Alphabétiquement     [«   »]
σωτῆρας 1
σωφρονεῖς 1
σωφροσύνῃ 1
τὰ 59
τά 1
ταῖς 6
Τἀμὰ 1
Fréquences     [«    »]
44 ἐπὶ
46 ἦν
55 ὡς
59 τὰ
70 τῶν
75
80 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

τὰ


Livre, chapitre
[2, 15]   κασσία καὶ λιβανωτὸς καὶ κρόκος·  τὰ   ἄνθη, νάρκισσος καὶ ῥόδα καὶ
[2, 19]   μήτηρ αὐτῆς διειλήφεσαν, ἑκάτερα  τὰ   ἀντικρύ, τὰ δὲ ἔξω δύο
[2, 13]   παιδὸς τὸ κάλλος καὶ φανταζόμενος  τὰ   ἀόρατα ἔλαθε σφόδρα κακῶς διακείμενος.
[2, 9]   εἶδον τὰ ἐμὰ μιμουμένην καὶ  τὰ   αὐτὰ πίνουσαν, καὶ ἔχαιρον ἤδη
[2, 29]   ἁπάντων τῶν βελῶν βαθέα μὲν  τὰ   βλήματα, ἄναιμα δὲ τὰ τοξεύματα.
[2, 29]   καὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν πέμπειν  τὰ   βλήματα καὶ ποικίλα τοξεύματα. τὸ
[2, 26]   τῶν θυρῶν τῷ Κλεινίᾳ διηγούμεθα  τὰ   γεγονότα καὶ ὅτι φεύγειν διεγνώκαμεν.
[2, 19]   αὐτῆς διειλήφεσαν, ἑκάτερα τὰ ἀντικρύ,  τὰ   δὲ ἔξω δύο τὰ πρὸς
[2, 15]   ἐκεράννυε, καὶ ἦν ἄνεμος ἡδονῆς.  τὰ   δὲ ἱερεῖα πολλὰ μὲν ἦν
[2, 33]   εἶπεν, τὸ δὲ γένος Αἰγύπτιος.  τὰ   δὲ ὑμέτερα τίνα; Ἐγὼ Κλειτοφῶν,
[2, 38]   καὶ περὶ τῆς ἡδονῆς ἀθλεῖ.  τὰ   δὲ φιλήματα σοφίαν μὲν οὐκ
[2, 10]   δὲ παῖς βαδιεῖται κατὰ  τὰ   εἰθισμένα τῆς Κλειοῦς ἑπομένης, πρὶν
[2, 9]   γε Σάτυρος συμφορήσας πάλιν  τὰ   ἐκπώματα ἐνήλλαξεν ἡμῖν. τότε ἤδη
[2, 9]   τι ποιεῖ πρᾶγμα ἐρωτικόν. ἐναλλάσσει  τὰ   ἐκπώματα καὶ τὸ μὲν ἐμὸν
[2, 29]   σιγήσῃ τὴν ἄμυναν, ἀλγεινότερα γίνεται  τὰ   ἕλκη τῇ σιωπῇ· αἱ γὰρ
[2, 9]   ἤδη καὶ τὴν κόρην εἶδον  τὰ   ἐμὰ μιμουμένην καὶ τὰ αὐτὰ
[2, 12]   θυσάμενος πατὴρ ἔτυχε καὶ  τὰ   θύματα ἐπέκειτο τοῖς βωμοῖς, ἀετὸς
[2, 15]   δὲ τῶν ἀνθέων συμπλοκή.  τὰ   θυμιάματα, κασσία καὶ λιβανωτὸς καὶ
[2, 14]   πεφαρμαγμένον ἀνοίγουσί τε τοῦ ποταμοῦ  τὰ   κλεῖθρα. δὲ κοντὸς πρὸς
[2, 34]   ἄμφω καὶ τὰ πρῶτα ηὐτυχοῦμεν,  τὰ   λεπτὰ διώκοντες τῶν θηρίων. ἐξαίφνης
[2, 21]   ἔφη· Τί με μάτην αἰτιᾷ;  τὰ   μὲν γὰρ ἐμὰ πάντα ἔχεις
[2, 14]   θυσίαν εἰς Τύρον, εἶπεν, Ἡρακλεῖ·  τὰ   μὲν γὰρ τοῦ χρησμοῦ ἔστι
[2, 19]   τὴν καταγωγὴν αἱ γυναῖκες. καὶ  τὰ   μὲν ἐνδοτέρω τῶν οἰκημάτων
[2, 11]   τὸ ἔριον, ζητῶν τοῦ κόχλου  τὰ   μυστήρια· τὸ δὲ κατὰ τὴν
[2, 18]   δὲ ἀτάκτως ὑπὸ τῆς ἐκπλήξεως,  τὰ   ξίφη γυμνώσαντες ἁρπάζουσι τὴν ἀδελφὴν
[2, 19]   θάτερα· μέσος δὲ διεῖργε στενωπὸς  τὰ   οἰκήματα· θύρα δὲ ἐν ἀρχῇ
[2, 33]   σὺ πρῶτος ἡμῖν φράσῃς, καὶ  τὰ   παρ´ ἡμῶν ἀκούσῃ. ~Λέγει οὖν
[2, 34]   δὲ μειράκιον φιλόθηρον ἦν. ἐπεῖχον  τὰ   πολλά, κρατεῖν οὐκ ἠδυνάμην. ὡς
[2, 20]   οὗτός μοι ἐδόκει πόρρωθεν ἐπιτηρεῖν  τὰ   πραττόμενα ἡμῖν· μάλιστα δέ, ὅπερ
