Alphabétiquement     [«   »]
66
2
9
ἡ 59
4
1
ἥδεσθαι 1
Fréquences     [«    »]
56 μὴ
53 τοῦ
55 τῶν
59 ἡ
61 περὶ
61 τὰ
65 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV


Livre, page
[4, 1128]   ἄτοπον· ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις γὰρ     αἰδώς, ἑκὼν δ᾽ ἐπιεικὴς
[4, 1128]   τὰ φαῦλα. Εἴη δ᾽ ἂν     αἰδὼς ἐξ (ὑποθέσεως ἐπιεικές· εἰ
[4, 1122]   δεῖ. Κοινὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς     αἰσχροκέρδεια φαίνεται· πάντες γὰρ ἕνεκα
[4, 1128]   τοῖς μὲν γὰρ ἦν γελοῖον     αἰσχρολογία, τοῖς δὲ μᾶλλον
[4, 1128]   αἰσχύνη. Οὐδὲ γὰρ ἐπιεικοῦς ἐστὶν     αἰσχύνη, εἴπερ γίνεται ἐπὶ τοῖς
[4, 1128]   περὶ τὰς ἀρετάς. Εἰ δ᾽     ἀναισχυντία φαῦλον καὶ τὸ μὴ
[4, 1128]   συμβαλλόμενος πᾶσι δυσχεραίνει. Δοκεῖ δὲ     ἀνάπαυσις καὶ παιδιὰ ἐν
[4, 1121]   ἐλλείψεις εἰσὶν ἀσωτία καὶ     ἀνελευθερία, καὶ ἐν δυσίν, ἐν
[4, 1119]   δὲ καὶ ἀσωτία καὶ     ἀνελευθερία περὶ χρήματα ὑπερβολαὶ καὶ
[4, 1119]   Χρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὅσων     ἀξία νομίσματι μετρεῖται. Ἔστι δὲ
[4, 1121]   ὅτι ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις εἰσὶν     ἀσωτία καὶ ἀνελευθερία, καὶ
[4, 1119]   νομίσματι μετρεῖται. Ἔστι δὲ καὶ     ἀσωτία καὶ ἀνελευθερία περὶ
[4, 1122]   ἔργον ποιήσει μεγαλοπρεπέστερον. Οὐ γὰρ     αὐτὴ (ἀρετὴ κτήματος καὶ ἔργου.
[4, 1122]   Καὶ ἔτι ἡδέως καὶ προετικῶς·     γὰρ ἀκριβολογία μικροπρεπές. Καὶ πῶς
[4, 1126]   Παῦλα δὲ γίνεται ὅταν ἀνταποδιδῷ·     γὰρ τιμωρία παύει τῆς ὀργῆς,
[4, 1121]   ὑπερβάλλει, τῷ δὲ λαμβάνειν ἐλλείπει,     δ᾽ ἀνελευθερία τῷ διδόναι μὲν
[4, 1126]   ταύτην μὴ μικράν, βλάβην,     δ᾽ ἐναντίωσις (μικρὰν λύπην, οὐκ
[4, 1125]   σύντονος μηδὲν μέγα οἰόμενος·     δ᾽ ὀξυφωνία καὶ ταχυτὴς
[4, 1122]   μὲν ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται,     δ᾽ ὑπερβολὴ βαναυσία καὶ ἀπειροκαλία
[4, 1120]   δοκεῖ χρημάτων δαπάνη καὶ δόσις·     δὲ λῆψις καὶ φυλακὴ
[4, 1120]   ἐπιεικεῖ δόσει τοιαύτη λῆψις,     δὲ μὴ τοιαύτη ἐναντία ἐστίν.
