Alphabétiquement     [«   »]
πεπόνθεσαν 1
πεπονθώς 1
περί 1
περὶ 61
Περὶ 3
περίλυπος 1
περιορᾶν 1
Fréquences     [«    »]
59
56 μὴ
55 τῶν
61 περὶ
61 τὰ
65 εἶναι
66
HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

περὶ


Livre, page
[4, 1122]   τοιαῦται, οὐχ ὑπερβάλλουσαι τῷ μεγέθει  περὶ   δεῖ, ἀλλ᾽ ἐν οἷς
[4, 1128]   Διαφέρουσι δ᾽ ὅτι μὲν  περὶ   ἀλήθειάν ἐστιν, αἳ δὲ περὶ
[4, 1120]   ὅσα δεῖ. Τῆς ἀρετῆς γὰρ  περὶ   ἄμφω οὔσης μεσότητος, ποιήσει ἀμφότερα
[4, 1125]   εἰ μὴ δι᾽ ὕβριν. Καὶ  περὶ   ἀναγκαίων μικρῶν ἥκιστα ὀλοφυρτικὸς
[4, 1128]   ἀλλά τις μικτή· δειχθήσεται δὲ  περὶ   (αὐτῆς ἐν τοῖς ὕστερον. Νῦν
[4, 1124]   ἀτιμίας· οὐ γὰρ ἔσται δικαίως  περὶ   αὐτόν. Μάλιστα μὲν οὖν ἐστίν,
[4, 1127]   λόγῳ, τὰ (ὑπάρχοντα ὁμολογῶν εἶναι  περὶ   αὑτόν, καὶ οὔτε μείζω οὔτε
[4, 1125]   παρορᾶν. Οὐδ᾽ ἀνθρωπολόγος· οὔτε γὰρ  περὶ   αὑτοῦ ἐρεῖ οὔτε περὶ ἑτέρου·
[4, 1125]   φανερὰ εἶναι αὑτῶν, καὶ λέγουσι  περὶ   αὐτῶν ὡς διὰ τούτων τιμηθησόμενοι.
[4, 1128]   κατὰ τὸν ἄλλον βίον ὁμιλίαις.  (περὶ   δὲ αἰδοῦς ὥς τινος ἀρετῆς
[4, 1125]   αὗται τοῦ μὲν μεγάλου ἀφεστᾶσι,  (περὶ   δὲ τὰ μέτρια καὶ μικρὰ
[4, 1127]   ἡδονὴν καὶ λύπην ὁμιλοῦντες εἴρηνται,  περὶ   δὲ τῶν ἀληθευόντων τε καὶ
[4, 1128]   ἐν τοῖς ὕστερον. Νῦν δὲ  περὶ   δικαιοσύνης εἴπωμεν.
[4, 1119]   αὖ ἐν ταῖς κρίσεσιν, (ἀλλὰ  περὶ   δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν, μᾶλλον
[4, 1119]   Ἠθικὰ Νικομάχεια (Λέγωμεν δ᾽ ἑξῆς  περὶ   ἐλευθεριότητος. Δοκεῖ δὴ εἶναι
[4, 1123]   ὤν, καὶ μάλιστα τῶν μεγίστων,  περὶ   ἓν μάλιστ᾽ ἂν εἴη.
[4, 1125]   γὰρ περὶ αὑτοῦ ἐρεῖ οὔτε  περὶ   ἑτέρου· οὔτε γὰρ ἵνα ἐπαινῆται
[4, 1126]   συνηδύνειν. Ἔοικε μὲν γὰρ  περὶ   ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι τὰς
[4, 1122]   λέγομεν τὰ τίμια, οἷον τὰ  (περὶ   θεούς, ἀναθήματα καὶ κατασκευαὶ καὶ
[4, 1128]   βίῳ μεσότητες, εἰσὶ δὲ πᾶσαι  περὶ   λόγων τινῶν καὶ πράξεων κοινωνίαν.
