Alphabétiquement     [«   »]
ἐπῇδε 1
ἐπῄνει 1
ἐπηύλει 1
ἐπὶ 44
ἐπιβαλὼν 1
ἐπιβουλεύει 1
ἐπιβουλῆς 1
Fréquences     [«    »]
43 εἰς
43 οὖν
35 τῷ
44 ἐπὶ
46 ἦν
55 ὡς
59 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

ἐπὶ


Livre, chapitre
[2, 31]   ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ εὐθὺς  ἐπὶ   Βηρυτὸν τὸν δρόμον ἐποιούμεθα, νομίζοντες
[2, 7]   Οἴμοι, φιλτάτη, πάλιν τέτρωμαι χαλεπώτερον·  ἐπὶ   γὰρ τὴν καρδίαν κατέρρευσε τὸ
[2, 19]   τέτταρα οἰκήματα ἔχον, δύο μὲν  ἐπὶ   δεξιά, δύο δὲ ἐπὶ θάτερα·
[2, 12]   καλλιερῆσαι Ξενίῳ Διῒ νυκτὸς μεσούσης  ἐπὶ   θάλατταν ἥκοντας· γὰρ ὄρνις
[2, 16]   ἠκηκόει πάσας τὰς παρθένους ἀπαντᾶν  ἐπὶ   θάλατταν. μὲν οὖν ταῦτα
[2, 17]   ἐγένετο κατὰ Σάραπτα κώμην Τυρίων  ἐπὶ   θαλάττῃ κειμένην, ἐνταῦθα προσπορίζεται λέμβον,
[2, 19]   μὲν ἐπὶ δεξιά, δύο δὲ  ἐπὶ   θάτερα· μέσος δὲ διεῖργε στενωπὸς
[2, 10]   τὸ δωμάτιον αὑτῆς, ἐγὼ δὲ  ἐπὶ   θάτερα, σφόδρα ἀνιώμενος, ἔργον οὕτω
[2, 31]   θεράποντες αὐτοῦ. ἐπελαύνομεν οὖν τὴν  ἐπὶ   Σιδῶνα καὶ περὶ μοίρας τῆς
[2, 29]   τούτων ἁπάντων πατήρ, καὶ ἔοικεν  ἐπὶ   σκοπῷ τόξον βάλλειν καὶ ἐπιτυγχάνειν
[2, 10]   καὶ οὐδὲν εἰπών, ἀλλ´ ὡς  ἐπὶ   συγκείμενον ἔργον ὡς εἶχον περιχυθεὶς
[2, 34]   δὲ οὐκ ἔπειθον, εἱπόμην κἀγὼ  ἐπὶ   τὰς ἄγρας. ἐθηρῶμεν οὖν ἱππεύοντες
[2, 23]   γένῃ. ἅμα ἔλεγε καὶ ἥκομεν  ἐπὶ   τὰς θύρας τῆς ἐρωμένης. καὶ
[2, 31]   καὶ προήλθομεν· ὡς δὲ παρῆμεν  ἐπὶ   τὰς πύλας, ἐπέβημεν τοῦ ὀχήματος.
[2, 17]   ἦν ὄνομα τῷ οἰκέτῃ, ὃν  ἐπὶ   τὴν ἁρπαγὴν παρεσκευάκει. δὲ
[2, 34]   ἧς νῦν τέλος ἐχούσης αὖθις  ἐπὶ   τὴν ἐμαυτοῦ καταίρω. ἐπεδάκρυσεν
[2, 31]   οὖν ἐρωτήσαντες ποῦ πλεῖ, μετεσκευαζόμεθα  ἐπὶ   τὴν θάλασσαν ἐκ τῆς γῆς,
[2, 12]   ἀπέβη· τὸν γὰρ ἀετὸν ἀναπτάντα  ἐπὶ   τὴν θάλασσαν συνέβη φανῆναι μηκέτι.
[2, 28]   ὡς δ´ ἦν ἀφανής, πάλιν  ἐπὶ   τὴν θυγατέρα ἵεται καί, Οὐκ
[2, 23]   θυρῶν, εὐθὺς ἀνεπήδησα· δὲ  ἐπὶ   τὴν κλίνην παρῆν. συνεὶς οὖν
[2, 27]   λοιπόν, περὶ τὴν ἕω πάλιν  ἐπὶ   τὴν οἰκίαν ἐπανήλθομεν. ~Ἡ οὖν
[2, 26]   θυρωρὸν ἀπιέναι πρὸς ἐρωμένην, καὶ  ἐπὶ   τὴν οἰκίαν ἐρχόμεθα τὴν Κλεινίου.