[4, 1123]   λήκυθος μεγαλοπρέπειαν (ἔχει παιδικοῦ δώρου,     δὲ τούτου τιμὴ μικρὸν καὶ
[4, 1128]   ἐπιεικές. Οὐκ ἔστι δ᾽ οὐδ᾽     ἐγκράτεια ἀρετή, ἀλλά τις μικτή·
[4, 1122]   ἀρετὴ εἶναι· (οὐχ ὥσπερ δ᾽     ἐλευθεριότης διατείνει περὶ πάσας τὰς
[4, 1120]   ἐλευθερίου. Κατὰ τὴν οὐσίαν δ᾽     ἐλευθεριότης λέγεται· οὐ γὰρ ἐν
[4, 1125]   πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν ὥσπερ καὶ     ἐλευθεριότης πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν. Ἄμφω
[4, 1125]   ὡς δεῖ· ἐπαινεῖται δ᾽ οὖν     ἕξις αὕτη, μεσότης οὖσα περὶ
[4, 1122]   (Ὥσπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν,     ἕξις ταῖς ἐνεργείαις ὁρίζεται, καὶ
[4, 1128]   μέσῃ δ᾽ ἕξει οἰκεῖον καὶ     ἐπιδεξιότης ἐστίν· τοῦ δ᾽ ἐπιδεξίου
[4, 1122]   καὶ καλόν (τοῦ γὰρ τοιούτου     θεωρία θαυμαστή, τὸ δὲ μεγαλοπρεπὲς
[4, 1123]   τῷ δαπανήματι· σφαῖρα μὲν γὰρ     καλλίστη λήκυθος μεγαλοπρέπειαν (ἔχει
[4, 1126]   καθ᾽ ἕκαστα κἀν τῇ αἰσθήσει     κρίσις. Ἀλλὰ τό γε τοσοῦτον
[4, 1127]   καὶ γὰρ ὑπερβολὴ καὶ     λίαν ἔλλειψις ἀλαζονικόν. Οἱ δὲ
[4, 1122]   καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν     μεγαλοπρέπεια, ὥσπερ (εἴρηται· μέγιστα γὰρ
[4, 1124]   τοῖς ἀγαθοῖς. ~(Ἔοικε μὲν οὖν     μεγαλοψυχία οἷον κόσμος τις εἶναι
[4, 1123]   δ᾽ οὔ· ἐν μεγέθει γὰρ     μεγαλοψυχία, ὥσπερ καὶ τὸ κάλλος
[4, 1122]   μεγαλοπρεπής. Τῆς (τοιαύτης δ᾽ ἕξεως     μὲν ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται,
[4, 1126]   τό γε τοσοῦτον (δῆλον, ὅτι     μὲν μέση ἕξις ἐπαινετή, καθ᾽
[4, 1126]   εἰσιν, οὐκ ἄδηλον, καὶ ὅτι     μέση τούτων ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν
[4, 1125]   τιμηθησόμενοι. Ἀντιτίθεται δὲ τῇ μεγαλοψυχίᾳ     μικροψυχία μᾶλλον τῆς χαυνότητος· καὶ
[4, 1121]   πᾶσι διδόναι· ταχέως γὰρ ἐπιλείπει     οὐσία τοὺς ἰδιώτας διδόντας, οἵπερ
[4, 1128]   Δοκεῖ δὲ ἀνάπαυσις καὶ     παιδιὰ ἐν τῷ βίῳ εἶναι
[4, 1123]   τοιοῦτον, καὶ εἰ περί τι     πᾶσα πόλις σπουδάζει οἱ
[4, 1119]   περὶ ἐλευθεριότητος. Δοκεῖ δὴ εἶναι     περὶ χρήματα μεσότης· ἐπαινεῖται γὰρ
[4, 1125]   δὴ οὗτος ἂν εἴη, εἴπερ     πραότης ἐπαινεῖται. Βούλεται γὰρ
[4, 1125]   οἰόμενος· δ᾽ ὀξυφωνία καὶ     ταχυτὴς διὰ τούτων. Τοιοῦτος μὲν
[4, 1127]   αὐτὰ δὲ σχεδόν ἐστι καὶ     τῆς ἀλαζονείας καὶ εἰρωνείας> μεσότης·
[4, 1120]   ἀπώλειά τις αὑτοῦ εἶναι καὶ     τῆς οὐσίας φθορά, ὡς τοῦ
[4, 1123]   ὤν· τῆς ἀρετῆς γὰρ ἆθλον     τιμή, καὶ ἀπονέμεται τοῖς ἀγαθοῖς.
[4, 1123]   τοῖς καλλίστοις (ἆθλον· τοιοῦτον δ᾽     τιμή· μέγιστον γὰρ δὴ τοῦτο
[4, 1124]   αὐτῶν βούλονται· δὲ καὶ     τιμὴ μικρόν ἐστι, τούτῳ καὶ
[4, 1120]   ἕπεται γὰρ τῇ ἐπιεικεῖ δόσει     τοιαύτη λῆψις, δὲ μὴ
[4, 1120]   τοῦ μὴ τιμῶντος τὰ χρήματα     τοιαύτη λῆψις. Οὐκ ἂν εἴη
[4, 1128]   (παιδιᾶς μέρει καὶ ἀκούειν, καὶ     τοῦ ἐλευθερίου παιδιὰ διαφέρει τῆς
[4, 1127]   καὶ ἐνίοτε ἀλαζονεία φαίνεται, οἷον     τῶν Λακώνων ἐσθής· καὶ γὰρ
[4, 1127]   τῶν Λακώνων ἐσθής· καὶ γὰρ     ὑπερβολὴ καὶ λίαν ἔλλειψις
[4, 1128]   αἰσχρολογία, τοῖς δὲ μᾶλλον     ὑπόνοια· διαφέρει δ᾽ οὐ μικρὸν
[4, 1120]   δόσις· δὲ λῆψις καὶ     φυλακὴ κτῆσις μᾶλλον. Διὸ μᾶλλόν
[4, 1120]   πάσχειν μὴ αἰσχροπραγεῖν. Καὶ     χάρις τῷ διδόντι, οὐ τῷ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008