Alphabétiquement     [«   »]
τύχην 4
τύχοι 1
τῷ 35
τῶν 70
ὑάκινθος 1
ὕβρεως 1
ὑβρίζεται 1
Fréquences     [«    »]
46 ἦν
59 τὰ
55 ὡς
70 τῶν
75
80 γὰρ
87 μὲν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

τῶν


Livre, chapitre
[2, 38]   σχήματα· κἂν εἶναι δόξῃ καλή,  τῶν   ἀλειμμάτων πολυπράγμων μηχανή. καὶ
[2, 15]   ὑψαυχενῶν καὶ ὥσπερ ἐπιδεικνύμενος ὅτι  τῶν   ἄλλων βοῶν ἐστι βασιλεύς. εἰ
[2, 36]   καὶ τὸ ῥόδον διὰ τοῦτο  τῶν   ἄλλων εὐμορφότερόν ἐστι φυτῶν, ὅτι
[2, 22]   κἀμοῦ βασιλεύειν νομίζεις ὡς καὶ  τῶν   ἄλλων θηρίων; ἀλλ´ οὔτε μου
[2, 21]   ἐκράτυνε τοῖς ὄνυξιν ἐποίησέ τε  τῶν   ἄλλων θηρίων δυνατώτερον. δὲ
[2, 15]   ῥόδα καὶ μυρρίναι· δὲ  τῶν   ἀνθέων ἀναπνοὴ πρὸς τὴν τῶν
[2, 1]   ἐπιθεῖναι βασιλέα, τὸ ῥόδον ἂν  τῶν   ἀνθέων ἐβασίλευε. γῆς ἐστι κόσμος,
[2, 15]   θυμιαμάτων πομπή, ποικίλη δὲ  τῶν   ἀνθέων συμπλοκή. τὰ θυμιάματα, κασσία
[2, 26]   τὴν ἕω, θάνατός μοι πρόκειται,  τῶν   βασάνων γλυκύτερος. ~Ὁ οὖν Κλεινίας
[2, 29]   τραῦμα. ἴδιον δὲ τούτων ἁπάντων  τῶν   βελῶν βαθέα μὲν τὰ βλήματα,
[2, 2]   θεὸς τὸν βουκόλον, καὶ  τῶν   βοτρύων λαβὼν ἅμα καὶ θλίβων
[2, 3]   ὄμφακα ποιεῖ. Διόνυσος δὲ ἐντετύπωται  τῶν   βοτρύων πλησίον, ἵνα τὴν ἄμπελον
[2, 18]   μὲν οὕτω διαλυθέντων μοι παραδόξως  τῶν   γάμων, ἠχθόμην δὲ ὅμως ὑπὲρ
[2, 12]   οὖν τότε πατὴρ προτέλεια  τῶν   γάμων. ὡς δὲ ἤκουσα, ἀπωλώλειν
[2, 18]   γυναικείας μὲν εἶχον ἐσθῆτας καὶ  τῶν   γενείων ἐψίλωντο τὰς τρίχας· ἔφερον
[2, 37]   τὸν Φρύγα· τὸ δὲ κάλλος  τῶν   γυναικῶν αὐτὸν τὸν Δία κατήγαγεν
[2, 37]   οὐράνιον, ἔφην, ἔοικεν εἶναι τὸ  τῶν   γυναικῶν κάλλος, ὅσον μὴ ταχὺ
[2, 10]   ἐδόκει ὅσα ἐπράττομεν, ὑπό τινι  τῶν   δένδρων λοχῶν μή τις ἡμῖν
[2, 35]   ἐγὼ τὸν Μενέλαον κατηφῆ πάνυ  τῶν   ἑαυτοῦ μεμνημένον, τὸν δὲ Κλεινίαν
[2, 29]   τῇ σιωπῇ· αἱ γὰρ ὠδῖνες  τῶν   ἐκ τοῦ λόγου κυμάτων, οὐκ
[2, 24]   ἐπλάνα δέ με καὶ τὰ  τῶν   ἐνυπνίων φαντάσματα, τὸν δὲ ἀληθέστερον
[2, 27]   δὲ αὐτοῦ καταμείναντες ἐφροντίζομεν περὶ  τῶν   ἐσομένων· καὶ τέλος ἔδοξεν ἀποπειραθῆναι
