Alphabétiquement     [«   »]
Εἴη 1
εἴθ 1
Εἰκότως 1
εἶναι 65
εἴπερ 3
εἴποι 1
εἴπομεν 2
Fréquences     [«    »]
59
61 περὶ
61 τὰ
65 εἶναι
66
71
71 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

εἶναι


Livre, page
[4, 1127]   ἕξιν γὰρ καὶ τῷ τοιόσδε  εἶναι   ἀλαζών ἐστιν) ὥσπερ καὶ ψεύστης
[4, 1125]   ἠλίθιοί γε οἱ τοιοῦτοι δοκοῦσιν  εἶναι,   ἀλλὰ μᾶλλον ὀκνηροί. τοιαύτη
[4, 1126]   λυπεῖσθαι, μὴ ὀργιζόμενός τε οὐκ  εἶναι   ἀμυντικός, τὸ δὲ προπηλακιζόμενον ἀνέχεσθαι
[4, 1128]   ὠχριῶσιν. Σωματικὰ δὴ φαίνεταί πως  εἶναι   (ἀμφότερα, ὅπερ δοκεῖ πάθους μᾶλλον
[4, 1128]   παιδιὰ ἐν τῷ βίῳ  εἶναι   ἀναγκαῖον. Τρεῖς οὖν αἱ εἰρημέναι
[4, 1125]   (ἔοικε δὲ καὶ περὶ ταύτην  εἶναι   ἀρετή τις, καθάπερ ἐν τοῖς
[4, 1128]   καὶ διὰ τοῦτ᾽ οἴεσθαι ἐπιεικῆ  εἶναι,   ἄτοπον· ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις γὰρ
[4, 1125]   βούλονται τὰ εὐτυχήματα καὶ φανερὰ  εἶναι   αὑτῶν, καὶ λέγουσι περὶ αὐτῶν
[4, 1121]   πολὺ δοκεῖ βελτίων τοῦ ἀνελευθέρου  εἶναι   διά τε τὰ εἰρημένα, καὶ
[4, 1128]   γὰρ δεῖν τοὺς τηλικούτους αἰδήμονας  εἶναι   διὰ τὸ πάθει ζῶντας πολλὰ
[4, 1124]   καὶ τἆλλα. (Διὸ ὑπερόπται δοκοῦσιν  εἶναι.   Δοκεῖ δὲ καὶ τὰ εὐτυχήματα
[4, 1120]   ἐστὶν ἐλευθέριος. Χρῆσις δ᾽  εἶναι   δοκεῖ χρημάτων δαπάνη καὶ δόσις·
[4, 1120]   ἀπ᾽ ἐλαττόνων διδῷ. Ἐλευθεριώτεροι δὲ  εἶναι   δοκοῦσιν οἱ μὴ κτησάμενοι ἀλλὰ
[4, 1127]   ἀληθεύει τῷ τὴν ἕξιν τοιοῦτος  εἶναι.   Δόξειε δ᾽ ἂν τοιοῦτος
[4, 1121]   γὰρ τρόποι δοκοῦσι τῆς ἀνελευθερίας  εἶναι.   Ἐν δυσὶ γὰρ οὖσα, τῇ
[4, 1121]   διδόντας, οἵπερ καὶ δοκοῦσιν ἄσωτοι  εἶναι·   ἐπεὶ γε τοιοῦτος δόξειεν
[4, 1119]   ἑξῆς περὶ ἐλευθεριότητος. Δοκεῖ δὴ  εἶναι   περὶ χρήματα μεσότης· ἐπαινεῖται
[4, 1124]   (παρρησιαστὴς γὰρ διὰ τὸ καταφρονητικὸς  εἶναι,   (καὶ ἀληθευτικός, πλὴν ὅσα μὴ
[4, 1122]   δὴ καὶ ἐλευθέριον τὸν μεγαλοπρεπῆ  εἶναι.   Καὶ γὰρ ἐλευθέριος δαπανήσει
[4, 1123]   ἀληθῶς ἄρα μεγαλόψυχον δεῖ ἀγαθὸν  εἶναι.   Καὶ (δόξειεν ἂν> εἶναι μεγαλοψύχου
