Alphabétiquement     [«   »]
τοσοῦτον 3
τοσούτων 1
τότε 11
τοῦ 89
τοὔνομα 2
τοὺς 9
Τοῦτο 1
Fréquences     [«    »]
80 γὰρ
87 μὲν
89 τὸν
89 τοῦ
104 τῆς
112
162 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

τοῦ


Livre, chapitre
[2, 18]   Καλλισθένης προσεδόκα, γίνεται δὴ τὰ  τοῦ   ἀετοῦ καὶ τῶν μάντεων· καὶ
[2, 11]   τῷ στόματι τοῦ κυνὸς περιρρέει  τοῦ   ἄνθους τὸ αἷμα, καὶ βάπτει
[2, 29]   ἐστιν ἔλεγχος ἀτυχημάτων· ἐκ τούτου  τοῦ   βέλους λύπη γίνεται· τὸ δέ,
[2, 31]   οὐκ ἠτυχήσαμεν· ὡς γὰρ ἐπὶ  τοῦ   Βηρυτίων λιμένος ἤλθομεν, ἀναγόμενον σκάφος
[2, 13]   τὴν κόρην· δὲ βδελυττόμενος  τοῦ   βίου τὴν ἀκολασίαν ἠρνήσατο. θυμὸς
[2, 6]   μειδιάσασα γλυκὺ καὶ ἐμφανίσασα διὰ  τοῦ   γέλωτος, ὅτι συνῆκε πῶς εἶπον
[2, 3]   ἵνα τὴν ἄμπελον οἴνῳ γεωργῇ.  τοῦ   δὲ πότου προϊόντος ἤδη καὶ
[2, 9]   ἡδονὴν φιλήματι ἐρωτικῷ. ~Ἐπειδὴ δὲ  τοῦ   δείπνου καιρὸς ἦν, πάλιν ὁμοίως
[2, 28]   Οὐκ ἐρεῖς, ἔφη, τὴν συσκευὴν  τοῦ   δράματος; ἰδοὺ καὶ Κλειὼ
[2, 20]   μέχρι πόρρω τῆς ἑσπέρας, ἀναπετάσας  τοῦ   δωματίου τὰς θύρας, ὥστε ἔργον
[2, 9]   ἐγὼ δὲ ἐπιτηρήσας τὸ μέρος  τοῦ   ἐκπώματος, ἔνθα τὸ χεῖλος
[2, 23]   ἄρτι δέ μου προσελθόντος εἴσω  τοῦ   θαλάμου τῆς παιδός, γίνεταί τι
[2, 37]   μὴ ταχὺ φθείρεται· ἐγγὺς γὰρ  τοῦ   θείου τὸ ἄφθαρτον. τὸ δὲ
[2, 4]   καὶ φοβῇ; ὅρα μὴ καταψεύδῃ  τοῦ   θεοῦ. ἀρχὴν δὲ ἐγώ σοι
[2, 3]   πολυτελέστερα καὶ κρατῆρα παρεθήκατο ἱερὸν  τοῦ   θεοῦ πολυτελῆ, μετὰ τὸν Γλαύκου
[2, 15]   χροιὰ δὲ οἵαν Ὅμηρος τοὺς  τοῦ   Θρᾳκὸς ἵππους ἐπαινεῖ. βαδίζει δὲ
[2, 8]   ἐστι γλυκύ. καὶ γὰρ ἀπὸ  τοῦ   καλλίστου τῶν τοῦ σώματος ὀργάνων
[2, 36]   οὐράνιον, τὸ δὲ πάνδημον, ὥσπερ  τοῦ   κάλλους αἱ χορηγοὶ θεαί. ἀλλὰ
[2, 36]   δεῖ λαβεῖν μάρτυρα τῆς οὐρανίας  τοῦ   κάλλους ἀνόδου, ἄκουσον Ὁμήρου λέγοντος
