Alphabétiquement     [«   »]
ξίφη 1
ξίφος 1
3
ὁ 112
5
3
ὀδμήν 1
Fréquences     [«    »]
104 τῆς
89 τὸν
89 τοῦ
112 ὁ
162 τὴν
164 τὸ
278 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II


Livre, chapitre
[2, 22]   ὁρᾷς; ἐμοὶ δὲ μέγεθος μὲν     ἀὴρ ὅλος, ὅσον μου καταλαμβάνει
[2, 3]   δὲ ἐγχέῃς οἴνου, κατὰ μικρὸν     βότρυς ὑποπερκάζεται καὶ σταφυλὴν τὸν
[2, 2]   ἦν παρ´ αὐτοῖς οἷον καὶ     βοῦς ἔπινεν· οὔπω γὰρ τὸ
[2, 4]   ὀκνεῖν δὲ ἐλέγχειν βουλόμενον λανθάνειν.     γὰρ μετὰ κλοπῆς ἐρῶν ἂν
[2, 12]   νυκτὸς μεσούσης ἐπὶ θάλατταν ἥκοντας·     γὰρ ὄρνις ἔτυχεν ἱπτάμενος ἐκεῖ.
[2, 12]   σοβούντων δὲ πλέον οὐδὲν ἦν·     γὰρ ὄρνις ᾤχετο φέρων τὴν
[2, 37]   ὄρνις ἐπ´ αὐτὸν κατέβη ὠμηστής,     δὲ ἀνάρπαστος γενόμενος ὑβρίζεται καὶ
[2, 2]   ἧκεν Διόνυσος τὸν βουκόλον·     δὲ αὐτῷ παρατίθησιν ὅσα γῆ
[2, 13]   Βυζαντίοις ἐπιπεσεῖν, ᾐτεῖτο τὴν κόρην·     δὲ βδελυττόμενος τοῦ βίου τὴν
[2, 18]   βαθείας ἑσπέρας, ἡμεῖς μὲν προήλθομεν,     δὲ εἵπετο. ἄρτι δὲ γενομένων
[2, 4]   τὸ πᾶν καὶ συμπράττειν ἠξίουν·     δὲ ἔλεγε καὶ αὐτὸς μὲν
[2, 17]   ὃν ἐπὶ τὴν ἁρπαγὴν παρεσκευάκει.     δὲ (ἦν γὰρ καὶ ἄλλως
[2, 16]   μετὰ τῆς Λευκίππης μητρὸς προελθεῖν.     δὲ Καλλισθένης τὴν μὲν Λευκίππην
[2, 14]   τε τοῦ ποταμοῦ τὰ κλεῖθρα.     δὲ κοντὸς πρὸς τὸν χρυσὸν
[2, 22]   ὀδοῦσι καὶ εἱστήκει παρειμένος ὀργῇ.     δὲ κώνωψ περιϊπτάμενος αὐτοῦ τὴν
[2, 22]   πάντῃ καὶ τὸν ἀέρα περιέχασκεν·     δὲ κώνωψ ταύτῃ πλέον τὴν
[2, 18]   μὲν τὸ συγκείμενον ἀνέτεινε σημεῖον,     δὲ λέμβος ἐξαίφνης προσέπλει, καὶ
[2, 22]   ἅμα καὶ τῷ βόμβῳ καταυλῶν.     δὲ λέων ἠγριαίνετο καὶ μετεστρέφετο
[2, 22]   ἀπὸ βέλους ποιῶ τὸ τραῦμα·     δὲ παταχθεὶς ἐξαίφνης βοᾷ καὶ
[2, 2]   τὸ δὲ ποτὸν οἶνος ἦν.     δὲ πιὼν ὑφ´ ἡδονῆς βακχεύεται