[2, 19]   τῶν φιλημάτων ἱστάμεθα, φιλτάτη; καλὰ  τὰ   προοίμια· προσθῶμεν ἤδη τι καὶ
[2, 19]   ἀντικρύ, τὰ δὲ ἔξω δύο  τὰ   πρὸς τὴν εἴσοδον, τὸ μὲν
[2, 11]   παρεσκευάζετο. ἐώνητο δὲ τῇ κόρῃ  τὰ   πρὸς τὸν γάμον· περιδέραιον μὲν
[2, 31]   ἤλθομεν, ἀναγόμενον σκάφος εὕρομεν, ἄρτι  τὰ   πρυμνήσια μέλλον ἀπολύειν. μηδὲν οὖν
[2, 34]   ἐθηρῶμεν οὖν ἱππεύοντες ἄμφω καὶ  τὰ   πρῶτα ηὐτυχοῦμεν, τὰ λεπτὰ διώκοντες
[2, 38]   μὲν γὰρ πάντα ἐπίπλαστα, καὶ  τὰ   ῥήματα καὶ τὰ σχήματα· κἂν
[2, 29]   καθαιρεῖ· λύπη δὲ περὶ  τὰ   στέρνα διανεμομένη κατατήκει τῆς ψυχῆς
[2, 2]   ῥέον. τὸ μὲν γὰρ ἐς  τὰ   στέρνα καταβαίνει καὶ λεπτὴν ἔχει
[2, 19]   ἀντιπρᾶξαι τῇ τέχνῃ. ταῦτα ἦν  τὰ   συγκείμενα. ~Ἦν δέ τις αὐτῶν
[2, 38]   ἐπίπλαστα, καὶ τὰ ῥήματα καὶ  τὰ   σχήματα· κἂν εἶναι δόξῃ καλή,
[2, 38]   σαρκῶν, ἀλλ´ ἀντιτυπεῖ πρὸς ἄλληλα  τὰ   σώματα καὶ περὶ τῆς ἡδονῆς
[2, 29]   μὲν τὰ βλήματα, ἄναιμα δὲ  τὰ   τοξεύματα. ἓν δὲ τούτων ἁπάντων
[2, 10]   πολέμου καταπεφρονηκώς· πολλὰ γὰρ ἦν  τὰ   τότε ὁπλίζοντά με θαρρεῖν· οἶνος,
[2, 18]   Καλλισθένης προσεδόκα, γίνεται δὴ  τὰ   τοῦ ἀετοῦ καὶ τῶν μάντεων·
[2, 24]   δυστυχεῖς. ἐπλάνα δέ με καὶ  τὰ   τῶν ἐνυπνίων φαντάσματα, τὸν δὲ
[2, 38]   περιεργίας. ἐν μέρει δὲ καὶ  τὰ   τῶν παίδων ἀντάκουσον. γυναικὶ μὲν
[2, 38]   μέχρις ἂν ὑφ´ ἡδονῆς ἐκφύγῃς  τὰ   φιλήματα.
[2, 7]   μέλιτος γέμεις, καὶ τιτρώσκει σου  τὰ   φιλήματα. ἀλλὰ δέομαι, κατέπᾳσον αὖθις
[2, 38]   ἔστι τέχνης ἀλλὰ τῆς φύσεως  τὰ   φιλήματα. αὕτη δὲ παιδὸς φιλήματος
[2, 37]   φιλοῦντος στόμα βόσκεται καὶ δάκνει  τὰ   φιλήματα. ἔχει δέ τινα καὶ
[2, 37]   μαλθακὰ δὲ τὰ χείλη πρὸς  τὰ   φιλήματα. καὶ διὰ τοῦτο μὲν
[2, 9]   τῆς ἡμέρας οὕτως ἀλλήλοις προεπίνομεν  τὰ   φιλήματα. ~Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον
[2, 8]   ἕλκουσι τὰς ψυχὰς ἄνω πρὸς  τὰ   φιλήματα. οὐκ οἶδα δὲ οὕτω
[2, 37]   μείζονα ποιεῖς τὴν ἡδονὴν ἀνοίγων  τὰ   φιλήματα. πρὸς δὲ τὸ τέρμα
[2, 37]   δὲ τοῖς χείλεσιν ὥσπερ σφραγῖδας  τὰ   φιλήματα, φιλεῖ δὲ τέχνῃ καὶ
[2, 38]   χεῖλος ἐγίνετο, τοιαῦτα ἂν ἔσχες  τὰ   φιλήματα. φιλῶν δὲ οὐκ ἂν
[2, 37]   ἐν ταῖς συμπλοκαῖς, μαλθακὰ δὲ  τὰ   χείλη πρὸς τὰ φιλήματα. καὶ
[2, 11]   τὴν πορφύραν. ποιμὴν ὁρᾷ  τὰ   χείλη τοῦ κυνὸς ᾑμαγμένα καὶ
[2, 14]   ὕδατος λαλοῦντος, μικρὸν ἀνάμεινον ἐκπετάσας  τὰ   ὦτα. ἐὰν γὰρ ὀλίγος ἄνεμος
[2, 21]   διαλεγόμενος. καὶ ὁρῶν διὰ παντὸς  τὰ   ὦτα κινοῦντα, Τί πάσχεις; ἔφη·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006