[4, 1120]   δοκεῖ δ᾽ ἀπώλειά τις αὑτοῦ  εἶναι   καὶ τῆς οὐσίας φθορά,
[4, 1124]   οὗ πρωτεύουσιν ἄλλοι· καὶ ἀργὸν  εἶναι   καὶ μελλητὴν ἀλλ᾽ ὅπου
[4, 1125]   Βούλεται γὰρ πρᾶος ἀτάραχος  εἶναι   καὶ μὴ ἄγεσθαι ὑπὸ τοῦ
[4, 1122]   ὑπαρχόντων· ἄξια γὰρ δεῖ τούτων  εἶναι,   καὶ μὴ μόνον τῷ ἔργῳ
[4, 1127]   μὲν ἀλαζὼν προσποιητικὸς τῶν ἐνδόξων  εἶναι   καὶ μὴ ὑπαρχόντων καὶ μειζόνων
[4, 1126]   ἐφ᾽ οἷς (δεῖ ἠλίθιοι δοκοῦσιν  εἶναι,   καὶ οἱ μὴ ὡς δεῖ
[4, 1122]   εἰρήσθω. Δόξαι δ᾽ ἂν ἀκόλουθον  εἶναι   καὶ περὶ μεγαλοπρεπείας διελθεῖν. Δοκεῖ
[4, 1125]   ἀμφότερά πως. Ἔοικε δὲ τοῦτ᾽  εἶναι   καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς.
[4, 1124]   ὀνομαστῶν. Ἀναγκαῖον δὲ καὶ φανερομισῆ  εἶναι   καὶ φανερόφιλον (τὸ γὰρ λανθάνειν
[4, 1128]   τῷ γελοίῳ ὑπερβάλλοντες βωμολόχοι (δοκοῦσιν  εἶναι   καὶ φορτικοί, γλιχόμενοι πάντως τοῦ
[4, 1125]   δὲ βραδεῖα τοῦ μεγαλοψύχου δοκεῖ  εἶναι,   καὶ φωνὴ βαρεῖα, καὶ λέξις
[4, 1123]   ἀγαθὸν εἶναι. Καὶ (δόξειεν ἂν>  εἶναι   μεγαλοψύχου τὸ ἐν ἑκάστῃ ἀρετῇ
[4, 1123]   τὸ μήτε βλαβεραὶ τῷ πέλας  εἶναι   μήτε λίαν ἀσχήμονες. δὲ
[4, 1127]   δ᾽ ἂν τοιοῦτος ἐπιεικὴς  εἶναι.   γὰρ φιλαλήθης, καὶ ἐν
[4, 1127]   διὰ τὸ ἐπαχθεῖς τὰς ὑπερβολὰς  εἶναι.   δὲ μείζω τῶν ὑπαρχόντων
[4, 1120]   οἰκείως προσαγορεύονται· ~βούλεται γὰρ ἄσωτος  εἶναι   ἓν κακὸν ἔχων, (τὸ
[4, 1123]   ἕξιν σκοπεῖν. Δοκεῖ δὴ μεγαλόψυχος  εἶναι   μεγάλων αὑτὸν ἀξιῶν ἄξιος
[4, 1128]   δυσχεραίνοντες ἄγροικοι καὶ σκληροὶ δοκοῦσιν  εἶναι.   Οἱ δ᾽ ἐμμελῶς (παίζοντες εὐτράπελοι
[4, 1126]   οἰόμενοι δεῖν ἄλυποι τοῖς ἐντυγχάνουσιν  εἶναι·   οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίας τούτοις
[4, 1126]   κοινωνεῖν οἳ μὲν ἄρεσκοι δοκοῦσιν  εἶναι,   οἱ πάντα πρὸς ἡδονὴν ἐπαινοῦντες
[4, 1127]   μετὰ παιδιᾶς, δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα  εἶναι   ὁμιλία τις ἐμμελής, ~(καὶ οἷα
[4, 1126]   ὡς δεῖ, ἀλλὰ τῷ τοιοῦτος  (εἶναι.   Ὁμοίως γὰρ πρὸς ἀγνῶτας καὶ
