Alphabétiquement     [«   »]
τόλμης 1
τομή 1
Τὸν 2
τὸν 89
τόξα 1
τοξεύει 1
τοξεύματα 2
Fréquences     [«    »]
80 γὰρ
75
87 μὲν
89 τὸν
89 τοῦ
104 τῆς
112
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

τὸν


Livre, chapitre
[2, 22]   ἠγριαίνετο καὶ μετεστρέφετο πάντῃ καὶ  τὸν   ἀέρα περιέχασκεν· δὲ κώνωψ
[2, 15]   τὸ δὲ πνεῦμα ἀναπεμπόμενον εἰς  τὸν   ἀέρα τὴν ὀδμὴν ἐκεράννυε, καὶ
[2, 22]   λέων ἐκεκμήκει σκιαμαχῶν πρὸς  τὸν   ἀέρα τοῖς ὀδοῦσι καὶ εἱστήκει
[2, 12]   ἐγὼ δὲ ταῦτα ὡς ἐγένετο  τὸν   ἀετὸν ὑπερεπῄνουν καὶ δικαίως ἔλεγον
[2, 21]   δυνατώτερον. δὲ τοιοῦτος, ἔφασκε,  τὸν   ἀλεκτρυόνα φοβοῦμαι. καὶ Προμηθεὺς
[2, 12]   μου θόρυβος ἐξαίφνης γίνεται κατὰ  τὸν   ἀνδρῶνα τῆς οἰκίας. ἐγεγόνει δέ
[2, 2]   παρ´ αὐτοῖς, οὐ τὸν μέλανα  τὸν   ἀνθοσμίαν, οὐ τὸν τῆς Βιβλίας
[2, 22]   φεύγω καὶ μένω, καὶ περιϊππεύω  τὸν   ἄνθρωπον τῷ πτερῷ, γελῶ δὲ
[2, 22]   ὦμοι παχεῖς καὶ πολλὴ περὶ  τὸν   αὐχένα κόμη. τὴν κατόπιν οὖν
[2, 15]   μὲν γὰρ μέγεθος πάνυ μέγας,  τὸν   αὐχένα παχύς, τὸν νῶτον πλατύς,
[2, 29]   τοῦ λόγου κυμάτων, οὐκ ἀποπτύσασαι  τὸν   ἀφρόν, οἰδοῦσι περὶ ἑαυτὰς πεφυσημέναι.
[2, 29]   δὲ τούτων ἁπάντων φάρμακον, ἀμύνασθαι  τὸν   βαλόντα τοῖς αὐτοῖς βλήμασι· λόγος
[2, 2]   πρὸς τὴν ἄμπελον θεὸς  τὸν   βουκόλον, καὶ τῶν βοτρύων λαβὼν
[2, 2]   ἐπὶ τοῦτον ἧκεν Διόνυσος  τὸν   βουκόλον· δὲ αὐτῷ παρατίθησιν
[2, 11]   δὲ τῇ κόρῃ τὰ πρὸς  τὸν   γάμον· περιδέραιον μὲν λίθων ποικίλων,
[2, 12]   μηχανὴν δι´ ἧς δυναίμην ἀναβαλέσθαι  τὸν   γάμον. σκοποῦντος δέ μου θόρυβος
[2, 12]   τὸ δὲ ἔργον εὐθὺς ἀπέβη·  τὸν   γὰρ ἀετὸν ἀναπτάντα ἐπὶ τὴν
[2, 2]   γὰρ ἑορτὴ προτρυγαίου Διονύσου τότε.  τὸν   γὰρ Διόνυσον Τύριοι νομίζουσιν ἑαυτῶν,
[2, 3]   ἱερὸν τοῦ θεοῦ πολυτελῆ, μετὰ  τὸν   Γλαύκου τοῦ Χίου δεύτερον. ὑέλου
[2, 24]   καὶ τὰ τῶν ἐνυπνίων φαντάσματα,  τὸν   δὲ ἀληθέστερον ὄνειρον οὐκ ἐθεασάμην.