[2, 14]   ὅτι τὸ ὕδωρ ἔχει πλούσιον.     δὲ πλοῦτος ταύτῃ κάτω τεταμίευται
[2, 23]   τὸν ὕπνον καθεύδων τοῦ φαρμάκου.     δὲ Σάτυρος εἰστρέχει πρός με
[2, 3]   καίων αὐτὴν τῷ συνήθει πυρί,     δὲ τὸν οἶνον ὑπέκκαυμα φέρων·
[2, 23]   βαθέος ἐφ´ ἑστίασιν αὐτὸν ἐκάλεσεν.     δὲ ὑπώπτευε μέν τινα μηχανὴν
[2, 14]   αὐτήν, ἐπεὶ Φοινίκων νῆσος·     δὲ φοῖνιξ φυτόν. ἐρίζει δὲ
[2, 22]   ἔνθα τοῦ τραύματος πληγή,     δὲ ὥσπερ παλαιστὴς τὸ σῶμα
[2, 2]   γὰρ τὸ ἀμπέλινον ἦν. καὶ     Διόνυσος ἐπαινεῖ τῆς φιλοφροσύνης τὸν
[2, 2]   ἀναπνεῖ κάτωθεν ἡδονῆς πῦρ. καὶ     Διόνυσος ἔφη· Τοῦτό ἐστιν ὀπώρας
[2, 2]   εἶναι δοκεῖν. ἐπὶ τοῦτον ἧκεν     Διόνυσος τὸν βουκόλον· δὲ
[2, 35]   οἶδα γὰρ πῶς ἐπιχωριάζει νῦν     εἰς τοὺς ἄρρενας ἔρως. Οὐ
[2, 21]   ἀτρεμεῖ σου τὸ οὖς; καὶ     ἐλέφας, κατὰ τύχην παραπτάντος αὐτῷ
[2, 35]   πίνεται πέφευγε, καὶ ἀπῆλθεν     ἐραστὴς οὐχ εὑρὼν πιεῖν· τὸ
[2, 5]   δὲ ὥσπερ ἐκ τῆς καρδίας     Ἔρως ἀντεφθέγγετο· Ναί, τολμηρέ, κατ´
[2, 36]   γυνή (καὶ γὰρ γυναιξὶ κεκοινώνηκεν     Ζεύς) ἀλλ´ Ἀλκμήνην μὲν ἔχει
[2, 15]   μῦθος Εὐρώπης ἀληθής, Αἰγύπτιον βοῦν     Ζεὺς ἐμιμήσατο. ~Ἔτυχεν οὖν
[2, 1]   λόγος· Εἰ τοῖς ἄνθεσιν ἤθελεν     Ζεὺς ἐπιθεῖναι βασιλέα, τὸ ῥόδον
[2, 6]   λέγεις; τούτῳ τὴν πρᾶσιν ἐκέλευσεν     Ζεύς, καὶ ἅμα ἐγέλασε. Ποῖον
[2, 37]   ἀρκεῖ, ὅτι δι´ αὐτὴν ἔκλεψεν     Ζεὺς τρεῖς ὅλους ἡλίους. εἰ
[2, 19]   ἦν αὐτῇ θαλαμηπόλος. εἶχε δὲ     θάλαμος αὐτῆς οὕτως· χωρίον ἦν
[2, 14]   ἔστι πάντα ἐνταῦθα. φυτώνυμον γὰρ     θεὸς εἶπεν αὐτήν, ἐπεὶ Φοινίκων
[2, 2]   βότρυος. ἄγει πρὸς τὴν ἄμπελον     θεὸς τὸν βουκόλον, καὶ τῶν
[2, 26]   λοιπὸν μέσαι νύκτες, ὥστε μόλις     θυρωρὸς ἀνέῳξεν ἡμῖν. καὶ
[2, 31]   ἐκ τῆς γῆς, καὶ ἦν     καιρὸς μικρὸν ἄνω τῆς ἕω.