[2, 37]   οἰνοχοείτω μὲν Γανυμήδης, μετὰ δὲ  τῶν   θεῶν Ἥρα πινέτω, ἵνα ἔχῃ
[2, 15]   συνδοκοῦν. οὖν Καλλισθένης διαπράττεται  τῶν   θεωρῶν εἷς γενέσθαι· καὶ ταχὺ
[2, 34]   πρῶτα ηὐτυχοῦμεν, τὰ λεπτὰ διώκοντες  τῶν   θηρίων. ἐξαίφνης δὲ σῦς τῆς
[2, 15]   τῶν ἀνθέων ἀναπνοὴ πρὸς τὴν  τῶν   θυμιαμάτων ἤριζεν ὀδμήν. τὸ δὲ
[2, 15]   ἦν πολυτελής. πολλὴ μὲν  τῶν   θυμιαμάτων πομπή, ποικίλη δὲ
[2, 5]   μόνῃ. ~Ταῦτα εἰπὼν ἐχώρησεν ἔξω  τῶν   θυρῶν. ἐγὼ δὲ κατ´ ἐμαυτὸν
[2, 23]   δὴ τὸν ψόφον ἀκούσας ἀνοιγομένων  τῶν   θυρῶν, εὐθὺς ἀνεπήδησα· δὲ
[2, 23]   τὸ κακὸν ἐξάλλομαι καὶ διὰ  τῶν   θυρῶν ἵεμαι δρόμῳ, καὶ
[2, 26]   ποιεῖν μέλλομεν. παρελθόντες οὖν εἴσω  τῶν   θυρῶν τῷ Κλεινίᾳ διηγούμεθα τὰ
[2, 24]   τῆς συμφορᾶς τὴν τύχην. οἴμοι  τῶν   κακῶν· μὴ καὶ δοῦλος ἦν;
[2, 32]   διαθεόντων, τοῦ κυβερνήτου κελεύοντος, ἑλκομένων  τῶν   κάλων· κεραία περιήγετο, τὸ
[2, 15]   κορυφὰς συνάγει τοσοῦτον, ὅσον αἱ  τῶν   κεράτων διεστᾶσιν ἀρχαί· καὶ τὸ
[2, 2]   ἔκλεισε μορφήν. ~Καὶ ἄρτι πέπαυτο  τῶν   κιθαρισμάτων, καὶ πάλιν δείπνου καιρὸς
[2, 1]   ἐβαδίζομεν τῆς κόρης, ἀκροασόμενοι δῆθεν  τῶν   κιθαρισμάτων· οὐ γὰρ ἐδυνάμην ἐμαυτοῦ
[2, 15]   Κύπριος δυσειδής, ἀλλ´ ἐκ  τῶν   κροτάφων ὄρθιον ἀναβαῖνον, κατὰ μικρὸν
[2, 22]   τὸ πτερόν, κάλλος δὲ αἱ  τῶν   λειμώνων κόμαι· αἱ μὲν γάρ
[2, 21]   Σάτυρος τὸ ὕπουλον αὐτοῦ  τῶν   λόγων, ἠρέμα μειδιῶν, Ἄκουσον κἀμοῦ
[2, 18]   δὴ τὰ τοῦ ἀετοῦ καὶ  τῶν   μάντεων· καὶ εἰς τὴν ὑστεραίαν
[2, 32]   ἦν πολὺς κατὰ τὸ σκάφος,  τῶν   ναυτῶν διαθεόντων, τοῦ κυβερνήτου κελεύοντος,
[2, 27]   ἔδοξε. καὶ τὴν μὲν Κλειὼ  τῶν   οἰκετῶν αὑτοῦ τινι παραδίδωσι, κελεύσας
[2, 16]   ἐκ τῆς θέας) δείκνυσιν ἑνὶ  τῶν   οἰκετῶν τὴν κόρην, ὃς ἦν
[2, 19]   γυναῖκες. καὶ τὰ μὲν ἐνδοτέρω  τῶν   οἰκημάτων τε παρθένος καὶ
[2, 2]   δὲ πρώτην παρ´ αὐτοῖς φῦναι  τῶν   οἴνων μητέρα. εἶναι γὰρ ἐκεῖ
[2, 29]   μὲν γὰρ αἰδὼς διὰ  τῶν   ὀμμάτων εἰσρέουσα τὴν τῶν ὀφθαλμῶν
[2, 3]   ἡμερῶν ἐπράττετο δέκα· καὶ πλέον  τῶν   ὀμμάτων ἐκερδαίνομεν ἐτολμῶμεν οὐδέν.
