Alphabétiquement     [«   »]
τις 20
τιτρώσκει 1
Τὸ 1
τὸ 164
τοιαῦτα 2
τοιαύτῃ 1
τοίνυν 4
Fréquences     [«    »]
112
162 τὴν
104 τῆς
164 τὸ
278 δὲ
368 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

ACHILLES TATIUS, Leucippé et Clitophon, livre II

τὸ


Livre, chapitre
[2, 11]   τὸ τεῖχος τοῦ φαρμάκου καὶ  τὸ   ἄδυτον ἀνοίγει τῆς πορφύρας καὶ
[2, 11]   τοῦ κυνὸς περιρρέει τοῦ ἄνθους  τὸ   αἷμα, καὶ βάπτει τὸ αἷμα
[2, 11]   καὶ ἀπέπλυνε τῇ θαλάσσῃ, καὶ  τὸ   αἷμα λαμπρότερον ἐπορφύρετο· ὡς δὲ
[2, 11]   ἄνθους τὸ αἷμα, καὶ βάπτει  τὸ   αἷμα τὴν γένυν καὶ ὑφαίνει
[2, 34]   καὶ πατάξῃ τὸν ἵππον, ἐναγκυλωσάμενος  τὸ   ἀκόντιον, πρὶν ἀκριβῶς καταστοχάσασθαι τοῦ
[2, 36]   τῆς ἡδονῆς. ποθεινὸν γὰρ ἀεὶ  τὸ   ἀκόρεστον. τὸ μὲν γὰρ εἰς
[2, 2]   βοῦς ἔπινεν· οὔπω γὰρ  τὸ   ἀμπέλινον ἦν. καὶ Διόνυσος
[2, 14]   γῆν Ἰνδικήν, καὶ ἴσασιν αὐτῆς  τὸ   ἀπόρρητον αἱ Λιβύων παρθένοι, ὅτι
[2, 33]   εἰς μέσον καταθέμενοι εἴχομεν  τὸ   ἄριστον ἐκοινωνοῦμεν, ἤδη δὲ καὶ
[2, 1]   μούσης ἐλίγαινε· ῥόδον γὰρ ἐπῄνει  τὸ   ᾆσμα. εἴ τις τὰς καμπὰς
[2, 20]   δὲ τῇ παιδιᾷ τῆς γνώμης  τὸ   ἄσπονδον. λέγει δὴ πρὸς αὐτόν·
[2, 4]   μισεῖ. Ἤδη δέ, ἔφη, καὶ  τὸ   αὐτόματον ἡμῶν προὐνόησεν. γὰρ
[2, 6]   δὲ περιέπλεκον λόγους ἐκ λόγων,  τὸ   αὐτόματόν μοι συνήργησεν. ~Ἔτυχε τῇ
[2, 37]   φθείρεται· ἐγγὺς γὰρ τοῦ θείου  τὸ   ἄφθαρτον. τὸ δὲ κινούμενον ἐν
[2, 34]   ἀκριβῶς καταστοχάσασθαι τοῦ σκοποῦ, πέμπω  τὸ   βέλος· τὸ δὲ μειράκιον παραθέον
[2, 21]   Ὁρᾷς, ἔφη, τοῦτο τὸ βραχὺ  τὸ   βομβοῦν; ἢν εἰσδύῃ μου τῇ
[2, 21]   αὐτῷ κώνωπος, Ὁρᾷς, ἔφη, τοῦτο  τὸ   βραχὺ τὸ βομβοῦν; ἢν εἰσδύῃ
[2, 14]   ἐθεασάμην γὰρ ἐγὼ τοιαῦτα μυστήρια.  τὸ   γοῦν τῆς Σικελικῆς πηγῆς ὕδωρ