[2, 18]   ~Πρὸ δὲ τῆς πανηγύρεως, ἣν     Καλλισθένης προσεδόκα, γίνεται δὴ τὰ
[2, 18]   δὲ τοῖς Σαράπτοις προσέσχον, πόρρωθεν     Καλλισθένης τὸ σημεῖον ἰδὼν ὑπήντησεν
[2, 34]   ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ καταίρω. ἐπεδάκρυσεν     Κλεινίας αὐτοῦ λέγοντος Πάτροκλον πρόφασιν,
[2, 26]   θυρωρὸς ἀνέῳξεν ἡμῖν. καὶ     Κλεινίας, ἐν ὑπερῴῳ γὰρ τὸν
[2, 26]   δρασμὸν βεβουλευμένη. ἅμα τε οὖν     Κλεινίας ἤκουσεν ἡμῶν πεπόνθαμεν
[2, 31]   οἱ πάντες ἕξ, ὑμεῖς καὶ     Κλεινίας καὶ δύο θεράποντες αὐτοῦ.
[2, 34]   τι τοιοῦτον ἐξήγαγε; στενάξας οὖν     Κλεινίας καταλέγει τὸν Χαρικλέα καὶ
[2, 31]   πρὸ τῶν πυλῶν ἐξεδέχετο, ὅπερ     Κλεινίας παρεσκεύασε, καὶ ἔφθασεν ἡμᾶς
[2, 11]   γὰρ χρόνος ὅτε τῆς πορφύρας     κόσμος ἀνθρώποις ἀπόρρητος ἦν· μικρὸς
[2, 3]   ἕκαστος ἐφ´ ὅσον ἐστὶν κενὸς     κρατήρ· ἐὰν δὲ ἐγχέῃς οἴνου,
[2, 23]   καὶ λέγει· Κεῖταί σοι καθεύδων     Κύκλωψ· σὺ δὲ ὅπως Ὀδυσσεὺς
[2, 15]   Σικελικὸς εὐτελὴς οὐδ´ ὡς     Κύπριος δυσειδής, ἀλλ´ ἐκ τῶν
[2, 21]   κώνωπος ἀλεκτρυών; ὁρᾷς, ὅσον ἰσχύος     κώνωψ ἔχει, ὡς καὶ ἐλέφαντα
[2, 31]   τοῦ Σατύρου χειραγωγοῦντος. καὶ γὰρ     Κώνωψ, ὅσπερ ἡμῖν ἐφήδρευε, κατὰ
[2, 17]   τάφον οἱ Τύριοι λέγουσιν) ἔνθα     λέμβος ἐφήδρευεν. ~Πρὸ δὲ τῆς
[2, 22]   περὶ ἑαυτοὺς ἐκροτάλιζον. ἤδη τοίνυν     λέων ἐκεκμήκει σκιαμαχῶν πρὸς τὸν
[2, 21]   μόνον μαλακίζεται. ἔκλαιεν οὖν ἑαυτὸν     λέων καὶ τῆς δειλίας κατεμέμφετο
[2, 21]   τῆς ἀκοῆς ὁδῷ, τέθνηκα. καὶ     λέων, Τί οὖν ἔτι ἀποθνῄσκειν,
[2, 11]   λευκῷ τὸ λοιπὸν ἐπυρρία κορυφούμενον·     λίθος δὲ τῷ χρυσῷ στεφανούμενος
[2, 32]   ναῦς ἀπεσαλεύετο, τὰς ἀγκύρας ἀνέσπων,     λιμὴν κατελείπετο· τὴν γῆν ἑωρῶμεν
[2, 1]   τὸν λόγον, οὕτως ἂν εἶχεν     λόγος· Εἰ τοῖς ἄνθεσιν ἤθελεν
