Alphabétiquement     [«   »]
1
1
3
ἡ 75
1
2
ἤγρευσεν 1
Fréquences     [«    »]
59 τὰ
70 τῶν
55 ὡς
75 ἡ
80 γὰρ
87 μὲν
89 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II


Livre, chapitre
[2, 23]   ὤκνει τὸ πρῶτον. ὡς δὲ     βελτίστη γαστὴρ κατηνάγκασε, πείθεται. ἐπεὶ
[2, 10]   ἔφη· Νῦν μὲν ἀνδρίζεσθαι καιρός.     γὰρ μήτηρ τῆς κόρης, ὡς
[2, 4]   καὶ τὸ αὐτόματον ἡμῶν προὐνόησεν.     γὰρ τὸν θάλαμον αὐτῆς πεπιστευμένη
[2, 14]   μὲν θάλασσα, ἕλκει δὲ     γῆ, δὲ εἰς ἀμφότερα
[2, 37]   τὸ τέρμα αὐτὸ τῆς Ἀφροδίτης     γυνὴ γενομένη πέφυκεν ἀσθμαίνειν ὑπὸ
[2, 31]   τελευταίας, ἣν τῇ Πανθείᾳ προσέφερεν·     δὲ ἀναστᾶσα ᾤχετο εἰς τὸν
[2, 7]   κλέπτων τῶν φιλημάτων τὸν ψόφον,     δὲ ἀνοίγουσα καὶ κλείουσα τῶν
[2, 7]   τότε ἤδη περιβαλὼν φανερῶς κατεφίλουν·     δὲ διασχοῦσα, Τί ποιεῖς; ἔφη.
[2, 14]   θάλασσα, ἕλκει δὲ γῆ,     δὲ εἰς ἀμφότερα αὑτὴν ἥρμοσε.
[2, 23]   ἐθορύβει τὰς τῆς ψυχῆς ἐλπίδας,     δὲ ἐλπὶς τοῦ τυχεῖν ἐπεκάλυπτεν
[2, 23]   ἀνοιγομένων τῶν θυρῶν, εὐθὺς ἀνεπήδησα·     δὲ ἐπὶ τὴν κλίνην παρῆν.
[2, 28]   ἰδοὺ καὶ Κλειὼ πέφευγεν.     δὲ ἔτι μᾶλλον ἐθάρσησε καὶ
[2, 7]   βιαιότερον περιέβαλλον καὶ ἐφίλουν ἐλευθερώτερον·     δὲ ἠνείχετο, κωλύουσα δῆθεν. ~Ἐν
[2, 19]   κλεῖς ἔβαλλε διὰ τῆς ὀπῆς·     δὲ λαβοῦσα ἐφύλαττε καὶ περὶ
[2, 6]   τί εἴπω, Χαῖρε, ἔφην, δέσποινα.     δὲ μειδιάσασα γλυκὺ καὶ ἐμφανίσασα
[2, 29]   κατατήκει τῆς ψυχῆς τὸ ζωπυροῦν·     δὲ ὀργὴ περιϋλακτοῦσα τὴν καρδίαν
[2, 8]   ἐγὼ μὲν ἄκων καὶ λυπούμενος,     δὲ οὐκ οἶδ´ ὅπως εἶχεν.
[2, 7]   χεῖρα. καὶ μὲν ἀνέκραγεν,     δὲ παῖς ἀναθοροῦσα καὶ καταθεμένη
[2, 7]   προσώποις προσεποιούμην πεπλῆχθαι καὶ ἀλγεῖν.     δὲ παῖς προσελθοῦσα εἷλκε τὴν
[2, 10]   ἐγένετο. ἀπεσπᾶτο μὲν Κλειώ,     δὲ παρθένος ἐν τῷ περιπάτῳ
[2, 14]   ἄγκιστρον γίνεται, ἀγρεύει γὰρ αὐτόν·     δὲ πίσσα δέλεαρ γίνεται τῆς
[2, 30]   τὴν κόρην ἀποπειρασόμενον τῆς φυγῆς.     δὲ πρὶν ἀκοῦσαι πρὸς τὸν
[2, 7]   ἀλλὰ τί οὐκ ἐπᾴδεις, φιλτάτη;     δὲ προσῆλθέ τε καὶ ἐνέθηκεν
[2, 36]   καὶ οἰνοχόον ἔχῃ τοῦ νέκταρος·     δὲ πρότερον διάκονος τῆς τιμῆς
[2, 1]   τοῦ μὴ ὁρᾶν τὴν κόρην.     δὲ πρῶτον μὲν ᾖσεν Ὁμήρου
[2, 21]   πάντα ἔχεις ὅσα πλάττειν ἠδυνάμην,     δὲ σὴ ψυχὴ πρὸς τοῦτο
[2, 37]   ἕπεται καὶ βάλλει τὴν καρδίαν·     δὲ ταραχθεῖσα τῷ φιλήματι πάλλεται.