[2, 36]   τῷ κόρῳ μαραίνει τὸ τερπνόν·  τὸ   δὲ ἁρπαζόμενον καινόν ἐστιν ἀεὶ
[2, 37]   πέφυκεν ἀσθμαίνειν ὑπὸ καυματώδους ἡδονῆς,  τὸ   δὲ ἄσθμα σὺν πνεύματι ἐρωτικῷ
[2, 33]   δεῖ καλεῖν; Ἐγὼ Μενέλαος, εἶπεν,  τὸ   δὲ γένος Αἰγύπτιος. τὰ δὲ
[2, 9]   μὲν ἐμὸν τῇ κόρῃ προτίθησι,  τὸ   δὲ ἐκείνης ἐμοί, καὶ ἐγχέων
[2, 12]   γὰρ ὄρνις ἔτυχεν ἱπτάμενος ἐκεῖ.  τὸ   δὲ ἔργον εὐθὺς ἀπέβη· τὸν
[2, 29]   καὶ γίνεται τὸ ἕλκος ὀργή·  τὸ   δέ ἐστιν ἔλεγχος ἀτυχημάτων· ἐκ
[2, 35]   ἐραστὴς οὐχ εὑρὼν πιεῖν·  τὸ   δὲ ἔτι πινόμενον ἁρπάζεται πρὶν
[2, 38]   γεγυμνωμένῳ τῶν τοῦ μύθου πτερῶν.  τὸ   δὲ κάλλος τὸ παιδικὸν οὐκ
[2, 37]   ἀνήγαγεν εἰς οὐρανοὺς τὸν Φρύγα·  τὸ   δὲ κάλλος τῶν γυναικῶν αὐτὸν
[2, 11]   ζητῶν τοῦ κόχλου τὰ μυστήρια·  τὸ   δὲ κατὰ τὴν γένυν τοῦ
[2, 37]   γὰρ τοῦ θείου τὸ ἄφθαρτον.  τὸ   δὲ κινούμενον ἐν φθορᾷ θνητὴν
[2, 34]   τοῦ σκοποῦ, πέμπω τὸ βέλος·  τὸ   δὲ μειράκιον παραθέον ἁρπάζει τὴν
[2, 34]   θήρα δυστυχής. ἤρων μειρακίου καλοῦ·  τὸ   δὲ μειράκιον φιλόθηρον ἦν. ἐπεῖχον
[2, 11]   μὲν κρηπὶς τοῦ λίθου,  τὸ   δὲ μέσον σῶμα λευκὸν τῷ
[2, 34]   ἂν ἄλλος τις ἀποθάνοι ζῶν.  τὸ   δὲ οἰκτρότερον, τὰς χεῖρας ὤρεγέ
[2, 29]   τούτου τοῦ βέλους λύπη γίνεται·  τὸ   δέ, ὄνειδος ἁμαρτημάτων, καὶ καλοῦσιν
[2, 36]   ζητεῖ πρὸς οὐρανὸν ταχὺ φεύγειν,  τὸ   δὲ πάνδημον ἔρριπται κάτω καὶ
[2, 36]   κάλλη πλανᾶσθαι, τὸ μὲν οὐράνιον,  τὸ   δὲ πάνδημον, ὥσπερ τοῦ κάλλους
[2, 18]   καὶ ἐβόων· Λῃσταὶ Καλλιγόνην ἔχουσι.  τὸ   δὲ πλοῖον ἤδη μέσην ἐπέραινε
[2, 15]   τὴν τῶν θυμιαμάτων ἤριζεν ὀδμήν.  τὸ   δὲ πνεῦμα ἀναπεμπόμενον εἰς τὸν
[2, 14]   μὲν ὕδωρ ὡς χορδὴ κρούεται,  τὸ   δὲ πνεῦμα τοῦ ὕδατος πλῆκτρον
[2, 2]   καὶ αὐτῷ προτείνει κύλικα φιλοτησίαν.  τὸ   δὲ ποτὸν οἶνος ἦν.