[2, 23]   διπλοῦν, χαρᾶς ἅμα καὶ φόβου.     μὲν γὰρ τοῦ κινδύνου φόβος
[2, 13]   προσεῖχε τούτῳ τῷ νόμῳ. καὶ     μὲν ἐζήτει καιρὸν πρὸς τὸ
[2, 22]   αὐτοῖς ἐτίτρωσκε τοῖς χείλεσιν. καὶ     μὲν ἔκλινεν εἰς τὸ λυποῦν
[2, 23]   κύλικος Σάτυρος αὐτῷ· καὶ     μὲν ἔπιε, καὶ μικρὸν διαλιπών,
[2, 11]   ἀγρεύει τὴν ἄγραν ταύτην. καὶ     μὲν ἰχθὺν προσεδόκησεν, ὡς δὲ
[2, 3]   ψυχὴν κατασχόντες ἐκμαίνουσιν εἰς ἀναισχυντίαν,     μὲν καίων αὐτὴν τῷ συνήθει
[2, 2]   ὕδωρ, τοῦτο δὲ πηγή.     μὲν οὖν οἶνος οὕτως ἐς
[2, 16]   τὰς παρθένους ἀπαντᾶν ἐπὶ θάλατταν.     μὲν οὖν ταῦτα εἰπὼν καὶ
[2, 18]   ἐπὶ τῷ χείλει τῆς θαλάσσης,     μὲν τὸ συγκείμενον ἀνέτεινε σημεῖον,
[2, 23]   τὰς θύρας τῆς ἐρωμένης. καὶ     μὲν ὑπελείπετο, ἐγὼ δὲ εἰσῄειν,
[2, 36]   καταλείπει γὰρ ἔτι διψῶντα. ~Καὶ     Μενέλαος, Ἀγνοεῖς, Κλειτοφῶν, ἔφη,
[2, 38]   ἀργή, ἡδονῆς δὲ οὐδέν. ~Καὶ     Μενέλαος, Ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς,
[2, 35]   ἔρως. Οὐ γὰρ πολὺ ἄμεινον,     Μενέλαος ἔφη, τοῦτο ἐκείνου; καὶ
[2, 34]   Πάτροκλον πρόφασιν, ἀναμνησθεὶς Χαρικλέους. καὶ     Μενέλαος, Τἀμὰ δακρύεις, ἔφη,
[2, 34]   παρ´ ἡμῶν ἀκούσῃ. ~Λέγει οὖν     Μενέλαος· Τὸ μὲν κεφάλαιον τῆς
[2, 15]   βοῶν ἐστι βασιλεύς. εἰ δὲ     μῦθος Εὐρώπης ἀληθής, Αἰγύπτιον βοῦν
[2, 15]   ἔπεμπε, καὶ τῇ πόλει συνδοκοῦν.     οὖν Καλλισθένης διαπράττεται τῶν θεωρῶν
[2, 20]   ὥστε ἔργον ἦν αὐτὸν λαθεῖν.     οὖν Σάτυρος, βουλόμενος αὐτὸν εἰς
[2, 12]   δέ τι τοιοῦτον· ἐπειδὴ θυσάμενος     πατὴρ ἔτυχε καὶ τὰ θύματα
[2, 12]   τοὺς γάμους. καλεσάμενος δὲ μάντεις     πατὴρ καὶ τερατοσκόπους τὸν οἰωνὸν
[2, 11]   τινα. ~Ὀλίγων δὲ ἡμερῶν διελθουσῶν     πατήρ μοι τοὺς γάμους συνεκρότει
[2, 30]   διαλιπόντες, ὅτε καὶ ἀποδημῶν ἔτυχεν     πατήρ, παρεσκευαζόμεθα πρὸς τὴν φυγήν.