[2, 14]   τοὺς πτόρθους πολλὴν τὴν φλόγα·     δὲ τοῦ πυρὸς αἰθάλη τὸ
[2, 15]   νάρκισσος καὶ ῥόδα καὶ μυρρίναι·     δὲ τῶν ἀνθέων ἀναπνοὴ πρὸς
[2, 9]   καὶ ἅμα κατεφίλουν τὸ ἔκπωμα.     δὲ ὡς εἶδεν, συνῆκεν ὅτι
[2, 14]   γῆ καὶ θάλασσα. ἕλκει μὲν     θάλασσα, ἕλκει δὲ γῆ,
[2, 32]   κυβερνήτου κελεύοντος, ἑλκομένων τῶν κάλων·     κεραία περιήγετο, τὸ ἱστίον καθίετο,
[2, 25]   ἠὼς γένηται καὶ τὸ πᾶν     Κλειὼ βασανιζομένη κατείπῃ. ~Δόξαν οὖν
[2, 10]   καὶ οὕτως ἐγένετο. ἀπεσπᾶτο μὲν     Κλειώ, δὲ παρθένος ἐν
[2, 26]   καὶ ὅτι φεύγειν διεγνώκαμεν. λέγει     Κλειώ· Κἀγὼ σὺν ὑμῖν· ἢν
[2, 7]   κιθάρᾳ, ἐπιπαρῆν δὲ αὐτῇ καὶ     Κλειὼ καὶ παρεκάθητο, διεβάδιζον δὲ
[2, 7]   καὶ ἅμα ἐπῇδε· καὶ ἔλεγεν     Κλειὼ μετὰ μικρὸν ῥᾴων γεγονέναι.
[2, 28]   συσκευὴν τοῦ δράματος; ἰδοὺ καὶ     Κλειὼ πέφευγεν. δὲ ἔτι
[2, 6]   μόνη δ´ ἦν καὶ οὐδὲ     Κλειὼ συμπαρῆν. ὅμως οὖν, ὡς
[2, 26]   ὅπως φύγοι, καὶ πάλιν ἡμῶν     Κλειὼ τί ποιεῖν μέλλομεν. παρελθόντες
[2, 19]   πρὸς τὴν εἴσοδον, τὸ μὲν     Κλειὼ τὸ κατὰ τὴν παρθένον,
[2, 9]   τοῦ ἐκπώματος, ἔνθα τὸ χεῖλος     κόρη πίνουσα προσέθηκεν, ἐναρμοσάμενος τὸ
[2, 11]   ἦσαν οἱ τρεῖς· μέλαινα μὲν     κρηπὶς τοῦ λίθου, τὸ δὲ
[2, 29]   περὶ ἑαυτὰς πεφυσημέναι. τοσούτων οὖν     Λευκίππη γεμισθεῖσα συμφορῶν οὐκ ἔφερε
[2, 31]   εὐθὺς ἐκάθευδεν. εἶχε δὲ ἑτέραν     Λευκίππη θαλαμηπόλον, ἣν τῷ αὐτῷ
[2, 16]   μαλακῶς ἔχουσα· σκηψαμένη δὲ καὶ     Λευκίππη νοσεῖν ἔνδον ὑπέμεινε (συνέκειτο
[2, 35]   ἐχόμενον ψυχαγωγίας· καὶ γὰρ οὐδὲ     Λευκίππη παρῆν, ἀλλ´ ἐν μυχῷ
[2, 29]   τὴν τῶν ὀφθαλμῶν ἐλευθερίαν καθαιρεῖ·     λύπη δὲ περὶ τὰ στέρνα
[2, 7]   Κλειοῦς ἐπάταξε τὴν χεῖρα. καὶ     μὲν ἀνέκραγεν, δὲ παῖς
[2, 29]   ὀργὴ τρία τῆς ψυχῆς κύματα·     μὲν γὰρ αἰδὼς διὰ τῶν
[2, 16]   Ζεὺς ἐμιμήσατο. ~Ἔτυχεν οὖν     μὲν ἐμὴ μήτηρ τότε μαλακῶς
[2, 10]   γίνεται· καὶ ταραχθέντες ἀνεπηδήσαμεν. καὶ     μὲν ἐπέκεινα τρέπεται τὴν ἐπὶ