[2, 19]   Κλειὼ τὸ κατὰ τὴν παρθένον,  τὸ   δὲ ταμεῖον ἦν. κατακοιμίζουσα δὲ
[2, 14]   παρ´ ἡμῖν ἀλλήλοις συνοικεῖ.  τὸ   δὲ χωρίον ἱερὸν ἐν περιβόλῳ·
[2, 3]   τά τε ἄλλα παρασκευάσας ἐς  τὸ   δεῖπνον ἔτυχε πολυτελέστερα καὶ κρατῆρα
[2, 10]   προεπίνομεν τὰ φιλήματα. ~Μετὰ δὲ  τὸ   δεῖπνον Σάτυρός μοι προσελθὼν
[2, 34]   δεξιᾷ. ἄγουσιν οὖν με ἐπὶ  τὸ   δικαστήριον οἱ τοῦ μειρακίου γονεῖς
[2, 10]   μὲν ἐπέκεινα τρέπεται τὴν ἐπὶ  τὸ   δωμάτιον αὑτῆς, ἐγὼ δὲ ἐπὶ
[2, 23]   καὶ μικρὸν διαλιπών, ὅσον εἰς  τὸ   δωμάτιον αὐτοῦ φθάσαι, καταπεσὼν ἔκειτο,
[2, 23]   διὰ τοῦ σκότους καὶ ἐπὶ  τὸ   δωμάτιον ἑαυτῶν ἤλθομεν. ~Ἡ δὲ
[2, 1]   ~Ἅμα δὲ ἑαυτοὺς ἐπαινοῦντες ἐπὶ  τὸ   δωμάτιον ἐβαδίζομεν τῆς κόρης, ἀκροασόμενοι
[2, 9]   φίλημα ποιῶν, καὶ ἅμα κατεφίλουν  τὸ   ἔκπωμα. δὲ ὡς εἶδεν,
[2, 29]   αὐτῷ λοιδορίας βέλος, καὶ γίνεται  τὸ   ἕλκος ὀργή· τὸ δέ ἐστιν
[2, 23]   ἡδονῇ τὸν φόβον· οὕτω καὶ  τὸ   ἐλπίζον ἐφοβεῖτό μου καὶ ἔχαιρε
[2, 9]   κόρη πίνουσα προσέθηκεν, ἐναρμοσάμενος  τὸ   ἐμὸν ἔπινον, ἀποστολιμαῖον τοῦτο φίλημα
[2, 7]   τὸ πρόσωπον παρέπτη· κἀγὼ λαμβάνω  τὸ   ἐνθύμιον καὶ τὴν χεῖρα ἐπιβαλὼν
[2, 4]   ἔχειν, ὡς καὶ συναίρεσθαι πρὸς  τὸ   ἔργον. δεῖ δέ σε καὶ
[2, 13]   μὲν ἐζήτει καιρὸν πρὸς  τὸ   ἔργον. ~Ἐν τούτῳ δὲ τοῦ
[2, 12]   μακρὰν δὲ ἀπέβη τοῦ τέρατος  τὸ   ἔργον. ~Νεανίσκος ἦν Βυζάντιος, ὄνομα
[2, 4]   ἔφην, νὴ τὴν Ἀθηνᾶν, ἐς  τὸ   ἔργον παιδοτριβεῖς· δέδοικα δὲ μὴ
[2, 11]   καθῆκεν εἰς τὸν χηραμὸν αὐτοῦ  τὸ   ἔριον, ζητῶν τοῦ κόχλου τὰ
[2, 11]   θαλάσσης σκύβαλον. εὑρίσκει δὲ κύων  τὸ   ἕρμαιον καὶ καταθραύει τοῖς ὀδοῦσι,
[2, 29]   στέρνα διανεμομένη κατατήκει τῆς ψυχῆς  τὸ   ζωπυροῦν· δὲ ὀργὴ περιϋλακτοῦσα
[2, 37]   ὑβρίζεται καὶ ἔοικεν τυραννουμένῳ. καὶ  τὸ   θέαμά ἐστιν αἴσχιστον, μειράκιον ἐξ
[2, 14]   πορθμὸς κάτωθεν ἰσθμῷ· καὶ γίνεται  τὸ   θέαμα καινόν, πόλις ἐν θαλάσσῃ
[2, 15]   τῶν κεράτων διεστᾶσιν ἀρχαί· καὶ  τὸ   θέαμα κυκλουμένης σελήνης ἐστὶν εἰκών.
