Alphabétiquement     [«   »]
ὤρεγεν 1
ὠρχήσατο 1
Ὡς 1
ὡς 55
ὠσὶν 1
ὥσπερ 11
ὥστε 5
Fréquences     [«    »]
44 ἐπὶ
46 ἦν
43 οὖν
55 ὡς
59 τὰ
70 τῶν
75
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

ὡς


Livre, chapitre
[2, 34]   εἰ καὶ ψυχὴν εἶχον ὅλως,  ὡς   ἂν ἄλλος τις ἀποθάνοι ζῶν.
[2, 25]   ἦν; ~Ἐθάρσησεν οὖν παρθένος,  ὡς   ἂν ἐμοῦ διαπεφευγότος, καὶ λέγει·
[2, 18]   ἐκόμιζον δὲ καὶ αὐτοὶ θυσίαν,  ὡς   ἂν ἥκιστα ὑποπτευθεῖεν· ἡμεῖς δὲ
[2, 6]   Κλειὼ συμπαρῆν. ὅμως οὖν,  ὡς   ἂν τεθορυβημένος οὐκ ἔχων τί
[2, 16]   γὰρ ἡμῖν εἰς ταὐτὸν ἐλθεῖν,  ὡς   ἂν τῶν πολλῶν ἐξιόντων) ὥστε
[2, 22]   διαέριον τὸ πτερόν, ἐμπεσὼν δὲ  ὡς   ἀπὸ βέλους ποιῶ τὸ τραῦμα·
[2, 32]   τῆς νηὸς κατὰ μικρὸν ἀναχωροῦσαν,  ὡς   αὐτὴν πλέουσαν· παιανισμὸς ἦν καὶ
[2, 31]   ναῦν ἐφορμοῦσαν. καὶ οὐκ ἠτυχήσαμεν·  ὡς   γὰρ ἐπὶ τοῦ Βηρυτίων λιμένος
[2, 28]   ηὐτρεπίζετο καὶ καλεῖν αὐτὴν ἐκέλευεν.  ὡς   δ´ ἦν ἀφανής, πάλιν ἐπὶ
[2, 32]   ἀλλ´ ἐπὶ τοῖς λιμέσιν ἐποχουμένου.  ὡς   δὲ ἔδοξεν οὔριον εἶναι πρὸς
[2, 11]   καὶ μὲν ἰχθὺν προσεδόκησεν,  ὡς   δὲ εἶδε τοῦ κόχλου τὴν
[2, 23]   μηχανὴν καὶ ὤκνει τὸ πρῶτον.  ὡς   δὲ βελτίστη γαστὴρ κατηνάγκασε,
[2, 12]   πατὴρ προτέλεια τῶν γάμων.  ὡς   δὲ ἤκουσα, ἀπωλώλειν καὶ ἐζήτουν
[2, 10]   εἶχον περιχυθεὶς τὴν κόρην κατεφίλουν.  ὡς   δὲ καὶ ἐπεχείρουν τι προὔργου
[2, 11]   καὶ τὸ αἷμα λαμπρότερον ἐπορφύρετο·  ὡς   δὲ καὶ ταῖς χερσὶν ἔθιγε,
[2, 38]   μαγγανεύει τοῖς χείλεσι σινάμωρον ἀπάτην,  ὡς   δὲ οἶδε φιλεῖ, καὶ οὐκ
[2, 34]   τὰ πολλά, κρατεῖν οὐκ ἠδυνάμην.  ὡς   δὲ οὐκ ἔπειθον, εἱπόμην κἀγὼ
[2, 22]   τὴν ἀράχνην οὐκ ἔλαθεν ἐμπεσών.  ὡς   δὲ οὐκέτι εἶχε φυγεῖν, ἀδημονῶν
[2, 31]   θύρας Σάτυρος, καὶ προήλθομεν·  ὡς   δὲ παρῆμεν ἐπὶ τὰς πύλας,
[2, 6]   εἶπον, εἰδυῖα σαφῶς λέγω;  ὡς   δὲ περιέπλεκον λόγους ἐκ λόγων,
[2, 7]   ὅτι μου τὴν ὀδύνην ἰάσω.  ὡς   δὲ συνῆκεν λέγω καὶ
[2, 18]   ἤδη μέσην ἐπέραινε τὴν θάλασσαν.  ὡς   δὲ τοῖς Σαράπτοις προσέσχον, πόρρωθεν
[2, 17]   ἀπεσάλευε τῆς γῆς, ἅμα μὲν  ὡς   δοκοίη τοῖς πολίταις ἕπεσθαι, ἅμα
[2, 37]   φοιτῶσιν ἀλλήλαις εἰς ὁμιλίαν καὶ  ὡς   δύνανται βιάζονται κἀκεῖναι φιλεῖν· σὺ
[2, 12]   φανῆναι μηκέτι. ἐγὼ δὲ ταῦτα  ὡς   ἐγένετο τὸν ἀετὸν ὑπερεπῄνουν καὶ
[2, 1]   ἐπὶ τῶν χειλέων αὐτῆς ὁρᾶν,  ὡς   εἴ τις τῆς κάλυκος τὸ
[2, 9]   κατεφίλουν τὸ ἔκπωμα. δὲ  ὡς   εἶδεν, συνῆκεν ὅτι τοῦ χείλους
[2, 34]   συνέπιπτον ἀλλήλοις, ἐμὲ δὲ τρόμος,  ὡς   εἶδον, λαμβάνει· καὶ φοβούμενος μὴ
[2, 24]   ἀνενεγκοῦσα τὴν Κλειὼ κατὰ κόρρης  ὡς   εἶχε ῥαπίζει καὶ ἐπιλαβομένη τῶν
[2, 23]   αἰδοῦς. ταραχθεῖσα οὖν ὑπὸ δείματος,  ὡς   εἶχεν ἀναπηδᾷ καὶ ἐπὶ τὸν
[2, 10]   ἀλλ´ ὡς ἐπὶ συγκείμενον ἔργον  ὡς   εἶχον περιχυθεὶς τὴν κόρην κατεφίλουν.