[4, 1123]   λίαν ἀσχήμονες. δὲ μεγαλοψυχία  περὶ   μεγάλα μὲν καὶ ἐκ τοῦ
[4, 1122]   δ᾽ ἂν ἀκόλουθον εἶναι καὶ  περὶ   μεγαλοπρεπείας διελθεῖν. Δοκεῖ γὰρ καὶ
[4, 1123]   οἱ ἐν ἀξιώματι, καὶ  περὶ   ξένων δὲ ὑποδοχὰς καὶ ἀποστολάς,
[4, 1122]   αὐτόν, καὶ ἐν καὶ  περὶ   ὅ. δ᾽ ἐν μικροῖς
[4, 1125]   στάσιμος· οὐ γὰρ σπευστικὸς  περὶ   ὀλίγα (σπουδάζων, οὐδὲ σύντονος
[4, 1125]   μέσον. Πραότης δ᾽ ἐστὶ μεσότης  περὶ   ὀργάς· ἀνωνύμου δ᾽ ὄντος τοῦ
[4, 1122]   καὶ θυσίαι, ὁμοίως δὲ καὶ  περὶ   πᾶν τὸ δαιμόνιον, καὶ ὅσα
[4, 1123]   ὀλίγα, πολλά. δὲ μικροπρεπὴς  περὶ   πάντα ἐλλείψει, καὶ τὰ μέγιστα
[4, 1122]   ὥσπερ δ᾽ ἐλευθεριότης διατείνει  περὶ   πάσας τὰς ἐν χρήμασι πράξεις,
[4, 1124]   τιμάς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ  περὶ   πλοῦτον καὶ δυναστείαν καὶ πᾶσαν
[4, 1123]   ἐκ τοῦ ὀνόματος (ἔοικεν εἶναι,  περὶ   ποῖα δ᾽ ἐστὶ πρῶτον λάβωμεν·
[4, 1128]   τις ἀδοξίας, καὶ ἀποτελεῖται τῷ  περὶ   τὰ δεινὰ φόβῳ παραπλήσιον· ἐρυθραίνονται
[4, 1127]   (μετρίως χρώμενοι τῇ εἰρωνείᾳ καὶ  περὶ   τὰ μὴ λίαν ἐμποδὼν καὶ
[4, 1120]   χρήσεται ἄριστα ἔχων τὴν  περὶ   τὰ χρήματα ἀρετήν· οὗτος δ᾽
[4, 1125]   Ἔοικε δὲ τοῦτ᾽ εἶναι καὶ  περὶ   τὰς ἄλλας ἀρετάς. Ἀντικεῖσθαι δ᾽
[4, 1128]   ἄν· οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο  περὶ   τὰς ἀρετάς. Εἰ δ᾽
[4, 1122]   τὰς ἐν χρήμασι πράξεις, ἀλλὰ  περὶ   τὰς δαπανηρὰς μόνον· ἐν τούτοις
[4, 1128]   ἀκούειν. Δῆλον δ᾽ ὡς καὶ  περὶ   ταῦτ᾽ ἔστιν ὑπερβολή τε καὶ
[4, 1125]   δεητικός· σπουδάζοντος γὰρ οὕτως ἔχειν  περὶ   ταῦτα. Καὶ οἷος κεκτῆσθαι μᾶλλον
[4, 1123]   γάρ τις καὶ οὗτος) καὶ  περὶ   ταῦτα μᾶλλον δαπανᾶν ὅσα πολυχρόνια
[4, 1122]   μέγα τοῦ μεγαλοπρεποῦς, οἷον μέγεθος,  περὶ   ταῦτα τῆς ἐλευθεριότητος οὔσης, καὶ
[4, 1125]   ὥσπερ εἴρηται. (ἔοικε δὲ καὶ  περὶ   ταύτην εἶναι ἀρετή τις, καθάπερ
[4, 1128]   περὶ τὸ ἡδύ. Τῶν δὲ  περὶ   τὴν ἡδονὴν μὲν ἐν
[4, 1126]   ἕξεως ἀνθεκτέον. Αἱ μὲν οὖν  (περὶ   τὴν ὀργὴν ἕξεις εἰρήσθωσαν. Ἐν
[4, 1123]   δὴ τοῦτο τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν·  περὶ   τιμὰς δὴ καὶ ἀτιμίας
[4, 1124]   ἄνευ καλοκαγαθίας. Μάλιστα (μὲν οὖν  περὶ   τιμὰς καὶ ἀτιμίας μεγαλόψυχός
[4, 1124]   ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται, μεγαλόψυχος  περὶ   τιμάς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ
[4, 1125]   ἕξις αὕτη, μεσότης οὖσα  περὶ   τιμὴν ἀνώνυμος. Φαίνεται δὲ πρὸς
[4, 1123]   δὲ λόγου φαίνονται οἱ μεγαλόψυχοι  περὶ   τιμὴν εἶναι· τιμῆς γὰρ μάλιστα
[4, 1125]   ἐστιν. μὲν οὖν μεγαλοψυχία  (περὶ   τιμήν ἐστι μεγάλην, ὥσπερ εἴρηται.
[4, 1124]   οὔτ᾽ ἀτυχῶν περίλυπος. Οὐδὲ γὰρ  περὶ   τιμὴν οὕτως ἔχει ὡς μέγιστον
[4, 1128]   περὶ ἀλήθειάν ἐστιν, αἳ δὲ  περὶ   τὸ ἡδύ. Τῶν δὲ περὶ
[4, 1127]   τε γὰρ ἂν εἰδείημεν τὰ  περὶ   τὸ ἦθος, καθ᾽ ἕκαστον διελθόντες,
[4, 1127]   ἑκατέρου δ᾽ εἴπωμεν, πρότερον δὲ  περὶ   τοῦ ἀληθευτικοῦ. Οὐ γὰρ περὶ
[4, 1127]   περὶ τοῦ ἀληθευτικοῦ. Οὐ γὰρ  περὶ   τοῦ ἐν ταῖς ὁμολογίαις ἀληθεύοντος
[4, 1120]   ἄριστα χρῆται ἔχων τὴν  περὶ   τοῦτο ἀρετήν· καὶ πλούτῳ δὴ
[4, 1119]   ἐλευθεριότητος. Δοκεῖ δὴ εἶναι  περὶ   χρήματα μεσότης· ἐπαινεῖται γὰρ
[4, 1119]   ἀεὶ τοῖς μᾶλλον δεῖ  περὶ   χρήματα (σπουδάζουσι, τὴν δ᾽ ἀσωτίαν
[4, 1122]   διελθεῖν. Δοκεῖ γὰρ καὶ αὐτὴ  περὶ   χρήματά τις ἀρετὴ εἶναι· (οὐχ
[4, 1119]   ἀσωτία καὶ ἀνελευθερία  περὶ   χρήματα ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις· καὶ
[4, 1120]   Τῆς ἐλευθεριότητος δὴ μεσότητος οὔσης  περὶ   χρημάτων δόσιν καὶ λῆψιν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008