[2, 34]   ἵππον, μετένεγκε τὰς ἡνίας· πονηρὸν  τὸ   θηρίον. ἀνᾴξας δὲ σῦς
[2, 34]   λαμβάνει· καὶ φοβούμενος μὴ φθάσῃ  τὸ   θηρίον καὶ πατάξῃ τὸν ἵππον,
[2, 29]   καὶ γὰρ τῆς καρδίας ἔπαυσε  τὸ   θυμούμενον καὶ τῆς ψυχῆς ἐμάρανε
[2, 12]   βωμοῖς, ἀετὸς ἄνωθεν καταπτὰς ἁρπάζει  τὸ   ἱερεῖον· σοβούντων δὲ πλέον οὐδὲν
[2, 32]   γενέσθαι· τὸ πνεῦμα ᾔρετο σφοδρότερον,  τὸ   ἱστίον ἐκυρτοῦτο καὶ εἷλκε τὴν
[2, 32]   τῶν κάλων· κεραία περιήγετο,  τὸ   ἱστίον καθίετο, ναῦς ἀπεσαλεύετο,
[2, 23]   τὴν κλίνην παρῆν. συνεὶς οὖν  τὸ   κακὸν ἐξάλλομαι καὶ διὰ τῶν
[2, 35]   γὰρ ἁπλούστεροι παῖδες γυναικῶν, καὶ  τὸ   κάλλος αὐτοῖς δριμύτερον εἰς ἡδονήν.
[2, 36]   ἄλλων εὐμορφότερόν ἐστι φυτῶν, ὅτι  τὸ   κάλλος αὐτοῦ φεύγει ταχύ. δύο
[2, 38]   πολυπράγμων μηχανή. καὶ ἔστιν αὐτῆς  τὸ   κάλλος μύρων, τριχῶν
[2, 13]   ἀναπλάττων γὰρ ἑαυτῷ τῆς παιδὸς  τὸ   κάλλος καὶ φανταζόμενος τὰ ἀόρατα
[2, 36]   γεγηρακυῖαν ἔχει τὴν ἡδονήν· καὶ  τὸ   κάλλος ὅσον ἐλαττοῦται τῷ χρόνῳ,
[2, 19]   εἴσοδον, τὸ μὲν Κλειὼ  τὸ   κατὰ τὴν παρθένον, τὸ δὲ
[2, 15]   νῶτον πλατύς, τὴν γαστέρα πολύς,  τὸ   κέρας οὐχ ὡς Σικελικὸς
[2, 36]   Μενέλαος, Ἀγνοεῖς, Κλειτοφῶν, ἔφη,  τὸ   κεφάλαιον τῆς ἡδονῆς. ποθεινὸν γὰρ
[2, 11]   συνυφαίνετο, ἑξῆς δὲ τῷ λευκῷ  τὸ   λοιπὸν ἐπυρρία κορυφούμενον· λίθος
[2, 27]   οὖν ὀλίγον τῆς νυκτὸς ὅσον  τὸ   λοιπόν, περὶ τὴν ἕω πάλιν
[2, 9]   ἐγένετο τοῦτο καὶ τέταρτον καὶ  τὸ   λοιπὸν τῆς ἡμέρας οὕτως ἀλλήλοις
[2, 29]   θυμούμενον καὶ τῆς ψυχῆς ἐμάρανε  τὸ   λυπούμενον. ἂν δέ τις ἀνάγκῃ
[2, 23]   ἐλπίζον ἐφοβεῖτό μου καὶ ἔχαιρε  τὸ   λυπούμενον. ἄρτι δέ μου προσελθόντος
[2, 22]   καὶ μὲν ἔκλινεν εἰς  τὸ   λυποῦν μέρος, ἀνακάμπτων ἔνθα τοῦ
[2, 14]   ἀπορούντων δὲ αὐτῶν τί λέγει  τὸ   μάντευμα, Σώστρατος (τοῦ πολέμου γάρ,
[2, 15]   βόες. βοῦς γὰρ Αἰγύπτιος οὐ  τὸ   μέγεθος μόνον ἀλλὰ καὶ τὴν
[2, 34]   σῦς τῆς ὕλης προπηδᾷ, καὶ  τὸ   μειράκιον ἐδίωκε· καὶ σῦς
[2, 34]   καὶ ἀντιπρόσωπος ἐχώρει δρόμῳ, καὶ  τὸ   μειράκιον οὐκ ἐξετρέπετο, βοῶντος ἐμοῦ