[2, 34]   δὲ σῦς σπουδῇ ἔτρεχεν  ὡς   ἐπ´ αὐτόν· καὶ οἱ μὲν
[2, 7]   δὲ προσῆλθέ τε καὶ ἐνέθηκεν  ὡς   ἐπᾴσουσα τὸ στόμα, καί τι
[2, 10]   ἐρημία. καὶ οὐδὲν εἰπών, ἀλλ´  ὡς   ἐπὶ συγκείμενον ἔργον ὡς εἶχον
[2, 4]   μοι καὶ ἔχει πρός με  ὡς   ἐραστήν. ταύτην παρασκευάσω κατὰ μικρὸν
[2, 4]   ἀνέχεται. ὁρᾷς αὐτοῦ τὸ σχῆμα  ὡς   ἔστι στρατιωτικόν· τόξα καὶ φαρέτρα
[2, 19]   γενέσθαι τὴν ἄνοιξιν πειρᾶται καὶ  ὡς   εὗρε δυνατήν, τὴν Κλειὼ ἐπεπείκει,
[2, 14]   μάντευμα, Σώστρατος (τοῦ πολέμου γάρ,  ὡς   ἔφην, στρατηγὸς ἦν οὗτος) Ὥρα
[2, 11]   ἐλοιδόρει τὴν ἄγραν καὶ ἔρριψεν  ὡς   θαλάσσης σκύβαλον. εὑρίσκει δὲ κύων
[2, 8]   ὥσπερ σώματος καὶ ἐφύλαττον ἀκριβῶς  ὡς   θησαυρὸν τὸ φίλημα τηρῶν ἡδονῆς,
[2, 18]   εἰς τὴν ὑστεραίαν παρεσκευαζόμεθα νύκτωρ  ὡς   θυσόμενοι τῷ θεῷ. τούτων δὲ
[2, 21]   ὅσον ἰσχύος κώνωψ ἔχει,  ὡς   καὶ ἐλέφαντα φοβεῖν. συνεὶς οὖν
[2, 4]   μικρὸν πρὸς ἡμᾶς οὕτως ἔχειν,  ὡς   καὶ συναίρεσθαι πρὸς τὸ ἔργον.
[2, 13]   τοσαύτη γὰρ τοῖς ἀκολάστοις ὕβρις,  ὡς   καὶ τοῖς ὠσὶν εἰς ἔρωτα
[2, 22]   λέοντα· Εἶτα κἀμοῦ βασιλεύειν νομίζεις  ὡς   καὶ τῶν ἄλλων θηρίων; ἀλλ´
[2, 14]   πλῆκτρον γίνεται, τὸ ῥεῦμα δὲ  ὡς   κιθάρα λαλεῖ. ἀλλὰ καὶ λίμνη
[2, 35]   δ´ ἂν εἴποι νῦν ἤτοι,  ὡς   κοινωνὸν ἔρωτος εὑρών. οὐκ οἶδα
[2, 15]   ὡς Σικελικὸς εὐτελὴς οὐδ´  ὡς   Κύπριος δυσειδής, ἀλλ´ ἐκ
[2, 15]   γαστέρα πολύς, τὸ κέρας οὐχ  ὡς   Σικελικὸς εὐτελὴς οὐδ´ ὡς
[2, 2]   οἶνος οὕτως ἐς ἀνθρώπους παρῆλθεν,  ὡς   Τυρίων λόγος. ~Ἑορτὴν δὲ
[2, 10]   γὰρ μήτηρ τῆς κόρης,  ὡς   οἶσθα, μαλακίζεται καὶ καθ´ ἑαυτὴν
[2, 4]   ἐρῶν ἂν ἐλεγχθῇ πρός τινος,  ὡς   ὀνειδίζοντα τὸν ἐλέγξαντα μισεῖ. Ἤδη
[2, 30]   μου οὕτως ἀφήσω. ἐγὼ δὲ  ὡς   ταῦτα ἤκουσα, τὸ πολὺ τῆς
[2, 27]   κόρης μήτηρ τίνα κατέλαβεν,  ὡς   ὑμεῖς φατε, τε καταμηνύσων
[2, 14]   δίνας ἐμπέσῃ, τὸ μὲν ὕδωρ  ὡς   χορδὴ κρούεται, τὸ δὲ πνεῦμα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006