[2, 35]   κατηφῆ πάνυ τῶν ἑαυτοῦ μεμνημένον,  τὸν   δὲ Κλεινίαν ὑποδακρύοντα μνήμῃ Χαρικλέους,
[2, 37]   δὲ κάλλος τῶν γυναικῶν αὐτὸν  τὸν   Δία κατήγαγεν ἐξ οὐρανοῦ. διὰ
[2, 31]   πόλιν καὶ εὐθὺς ἐπὶ Βηρυτὸν  τὸν   δρόμον ἐποιούμεθα, νομίζοντες εὑρήσειν ἐκεῖ
[2, 19]   καὶ περὶ τὴν ἕω καλέσασα  τὸν   εἰς τοῦτο ἐπιτεταγμένον διέβαλλε πάλιν
[2, 4]   ἐλεγχθῇ πρός τινος, ὡς ὀνειδίζοντα  τὸν   ἐλέγξαντα μισεῖ. Ἤδη δέ, ἔφη,
[2, 21]   χαρίζομαι δέ σοι τοῦ μύθου  τὸν   ἐλέφαντα. ~Λέγει τοίνυν κώνωψ ἀλαζών
[2, 18]   θυσόμενοι τῷ θεῷ. τούτων δὲ  τὸν   Ζήνωνα ἐλάνθανεν οὐδέν· ἀλλ´ ἐπειδὴ
[2, 6]   μέ τίς σοι θεῶν ὥσπερ  τὸν   Ἡρακλέα τῇ Ὀμφάλῃ. Τὸν Ἑρμῆν
[2, 14]   καὶ φυτοῦ· οὕτως οὐ φεύγει  τὸν   Ἥφαιστον Ἀθηνᾶ. καὶ Χαιρεφῶν
[2, 4]   αὐτόματον ἡμῶν προὐνόησεν. γὰρ  τὸν   θάλαμον αὐτῆς πεπιστευμένη Κλειὼ κεκοινώνηκέ
[2, 31]   δὲ ἀναστᾶσα ᾤχετο εἰς  τὸν   θάλαμον αὑτῆς καὶ εὐθὺς ἐκάθευδεν.
[2, 26]   Κλεινίας, ἐν ὑπερῴῳ γὰρ  τὸν   θάλαμον εἶχε, διαλεγομένων ἡμῶν ἀκούσας
[2, 2]   ἡδονῆς βακχεύεται καὶ λέγει πρὸς  τὸν   θεόν· Πόθεν, ξένε, σοὶ
[2, 2]   Βιβλίας ἀμπέλου, οὐ τὸν Μάρωνος  τὸν   Θρᾴκιον, οὐ Χῖον ἐκ Λακαίνης,
[2, 26]   οὕτως εἰχόμεθα ἔργου, σκηψάμενοι πρὸς  τὸν   θυρωρὸν ἀπιέναι πρὸς ἐρωμένην, καὶ
[2, 31]   τὴν τρίτην θήραν ἔρχεται, ἐπὶ  τὸν   θυρωρόν. κἀκεῖνον βεβλήκει τῷ αὐτῷ
[2, 2]   τινα φιλόξενον ποιμένα, οἷον Ἀθηναῖοι  τὸν   Ἰκάριον λέγουσι, καὶ τοῦτον ἐνταῦθα
[2, 2]   οὐ Χῖον ἐκ Λακαίνης, οὐ  τὸν   Ἰκάρου τὸν νησιώτην, ἀλλὰ τούτους
[2, 34]   φθάσῃ τὸ θηρίον καὶ πατάξῃ  τὸν   ἵππον, ἐναγκυλωσάμενος τὸ ἀκόντιον, πρὶν
[2, 34]   Κλεινίας καταλέγει τὸν Χαρικλέα καὶ  τὸν   ἵππον, κἀγὼ τἀμαυτοῦ. ~Ὁρῶν οὖν
[2, 34]   βοῶντος ἐμοῦ καὶ κεκραγότος· Ἕλκε  τὸν   ἵππον, μετένεγκε τὰς ἡνίας· πονηρὸν
[2, 2]   Τύριοι νομίζουσιν ἑαυτῶν, ἐπεὶ καὶ  τὸν   Κάδμου μῦθον ᾄδουσι. καὶ τῆς
[2, 13]   τὴν ἀκολασίαν ἠρνήσατο. θυμὸς ἴσχει  τὸν   Καλλισθένην καὶ ἠτιμᾶσθαι νομίσαντα ὑπὸ
[2, 22]   μακρότερον δὲ ποιούμενος τῆς πτήσεως  τὸν   κύκλον ὑπὸ περιττῆς ἀπειροκαλίας ἀράχνης
[2, 11]   μυθολογοῦσι Τύριοι τοῦ ποιμένος εὑρεῖν  τὸν   κύνα, καὶ μέχρι τούτου
[2, 31]   Σάτυρος τοῦ φαρμάκου λείψανον,  τὸν   Κώνωπα ἦν κατακοιμίσας· τούτου διακονούμενος
[2, 22]   τοίνυν κώνωψ ἀλαζών ποτε πρὸς  τὸν   λέοντα· Εἶτα κἀμοῦ βασιλεύειν νομίζεις
[2, 1]   μὲν ᾖσεν Ὁμήρου τὴν πρὸς  τὸν   λέοντα τοῦ συὸς μάχην. ἔπειτά
[2, 29]   ὀργὴ περιϋλακτοῦσα τὴν καρδίαν ἐπικλύζει  τὸν   λογισμὸν τῷ τῆς μανίας ἀφρῷ.
