Alphabétiquement     [«   »]
μεμαθήκει 1
μεμνημένον 1
μεμυημένος 1
μὲν 87
μέν 4
μένειν 1
Μενέλαον 1
Fréquences     [«    »]
80 γὰρ
75
70 τῶν
87 μὲν
89 τὸν
89 τοῦ
104 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

μὲν


Livre, chapitre
[2, 8]   προσιοῦσαν τὴν θεράπαιναν διελύθημεν, ἐγὼ  μὲν   ἄκων καὶ λυπούμενος, δὲ
[2, 14]   χωρίον ἱερὸν ἐν περιβόλῳ· ἐλαία  μὲν   ἀναθάλλει φαιδροῖς τοῖς κλάδοις, πεφύτευται
[2, 10]   Σάτυρός μοι προσελθὼν ἔφη· Νῦν  μὲν   ἀνδρίζεσθαι καιρός. γὰρ μήτηρ
[2, 7]   ἐπάταξε τὴν χεῖρα. καὶ  μὲν   ἀνέκραγεν, δὲ παῖς ἀναθοροῦσα
[2, 20]   τοῦ Σατύρου τὴν τέχνην προσεποιεῖτο  μὲν   ἀντιπαίζειν καὶ αὐτός, ἐνετίθει δὲ
[2, 37]   τοῖς φιλήμασι. παίδων δὲ φιλήματα  μὲν   ἀπαίδευτα, περιπλοκαὶ δὲ ἀμαθεῖς, Ἀφροδίτη
[2, 2]   Ἰκάρου τὸν νησιώτην, ἀλλὰ τούτους  μὲν   ἅπαντας ἀποίκους εἶναι Τυρίων οἴνων,
[2, 21]   τὸν Προμηθέα πολλάκις, ὅτι μέγαν  μὲν   αὐτὸν ἔπλασε καὶ καλὸν καὶ
[2, 10]   διαλεγόμενος. ταῦτα εἰπὼν τῇ Κλειοῖ  μὲν   αὐτός, ἐγὼ δὲ τῇ παιδὶ
[2, 3]   δὲ βότρυες πάντῃ περικρεμάμενοι· ὄμφαξ  μὲν   αὐτῶν ἕκαστος ἐφ´ ὅσον ἐστὶν
[2, 37]   πεποίηκεν ἑαυτὸν ἄλλῃ γυναικί. οἰνοχοείτω  μὲν   Γανυμήδης, μετὰ δὲ τῶν θεῶν
[2, 29]   τρία τῆς ψυχῆς κύματα·  μὲν   γὰρ αἰδὼς διὰ τῶν ὀμμάτων
[2, 36]   γὰρ ἀεὶ τὸ ἀκόρεστον. τὸ  μὲν   γὰρ εἰς χρῆσιν χρονιώτερον τῷ
[2, 22]   αἱ τῶν λειμώνων κόμαι· αἱ  μὲν   γάρ εἰσιν ὥσπερ ἐσθῆτες, ἃς
[2, 21]   Τί με μάτην αἰτιᾷ; τὰ  μὲν   γὰρ ἐμὰ πάντα ἔχεις ὅσα
[2, 2]   ἐκεῖνο τὸ χαμαὶ ῥέον. τὸ  μὲν   γὰρ ἐς τὰ στέρνα καταβαίνει
[2, 15]   καὶ τὴν χροιὰν εὐτυχεῖ· τὸ  μὲν   γὰρ μέγεθος πάνυ μέγας, τὸν
[2, 38]   τὰ τῶν παίδων ἀντάκουσον. γυναικὶ  μὲν   γὰρ πάντα ἐπίπλαστα, καὶ τὰ
[2, 23]   χαρᾶς ἅμα καὶ φόβου.  μὲν   γὰρ τοῦ κινδύνου φόβος ἐθορύβει
[2, 14]   εἰς Τύρον, εἶπεν, Ἡρακλεῖ· τὰ  μὲν   γὰρ τοῦ χρησμοῦ ἔστι πάντα
[2, 21]   ἔπλασε καὶ καλὸν καὶ τὴν  μὲν   γένυν ὥπλισε τοῖς ὀδοῦσι, τοὺς
[2, 18]   ἐξαίφνης βοῶντες συντρέχουσι καὶ τὰς  μὲν   δᾷδας ἡμῶν ἀποσβεννύουσι, φευγόντων δὲ
[2, 17]   εἰ τύχοι τῆς ἐπιχειρήσεως. οἱ  μὲν   δὴ ἄλλοι θεωροὶ ἀπέπλευσαν, αὐτὸς
[2, 23]   ἦν) ἄρτι μου κατακλιθέντος. ἐγὼ  μὲν   δὴ τὸν ψόφον ἀκούσας ἀνοιγομένων
[2, 4]   δὲ ἔλεγε καὶ αὐτὸς  μὲν   ἐγνωκέναι πρὶν παρ´ ἐμοῦ μαθεῖν,
[2, 13]   τούτῳ τῷ νόμῳ. καὶ  μὲν   ἐζήτει καιρὸν πρὸς τὸ ἔργον.