[2, 36]   ποθεινὸν γὰρ ἀεὶ τὸ ἀκόρεστον.  τὸ   μὲν γὰρ εἰς χρῆσιν χρονιώτερον
[2, 2]   ἐστιν ἐκεῖνο τὸ χαμαὶ ῥέον.  τὸ   μὲν γὰρ ἐς τὰ στέρνα
[2, 15]   ἀλλὰ καὶ τὴν χροιὰν εὐτυχεῖ·  τὸ   μὲν γὰρ μέγεθος πάνυ μέγας,
[2, 9]   ἐρωτικόν. ἐναλλάσσει τὰ ἐκπώματα καὶ  τὸ   μὲν ἐμὸν τῇ κόρῃ προτίθησι,
[2, 29]   τὰ βλήματα καὶ ποικίλα τοξεύματα.  τὸ   μέν ἐστιν αὐτῷ λοιδορίας βέλος,
[2, 19]   δύο τὰ πρὸς τὴν εἴσοδον,  τὸ   μὲν Κλειὼ τὸ κατὰ
[2, 36]   κάλλους αἱ χορηγοὶ θεαί. ἀλλὰ  τὸ   μὲν οὐράνιον ἄχθεται θνητῷ κάλλει
[2, 36]   νομίζω κατ´ ἀνθρώπους κάλλη πλανᾶσθαι,  τὸ   μὲν οὐράνιον, τὸ δὲ πάνδημον,
[2, 14]   ἐμπέσῃ τῆς τοῦ χρυσοῦ γονῆς,  τὸ   μὲν προσήψατο μόνον, πίσσα
[2, 14]   ἄνεμος εἰς τὰς δίνας ἐμπέσῃ,  τὸ   μὲν ὕδωρ ὡς χορδὴ κρούεται,
[2, 9]   κερασάμενος ὤρεγεν. ἐγὼ δὲ ἐπιτηρήσας  τὸ   μέρος τοῦ ἐκπώματος, ἔνθα τὸ
[2, 21]   ποτε οὐδὲ μικρὸν ἀτρεμεῖ σου  τὸ   οὖς; καὶ ἐλέφας, κατὰ
[2, 38]   μύθου πτερῶν. τὸ δὲ κάλλος  τὸ   παιδικὸν οὐκ ἀρδεύεται μύρων ὀσφραῖς
[2, 3]   τοῦ Χίου δεύτερον. ὑέλου μὲν  τὸ   πᾶν ἔργον ὀρωρυγμένης· κύκλῳ δὲ
[2, 25]   φεύγειν, πρὶν ἠὼς γένηται καὶ  τὸ   πᾶν Κλειὼ βασανιζομένη κατείπῃ.
[2, 4]   οὐδέν. ~Κοινοῦμαι δὴ τῷ Σατύρῳ  τὸ   πᾶν καὶ συμπράττειν ἠξίουν·
[2, 11]   μὲν λίθων ποικίλων, ἐσθῆτα δὲ  τὸ   πᾶν μὲν πορφυρᾶν, ἔνθα δὲ
[2, 1]   ὡς εἴ τις τῆς κάλυκος  τὸ   περιφερὲς εἰς τὴν τοῦ στόματος
[2, 1]   φύλλοις κομᾷ, εὐκινήτοις πετάλοις τρυφᾷ,  τὸ   πέταλον τῷ Ζεφύρῳ γελᾷ.
[2, 31]   ἄνω τῆς ἕω. ἔπλει δὲ  τὸ   πλοῖον εἰς Ἀλεξάνδρειαν, τὴν μεγάλην
[2, 32]   εὐφημοῦντες αἴσιον τὸν πλοῦν γενέσθαι·  τὸ   πνεῦμα ᾔρετο σφοδρότερον, τὸ ἱστίον
[2, 32]   ἔδοξεν οὔριον εἶναι πρὸς ἀναγωγὴν  τὸ   πνεῦμα, θόρυβος ἦν πολὺς κατὰ
[2, 10]   περιπάτῳ κατελέλειπτο. ἐπιτηρήσας οὖν ὅτε  τὸ   πολὺ τῆς αὐγῆς ἐμαραίνετο, πρόσειμι
[2, 30]   ἐγὼ δὲ ὡς ταῦτα ἤκουσα,  τὸ   πολὺ τῆς φροντίδος ἀπερριψάμην. δύο
[2, 2]   ξένε, σοὶ τὸ ὕδωρ τοῦτο  τὸ   πορφυροῦν; πόθεν οὕτως εὗρες αἷμα