[2, 1]   ᾠδῆς περιελὼν ψιλὸν ἔλεγεν ἁρμονίας  τὸν   λόγον, οὕτως ἂν εἶχεν
[2, 2]   τὸν τῆς Βιβλίας ἀμπέλου, οὐ  τὸν   Μάρωνος τὸν Θρᾴκιον, οὐ Χῖον
[2, 2]   ὅπου μήπω παρ´ αὐτοῖς, οὐ  τὸν   μέλανα τὸν ἀνθοσμίαν, οὐ τὸν
[2, 35]   κἀγὼ τἀμαυτοῦ. ~Ὁρῶν οὖν ἐγὼ  τὸν   Μενέλαον κατηφῆ πάνυ τῶν ἑαυτοῦ
[2, 2]   ἐκ Λακαίνης, οὐ τὸν Ἰκάρου  τὸν   νησιώτην, ἀλλὰ τούτους μὲν ἅπαντας
[2, 15]   πάνυ μέγας, τὸν αὐχένα παχύς,  τὸν   νῶτον πλατύς, τὴν γαστέρα πολύς,
[2, 3]   τῷ συνήθει πυρί, δὲ  τὸν   οἶνον ὑπέκκαυμα φέρων· οἶνος γὰρ
[2, 12]   μάντεις πατὴρ καὶ τερατοσκόπους  τὸν   οἰωνὸν διηγεῖται. οἱ δὲ ἔφασαν
[2, 3]   βότρυς ὑποπερκάζεται καὶ σταφυλὴν  τὸν   ὄμφακα ποιεῖ. Διόνυσος δὲ ἐντετύπωται
[2, 36]   ἂν δὲ μειρακίου Φρυγὸς ἐρασθῇ,  τὸν   οὐρανὸν αὐτῷ δίδωσιν, ἵνα καὶ
[2, 11]   καὶ μέχρι τούτου βάπτουσιν Ἀφροδίτης  τὸν   πέπλον. ἦν γὰρ χρόνος ὅτε
[2, 37]   Δανάης τὴν λάρνακα γελᾷς, πῶς  τὸν   Περσέα σιωπᾷς; Ἀλκμήνῃ δὲ τοῦτο
[2, 32]   θεοὺς σωτῆρας καλοῦντες, εὐφημοῦντες αἴσιον  τὸν   πλοῦν γενέσθαι· τὸ πνεῦμα ᾔρετο
[2, 2]   Διόνυσος ἐπαινεῖ τῆς φιλοφροσύνης  τὸν   ποιμένα καὶ αὐτῷ προτείνει κύλικα
[2, 13]   οὖν τῷ Σωστράτῳ πρὶν  τὸν   πόλεμον τοῖς Βυζαντίοις ἐπιπεσεῖν, ᾐτεῖτο
[2, 34]   καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἐμίσει με  τὸν   πονηρὸν ὑπ´ ἐμοῦ πεφονευμένος,
[2, 21]   κώνωπος εἴπω. ~Ὁ λέων κατεμέμφετο  τὸν   Προμηθέα πολλάκις, ὅτι μέγαν μὲν
[2, 30]   δὲ πρὶν ἀκοῦσαι πρὸς  τὸν   Σάτυρον, Δέομαι, ἔφη, πρὸς θεῶν
[2, 23]   πείθεται. ἐπεὶ δὲ ἧκε πρὸς  τὸν   Σάτυρον, εἶτα δειπνήσας ἔμελλεν ἀπιέναι,
[2, 30]   ~Ἐν τούτῳ δὲ ἔτυχον πέμψαι  τὸν   Σάτυρον πρὸς τὴν κόρην ἀποπειρασόμενον