[2, 18]   γῆς εἶχον προλοχίσαντες, οἳ γυναικείας  μὲν   εἶχον ἐσθῆτας καὶ τῶν γενείων
[2, 14]   παιδὸς εἰς ἡμᾶς ἐκκειμένης μεμαθήκει  μὲν   ἕκαστα τούτων, οὐδὲν δὲ ἧττον
[2, 22]   ἐτίτρωσκε τοῖς χείλεσιν. καὶ  μὲν   ἔκλινεν εἰς τὸ λυποῦν μέρος,
[2, 16]   Ζεὺς ἐμιμήσατο. ~Ἔτυχεν οὖν  μὲν   ἐμὴ μήτηρ τότε μαλακῶς ἔχουσα·
[2, 9]   ἐναλλάσσει τὰ ἐκπώματα καὶ τὸ  μὲν   ἐμὸν τῇ κόρῃ προτίθησι, τὸ
[2, 24]   τὰς ἐλπίδας. οἴμοι, Σώστρατε· σὺ  μὲν   ἐν Βυζαντίῳ πολεμεῖς ὑπὲρ ἀλλοτρίων
[2, 19]   καταγωγὴν αἱ γυναῖκες. καὶ τὰ  μὲν   ἐνδοτέρω τῶν οἰκημάτων τε
[2, 17]   σῶμα καὶ φύσει πειρατικός) ταχὺ  μὲν   ἐξεῦρε λῃστὰς ἁλιεῖς ἀπὸ τῆς
[2, 10]   καὶ ταραχθέντες ἀνεπηδήσαμεν. καὶ  μὲν   ἐπέκεινα τρέπεται τὴν ἐπὶ τὸ
[2, 19]   μέγα τέτταρα οἰκήματα ἔχον, δύο  μὲν   ἐπὶ δεξιά, δύο δὲ ἐπὶ
[2, 23]   Σάτυρος αὐτῷ· καὶ  μὲν   ἔπιε, καὶ μικρὸν διαλιπών, ὅσον
[2, 18]   δίκην ἀφίπτανται. ἡμῶν δὲ οἱ  μὲν   ἔφευγον, οὐδὲν οὔτε εἰδότες οὔτε
[2, 36]   κεκοινώνηκεν Ζεύς) ἀλλ´ Ἀλκμήνην  μὲν   ἔχει πένθος καὶ φυγή, Δανάην
[2, 37]   τὰ φιλήματα. καὶ διὰ τοῦτο  μὲν   ἔχει τὸ σῶμα ἐν τοῖς
[2, 14]   ταύτης γῆ καὶ θάλασσα. ἕλκει  μὲν   θάλασσα, ἕλκει δὲ
[2, 10]   ἐφηδρεύομεν. καὶ οὕτως ἐγένετο. ἀπεσπᾶτο  μὲν   Κλειώ, δὲ παρθένος
[2, 19]   τὰ πρὸς τὴν εἴσοδον, τὸ  μὲν   Κλειὼ τὸ κατὰ τὴν
[2, 11]   δὲ ἦσαν οἱ τρεῖς· μέλαινα  μὲν   κρηπὶς τοῦ λίθου, τὸ
[2, 15]   καὶ γὰρ ἦν πολυτελής. πολλὴ  μὲν   τῶν θυμιαμάτων πομπή, ποικίλη
[2, 3]   ἐμὲ βλέπειν ἐθρασύνετο. καὶ ταῦτα  μὲν   ἡμῖν ἡμερῶν ἐπράττετο δέκα· καὶ
[2, 15]   ἡδονῆς. τὰ δὲ ἱερεῖα πολλὰ  μὲν   ἦν καὶ ποικίλα, διέπρεπον δὲ
