Alphabétiquement     [«   »]
ζῶντας 1
2
1
ἢ 66
2
9
59
Fréquences     [«    »]
65 εἶναι
61 περὶ
61 τὰ
66 ἢ
71
71 οὐ
75 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV


Livre, page
[4, 1120]   τὸ γὰρ κατ᾽ ἀρετὴν ἡδὺ     ἄλυπον, ἥκιστα δὲ λυπηρόν.
[4, 1120]   ὀρθῇ δόσει· καὶ ταῦτα ἡδέως     ἀλύπως· τὸ γὰρ κατ᾽ ἀρετὴν
[4, 1126]   μέχρι τίνος ὀρθῶς ποιεῖ τις     ἁμαρτάνει. (Ὁ μὲν γὰρ μικρὸν
[4, 1123]   πᾶς χαῦνος. δ᾽ ἐλαττόνων  (ἢ   ἄξιος μικρόψυχος, ἐάν τε μεγάλων
[4, 1123]   ὢν χαῦνος· δὲ μειζόνων     ἄξιος οὐ πᾶς χαῦνος.
[4, 1126]   μὲν αὐτῷ ἐστὶ μὴ καλὸν     βλαβερὸν συνηδύνειν, δυσχερανεῖ, καὶ προαιρήσεται
[4, 1126]   φέρῃ, καὶ ταύτην μὴ μικράν,     βλάβην, δ᾽ ἐναντίωσις (μικρὰν
[4, 1125]   ψέγοντες δ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον     δεῖ. Ἀνωνύμου δ᾽ οὔσης τῆς
[4, 1123]   καὶ πάντ᾽ οἰόμενος μείζω ποιεῖν     δεῖ. Εἰσὶ μὲν οὖν αἱ
[4, 1125]   δὲ τῆς τιμῆς καὶ μᾶλλον     (δεῖ καὶ ἧττον· ἔστι δὴ
[4, 1125]   ἐν τιμῆς ὀρέξει τὸ μᾶλλον     δεῖ καὶ ἧττον, καὶ τὸ
[4, 1126]   οἷς οὐ δεῖ, καὶ μᾶλλον     δεῖ, καὶ θᾶττον, καὶ πλείω
[4, 1125]   γὰρ φιλότιμον ψέγομεν ὡς μᾶλλον     δεῖ καὶ ὅθεν οὐ δεῖ
[4, 1128]   παιδιᾷ καὶ τῷ σκώπτειν μᾶλλον     δεῖ, καὶ οἱ βωμολόχοι (εὐτράπελοι
[4, 1126]   μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον     δεῖ καὶ πλείω χρόνον, καὶ
[4, 1126]   οἷς οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον     (δεῖ, παύονται δὲ ταχέως·
[4, 1119]   ἀνελευθερίαν προσάπτομεν ἀεὶ τοῖς μᾶλλον     δεῖ περὶ χρήματα (σπουδάζουσι, τὴν
[4, 1127]   λέγομεν, οὐδ᾽ ὅσα εἰς ἀδικίαν     δικαιοσύνην συντείνει (ἄλλης γὰρ ἂν
[4, 1121]   οἱ γὰρ πολλοὶ φιλοχρήματοι μᾶλλον     δοτικοί. Καὶ διατείνει δ᾽ ἐπὶ
[4, 1127]   εἴρων ἀνάπαλιν ἀρνεῖσθαι τὰ ὑπάρχοντα     ἐλάττω ποιεῖν, δὲ μέσος
[4, 1122]   ὅ. δ᾽ ἐν μικροῖς     ἐν μετρίοις κατ᾽ ἀξίαν δαπανῶν
[4, 1128]   λέγειν· πάθει γὰρ μᾶλλον ἔοικεν     ἕξει. Ὁρίζεται γοῦν φόβος τις
[4, 1128]   (ἀμφότερα, ὅπερ δοκεῖ πάθους μᾶλλον     ἕξεως εἶναι. Οὐ πάσῃ δ᾽
[4, 1124]   ἀλλ᾽ ὅπου (τιμὴ μεγάλη     ἔργον, καὶ ὀλίγων μὲν πρακτικόν,
[4, 1127]   τοιαῦτα προσποιοῦνται ἐφ᾽ οἷς ἔπαινος     εὐδαιμονισμός, οἱ δὲ κέρδους, ὧν
[4, 1126]   ὁμιλεῖ· οὐ γὰρ τῷ φιλεῖν     ἐχθαίρειν ἀποδέχεται ἕκαστα ὡς δεῖ,
[4, 1127]   καὶ τοῖς τυχοῦσι, (καὶ μᾶλλον     ἧττον γνωρίμοις, ὁμοίως δὲ καὶ
[4, 1124]   ἡσθήσεται, ὡς τῶν οἰκείων τυγχάνων     καὶ ἐλαττόνων· ἀρετῆς γὰρ παντελοῦς
[4, 1122]   οἴονται δεῖν λαμπρῶς τριηραρχεῖν     καὶ ἑστιᾶν τὴν πόλιν. Ἐν
[4, 1128]   τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα     καὶ τέρπειν; καὶ τό
[4, 1122]   τὴν δὲ δαπάνην τοῦ ἔργου,     καὶ ὑπερβάλλειν. Δαπανήσει δὲ τὰ
[4, 1127]   ψεύδει) μάταιος δὲ φαίνεται μᾶλλον     κακός· εἰ δ᾽ ἕνεκά τινος,