[2, 13]   διακείμενος. ἐπιβουλεύει δ´ οὖν καὶ  τὸν   Σώστρατον ἀμύνασθαι τῆς ὕβρεως καὶ
[2, 22]   δὲ παταχθεὶς ἐξαίφνης βοᾷ καὶ  τὸν   τετρωκότα ζητεῖ. ἐγὼ δὲ παρὼν
[2, 2]   τὸν μέλανα τὸν ἀνθοσμίαν, οὐ  τὸν   τῆς Βιβλίας ἀμπέλου, οὐ τὸν
[2, 23]   ὡς εἶχεν ἀναπηδᾷ καὶ ἐπὶ  τὸν   τῆς θυγατρὸς θάλαμον τρέχει (ἐγγὺς
[2, 16]   λῃστὰς ἐπ´ αὐτὴν συγκροτῆσαι, καταλέξας  τὸν   τρόπον τῆς ἁρπαγῆς. πανήγυρις δὲ
[2, 24]   τῆς μαχαίρας τομή· οὐδὲ εἶδον  τὸν   ὑβρίσαντά σε, οὐδὲ οἶδά μου
[2, 23]   δωμάτιον αὐτοῦ φθάσαι, καταπεσὼν ἔκειτο,  τὸν   ὕπνον καθεύδων τοῦ φαρμάκου.
[2, 10]   τῆς Κλειοῦς ἑπομένης, πρὶν ἐπὶ  τὸν   ὕπνον τραπῆναι. ἐγὼ δέ σοι
[2, 25]   δὲ πεφοβημένη, μηδὲ ἀνακραγεῖν διὰ  τὸν   φόβον δυναμένη. φόβος γὰρ γλώττης
[2, 23]   ἐλπὶς τοῦ τυχεῖν ἐπεκάλυπτεν ἡδονῇ  τὸν   φόβον· οὕτω καὶ τὸ ἐλπίζον
[2, 37]   μειρακίου Φρυγός, ἀνήγαγεν εἰς οὐρανοὺς  τὸν   Φρύγα· τὸ δὲ κάλλος τῶν
[2, 34]   στενάξας οὖν Κλεινίας καταλέγει  τὸν   Χαρικλέα καὶ τὸν ἵππον, κἀγὼ
[2, 11]   λαβὼν μαλλὸν ἐρίου καθῆκεν εἰς  τὸν   χηραμὸν αὐτοῦ τὸ ἔριον, ζητῶν
[2, 14]   Τύριος, ἐκθειάζων αὐτόν, Πάντα μὲν  τὸν   χρησμόν, εἶπεν, ἐξηγήσω καλῶς· μὴ
[2, 37]   μαίνεται. αἱ δὲ γλῶτται τοῦτον  τὸν   χρόνον φοιτῶσιν ἀλλήλαις εἰς ὁμιλίαν
[2, 14]   κλεῖθρα. δὲ κοντὸς πρὸς  τὸν   χρυσὸν οἷον πρὸς ἰχθὺν ἄγκιστρον
[2, 23]   μου κατακλιθέντος. ἐγὼ μὲν δὴ  τὸν   ψόφον ἀκούσας ἀνοιγομένων τῶν θυρῶν,
[2, 7]   κατεφίλουν σιωπῇ, κλέπτων τῶν φιλημάτων  τὸν   ψόφον, δὲ ἀνοίγουσα καὶ
[2, 10]   ἔργον οὕτω καλὸν ἀπολέσας, καὶ  τὸν   ψόφον λοιδορῶν. ἐν τούτῳ δὲ
[2, 10]   καὶ αὐτὸς ἦν ποιήσας  τὸν   ψόφον, προσιόντα θεασάμενός τινα. ~Ὀλίγων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006