[2, 23]   καὶ φόβου. μὲν γὰρ  τοῦ   κινδύνου φόβος ἐθορύβει τὰς τῆς
[2, 11]   χηραμὸν αὐτοῦ τὸ ἔριον, ζητῶν  τοῦ   κόχλου τὰ μυστήρια· τὸ δὲ
[2, 11]   ἰχθὺν προσεδόκησεν, ὡς δὲ εἶδε  τοῦ   κόχλου τὴν τραχύτητα, ἐλοιδόρει τὴν
[2, 11]   εἶχεν χείρ. συνῆκεν οὖν  τοῦ   κόχλου τὴν φύσιν ποιμήν,
[2, 3]   αὐτὸν ἄμπελοι περιέστεφον ἀπ´ αὐτοῦ  τοῦ   κρατῆρος πεφυτευμέναι. οἱ δὲ βότρυες
[2, 29]   λυπούμενον. ἂν δέ τις ἀνάγκῃ  τοῦ   κρείττονος σιγήσῃ τὴν ἄμυναν, ἀλγεινότερα
[2, 32]   τὸ σκάφος, τῶν ναυτῶν διαθεόντων,  τοῦ   κυβερνήτου κελεύοντος, ἑλκομένων τῶν κάλων·
[2, 11]   ποιμὴν ὁρᾷ τὰ χείλη  τοῦ   κυνὸς ᾑμαγμένα καὶ τραῦμα νομίσας
[2, 11]   τὸ δὲ κατὰ τὴν γένυν  τοῦ   κυνὸς ᾑμάσσετο· καὶ τότε τὴν
[2, 11]   τοῖς ὀδοῦσι, καὶ τῷ στόματι  τοῦ   κυνὸς περιρρέει τοῦ ἄνθους τὸ
[2, 22]   εἰς τὴν συμπλοκὴν ἀπέρρει τῶν  τοῦ   λέοντος ὀδόντων, αὐτὴν μέσην διαπτὰς
[2, 11]   τρεῖς· μέλαινα μὲν κρηπὶς  τοῦ   λίθου, τὸ δὲ μέσον σῶμα
[2, 29]   αἱ γὰρ ὠδῖνες τῶν ἐκ  τοῦ   λόγου κυμάτων, οὐκ ἀποπτύσασαι τὸν
[2, 34]   με ἐπὶ τὸ δικαστήριον οἱ  τοῦ   μειρακίου γονεῖς οὐκ ἄκοντα· καὶ
[2, 1]   ἐμαυτοῦ κἂν ἐπ´ ὀλίγον κρατεῖν  τοῦ   μὴ ὁρᾶν τὴν κόρην.
[2, 2]   Ἰκάριον λέγουσι, καὶ τοῦτον ἐνταῦθα  τοῦ   μύθου γενέσθαι πατέρα, ὅσον Ἀττικὸν
[2, 38]   δόλων, ἔοικε κολοιῷ γεγυμνωμένῳ τῶν  τοῦ   μύθου πτερῶν. τὸ δὲ κάλλος
[2, 21]   τῶν φιλοσόφων· χαρίζομαι δέ σοι  τοῦ   μύθου τὸν ἐλέφαντα. ~Λέγει τοίνυν
[2, 15]   διέπρεπον δὲ ἐν αὐτοῖς οἱ  τοῦ   Νείλου βόες. βοῦς γὰρ Αἰγύπτιος
[2, 31]   πλοῖον εἰς Ἀλεξάνδρειαν, τὴν μεγάλην  τοῦ   Νείλου πόλιν. ~Ἔχαιρον δὲ τὸ
[2, 36]   καὶ συνοικῇ καὶ οἰνοχόον ἔχῃ  τοῦ   νέκταρος· δὲ πρότερον διάκονος
[2, 31]   παρῆμεν ἐπὶ τὰς πύλας, ἐπέβημεν  τοῦ   ὀχήματος. ἦμεν δὲ οἱ πάντες
[2, 15]   τὴν Τύρον καὶ ἐκμαθὼν τὴν  τοῦ   πατρὸς οἰκίαν ἐφήδρευε ταῖς γυναιξίν.
