Alphabétiquement     [«   »]
τύχωσι 1
τῷ 51
Τῶν 1
τῶν 55
ὕβριν 1
ὑβρισταὶ 1
ὑπάρξας 1
Fréquences     [«    »]
49 μᾶλλον
53 τοῦ
51 τῷ
55 τῶν
56 μὴ
59
61 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Corpora

Aristote, Éthique à Nicomaque, livre IV

τῶν


Livre, page
[4, 1125]   ἐκ τοῦ μὴ ἀξιοῦν ἑαυτὸν  τῶν   ἀγαθῶν, καὶ ἀγνοεῖν δ᾽ ἑαυτόν·
[4, 1121]   διά τινα ἐπιείκειαν καὶ εὐλάβειαν  τῶν   αἰσχρῶν (δοκοῦσι γὰρ ἔνιοι
[4, 1128]   εἶναι τοιοῦτον οἷον πράττειν τι  τῶν   αἰσχρῶν. Τὸ δ᾽ οὕτως ἔχειν
[4, 1125]   τοῦ μέσου, σχεδὸν δὲ καὶ  τῶν   ἄκρων, ἐπὶ τὸ μέσον τὴν
[4, 1127]   λύπην ὁμιλοῦντες εἴρηνται, περὶ δὲ  τῶν   ἀληθευόντων τε καὶ ψευδομένων εἴπωμεν
[4, 1121]   δ᾽ αὖ διὰ φόβον ἀπέχονται  τῶν   ἀλλοτρίων ὡς οὐ ῥᾴδιον αὐτὸν
[4, 1128]   γελοίου, καὶ οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε  (τῶν   ἄλλων ἀπεχόμενος εἰ γέλωτα ποιήσει,
[4, 1124]   ἀρετὴν οὐ πράττουσι, καταφρονοῦσι (δὲ  τῶν   ἄλλων. μὲν γὰρ μεγαλόψυχος
[4, 1120]   ὅπως ἔχῃ, ὥσπερ (οὐδ᾽ ἐπὶ  τῶν   ἄλλων. Οὐ μὴν δώσει γε
[4, 1124]   (οὐ δυνάμενοι δὲφέρειν καὶ οἰόμενοι  τῶν   ἄλλων ὑπερέχειν ἐκείνων μὲν καταφρονοῦσιν,
[4, 1122]   λωποδύτης καὶ λῃστὴς  τῶν   ἀνελευθέρων εἰσίν· αἰσχροκερδεῖς γάρ. Κέρδους
[4, 1122]   Περὶ μὲν οὖν ἐλευθεριότητος καὶ  τῶν   ἀντικειμένων κακιῶν τοσαῦτ᾽ εἰρήσθω. Δόξαι
[4, 1120]   δὲ σχεδὸν μάλιστα οἱ ἐλευθέριοι  τῶν   ἀπ᾽ ἀρετῆς· ὠφέλιμοι γὰρ, τοῦτο
[4, 1124]   μεγαλοψυχία οἷον κόσμος τις εἶναι  τῶν   ἀρετῶν· μείζους γὰρ αὐτὰς ποιεῖ,
[4, 1121]   οὐδ᾽ αὑτόν. Ἀλλ᾽ οἱ πολλοὶ  τῶν   ἀσώτων, καθάπερ εἴρηται, καὶ λαμβάνουσιν
[4, 1121]   κίμβικες, πάντες τῇ δόσει ἐλλείπουσι,  τῶν   δ᾽ ἀλλοτρίων οὐκ ἐφίενται οὐδὲ
[4, 1123]   ἱερῷ καὶ τάφῳ. Καὶ ἐπεὶ  τῶν   δαπανημάτων ἕκαστον μέγα ἐν τῷ
[4, 1122]   μεγαλοπρέπεια, ἐν μεγέθει. Ἔστι δὲ  τῶν   δαπανημάτων οἷα λέγομεν τὰ τίμια,
[4, 1123]   εἴρηται. Ἐν γὰρ τοῖς μικροῖς  τῶν   δαπανημάτων πολλὰ ἀναλίσκει καὶ λαμπρύνεται
[4, 1123]   (εἴρηται· μέγιστα γὰρ καὶ ἐντιμότατα·  ~τῶν   δὲ ἰδίων ὅσα εἰσάπαξ γίνεται,
[4, 1123]   κατ᾽ ἀξίαν αὐτὸ ποιῶν ἠλίθιος,  τῶν   δὲ κατ᾽ ἀρετὴν οὐδεὶς ἠλίθιος
[4, 1124]   γὰρ ὑπερέχειν χαλεπὸν καὶ σεμνόν,  τῶν   δὲ ῥᾴδιον, καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις
[4, 1120]   οὐ γὰρ ἐν τῷ πλήθει  τῶν   διδομένων τὸ ἐλευθέριον, ἀλλ᾽ ἐν
[4, 1128]   διαφέρουσι, καὶ οὐ μικρόν, ἐκ  τῶν   εἰρημένων δῆλον. Τῇ μέσῃ δ᾽
[4, 1125]   ἀνάξιοι ὄντες, ὁμοίως δὲ καὶ  τῶν   ἐκτὸς ἀγαθῶν. Οἱ δὲ χαῦνοι
[4, 1123]   τιμή· μέγιστον γὰρ δὴ τοῦτο  τῶν   ἐκτὸς ἀγαθῶν· περὶ τιμὰς δὴ