[2, 5]   παροξυνθεὶς ἤσκουν ἐμαυτὸν εἰς εὐτολμίαν  ἐπὶ   τὴν παρθένον· Μέχρι τίνος, ἄνανδρε,
[2, 31]   μοίρας τῆς νυκτὸς δύο παρῆμεν  ἐπὶ   τὴν πόλιν καὶ εὐθὺς ἐπὶ
[2, 31]   οὗ τῷ θαλάμῳ προσεληλύθει, ἐρᾶν)  ἐπὶ   τὴν τρίτην θήραν ἔρχεται, ἐπὶ
[2, 15]   ἁλιεύεται. ~Ταῦτα εἰπὼν τὴν θυσίαν  ἐπὶ   τὴν Τύρον ἔπεμπε, καὶ τῇ
[2, 17]   κώμης ἐκείνης καὶ δῆτα ἀπέπλευσεν  ἐπὶ   τὴν Τύρον. ἔστι δὲ μικρὸν
[2, 29]   τόξον βάλλειν καὶ ἐπιτυγχάνειν καὶ  ἐπὶ   τὴν ψυχὴν πέμπειν τὰ βλήματα
[2, 18]   νεανίσκοι δέκα. ὀκτὼ δὲ ἑτέρους  ἐπὶ   τῆς γῆς εἶχον προλοχίσαντες, οἳ
[2, 34]   περιπλεκόμενος δεξιᾷ. ἄγουσιν οὖν με  ἐπὶ   τὸ δικαστήριον οἱ τοῦ μειρακίου
[2, 10]   μὲν ἐπέκεινα τρέπεται τὴν  ἐπὶ   τὸ δωμάτιον αὑτῆς, ἐγὼ δὲ
[2, 23]   ἐφεύγομεν διὰ τοῦ σκότους καὶ  ἐπὶ   τὸ δωμάτιον ἑαυτῶν ἤλθομεν. ~Ἡ
[2, 1]   ~Ἅμα δὲ ἑαυτοὺς ἐπαινοῦντες  ἐπὶ   τὸ δωμάτιον ἐβαδίζομεν τῆς κόρης,
[2, 32]   οὔπω πελαγίζοντος τοῦ σκάφους ἀλλ´  ἐπὶ   τοῖς λιμέσιν ἐποχουμένου. ὡς δὲ
[2, 31]   ἐπὶ τὴν τρίτην θήραν ἔρχεται,  ἐπὶ   τὸν θυρωρόν. κἀκεῖνον βεβλήκει τῷ
[2, 23]   δείματος, ὡς εἶχεν ἀναπηδᾷ καὶ  ἐπὶ   τὸν τῆς θυγατρὸς θάλαμον τρέχει
[2, 10]   εἰθισμένα τῆς Κλειοῦς ἑπομένης, πρὶν  ἐπὶ   τὸν ὕπνον τραπῆναι. ἐγὼ δέ
[2, 31]   καὶ οὐκ ἠτυχήσαμεν· ὡς γὰρ  ἐπὶ   τοῦ Βηρυτίων λιμένος ἤλθομεν, ἀναγόμενον
[2, 19]   μήτηρ ἔκλειεν ἔνδοθεν τὴν  ἐπὶ   τοῦ στενωποῦ θύραν· ἔξωθεν δέ
[2, 7]   που καὶ σὺ μέλιτταν  ἐπὶ   τοῦ στόματος φέρεις· καὶ γὰρ
[2, 2]   πατέρα, ὅσον Ἀττικὸν εἶναι δοκεῖν.  ἐπὶ   τοῦτον ἧκεν Διόνυσος τὸν
[2, 18]   εἵπετο. ἄρτι δὲ γενομένων ἡμῶν  ἐπὶ   τῷ χείλει τῆς θαλάσσης,
[2, 19]   τὴν Λευκίππην διελεγόμην· Μέχρι τίνος  ἐπὶ   τῶν φιλημάτων ἱστάμεθα, φιλτάτη; καλὰ
[2, 1]   ἐγὼ δὲ ἐδόκουν τὸ ῥόδον  ἐπὶ   τῶν χειλέων αὐτῆς ὁρᾶν, ὡς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006