[2, 11]   βαφήν, ἀλλ´ οἵαν μυθολογοῦσι Τύριοι  τοῦ   ποιμένος εὑρεῖν τὸν κύνα,
[2, 14]   τί λέγει τὸ μάντευμα, Σώστρατος  (τοῦ   πολέμου γάρ, ὡς ἔφην, στρατηγὸς
[2, 10]   ὥσπερ στρατιώτης ἤδη νενικηκὼς καὶ  τοῦ   πολέμου καταπεφρονηκώς· πολλὰ γὰρ ἦν
[2, 14]   τὸ ἔργον. ~Ἐν τούτῳ δὲ  τοῦ   πολέμου περιστάντος καὶ τῆς παιδὸς
[2, 14]   βαπτίζουσι πίσσῃ πεφαρμαγμένον ἀνοίγουσί τε  τοῦ   ποταμοῦ τὰ κλεῖθρα. δὲ
[2, 14]   πολλὴν τὴν φλόγα· δὲ  τοῦ   πυρὸς αἰθάλη τὸ φυτὸν γεωργεῖ.
[2, 14]   καλῶς· μὴ μέντοι θαύμαζε τὴν  τοῦ   πυρὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν
[2, 14]   κατασβέννυται οὔτε τὸ ὕδωρ ὑπὸ  τοῦ   πυρὸς φλέγεται, ἀλλ´ ὕδατός εἰσιν
[2, 5]   κατ´ ἐμαυτὸν γενόμενος καὶ ὑπὸ  τοῦ   Σατύρου παροξυνθεὶς ἤσκουν ἐμαυτὸν εἰς
[2, 20]   σὺν γέλωτι. καὶ οὗτος εἰδὼς  τοῦ   Σατύρου τὴν τέχνην προσεποιεῖτο μὲν
[2, 31]   νυκτὸς φυλακὰς προῄειμεν ἀψοφητί, Λευκίππην  τοῦ   Σατύρου χειραγωγοῦντος. καὶ γὰρ
[2, 4]   μάλιστα ὅταν ἐπιτήδειον ἴδω καιρὸν  τοῦ   σε τῇ παρθένῳ δύνασθαι καθ´
[2, 32]   ὁρῶν τὴν θάλασσαν, οὔπω πελαγίζοντος  τοῦ   σκάφους ἀλλ´ ἐπὶ τοῖς λιμέσιν
[2, 17]   ἵνα μή, πλησίον τῆς Τύρου  τοῦ   σκάφους ὄντος, κατάφωρος γένοιτο μετὰ
[2, 34]   τὸ ἀκόντιον, πρὶν ἀκριβῶς καταστοχάσασθαι  τοῦ   σκοποῦ, πέμπω τὸ βέλος· τὸ
[2, 23]   καὶ τεταραγμένον. εἶτα ἐφεύγομεν διὰ  τοῦ   σκότους καὶ ἐπὶ τὸ δωμάτιον
[2, 19]   μήτηρ ἔκλειεν ἔνδοθεν τὴν ἐπὶ  τοῦ   στενωποῦ θύραν· ἔξωθεν δέ τις
[2, 19]   οἰκήματα· θύρα δὲ ἐν ἀρχῇ  τοῦ   στενωποῦ μία ἐκλείετο· ταύτην εἶχον
[2, 1]   κάλυκος τὸ περιφερὲς εἰς τὴν  τοῦ   στόματος ἔκλεισε μορφήν. ~Καὶ ἄρτι
[2, 2]   ἡδονήν, τοῦτο δὲ καὶ πρὸ  τοῦ   στόματος τὰς ῥῖνας εὐφραίνει καὶ
[2, 7]   που καὶ σὺ μέλιτταν ἐπὶ  τοῦ   στόματος φέρεις· καὶ γὰρ μέλιτος
[2, 37]   σὺν πνεύματι ἐρωτικῷ μέχρι τῶν  τοῦ   στόματος χειλέων ἀναθορὸν συντυγχάνει πλανωμένῳ
[2, 1]   Ὁμήρου τὴν πρὸς τὸν λέοντα  τοῦ   συὸς μάχην. ἔπειτά τι καὶ
[2, 8]   γὰρ ἀπὸ τοῦ καλλίστου τῶν  τοῦ   σώματος ὀργάνων τίκτεται· στόμα γὰρ
