Alphabétiquement     [«   »]
νῶτον 1
ξύλον 3
ξύλου 4
ὁ 107
1
3
5
Fréquences     [«    »]
106 λέγει
88 τὸν
105 τοῦ
107 ὁ
126 ἐν
315 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)


Chapitre
[8]   αἷς ἡμεῖς σωθησόμεθα· ὅτι καὶ     ἀλγῶν σάρκα διὰ τοῦ ῥύπου
[6]   δύσχρηστος ἡμῖν ἐστίν. τί λέγει     ἄλλος προφήτης Μωϋσῆς αὐτοῖς; Ἰδού,
[11]   ὡς χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει     ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.
[7]   καὶ ὅταν γένηται οὕτως, ἄγει     βαστάζων τὸν τράγον εἰς τὴν
[13]   ἵνα εὐλογηθῇ, ὅτι πρεσβύτερος ἦν·     γὰρ Ἰωσὴφ προσήγαγεν εἰς τὴν
[16]   εἰσάγε εἰσ τὸν ἄφθαρτον ναόν.     γὰρ ποθῶν σωθῆναι βλέπει οὐκ
[21]   ὅσα γέγραπται, ἐν τούτοις περιπατεῖν.     γὰρ ταῦτα ποιῶν ἐν τῇ
[7]   θυσίαν, ἵνα καὶ τύπος     γενόμενος ἐπὶ Ἰσαὰκ τοῦ προσενεχθέντος
[18]   αἰώνων καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας,     δὲ ἄρχων καιροῦ τοῦ νῦν
[21]   ἄρατε ἐξ ὑμῶν πᾶσαν ὑπόκρισιν.     δὲ θεός, τοῦ παντὸς
[9]   πάντα τὰ ἔθνη ἀπερίτμητα ἀκροβυστίαν,     δὲ λαὸς οὗτος ἀπερίτμητος καρδίας.
[1]   δικαιοσύνης μαρτυρία. ἐγνώρισεν γὰρ ἡμῖν     δεσπότης διὰ τῶν προφητῶν τὰ
[4]   Ἐνὼχ λέγει. Εἰς τοῦτο γὰρ     δεσπότης συντέτμηκεν τοὺς καιροὺς καὶ
[10]   τί δὲ τὸ διχηλοῦν; ὅτι     δίκαιος καὶ ἐν τούτῳ τῷ
[6]   μοι; ἀντιστήτω μοι· τίς     δικαιούμενός μοι; ἐγγισάτω τῷ παιδὶ
[7]   ἕνα τί ποιήσωσιν; Ἐπικατάρατος, φησιν,     εἷς. προσέχετε, πῶς τύπος
[21]   τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ δοξασθήσεται·     ἐκεῖνα ἐκλεγόμενος μετὰ τῶν ἔργων
[4]   καὶ τὰς ἡμέρας, ἵνα ταχύνῃ     ἠγαπημένος αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν
[9]   πνεῦμα κυρίου προφητεύει· Τίς ἐστιν     θέλων ζῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα;
[5]   τοῦ κόσμου κύριος εἶπεν     θεὸς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· Ποιήσωμεν
[6]   αὐτοῖς; Ἰδού, τάδε λέγει κύριος     θεός· Ἐισέλθατε εἰς τὴν γῆν
[15]   ἀρχῇ τῆς κτίσεως· Καὶ ἐποίησεν     θεὸς ἐν ἓξ ἡμέραις τὰ
[3]   περιστελεῖ σε. τότε βοήσεις, καὶ     θεὸς επακούσεταί σου, ἔτι λαλοῦντός
[15]   καρδίᾳ καθαρᾷ. εἰ οὖν ἣν     θεὸς ἡμέραν ἡγίασεν νῦν τις
[11]   ἵνα γνῶσιν ὅτι ἐγὼ κύριος     θεος. καί· Κατοικήσεις ἐν ὑψηλῷ
[16]   ἐν τῷ κατοικητηρίῳ ἡμῶν ἀληθῶς     θεὸς κατοικεῖ ἐν ἡμῖν. πῶς;
[14]   οὖν προφήτης· Ἐγὼ κύριος,     θεός σου, ἐκάλεσά σε ἐν
[9]   Ἰσραήλ, ὅτι τάδε λέγε κύριος     θεός σου. καὶ πάλιν τὸ
[5]   εἰς τοῦτο ὑπέμεινεν, λέγει γὰρ     θεὸς τὴν πληγὴν τῆς σαρκὸς
[9]   πρὸς αὐτούς· Τάδε λέγει κύριος     θεὸς ὑμῶν (ὧδε εὑρίκω ἐντολήν)
[13]   ἐν ἄλλῃ προφητείᾳ λέγει φανερώτερον     Ἰακὼβ πρὸς Ἰωσὴφ τὸν υἱὸν
[7]   ὁμοίους καὶ προσενέγκατε, καὶ λαβέτω     ἱερεὺς τὸν ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα
[15]   εἰς εὐφροσύνην, ἐν καὶ     Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καὶ
[8]   ἁπλότητι λέγει ὑμῖν. μόσχος     Ἰησοῦς ἐστίν, οἱ προσφέροντες ἄνδρες
[13]   τῷ ἐλάσσονι. αἰσθάνεσθαι ὀφείλετε, τίς     Ἰσαὰκ καὶ τίς Ρεβέκκα,
[12]   χεῖρας, καὶ οὕτως πάλιν ἐνίκα     Ἰσραήλ. εἶτα, ὁπόταν καθεῖλεν, ἐθανατοῦντο.