[4, 1127]   δὴ μὲν ἀλαζὼν προσποιητικὸς  τῶν   ἐνδόξων εἶναι καὶ μὴ ὑπαρχόντων
[4, 1125]   τῶν πράξεων τῶν καλῶν καὶ  τῶν   ἐπιτηδευμάτων ὡς ἀνάξιοι ὄντες, ὁμοίως
[4, 1123]   ταῦτα μᾶλλον δαπανᾶν ὅσα πολυχρόνια  τῶν   ἔργων (κάλλιστα γὰρ ταῦτα) καὶ
[4, 1125]   ἐστιν· διόπερ οὐδὲ κακολόγος, οὐδὲ  τῶν   ἐχθρῶν, εἰ μὴ δι᾽ ὕβριν.
[4, 1120]   ὅπως ἔχῃ διδόναι. Οὐδ᾽ ἀμελήσει  τῶν   ἰδίων, βουλόμενός γε διὰ τούτων
[4, 1120]   δὲ δεῖ, λήψεται, (οἷον ἀπὸ  τῶν   ἰδίων κτημάτων, οὐχ ὡς καλὸν
[4, 1128]   τῶν κωμῳδιῶν τῶν παλαιῶν καὶ  τῶν   καινῶν· τοῖς μὲν γὰρ ἦν
[4, 1125]   ἀφίστανται δὲ καὶ τῶν πράξεων  τῶν   καλῶν καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὡς
[4, 1125]   μᾶλλον τὰ καλὰ καὶ ἄκαρπα  τῶν   καρπίμων καὶ ὠφελίμων· αὐτάρκους γὰρ
[4, 1125]   χείρους ποιεῖν· (ἕκαστοι γὰρ ἐφίενται  τῶν   κατ᾽ ἀξίαν, ἀφίστανται δὲ καὶ
[4, 1128]   ὥσπερ δὲ τὰ σώματα ἐκ  τῶν   κινήσεων κρίνεται, οὕτω καὶ τὰ
[4, 1128]   δ᾽ ἄν τις καὶ ἐκ  τῶν   κωμῳδιῶν τῶν παλαιῶν καὶ τῶν
[4, 1127]   ἐνίοτε ἀλαζονεία φαίνεται, οἷον  τῶν   Λακώνων ἐσθής· καὶ γὰρ
[4, 1126]   τοῖς πρότερον εἴρηται, καὶ ἐκ  τῶν   λεγομένων δῆλον· οὐ γὰρ ῥᾴδιον
[4, 1123]   μεγαλόψυχον. δὲ μεγαλόψυχος, εἴπερ  τῶν   μεγίστων ἄξιος, ἄριστος ἂν εἴη·
[4, 1123]   ἀξιοῖ ἄξιος ὤν, καὶ μάλιστα  τῶν   μεγίστων, περὶ ἓν μάλιστ᾽ ἂν
[4, 1124]   πρὸς δὲ (τοὺς μέσους μέτριον·  τῶν   μὲν γὰρ ὑπερέχειν χαλεπὸν καὶ
[4, 1128]   αἰδοῦς δὲ κωλύεσθαι· καὶ ἐπαινοῦμεν  τῶν   μὲν νέων τοὺς αἰδήμονας, πρεσβύτερον
[4, 1124]   τῶν σπουδαίων μετρίως ἡσθήσεται, ὡς  τῶν   οἰκείων τυγχάνων καὶ ἐλαττόνων·
[4, 1128]   τις καὶ ἐκ τῶν κωμῳδιῶν  τῶν   παλαιῶν καὶ τῶν καινῶν· τοῖς
[4, 1128]   Ἐπιπολάζοντος δὲ τοῦ γελοίου, καὶ  τῶν   πλείστων χαιρόντων τῇ παιδιᾷ καὶ
[4, 1125]   κατ᾽ ἀξίαν, ἀφίστανται δὲ καὶ  τῶν   πράξεων τῶν καλῶν καὶ τῶν
[4, 1122]   τοιαῦτα προϋπάρχει δι᾽ αὐτῶν  τῶν   προγόνων ὧν αὐτοῖς μέτεστιν,
[4, 1124]   μὲν ταῖς μεγάλαις καὶ ὑπὸ  τῶν   σπουδαίων μετρίως ἡσθήσεται, ὡς τῶν
[4, 1128]   ἔχειν ὥστ᾽ εἰ πράξαι τι  τῶν   τοιούτων αἰσχύνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτ᾽
[4, 1124]   αὐτῷ ἀπονέμειν· (τῆς δὲ παρὰ  τῶν   τυχόντων καὶ ἐπὶ μικροῖς πάμπαν
[4, 1127]   ὑπερβολὰς εἶναι. δὲ μείζω  τῶν   ὑπαρχόντων προσποιούμενος (μηδενὸς ἕνεκα φαύλῳ
[4, 1122]   τοῦ λήμματος, οἳ δ᾽ ἀπὸ  τῶν   φίλων κερδαίνουσιν, οἷς δεῖ διδόναι.
[4, 1120]   κακῶς· (ὁ πλοῦτος δ᾽ ἐστὶ  τῶν   χρησίμων· ἑκάστῳ δ᾽ ἄριστα χρῆται
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 21/05/2008