Alphabétiquement     [«   »]
ἡμῶν 10
Ἢν 1
ἢν 4
ἦν 46
Ἦν 1
ἣν 4
ἠνείχετο 1
Fréquences     [«    »]
43 εἰς
44 ἐπὶ
43 οὖν
46 ἦν
55 ὡς
59 τὰ
70 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

ἦν


Livre, chapitre
[2, 15]   ἀέρα τὴν ὀδμὴν ἐκεράννυε, καὶ  ἦν   ἄνεμος ἡδονῆς. τὰ δὲ ἱερεῖα
[2, 33]   νεανίσκος παρασκηνῶν, ὅς, ἐπεὶ καιρὸς  ἦν   ἀρίστου, φιλοφρονούμενος ἡμᾶς συναριστᾶν ἠξίου.
[2, 23]   θυγατρὸς θάλαμον τρέχει (ἐγγὺς γὰρ  ἦν)   ἄρτι μου κατακλιθέντος. ἐγὼ μὲν
[2, 19]   νυκτός, τῆς Κλειοῦς συνεργούσης, ἥτις  ἦν   αὐτῇ θαλαμηπόλος. εἶχε δὲ
[2, 20]   δωματίου τὰς θύρας, ὥστε ἔργον  ἦν   αὐτὸν λαθεῖν. οὖν Σάτυρος,
[2, 16]   τῶν οἰκετῶν τὴν κόρην, ὃς  ἦν   αὐτῷ πιστότατος, καὶ κελεύει λῃστὰς
[2, 28]   καλεῖν αὐτὴν ἐκέλευεν. ὡς δ´  ἦν   ἀφανής, πάλιν ἐπὶ τὴν θυγατέρα
[2, 18]   ἐλάνθανεν οὐδέν· ἀλλ´ ἐπειδὴ καιρὸς  ἦν   βαθείας ἑσπέρας, ἡμεῖς μὲν προήλθομεν,
[2, 13]   τοῦ τέρατος τὸ ἔργον. ~Νεανίσκος  ἦν   Βυζάντιος, ὄνομα Καλλισθένης, ὀρφανὸς καὶ
[2, 26]   Κλειὼ κατόπιν ὁρῶμεν σπουδῇ θέουσαν·  ἦν   γὰρ δρασμὸν βεβουλευμένη. ἅμα τε
[2, 16]   Σωστράτου τὴν γυναῖκα) πυθόμενος οὐδέν  (ἦν   γὰρ ἑαλωκὼς ἐκ τῆς θέας)
[2, 2]   καὶ πάλιν δείπνου καιρὸς ἦν.  ἦν   γὰρ ἑορτὴ προτρυγαίου Διονύσου τότε.
[2, 17]   τὴν ἁρπαγὴν παρεσκευάκει. δὲ  (ἦν   γὰρ καὶ ἄλλως εὔρωστος τὸ
[2, 36]   πρότερον διάκονος τῆς τιμῆς ἐξέωσται·  ἦν   γάρ, οἶμαι, γυνή. ~Ὑπολαβὼν οὖν
[2, 11]   τούτου βάπτουσιν Ἀφροδίτης τὸν πέπλον.  ἦν   γὰρ χρόνος ὅτε τῆς πορφύρας
[2, 37]   εἰ δὲ μὴ τοῖς σπλάγχνοις  ἦν   δεδεμένη, ἠκολούθησεν ἂν καὶ ἀνείλκυσεν
[2, 24]   τῶν κακῶν· μὴ καὶ δοῦλος  ἦν;   ~Ἐθάρσησεν οὖν παρθένος, ὡς
[2, 25]   ἄξιον, οὐδὲ οἶδα τοῦτον ὅστις  ἦν,   εἴτε δαίμων, εἴτε ἥρως, εἴτε
[2, 11]   οἱ λίθοι. ὑάκινθος μὲν ῥόδον  ἦν   ἐν λίθῳ, ἀμέθυσος δὲ ἐπορφύρετο
[2, 13]   αὑτῷ ταύτην γενέσθαι γυναῖκα. καὶ  ἦν   ἐξ ἀκοῆς ἐραστής· τοσαύτη γὰρ
[2, 34]   καλοῦ· τὸ δὲ μειράκιον φιλόθηρον  ἦν.   ἐπεῖχον τὰ πολλά, κρατεῖν οὐκ
[2, 2]   κιθαρισμάτων, καὶ πάλιν δείπνου καιρὸς  ἦν.   ἦν γὰρ ἑορτὴ προτρυγαίου Διονύσου
[2, 11]   χώρα τῆς πορφύρας, ἐκεῖ χρυσὸς  ἦν.   ἤριζον δὲ πρὸς ἀλλήλους οἱ
[2, 29]   μητρὸς γεμισθεῖσα ῥημάτων παντοδαπή τις  ἦν·   ἤχθετο, ᾐσχύνετο, ὠργίζετο. ἤχθετο μὲν
[2, 2]   ἔπινεν· οὔπω γὰρ τὸ ἀμπέλινον  ἦν.   καὶ Διόνυσος ἐπαινεῖ τῆς
[2, 6]   ἐξαίφνης, εἶτ´ ἐφοινίχθην. μόνη δ´  ἦν   καὶ οὐδὲ Κλειὼ συμπαρῆν.