[7]   νοεῖτε τέκνα εὐφροσύνης, ὅτι πάντα     καλὸς κύριος προεφανέρωσεν ἡμῶν, ἵνα
[6]   τὴν ἐντολήν, τί λέγει; Τίς     κρινόμενός μοι; ἀντιστήτω μοι·
[6]   μεγάλη καὶ θαυματή, ἣν ἐποίησεν     κύριος. ἀπολούστερον ὑμῖν γράφω, ἵνα
[4]   ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτοῦ εὐφρανθῶμεν.     κύριος ἀποσωπολήμπτως κρινεῖ τὸν κόσμον.
[10]   τὰς ἐντολὰς λαλοῦμεν, ὡς ἠθέλησεν     κύριος. διὰ τοῦτο περιέτεμεν τὰς
[6]   ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι; εὐλογητὸς     κύριος ἡμῶν, ἀδελφοί, σοφίαν
[21]   τὸ καλόν· μὴ ἐλλειπητε. ἐγγὺς     κύριος καὶ μισθὸς αὐτοῦ.
[5]   εὑρεθῶμεν. ~Εἰς τοῦτο γὰρ υπέμεινεν     κύριος παραδοῦναι τὴν σάρκα εἰς
[21]   σώζεσθε, ἀγάπης τέκνα καὶ εἰρήνης.     κύριος τῆς δόξης καὶ πάσης
[5]   καὶ τοῦτο, ἀδελφοί μου· εἰ     κύριος ὑπέμεινεν παθεῖν περὶ τῆς
[10]   οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ τοῖς τοιούτοις, ὅτι     λαγωὸς κατ’ ἐνιαυτὸν πλεονεκτεῖ τὴν
[9]   ἀλλ’ ἐρεῖς· Καὶ μὴν περιτέτμηται     λαὸς εἰς σφραγῖδα. ἀλλὰ καὶ
[16]   τῶν ἐχθρῶν ὑπηρέται ἀνοικοδομήσουσιν καὶ     λαὸς Ἰσραὴλ παραδίδοσθαι, ἐφανερώθη. λέγει
[13]   λέγει. ~Ἴδωμεν δὲ εἰ οὗτος     λαὸς κληρονομεῖ πρῶτος,
[3]   προβλέψας, ὡς ἐν ἀκεραιοσύνῃ πιστεύσει     λαός, ὃν ἡτοίμασεν ἐν τῷ
[12]   προφήτῃ, ἵνα μόνον ἀκούσῃ πᾶς     λαός; ὅτι πάντα πατὴρ
[11]   ὅτι δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν     λαὸς οὗτος· ἐμὲ ἐγκατέλιπον, πηγὴν
[13]   ἐπὶ τίνων δέδειχεν, ὅτι μείζων     λαὸς οὗτος ἐκεῖνος. καὶ
[14]   Μωϋσῆ, κατάβηθι τὸ τάχος, ὅτι     λαός σου, ὃν ἐξήγαγες ἐκ
[4]   κατάβηθι τὸ τάχος, ὅτι ἠνόμησεν     λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ
[16]   θεὸς κατοικεῖ ἐν ἡμῖν. πῶς;     λόγος αὐτοῦ τῆς πίστεως,
[19]   οὐ παιδοφθορήσεις. οὐ μή σου     λόγος τοῦ θεοῦ ἐξέθῃ ἐν
[14]   τῆς γῆς, οὕτως λέγει κύριος     λυτρωσάμενός σε θεός. καὶ πάλιν
[3]   ἐλεήσῃς. εἰς τοῦτο οὖν, ἀδελφοί,     μακρόθυμος προβλέψας, ὡς ἐν ἀκεραιοσύνῃ
[13]   καὶ ὑπερέξει λαὸς λαοῦ καὶ     μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. αἰσθάνεσθαι
[13]   Ἰωσήφ· Οἶδα, τέκνον, οἶδα· ἀλλ’     μειζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι, καὶ
[4]   ἀντιστῶμεν, ἵνα μὴ σχῇ παρείσδυσιν     μέλας. φύγωμεν ἀπὸґ πάσης ματαιότητος,
[18]   δὲ ἄγγελοι του σατανᾶ. καὶ     μέν ἐστιν κύριος ἀπὸ αἰώνων
[21]   ἐλλειπητε. ἐγγὺς κύριος καὶ     μισθὸς αὐτοῦ. ἔτι καὶ ἐρωτῶ
[4]   ἐὰν ἀγαθός, πονηρός,     μισθὸς τῆς πονηρίας ἔπροσθεν αὐτοῦ·
[8]   πῶς ἐν ἁπλότητι λέγει ὑμῖν.     μόσχος Ἰησοῦς ἐστίν, οἱ
[16]   ὀνόματι κυρίου. προσέχετε δέ, ἵνα     ναὸς τοῦ κυρίου ἐνδόξως οἰκοδομηθῇ.