[2, 1]   τὸ πέταλον τῷ Ζεφύρῳ γελᾷ.     μὲν ταῦτα ᾖδεν· ἐγὼ δὲ
[2, 19]   οἰκημάτων τε παρθένος καὶ     μήτηρ αὐτῆς διειλήφεσαν, ἑκάτερα τὰ
[2, 19]   κατακοιμίζουσα δὲ ἀεὶ τὴν Λευκίππην     μήτηρ ἔκλειεν ἔνδοθεν τὴν ἐπὶ
[2, 27]   γὰρ νῦν οἶδε τῆς κόρης     μήτηρ τίνα κατέλαβεν, ὡς ὑμεῖς
[2, 32]   κεραία περιήγετο, τὸ ἱστίον καθίετο,     ναῦς ἀπεσαλεύετο, τὰς ἀγκύρας ἀνέσπων,
[2, 14]   θεὸς εἶπεν αὐτήν, ἐπεὶ Φοινίκων     νῆσος· δὲ φοῖνιξ φυτόν.
[2, 10]   καθ´ ἑαυτὴν ἀναπαύεται· μόνη δὲ     παῖς βαδιεῖται κατὰ τὰ εἰθισμένα
[2, 7]   προτεραίᾳ ταύτης ἡμέρᾳ περὶ μεσημβρίαν     παῖς ψάλλουσα κιθάρᾳ, ἐπιπαρῆν δὲ
[2, 28]   δοκίμασον. Ἔτι καὶ τοῦτο, ἔφη     Πάνθεια, λείπεται, ἵνα καὶ μετὰ
[2, 25]   τὴν παρθενίαν κατῄσχυνε. καταπεσοῦσα οὖν     Πάνθεια πάλιν ἔστενεν. ἡμεῖς δὲ
[2, 25]   καὶ δοῦλος ἦν; ~Ἐθάρσησεν οὖν     παρθένος, ὡς ἂν ἐμοῦ διαπεφευγότος,
[2, 2]   ἔφη, τὸ ὕδωρ, τοῦτο δὲ     πηγή. μὲν οὖν οἶνος
[2, 14]   γονῆς, τὸ μὲν προσήψατο μόνον,     πίσσα δὲ εἰς τὴν ἤπειρον
[2, 22]   μέρος, ἀνακάμπτων ἔνθα τοῦ τραύματος     πληγή, δὲ ὥσπερ παλαιστὴς
[2, 38]   εἶναι δόξῃ καλή, τῶν ἀλειμμάτων     πολυπράγμων μηχανή. καὶ ἔστιν αὐτῆς
[2, 11]   δὲ ἐσθῆτος οὐ πάρεργον εἶχεν     πορφύρα τὴν βαφήν, ἀλλ´ οἵαν
[2, 33]   Κλεινίας, Φοίνικες ἄμφω. Τίς οὖν     πρόφασις ὑμῖν τῆς ἀποδημίας; Ἢν
[2, 24]   Θρᾲξ νικήσας ὕβρισεν· οὐκ εἶχεν     συμφορὰ διὰ τὴν ἀνάγκην ὄνειδος.
[2, 15]   τῶν θυμιαμάτων πομπή, ποικίλη δὲ     τῶν ἀνθέων συμπλοκή. τὰ θυμιάματα,
[2, 15]   γὰρ ἦν πολυτελής. πολλὴ μὲν     τῶν θυμιαμάτων πομπή, ποικίλη δὲ
[2, 11]   χερσὶν ἔθιγε, τὴν πορφύραν εἶχεν     χείρ. συνῆκεν οὖν τοῦ κόχλου
[2, 15]   θέαμα κυκλουμένης σελήνης ἐστὶν εἰκών.     χροιὰ δὲ οἵαν Ὅμηρος τοὺς
[2, 11]   ἔνθα δὲ ταῖς ἄλλαις ἐσθῆσιν     χώρα τῆς πορφύρας, ἐκεῖ χρυσὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006