Alphabétiquement     [«   »]
τύχῃ 1
τύχην 4
τύχοι 1
τῷ 35
τῶν 70
ὑάκινθος 1
ὕβρεως 1
Fréquences     [«    »]
32 ἐν
35 οὐκ
35 πρὸς
35 τῷ
43 εἰς
43 οὖν
44 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

τῷ


Livre, chapitre
[2, 37]   καταβῆναι κάτω, ἀναστρέφον τε σὺν  τῷ   ἄσθματι τὸ φίλημα καὶ μιχθὲν
[2, 31]   ἐπὶ τὸν θυρωρόν. κἀκεῖνον βεβλήκει  τῷ   αὐτῷ πόματι. ὄχημα δὲ εὐτρεπὲς
[2, 31]   ἑτέραν Λευκίππη θαλαμηπόλον, ἣν  τῷ   αὐτῷ φαρμάκῳ καταβαπτίσας Σάτυρος
[2, 22]   τῶν προσώπων, περιϊπτάμενος ἅμα καὶ  τῷ   βόμβῳ καταυλῶν. δὲ λέων
[2, 1]   εὐκινήτοις πετάλοις τρυφᾷ, τὸ πέταλον  τῷ   Ζεφύρῳ γελᾷ. μὲν ταῦτα
[2, 17]   ἐνταῦθα προσπορίζεται λέμβον, δίδωσι δὲ  τῷ   Ζήνωνι· τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα
[2, 19]   ἐπεπείκειν τὴν κόρην ὑποδέξασθαί με  τῷ   θαλάμῳ νυκτός, τῆς Κλειοῦς συνεργούσης,
[2, 31]   γὰρ καὶ αὐτῆς, ἐξ οὗ  τῷ   θαλάμῳ προσεληλύθει, ἐρᾶν) ἐπὶ τὴν
[2, 18]   ὑστεραίαν παρεσκευαζόμεθα νύκτωρ ὡς θυσόμενοι  τῷ   θεῷ. τούτων δὲ τὸν Ζήνωνα
[2, 3]   ἄγουσιν ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐκείνῳ  τῷ   θεῷ. φιλοφρονούμενος οὖν πατὴρ
[2, 26]   παρελθόντες οὖν εἴσω τῶν θυρῶν  τῷ   Κλεινίᾳ διηγούμεθα τὰ γεγονότα καὶ
[2, 36]   μὲν γὰρ εἰς χρῆσιν χρονιώτερον  τῷ   κόρῳ μαραίνει τὸ τερπνόν· τὸ
[2, 22]   ἀρχώμεθα μάχης. ἅμα λέγων ἐμπίπτει  τῷ   λέοντι καὶ εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς
[2, 11]   τῷ μέλανι συνυφαίνετο, ἑξῆς δὲ  τῷ   λευκῷ τὸ λοιπὸν ἐπυρρία κορυφούμενον·
[2, 11]   τὸ δὲ μέσον σῶμα λευκὸν  τῷ   μέλανι συνυφαίνετο, ἑξῆς δὲ τῷ
[2, 13]   ἔχειν τὴν ζημίαν, προσεῖχε τούτῳ  τῷ   νόμῳ. καὶ μὲν ἐζήτει
[2, 17]   Ζήνωνι· τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα  τῷ   οἰκέτῃ, ὃν ἐπὶ τὴν ἁρπαγὴν
[2, 10]   Κλειώ, δὲ παρθένος ἐν  τῷ   περιπάτῳ κατελέλειπτο. ἐπιτηρήσας οὖν ὅτε
[2, 10]   Σάτυρος ὑπαντιάζει με φαιδρῷ  τῷ   προσώπῳ· καθορᾶν γάρ μοι ἐδόκει
[2, 22]   μένω, καὶ περιϊππεύω τὸν ἄνθρωπον  τῷ   πτερῷ, γελῶ δὲ αὐτὸν βλέπων
[2, 5]   τὴν φλόγα, αὐτῷ σε καταλήψομαι  τῷ   πτερῷ. ~Ταῦτα διαλεγόμενος ἔλαθον ἐπιστὰς
[2, 4]   ἐτολμῶμεν οὐδέν. ~Κοινοῦμαι δὴ  τῷ   Σατύρῳ τὸ πᾶν καὶ συμπράττειν
[2, 18]   ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν καὶ ἐνθέμενοι  τῷ   σκάφει, ἐμβάντες εὐθὺς ὄρνιθος δίκην
[2, 11]   καὶ καταθραύει τοῖς ὀδοῦσι, καὶ  τῷ   στόματι τοῦ κυνὸς περιρρέει τοῦ
[2, 3]   ἀναισχυντίαν, μὲν καίων αὐτὴν  τῷ   συνήθει πυρί, δὲ τὸν
[2, 13]   τρωθέντες διακονοῦσιν ὀφθαλμοί. προσελθὼν οὖν  τῷ   Σωστράτῳ πρὶν τὸν πόλεμον
[2, 7]   κλείουσα τῶν χειλέων τὴν συμβολὴν  τῷ   τῆς ἐπῳδῆς ψιθυρίσματι φιλήματα ἐποίει
[2, 29]   τὴν καρδίαν ἐπικλύζει τὸν λογισμὸν  τῷ   τῆς μανίας ἀφρῷ. λόγος δὲ
[2, 35]   δίδωσι τῷ φιλοῦντι, ἀλλ´ ἔοικε  τῷ   τοῦ Ταντάλου πόματι; πολλάκις γὰρ
[2, 37]   στόματος χειλέων ἀναθορὸν συντυγχάνει πλανωμένῳ  τῷ   φιλήματι καὶ ζητοῦντι καταβῆναι κάτω,
[2, 37]   τὴν καρδίαν· δὲ ταραχθεῖσα  τῷ   φιλήματι πάλλεται. εἰ δὲ μὴ
[2, 35]   οἴχεται καὶ οὐκ ἀπολαῦσαι δίδωσι  τῷ   φιλοῦντι, ἀλλ´ ἔοικε τῷ τοῦ
[2, 18]   ἄρτι δὲ γενομένων ἡμῶν ἐπὶ  τῷ   χείλει τῆς θαλάσσης, μὲν
[2, 36]   καὶ τὸ κάλλος ὅσον ἐλαττοῦται  τῷ   χρόνῳ, τοσοῦτον εἰς μέγεθος ἐκτείνεται
[2, 11]   ἐπυρρία κορυφούμενον· λίθος δὲ  τῷ   χρυσῷ στεφανούμενος ὀφθαλμὸν ἐμιμεῖτο χρυσοῦν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006