[2, 29]   διὰ τῶν ὀμμάτων εἰσρέουσα τὴν  τῶν   ὀφθαλμῶν ἐλευθερίαν καθαιρεῖ· λύπη
[2, 4]   καὶ τὴν κόρην μὴ μέχρι  τῶν   ὀφθαλμῶν πειρᾶν, ἀλλὰ καὶ ῥῆμα
[2, 38]   ἐν μέρει δὲ καὶ τὰ  τῶν   παίδων ἀντάκουσον. γυναικὶ μὲν γὰρ
[2, 38]   γυναικῶν μυραλοιφίας ἥδιον ὄδωδεν  τῶν   παίδων ἱδρώς. ἔξεστι δὲ αὐτῷ
[2, 16]   εἰς ταὐτὸν ἐλθεῖν, ὡς ἂν  τῶν   πολλῶν ἐξιόντων) ὥστε συνέβη τὴν
[2, 38]   καὶ φαρμάκων· ἂν δὲ  τῶν   πολλῶν τούτων γυμνώσῃς δόλων, ἔοικε
[2, 22]   καὶ εἴ τι ἄλλο ἄτριχον  τῶν   προσώπων, περιϊπτάμενος ἅμα καὶ τῷ
[2, 31]   ὄχημα δὲ εὐτρεπὲς ἡμᾶς πρὸ  τῶν   πυλῶν ἐξεδέχετο, ὅπερ Κλεινίας
[2, 8]   δὲ ψυχῆς σκιά. αἱ γὰρ  τῶν   στομάτων συμβολαὶ κιρνάμεναι καὶ ἐκπέμπουσαι
[2, 29]   Λευκίππη καθ´ ἑαυτὴν γενομένη καὶ  τῶν   τῆς μητρὸς γεμισθεῖσα ῥημάτων παντοδαπή
[2, 30]   ξένων καὶ ἐγχωρίων, ἐξαρπάσατέ με  τῶν   τῆς μητρὸς ὀφθαλμῶν, ὅποι βούλεσθε.
[2, 22]   σκευάζων εἰς τὴν συμπλοκὴν ἀπέρρει  τῶν   τοῦ λέοντος ὀδόντων, αὐτὴν μέσην
[2, 38]   γυμνώσῃς δόλων, ἔοικε κολοιῷ γεγυμνωμένῳ  τῶν   τοῦ μύθου πτερῶν. τὸ δὲ
[2, 37]   ἄσθμα σὺν πνεύματι ἐρωτικῷ μέχρι  τῶν   τοῦ στόματος χειλέων ἀναθορὸν συντυγχάνει
[2, 8]   καὶ γὰρ ἀπὸ τοῦ καλλίστου  τῶν   τοῦ σώματος ὀργάνων τίκτεται· στόμα
[2, 24]   ὡς εἶχε ῥαπίζει καὶ ἐπιλαβομένη  τῶν   τριχῶν ἅμα πρὸς τὴν θυγατέρα
[2, 14]   πλοῦτος ταύτῃ κάτω τεταμίευται τῇ  τῶν   ὑδάτων ἰλύϊ δεδεμένος, καὶ ἔστιν
[2, 19]   Λευκίππην διελεγόμην· Μέχρι τίνος ἐπὶ  τῶν   φιλημάτων ἱστάμεθα, φιλτάτη; καλὰ τὰ
[2, 7]   χειλέων. κἀγὼ κατεφίλουν σιωπῇ, κλέπτων  τῶν   φιλημάτων τὸν ψόφον, δὲ
[2, 21]   καὶ λέοντος, ὃν ἀκήκοά τινος  τῶν   φιλοσόφων· χαρίζομαι δέ σοι τοῦ
[2, 1]   δὲ ἐδόκουν τὸ ῥόδον ἐπὶ  τῶν   χειλέων αὐτῆς ὁρᾶν, ὡς εἴ
[2, 7]   τι ἐψιθύριζεν, ἐπιπολῆς ψαύουσά μου  τῶν   χειλέων. κἀγὼ κατεφίλουν σιωπῇ, κλέπτων
[2, 7]   δὲ ἀνοίγουσα καὶ κλείουσα  τῶν   χειλέων τὴν συμβολὴν τῷ τῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006