Alphabétiquement     [«   »]
οὐδέν 5
οὐδέποτε 1
Οὐκ 1
οὐκ 35
οὐκέτι 1
οὖν 43
οὔπω 2
Fréquences     [«    »]
32 ἐν
25 τὰς
29 τοῖς
35 οὐκ
35 πρὸς
35 τῷ
43 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

οὐκ


Livre, chapitre
[2, 12]   φέρων τὴν ἄγραν. ἐδόκει τοίνυν  οὐκ   ἀγαθὸν εἶναι· καὶ δὴ ἐπέσχον
[2, 34]   δικαστήριον οἱ τοῦ μειρακίου γονεῖς  οὐκ   ἄκοντα· καὶ γὰρ ἐπελθὼν ἀπελογούμην
[2, 38]   ἐμφορῇ, διψῇς ἔτι φιλεῖν, καὶ  οὐκ   ἂν ἀποσπάσειας τὸ στόμα, μέχρις
[2, 38]   ἔσχες τὰ φιλήματα. φιλῶν δὲ  οὐκ   ἂν ἔχοις κόρον, ἀλλ´ ὅσον
[2, 4]   Ἔρως, γενναῖε, ἔφη, δειλίας  οὐκ   ἀνέχεται. ὁρᾷς αὐτοῦ τὸ σχῆμα
[2, 35]   τι παρακῦψαν μόνον οἴχεται καὶ  οὐκ   ἀπολαῦσαι δίδωσι τῷ φιλοῦντι, ἀλλ´
[2, 29]   τῶν ἐκ τοῦ λόγου κυμάτων,  οὐκ   ἀποπτύσασαι τὸν ἀφρόν, οἰδοῦσι περὶ
[2, 38]   τὸ δὲ κάλλος τὸ παιδικὸν  οὐκ   ἀρδεύεται μύρων ὀσφραῖς οὐδὲ δολεραῖς
[2, 14]   γὰρ ἐν θαλάσσῃ κάθηται καὶ  οὐκ   ἀφῆκε τὴν γῆν· συνδεῖ γὰρ
[2, 24]   φαντάσματα, τὸν δὲ ἀληθέστερον ὄνειρον  οὐκ   ἐθεασάμην. νῦν ἀθλιώτερον ἀνετμήθης τὴν
[2, 2]   ἑορτῆς διηγοῦνται πατέρα μῦθον, οἶνον  οὐκ   εἶναί ποτε παρ´ ἀνθρώποις ὅπου
[2, 12]   ἔλεγον ἁπάντων ὀρνίθων εἶναι βασιλέα.  οὐκ   εἰς μακρὰν δὲ ἀπέβη τοῦ
[2, 24]   σε κἂν Θρᾲξ νικήσας ὕβρισεν·  οὐκ   εἶχεν συμφορὰ διὰ τὴν
[2, 22]   νήμασιν ἐμπλακείς, καὶ τὴν ἀράχνην  οὐκ   ἔλαθεν ἐμπεσών. ὡς δὲ οὐκέτι
[2, 34]   ἐμπνέων καὶ περιέβαλλε καὶ ἀποθνῄσκων  οὐκ   ἐμίσει με τὸν πονηρὸν
[2, 34]   ἐχώρει δρόμῳ, καὶ τὸ μειράκιον  οὐκ   ἐξετρέπετο, βοῶντος ἐμοῦ καὶ κεκραγότος·
[2, 7]   τοῦ χείλους, ἔφην. ἀλλὰ τί  οὐκ   ἐπᾴδεις, φιλτάτη; δὲ προσῆλθέ
[2, 34]   κρατεῖν οὐκ ἠδυνάμην. ὡς δὲ  οὐκ   ἔπειθον, εἱπόμην κἀγὼ ἐπὶ τὰς
[2, 5]   κακόδαιμον, οὐ σωφρονεῖς; τί δὲ  οὐκ   ἐρᾷς ὧν σε δεῖ; παρθένον
[2, 14]   ἔστιν ὥσπερ τῆς νήσου τράχηλος.  οὐκ   ἐρρίζωται δὲ κατὰ τῆς θαλάσσης,
[2, 27]   ὑμεῖς φατε, τε καταμηνύσων  οὐκ   ἔσται, τῆς Κλειοῦς ἐκ μέσου
[2, 38]   ὡς δὲ οἶδε φιλεῖ, καὶ  οὐκ   ἔστι τέχνης ἀλλὰ τῆς φύσεως
[2, 35]   πρὶν πίνων κορεσθῇ. καὶ  οὐκ   ἔστιν ἀπὸ παιδὸς ἀπελθεῖν ἐραστὴν
[2, 29]   οὖν Λευκίππη γεμισθεῖσα συμφορῶν  οὐκ   ἔφερε τὴν προσβολήν. ~Ἐν τούτῳ
[2, 38]   τὰ δὲ φιλήματα σοφίαν μὲν  οὐκ   ἔχει γυναικείαν, οὐδὲ μαγγανεύει τοῖς
[2, 5]   ἂν φυλάξῃ μου τὸ τόξον,  οὐκ   ἔχεις φυλάξασθαι τὸ πῦρ. ἂν
[2, 38]   συμπεσεῖν καὶ φανερῶς περιχυθῆναι, καὶ  οὐκ   ἔχουσιν αἰσχύνην αἱ περιπλοκαί· καὶ
[2, 6]   ὅμως οὖν, ὡς ἂν τεθορυβημένος  οὐκ   ἔχων τί εἴπω, Χαῖρε, ἔφην,
[2, 34]   ἦν. ἐπεῖχον τὰ πολλά, κρατεῖν  οὐκ   ἠδυνάμην. ὡς δὲ οὐκ ἔπειθον,
[2, 31]   εὑρήσειν ἐκεῖ ναῦν ἐφορμοῦσαν. καὶ  οὐκ   ἠτυχήσαμεν· ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ
[2, 8]   ἄκων καὶ λυπούμενος, δὲ  οὐκ   οἶδ´ ὅπως εἶχεν. ῥᾴων οὖν
[2, 35]   ἤτοι, ὡς κοινωνὸν ἔρωτος εὑρών.  οὐκ   οἶδα γὰρ πῶς ἐπιχωριάζει νῦν
[2, 8]   ψυχὰς ἄνω πρὸς τὰ φιλήματα.  οὐκ   οἶδα δὲ οὕτω πρότερον ἡσθείσης
[2, 37]   Σεμέλην δὲ εἰς οὐρανοὺς ἀνήγαγεν  οὐκ   ὄρνις ὠμηστής, ἀλλὰ πῦρ. καὶ
[2, 37]   ἐν φθορᾷ θνητὴν φύσιν μιμούμενον,  οὐκ   οὐράνιόν ἐστιν ἀλλὰ πάνδημον. ἠράσθη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006