[2, 15]   τὰ δὲ ἱερεῖα πολλὰ μὲν  ἦν   καὶ ποικίλα, διέπρεπον δὲ ἐν
[2, 32]   ἀναχωροῦσαν, ὡς αὐτὴν πλέουσαν· παιανισμὸς  ἦν   καὶ πολλή τις εὐχή, θεοὺς
[2, 19]   τὴν παρθένον, τὸ δὲ ταμεῖον  ἦν.   κατακοιμίζουσα δὲ ἀεὶ τὴν Λευκίππην
[2, 31]   φαρμάκου λείψανον, τὸν Κώνωπα  ἦν   κατακοιμίσας· τούτου διακονούμενος ἡμῖν ἐγχεῖ
[2, 19]   θάλαμος αὐτῆς οὕτως· χωρίον  ἦν   μέγα τέτταρα οἰκήματα ἔχον, δύο
[2, 11]   πορφύρας κόσμος ἀνθρώποις ἀπόρρητος  ἦν·   μικρὸς δὲ αὐτὴν ἐκάλυπτε κόχλος
[2, 12]   ἱερεῖον· σοβούντων δὲ πλέον οὐδὲν  ἦν·   γὰρ ὄρνις ᾤχετο φέρων
[2, 2]   φιλοτησίαν. τὸ δὲ ποτὸν οἶνος  ἦν.   δὲ πιὼν ὑφ´ ἡδονῆς
[2, 31]   θάλασσαν ἐκ τῆς γῆς, καὶ  ἦν   καιρὸς μικρὸν ἄνω τῆς
[2, 10]   τις ἡμῖν ἐπέλθῃ· καὶ αὐτὸς  ἦν   ποιήσας τὸν ψόφον, προσιόντα
[2, 17]   δὲ τῷ Ζήνωνι· τοῦτο γὰρ  ἦν   ὄνομα τῷ οἰκέτῃ, ὃν ἐπὶ
[2, 14]   πολέμου γάρ, ὡς ἔφην, στρατηγὸς  ἦν   οὗτος) Ὥρα πέμπειν ἡμᾶς θυσίαν
[2, 9]   ~Ἐπειδὴ δὲ τοῦ δείπνου καιρὸς  ἦν,   πάλιν ὁμοίως συνεπίνομεν. ᾠνοχόει δὲ
[2, 2]   καὶ μαζοὶ βοῶν. ποτὸν δὲ  ἦν   παρ´ αὐτοῖς οἷον καὶ
[2, 32]   πρὸς ἀναγωγὴν τὸ πνεῦμα, θόρυβος  ἦν   πολὺς κατὰ τὸ σκάφος, τῶν
[2, 15]   τὴν θυσίαν ἐξῄεσαν· καὶ γὰρ  ἦν   πολυτελής. πολλὴ μὲν τῶν
[2, 19]   μηδὲν ἀντιπρᾶξαι τῇ τέχνῃ. ταῦτα  ἦν   τὰ συγκείμενα. ~Ἦν δέ τις
[2, 10]   τοῦ πολέμου καταπεφρονηκώς· πολλὰ γὰρ  ἦν   τὰ τότε ὁπλίζοντά με θαρρεῖν·
[2, 14]   τοῦ Σωστράτου μείζων, ἐπεὶ πατρόθεν  ἦν   Τύριος, ἐκθειάζων αὐτόν, Πάντα μὲν
[2, 20]   πραττόμενα ἡμῖν· μάλιστα δέ, ὅπερ  ἦν,   ὑποπτεύσας μή τι νύκτωρ ἡμῖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006