[4, 1124]   τοῦτο χαλεπὸν τῇ ἀληθείᾳ μεγαλόψυχον  εἶναι·   οὐ γὰρ οἷόν τε ἄνευ
[4, 1128]   δοκεῖ πάθους μᾶλλον ἕξεως  εἶναι.   Οὐ πάσῃ δ᾽ ἡλικίᾳ τὸ
[4, 1125]   Οὐ κακοὶ μὲν οὖν δοκοῦσιν  εἶναι   οὐδ᾽ οὗτοι (οὐ γὰρ κακοποιοί
[4, 1126]   διὰ γὰρ τὸ μὴ ἐπιφανὲς  εἶναι   οὐδὲ συμπείθει αὐτοὺς οὐδείς, ἐν
[4, 1122]   αὐτὴ περὶ χρήματά τις ἀρετὴ  εἶναι·   (οὐχ ὥσπερ δ᾽ ἐλευθεριότης
[4, 1127]   τῷ λόγῳ, τὰ (ὑπάρχοντα ὁμολογῶν  εἶναι   περὶ αὑτόν, καὶ οὔτε μείζω
[4, 1123]   καὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος (ἔοικεν  εἶναι,   περὶ ποῖα δ᾽ ἐστὶ πρῶτον
[4, 1119]   καλοῦμεν. Διὸ καὶ φαυλότατοι δοκοῦσιν  εἶναι·   πολλὰς γὰρ ἅμα κακίας ἔχουσιν.
[4, 1124]   ἐν ἀξιώματι καὶ εὐτυχίαις μέγαν  εἶναι,   πρὸς δὲ (τοὺς μέσους μέτριον·
[4, 1127]   συνηδύνοντος μὲν τοῦ ἡδὺς  εἶναι   στοχαζόμενος μὴ διά τι ἄλλο
[4, 1120]   τῆς κτήσεως οὐ δοκεῖ ῥᾴδιον  εἶναι   ταῖς δόσεσι καὶ ταῖς δαπάναις
[4, 1127]   καθ᾽ ἕκαστον διελθόντες, καὶ μεσότητας  εἶναι   τὰς ἀρετὰς πιστεύσαιμεν ἄν, ἐπὶ
[4, 1126]   γὰρ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας  εἶναι   τὰς ἐν ταῖς ὁμιλίαις γινομένας·
[4, 1122]   ἔργον τῆς δαπάνης (ἄξιον δεῖ  εἶναι,   τὴν δὲ δαπάνην τοῦ ἔργου,
[4, 1123]   φαίνονται οἱ μεγαλόψυχοι περὶ τιμὴν  εἶναι·   τιμῆς γὰρ μάλιστα (οἱ μεγάλοι)
[4, 1126]   ὑπάρχει. Οὐ γὰρ ἂν δύναιτ᾽  εἶναι·   τὸ γὰρ κακὸν καὶ ἑαυτὸ
[4, 1127]   ἄκρα ἑαυτοῖς διὰ τὸ ἀνώνυμον  εἶναι   τὸ μέσον. Περὶ τὰ αὐτὰ
[4, 1128]   αἰσχυντέον) φαύλου δὲ καὶ τὸ  εἶναι   τοιοῦτον οἷον πράττειν τι τῶν
[4, 1120]   δίδωσιν. Οὐθὲν δὴ κωλύει (ἐλευθεριώτερον  εἶναι   τὸν τὰ ἐλάττω διδόντα, ἐὰν
[4, 1121]   δόξειεν ἂν οὐ μικρῷ βελτίων  εἶναι   (τοῦ ἀνελευθέρου. Εὐίατός τε γάρ
[4, 1124]   μεγαλοψυχία οἷον κόσμος τις  εἶναι   τῶν ἀρετῶν· μείζους γὰρ αὐτὰς
[4, 1121]   δεῖ. Διὸ καὶ δοκεῖ οὐκ  εἶναι   φαῦλος τὸ ἦθος· οὐ γὰρ
[4, 1128]   ἤθους αἱ τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις  εἶναι,   ὥσπερ δὲ τὰ σώματα ἐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008