[2, 7]   σφὴξ περιβομβήσασα κύκλῳ μου  τὸ   πρόσωπον παρέπτη· κἀγὼ λαμβάνω τὸ
[2, 32]   τοῦ Νείλου πόλιν. ~Ἔχαιρον δὲ  τὸ   πρῶτον ὁρῶν τὴν θάλασσαν, οὔπω
[2, 23]   μέν τινα μηχανὴν καὶ ὤκνει  τὸ   πρῶτον. ὡς δὲ βελτίστη
[2, 22]   γίνομαι· τοξεύει γάρ με διαέριον  τὸ   πτερόν, ἐμπεσὼν δὲ ὡς ἀπὸ
[2, 22]   ἀὴρ ὅλος, ὅσον μου καταλαμβάνει  τὸ   πτερόν, κάλλος δὲ αἱ τῶν
[2, 14]   εἰς τὴν ἐλαίαν ᾐνίξατο καὶ  τὸ   πῦρ, παρ´ ἡμῖν ἀλλήλοις
[2, 5]   τὸ τόξον, οὐκ ἔχεις φυλάξασθαι  τὸ   πῦρ. ἂν δὲ καὶ ταύτην
[2, 11]   ἅψαντος αὐτοῦ τὰς δᾷδας ἀποσβεσθῆναι  τὸ   πῦρ· καὶ μᾶλλον ἠπείγετο
[2, 14]   κλάδοις, πεφύτευται δὲ σὺν αὐτῇ  τὸ   πῦρ καὶ ἀνάπτει περὶ τοὺς
[2, 14]   ἐστιν οἷόνπερ χιών, καὶ οὔτε  τὸ   πῦρ ὑπὸ τοῦ ὕδατος κατασβέννυται
[2, 14]   πνεῦμα τοῦ ὕδατος πλῆκτρον γίνεται,  τὸ   ῥεῦμα δὲ ὡς κιθάρα λαλεῖ.
[2, 1]   ἤθελεν Ζεὺς ἐπιθεῖναι βασιλέα,  τὸ   ῥόδον ἂν τῶν ἀνθέων ἐβασίλευε.
[2, 36]   εἰς μέγεθος ἐκτείνεται πόθῳ. καὶ  τὸ   ῥόδον διὰ τοῦτο τῶν ἄλλων
[2, 1]   ταῦτα ᾖδεν· ἐγὼ δὲ ἐδόκουν  τὸ   ῥόδον ἐπὶ τῶν χειλέων αὐτῆς
[2, 18]   Σαράπτοις προσέσχον, πόρρωθεν Καλλισθένης  τὸ   σημεῖον ἰδὼν ὑπήντησεν ἐπιπλεύσας καὶ
[2, 32]   πνεῦμα, θόρυβος ἦν πολὺς κατὰ  τὸ   σκάφος, τῶν ναυτῶν διαθεόντων, τοῦ
[2, 7]   τε καὶ ἐνέθηκεν ὡς ἐπᾴσουσα  τὸ   στόμα, καί τι ἐψιθύριζεν, ἐπιπολῆς
[2, 38]   φιλεῖν, καὶ οὐκ ἂν ἀποσπάσειας  τὸ   στόμα, μέχρις ἂν ὑφ´ ἡδονῆς
[2, 22]   σάλπιγξ δέ μοι καὶ βέλος  τὸ   στόμα· ὥστε εἰμὶ καὶ αὐλητὴς
[2, 18]   χείλει τῆς θαλάσσης, μὲν  τὸ   συγκείμενον ἀνέτεινε σημεῖον, δὲ
[2, 4]   δειλίας οὐκ ἀνέχεται. ὁρᾷς αὐτοῦ  τὸ   σχῆμα ὡς ἔστι στρατιωτικόν· τόξα
[2, 37]   γυναικὶ μὲν οὖν ὑγρὸν μὲν  τὸ   σῶμα ἐν ταῖς συμπλοκαῖς, μαλθακὰ
[2, 37]   καὶ διὰ τοῦτο μὲν ἔχει  τὸ   σῶμα ἐν τοῖς ἀγκαλίσμασιν, ἐν
[2, 17]   (ἦν γὰρ καὶ ἄλλως εὔρωστος  τὸ   σῶμα καὶ φύσει πειρατικός) ταχὺ
[2, 22]   πληγή, δὲ ὥσπερ παλαιστὴς  τὸ   σῶμα σκευάζων εἰς τὴν συμπλοκὴν
[2, 11]   λαβὼν δή τινας λίθους περιθραύει  τὸ   τεῖχος τοῦ φαρμάκου καὶ τὸ