[2, 1]   τὴν κόρην. δὲ πρῶτον  μὲν   ᾖσεν Ὁμήρου τὴν πρὸς τὸν
[2, 27]   ἀποπειραθῆναι τῆς κόρης καί, εἰ  μὲν   θελήσει συμφυγεῖν, οὕτω πράττειν, εἰ
[2, 14]   ἐπεὶ καὶ ποταμὸς Ἰβηρικός, εἰ  μὲν   ἴδοις αὐτὸν εὐθύς, οὐδὲν ἄλλου
[2, 11]   τὴν ἄγραν ταύτην. καὶ  μὲν   ἰχθὺν προσεδόκησεν, ὡς δὲ εἶδε
[2, 3]   κατασχόντες ἐκμαίνουσιν εἰς ἀναισχυντίαν,  μὲν   καίων αὐτὴν τῷ συνήθει πυρί,
[2, 34]   ~Λέγει οὖν Μενέλαος· Τὸ  μὲν   κεφάλαιον τῆς ἐμῆς ἀποδημίας ἔρως
[2, 27]   ἀποδημίας. ταῦτα ἔδοξε. καὶ τὴν  μὲν   Κλειὼ τῶν οἰκετῶν αὑτοῦ τινι
[2, 16]   προελθεῖν. δὲ Καλλισθένης τὴν  μὲν   Λευκίππην οὐχ ἑωρακώς ποτε, τὴν
[2, 11]   τὰ πρὸς τὸν γάμον· περιδέραιον  μὲν   λίθων ποικίλων, ἐσθῆτα δὲ τὸ
[2, 22]   οὐχ ὁρᾷς; ἐμοὶ δὲ μέγεθος  μὲν   ἀὴρ ὅλος, ὅσον μου
[2, 38]   ἀθλεῖ. τὰ δὲ φιλήματα σοφίαν  μὲν   οὐκ ἔχει γυναικείαν, οὐδὲ μαγγανεύει
[2, 2]   τοῦτο δὲ πηγή.  μὲν   οὖν οἶνος οὕτως ἐς ἀνθρώπους
[2, 16]   παρθένους ἀπαντᾶν ἐπὶ θάλατταν.  μὲν   οὖν ταῦτα εἰπὼν καὶ τὴν
[2, 37]   κἂν μετρίως ἔχω πείρας. γυναικὶ  μὲν   οὖν ὑγρὸν μὲν τὸ σῶμα
[2, 36]   αἱ χορηγοὶ θεαί. ἀλλὰ τὸ  μὲν   οὐράνιον ἄχθεται θνητῷ κάλλει δεδεμένον
[2, 36]   κατ´ ἀνθρώπους κάλλη πλανᾶσθαι, τὸ  μὲν   οὐράνιον, τὸ δὲ πάνδημον, ὥσπερ
[2, 18]   εὐθὺς πελάγιος. ἐγὼ δὲ ἀνέπνευσα  μὲν   οὕτω διαλυθέντων μοι παραδόξως τῶν
[2, 14]   κεκερασμένον ἔχει πῦρ· καὶ φλόγα  μὲν   ὄψει κάτωθεν ἀπ´ αὐτῆς ἁλλομένην
[2, 29]   ἦν· ἤχθετο, ᾐσχύνετο, ὠργίζετο. ἤχθετο  μὲν   πεφωραμένη, ᾐσχύνετο δὲ ὀνειδιζομένη, ὠργίζετο
[2, 11]   ποικίλων, ἐσθῆτα δὲ τὸ πᾶν  μὲν   πορφυρᾶν, ἔνθα δὲ ταῖς ἄλλαις