[2, 12]   εὑρίσκει βαφῆς. ~Ἔθυεν οὖν τότε     πατὴρ προτέλεια τῶν γάμων. ὡς
[2, 3]   ἐκείνῳ τῷ θεῷ. φιλοφρονούμενος οὖν     πατὴρ τά τε ἄλλα παρασκευάσας
[2, 35]   δὲ ἔτι πινόμενον ἁρπάζεται πρὶν     πίνων κορεσθῇ. καὶ οὐκ ἔστιν
[2, 10]   ἡμῖν ἐπέλθῃ· καὶ αὐτὸς ἦν     ποιήσας τὸν ψόφον, προσιόντα θεασάμενός
[2, 11]   ὑφαίνει τοῖς χείλεσι τὴν πορφύραν.     ποιμὴν ὁρᾷ τὰ χείλη τοῦ
[2, 11]   οὖν τοῦ κόχλου τὴν φύσιν     ποιμήν, ὅτι φάρμακον ἔχει κάλλους
[2, 21]   ἔφασκε, τὸν ἀλεκτρυόνα φοβοῦμαι. καὶ     Προμηθεὺς ἐπιστὰς ἔφη· Τί με
[2, 23]   φαρμάκου κατὰ τῆς τελευταίας κύλικος     Σάτυρος αὐτῷ· καὶ μὲν
[2, 19]   ἀνοίξειε. ταύταις οὖν ἴσας μηχανησάμενος     Σάτυρος γενέσθαι τὴν ἄνοιξιν πειρᾶται
[2, 9]   πάλιν ὁμοίως συνεπίνομεν. ᾠνοχόει δὲ     Σάτυρος ἡμῖν καί τι ποιεῖ
[2, 31]   διακονησόμενος. ἀνοίγει δὴ τὰς θύρας     Σάτυρος, καὶ προήλθομεν· ὡς δὲ
[2, 10]   φιλήματα. ~Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον     Σάτυρός μοι προσελθὼν ἔφη· Νῦν
[2, 33]   συναριστᾶν ἠξίου. καὶ ἡμῖν δὲ     Σάτυρος παρέφερεν· ὥστε εἰς μέσον
[2, 31]   ἣν τῷ αὐτῷ φαρμάκῳ καταβαπτίσας     Σάτυρος (προσεπεποίητο γὰρ καὶ αὐτῆς,
[2, 21]   καὶ ἐλέφαντα φοβεῖν. συνεὶς οὖν     Σάτυρος τὸ ὕπουλον αὐτοῦ τῶν
[2, 31]   πρὸς τὴν φυγήν. ~Εἶχε δὲ     Σάτυρος τοῦ φαρμάκου λείψανον,
[2, 10]   λοιδορῶν. ἐν τούτῳ δὲ καὶ     Σάτυρος ὑπαντιάζει με φαιδρῷ τῷ
[2, 23]   τῶν θυρῶν ἵεμαι δρόμῳ, καὶ     Σάτυρος ὑποδέχεται τρέμοντα καὶ τεταραγμένον.
[2, 15]   πολύς, τὸ κέρας οὐχ ὡς     Σικελικὸς εὐτελὴς οὐδ´ ὡς
[2, 37]   ταῖς σαρξὶν ὅλως ἐνηρμοσμένον, καὶ     συγγινόμενος περιβάλλεται ἡδονῇ. ἐγγίζει δὲ
[2, 34]   καὶ τὸ μειράκιον ἐδίωκε· καὶ     σῦς ἐπιστρέφει τὴν γένυν καὶ
[2, 34]   πονηρὸν τὸ θηρίον. ἀνᾴξας δὲ     σῦς σπουδῇ ἔτρεχεν ὡς ἐπ´
[2, 2]   οὕτως ἐς ἀνθρώπους παρῆλθεν, ὡς     Τυρίων λόγος. ~Ἑορτὴν δὲ ἄγουσιν
[2, 38]   δὲ γυναικῶν μυραλοιφίας ἥδιον ὄδωδεν     τῶν παίδων ἱδρώς. ἔξεστι δὲ
[2, 34]   οὐκ ἐμίσει με τὸν πονηρὸν     ὑπ´ ἐμοῦ πεφονευμένος, ἀλλὰ τὴν
[2, 14]   φεύγει τὸν Ἥφαιστον Ἀθηνᾶ. καὶ     Χαιρεφῶν συστράτηγος ὢν τοῦ Σωστράτου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006