[2, 37]   ἀνοίγων τὰ φιλήματα. πρὸς δὲ  τὸ   τέρμα αὐτὸ τῆς Ἀφροδίτης
[2, 36]   χρῆσιν χρονιώτερον τῷ κόρῳ μαραίνει  τὸ   τερπνόν· τὸ δὲ ἁρπαζόμενον καινόν
[2, 5]   δυνήσῃ φυγεῖν; ἂν φυλάξῃ μου  τὸ   τόξον, οὐκ ἔχεις φυλάξασθαι τὸ
[2, 37]   τοῖς ὀδοῦσι συμβάλλεται καὶ περὶ  τὸ   τοῦ φιλοῦντος στόμα βόσκεται καὶ
[2, 29]   ὄνειδος ἁμαρτημάτων, καὶ καλοῦσιν αἰδῶ  τὸ   τραῦμα. ἴδιον δὲ τούτων ἁπάντων
[2, 7]   ἐπῳδὴν παραδράμῃς καὶ πάλιν ἀγριάνῃς  τὸ   τραῦμα. καὶ ἅμα λέγων τὴν
[2, 7]   ἐπὶ γὰρ τὴν καρδίαν κατέρρευσε  τὸ   τραῦμα καὶ ζητεῖ σου τὴν
[2, 22]   δὲ ὡς ἀπὸ βέλους ποιῶ  τὸ   τραῦμα· δὲ παταχθεὶς ἐξαίφνης
[2, 37]   μὴν οὐράνιον, ἔφην, ἔοικεν εἶναι  τὸ   τῶν γυναικῶν κάλλος, ὅσον μὴ
[2, 14]   χρυσοῦ πηγή. κοντὸν οὖν εἰς  τὸ   ὕδωρ βαπτίζουσι πίσσῃ πεφαρμαγμένον ἀνοίγουσί
[2, 14]   ἀπόρρητον αἱ Λιβύων παρθένοι, ὅτι  τὸ   ὕδωρ ἔχει πλούσιον. δὲ
[2, 2]   ἄμπελον, Τοῦτο μέν ἐστιν, ἔφη,  τὸ   ὕδωρ, τοῦτο δὲ πηγή.
[2, 2]   θεόν· Πόθεν, ξένε, σοὶ  τὸ   ὕδωρ τοῦτο τὸ πορφυροῦν; πόθεν
[2, 14]   ὑπὸ τοῦ ὕδατος κατασβέννυται οὔτε  τὸ   ὕδωρ ὑπὸ τοῦ πυρὸς φλέγεται,
[2, 14]   δὲ κατὰ τῆς θαλάσσης, ἀλλὰ  τὸ   ὕδωρ ὑπορρεῖ κάτωθεν. ὑπόκειται δὲ
[2, 14]   ἁλλομένην ἄνω· θιγόντι δέ σοι  τὸ   ὕδωρ ψυχρόν ἐστιν οἷόνπερ χιών,
[2, 21]   φοβεῖν. συνεὶς οὖν Σάτυρος  τὸ   ὕπουλον αὐτοῦ τῶν λόγων, ἠρέμα
[2, 37]   φιλεῖ δὲ τέχνῃ καὶ σκευάζει  τὸ   φίλημα γλυκύτερον. οὐ γὰρ μόνον
[2, 37]   ἀναστρέφον τε σὺν τῷ ἄσθματι  τὸ   φίλημα καὶ μιχθὲν ἕπεται καὶ
[2, 8]   καὶ ἐφύλαττον ἀκριβῶς ὡς θησαυρὸν  τὸ   φίλημα τηρῶν ἡδονῆς, πρῶτόν
[2, 14]   δὲ τοῦ πυρὸς αἰθάλη  τὸ   φυτὸν γεωργεῖ. αὕτη πυρὸς φιλία
[2, 6]   γέλωτος, ὅτι συνῆκε πῶς εἶπον  τὸ   Χαῖρε, δέσποινα, εἶπεν· Ἐγὼ σή;
[2, 2]   γλυκύ; οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖνο  τὸ   χαμαὶ ῥέον. τὸ μὲν γὰρ
[2, 9]   τὸ μέρος τοῦ ἐκπώματος, ἔνθα  τὸ   χεῖλος κόρη πίνουσα προσέθηκεν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/02/2006