[2, 18]   καιρὸς ἦν βαθείας ἑσπέρας, ἡμεῖς  μὲν   προήλθομεν, δὲ εἵπετο. ἄρτι
[2, 14]   τῆς τοῦ χρυσοῦ γονῆς, τὸ  μὲν   προσήψατο μόνον, πίσσα δὲ
[2, 37]   ἐν τοῖς ἔργοις ἡδονήν, ἐγὼ  μὲν   πρωτόπειρος ὢν εἰς γυναῖκας, ὅσον
[2, 11]   πρὸς ἀλλήλους οἱ λίθοι. ὑάκινθος  μὲν   ῥόδον ἦν ἐν λίθῳ, ἀμέθυσος
[2, 22]   γὰρ ὅλος εἰμὶ πολέμου. μετὰ  μὲν   σάλπιγγος παρατάττομαι, σάλπιγξ δέ μοι
[2, 34]   ὡς ἐπ´ αὐτόν· καὶ οἱ  μὲν   συνέπιπτον ἀλλήλοις, ἐμὲ δὲ τρόμος,
[2, 29]   τούτων ἁπάντων τῶν βελῶν βαθέα  μὲν   τὰ βλήματα, ἄναιμα δὲ τὰ
[2, 1]   πέταλον τῷ Ζεφύρῳ γελᾷ.  μὲν   ταῦτα ᾖδεν· ἐγὼ δὲ ἐδόκουν
[2, 18]   ἰδὼν ὑπήντησεν ἐπιπλεύσας καὶ δέχεται  μὲν   τὴν κόρην, πλεῖ δὲ εὐθὺς
[2, 3]   Γλαύκου τοῦ Χίου δεύτερον. ὑέλου  μὲν   τὸ πᾶν ἔργον ὀρωρυγμένης· κύκλῳ
[2, 18]   τῷ χείλει τῆς θαλάσσης,  μὲν   τὸ συγκείμενον ἀνέτεινε σημεῖον,
[2, 37]   πείρας. γυναικὶ μὲν οὖν ὑγρὸν  μὲν   τὸ σῶμα ἐν ταῖς συμπλοκαῖς,
[2, 14]   ἦν Τύριος, ἐκθειάζων αὐτόν, Πάντα  μὲν   τὸν χρησμόν, εἶπεν, ἐξηγήσω καλῶς·
[2, 14]   εἰς τὰς δίνας ἐμπέσῃ, τὸ  μὲν   ὕδωρ ὡς χορδὴ κρούεται, τὸ
[2, 23]   θύρας τῆς ἐρωμένης. καὶ  μὲν   ὑπελείπετο, ἐγὼ δὲ εἰσῄειν, ὑποδεχομένης
[2, 27]   μοι καλλίστην γνώμην εὑρηκέναι, ταύτην  μὲν   ὑπεξαγαγεῖν, ἡμᾶς δὲ ὀλίγας ἡμέρας
[2, 24]   ἑαυτῶν ἤλθομεν. ~Ἡ δὲ πρῶτον  μὲν   ὑπὸ ἰλίγγου κατέπεσεν, εἶτα ἀνενεγκοῦσα
[2, 37]   τῇ τῆς Ἀφροδίτης ἀκμῇ οἰστρεῖ  μὲν   ὑφ´ ἡδονῆς, περικέχηνε δὲ φιλοῦσα
[2, 2]   τὰς ῥῖνας εὐφραίνει καὶ θιγόντι  μὲν   ψυχρόν ἐστιν, εἰς τὴν γαστέρα
[2, 17]   μικρὸν ἀπεσάλευε τῆς γῆς, ἅμα  μὲν   ὡς δοκοίη τοῖς πολίταις ἕπεσθαι,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006