[2, 13]   Καλλισθένην καὶ ἠτιμᾶσθαι νομίσαντα ὑπὸ  τοῦ   Σωστράτου καὶ ἄλλως ἐρῶντα· ἀναπλάττων
[2, 14]   καὶ Χαιρεφῶν συστράτηγος ὢν  τοῦ   Σωστράτου μείζων, ἐπεὶ πατρόθεν ἦν
[2, 16]   νομίσας Λευκίππην εἶναι (ἐγνώρισε γὰρ  τοῦ   Σωστράτου τὴν γυναῖκα) πυθόμενος οὐδέν
[2, 35]   τῷ φιλοῦντι, ἀλλ´ ἔοικε τῷ  τοῦ   Ταντάλου πόματι; πολλάκις γὰρ ἐν
[2, 12]   οὐκ εἰς μακρὰν δὲ ἀπέβη  τοῦ   τέρατος τὸ ἔργον. ~Νεανίσκος ἦν
[2, 22]   τὸ λυποῦν μέρος, ἀνακάμπτων ἔνθα  τοῦ   τραύματος πληγή, δὲ
[2, 23]   ψυχῆς ἐλπίδας, δὲ ἐλπὶς  τοῦ   τυχεῖν ἐπεκάλυπτεν ἡδονῇ τὸν φόβον·
[2, 14]   καὶ οὔτε τὸ πῦρ ὑπὸ  τοῦ   ὕδατος κατασβέννυται οὔτε τὸ ὕδωρ
[2, 14]   ποταμοῦ· ἢν δὲ ἀκοῦσαι θέλῃς  τοῦ   ὕδατος λαλοῦντος, μικρὸν ἀνάμεινον ἐκπετάσας
[2, 14]   χορδὴ κρούεται, τὸ δὲ πνεῦμα  τοῦ   ὕδατος πλῆκτρον γίνεται, τὸ ῥεῦμα
[2, 14]   πυρὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν  τοῦ   ὕδατος φύσιν. ἐθεασάμην γὰρ ἐγὼ
[2, 11]   τινας λίθους περιθραύει τὸ τεῖχος  τοῦ   φαρμάκου καὶ τὸ ἄδυτον ἀνοίγει
[2, 23]   εἶτα δειπνήσας ἔμελλεν ἀπιέναι, ἐγχεῖ  τοῦ   φαρμάκου κατὰ τῆς τελευταίας κύλικος
[2, 31]   φυγήν. ~Εἶχε δὲ Σάτυρος  τοῦ   φαρμάκου λείψανον, τὸν Κώνωπα
[2, 23]   καταπεσὼν ἔκειτο, τὸν ὕπνον καθεύδων  τοῦ   φαρμάκου. δὲ Σάτυρος εἰστρέχει
[2, 8]   ἐλπίδων· ᾐσθόμην δὲ ἐπικαθημένου μοι  τοῦ   φιλήματος ὥσπερ σώματος καὶ ἐφύλαττον
[2, 37]   ὀδοῦσι συμβάλλεται καὶ περὶ τὸ  τοῦ   φιλοῦντος στόμα βόσκεται καὶ δάκνει
[2, 9]   δὲ ὡς εἶδεν, συνῆκεν ὅτι  τοῦ   χείλους αὐτῆς καταφιλῶ καὶ τὴν
[2, 7]   ἐπυνθάνετο ποῖ παταχθείην. κἀγώ, Κατὰ  τοῦ   χείλους, ἔφην. ἀλλὰ τί οὐκ
[2, 3]   θεοῦ πολυτελῆ, μετὰ τὸν Γλαύκου  τοῦ   Χίου δεύτερον. ὑέλου μὲν τὸ
[2, 14]   εἶπεν, Ἡρακλεῖ· τὰ μὲν γὰρ  τοῦ   χρησμοῦ ἔστι πάντα ἐνταῦθα. φυτώνυμον
[2, 14]   ἂν εἰς αὐτὴν ἐμπέσῃ τῆς  τοῦ   χρυσοῦ γονῆς, τὸ μὲν προσήψατο
[2, 11]   ἐν λίθῳ, ἀμέθυσος δὲ ἐπορφύρετο  τοῦ   χρυσοῦ πλησίον. ἐν μέσῳ δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006