4, 1127]   λόγῳ καὶ ἐν βίῳ ἀληθεύει  τῷ   τὴν ἕξιν τοιοῦτος εἶναι. Δόξειε
[4, 1127]   (κατὰ τὴν ἕξιν γὰρ καὶ  τῷ   τοιόσδε εἶναι ἀλαζών ἐστιν) ὥσπερ
[4, 1126]   ἀποδέχεται ἕκαστα ὡς δεῖ, ἀλλὰ  τῷ   τοιοῦτος (εἶναι. Ὁμοίως γὰρ πρὸς
[4, 1128]   ἁρμόττει· ἔστι γάρ τινα πρέποντα  τῷ   τοιούτῳ λέγειν ἐν (παιδιᾶς μέρει
[4, 1126]   στέργειν οἷς ὁμιλεῖ· οὐ γὰρ  τῷ   φιλεῖν ἐχθαίρειν ἀποδέχεται ἕκαστα
[4, 1127]   ὥσπερ καὶ ψεύστης μὲν  τῷ   ψεύδει αὐτῷ χαίρων, δὲ
[4, 1127]   ἔοικεν (οὐ γὰρ ἂν ἔχαιρε  τῷ   ψεύδει) μάταιος δὲ φαίνεται μᾶλλον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008