[4, 1122]   καὶ μᾶλλον ἐπὶ ταύτην ἁμαρτάνουσιν     κατὰ τὴν λεχθεῖσαν ἀσωτίαν. Περὶ
[4, 1127]   χαίρων, δὲ δόξης ὀρεγόμενος     κέρδους. Οἱ μὲν οὖν δόξης
[4, 1126]   καὶ μὴ διαλλαττομένους ἄνευ τιμωρίας     κολάσεως. Τῇ πραότητι δὲ μᾶλλον
[4, 1120]   ἐλευθερίου τὸ διδόναι οἷς δεῖ     λαμβάνειν ὅθεν δεῖ καὶ μὴ
[4, 1123]   σφαῖρα μὲν γὰρ καλλίστη     λήκυθος μεγαλοπρέπειαν (ἔχει παιδικοῦ δώρου,
[4, 1121]   εἴ τι δέον μὴ ἀνάλωσεν     λυπούμενος εἰ μὴ δέον τι
[4, 1120]   δὲ λήψει (τὸ εὖ πάσχειν     μὴ αἰσχροπραγεῖν. Καὶ χάρις
[4, 1120]   δὲ διδοὺς οἷς μὴ δεῖ,     μὴ τοῦ καλοῦ ἕνεκα ἀλλὰ
[4, 1125]   δι᾽ ὕβριν. Καὶ περὶ ἀναγκαίων     μικρῶν ἥκιστα ὀλοφυρτικὸς (καὶ δεητικός·
[4, 1124]   δὲ καὶ τὸ μηδενὸς δεῖσθαι     μόλις, ὑπηρετεῖν δὲ προθύμως, καὶ
[4, 1123]   τι πᾶσα πόλις σπουδάζει     οἱ ἐν ἀξιώματι, καὶ περὶ
[4, 1125]   ἐπαινοῦντες μὲν ἐπὶ τὸ μᾶλλον     οἱ πολλοί, ψέγοντες δ᾽ ἐπὶ
[4, 1124]   ἀργὸν εἶναι καὶ μελλητὴν ἀλλ᾽     ὅπου (τιμὴ μεγάλη ἔργον,
[4, 1127]   ἀλαζών” δὲ ἀργυρίου,     ὅσα εἰς ἀργύριον, ἀσχημονέστερος (οὐκ
[4, 1120]   γὰρ οἰκεῖον ἧττον προΐενται μᾶλλον     οὐ λαμβάνουσι τὸ ἀλλότριον. Καὶ
[4, 1124]   εἰς τὰ ἔντιμα μὴ ἰέναι,     οὗ πρωτεύουσιν ἄλλοι· καὶ ἀργὸν
[4, 1124]   ἀξιοῦνται τιμῆς καὶ οἱ δυναστεύοντες     πλουτοῦντες· ἐν ὑπεροχῇ γάρ, τὸ
[4, 1121]   γὰρ ἐπιθυμοῦσι, τὸ δὲ πῶς     πόθεν οὐδὲν αὐτοῖς διαφέρει. Διόπερ
[4, 1122]   καὶ πρεπωδέστατον, σκέψαιτ᾽ ἂν μᾶλλον     πόσου καὶ (πῶς ἐλαχίστου. Ἀναγκαῖον
[4, 1126]   συμφέρον στοχάσεται (τοῦ μὴ λυπεῖν     συνηδύνειν. Ἔοικε μὲν γὰρ περὶ
[4, 1120]   καὶ τὰ καλὰ πράττειν μᾶλλον     τὰ αἰσχρὰ μὴ πράττειν· οὐκ
[4, 1124]   καὶ ἀμελεῖν τῆς ἀληθείας μᾶλλον     τῆς δόξης) καὶ λέγειν καὶ
[4, 1127]   ἕνεκά τινος, μὲν δόξης     τιμῆς οὐ λίαν ψεκτός, ὡς
[4, 1120]   ἀρετῆς μᾶλλον τὸ εὖ ποιεῖν     τὸ εὖ πάσχειν, καὶ τὰ
[4, 1128]   καὶ τὸ ἐν τοιούτοις λέγειν     τοιούτων ἀκούειν. Δῆλον δ᾽ ὡς
[4, 1123]   (διαφέρει δ᾽ οὐδὲν τὴν ἕξιν     τὸν κατὰ τὴν ἕξιν σκοπεῖν.
[4, 1128]   μᾶλλον στοχαζόμενοι τοῦ γέλωτα ποιῆσαι     τοῦ λέγειν εὐσχήμονα καὶ μὴ
[4, 1122]   που χορηγεῖν οἴονται δεῖν λαμπρῶς     τριηραρχεῖν καὶ ἑστιᾶν τὴν
[4, 1128]   τῷ λέγειν μὴ ἀπρεπῆ ἐλευθερίῳ,     τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα
[4, 1122]   οἷς τοιαῦτα προϋπάρχει δι᾽ αὐτῶν     τῶν προγόνων ὧν αὐτοῖς
[4, 1127]   καὶ μὴ ὑπαρχόντων καὶ μειζόνων     ὑπάρχει, δὲ εἴρων ἀνάπαλιν
[4, 1121]   τῶν αἰσχρῶν (δοκοῦσι γὰρ ἔνιοι     φασί γε διὰ τοῦτο φυλάττειν,
[4, 1124]   ἄλλον μὴ δύνασθαι ζῆν ἀλλ᾽     φίλον· ~(δουλικὸν γάρ· διὸ καὶ
[4, 1122]   δι᾽ αὐτῶν τῶν προγόνων     ὧν αὐτοῖς μέτεστιν, καὶ τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008