[4]   ἡμέραις· οὐδὲν γὰρ ὠφελήσει ἡμᾶς     πᾶς χρόνος τῆς πίστεως ἡμῶν,
[14]   λόγῳ. γέτραπται γάρ, πῶς αὐτῳ     πατὴρ ἐντέλλεται, λυτρωσάμενον ἡμᾶς ἐκ
[12]   πᾶς λαός; ὅτι πάντα     πατὴρ φανεροῖ περὶ τοῦ υἱοῦ
[4]   ἐπικαθυπνώσωμεν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, καὶ     πονηρὸς ἄρχων λαβὼν τὴν καθ’
[2]   τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ἵνα μὴ     πονηρὸς παρείσδυσιν πλάνης ποιήσας ἐν
[5]   ἐπὶ ξύλου πάθῃ. λέγει γὰρ     προφητεύων ἐπ’ αὐτῷ. Φεῖσαί μου
[4]   ἥξῃ, λέγει δὲ οὕτως καὶ     προφήτης· Βασιλεῖαι δέκα ἐπὶ τῆς
[14]   ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον. λέγει οὖν     προφήτης· Ἐγὼ κύριος, θεός
[11]   νοσσιᾶς ἀφῃρημενοι. καὶ πάλιν λέγει     προφήτης· Ἐγὼ πορεύσομαι ἔμπροσθέν σου
[6]   πρῶτα. εἰς τοῦτο οὖν ἐκήρυξεν     προφήτης· Εἰσέλθατε εἰς γῆν ῥέουσαν
[6]   καταφάγεται ὑμᾶς. καὶ παλιν λέγει     προφήτης, ἐπεὶ ὡς λίθος ἰσχυρὸς
[6]   προεφανερώθη τὸ πάθος. λέγει γὰρ     προφήτης ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ· Οὐαὶ
[11]   ἀλλ’ ἑαυτοῖς οἰκοδομήσουσιν. λέγει γὰρ     προφήτης· Ἔστηθι οὐρανέ, καὶ ἐπὶ
[14]   τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. λέγει γὰρ     προφήτης· Καὶ ἦν Μωϋσῆς νηστεύων
[14]   γινώσκομεν οὖν, πόθεν ἐλυτρώθημεν. πάλιν     προφήτης λέγει· Ἰδού, τέθεικά σε
[14]   λυτρωσάμενός σε θεός. καὶ πάλιν     προφήτης λέγει· Πνεῦμα κυρίου ἐπ’
[6]   στερεὰν πέτραν. λέγει δὲ πάλιν     προφήτης· Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ
[6]   τῶν κρυφίων αὐτοῦ· λέγει γὰρ     προφήτης παραβολὴν κυρίου· τίς νοήσει,
[6]   ὑμῶν. τί οὖν λέγει πάλιν     προφητης; Περιέσχεν με συναγωγὴ πονηρευομένων,
[13]   οὗτος λαὸς κληρονομεῖ     πρῶτος, καὶ εἰ διαθήκη
[6]   εὐλογητὸς κύριος ἡμῶν, ἀδελφοί,     σοφίαν καὶ νοῦν θέμενος ἐν
[9]   ὀκτώ· ἔχεις Ἰησοῦν. ὅτι δὲ     σταυρὸς ἐν τῷ ταῦ ἤμελλεν
[11]   ἀλλῳ προφήτῃ λέγει· Και ἔσται     ταῦτα ποιῶν ὡς τὸ ξύλον
[9]   τῷ ἑνὶ τὸν σταυρόν. οἶδεν     τὴν ἔμφυτον δωρεὰν τῆς διδαχῆς
[11]   παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων,     τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ απορυήσεται,
[7]   καὶ ἐμπτύσαντες; ἀληθῶς οὗτος ἦν,     τότε λέγων ἑαυτὸν υἱον θεοῦ
[21]   πᾶσαν ὑπόκρισιν. δὲ θεός,     τοῦ παντὸς κόσμου κυριεύων, δῴη
[8]   ξύλον (ἴδε πάλιν τύπος     τοῦ σταυροῦ καὶ τὸ ἔριον
[7]   πνευματος προσφέρειν θυσίαν, ἵνα καὶ     τύπος γενόμενος ἐπὶ Ἰσαὰκ
[8]   κόκκινον ἐπὶ ξύλον (ἴδε πάλιν     τύπος τοῦ σταυροῦ καὶ
[7]   φησιν, εἷς. προσέχετε, πῶς     τύπος τοῦ Ἰησοῦ φανεροῦνται· Καὶ
[15]   ἑβδόμῃ. τοῦτο λέγει· ὅταν ἐλτὼν     υἱὸς αὐτοῦ καταργήσει τὸν καιρὸν
[5]   τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ ἀντοφθαλμῆσαι; οὐκοῦν     υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς τοῦτο
[12]   τὸν οἶκον πάντα τοῦ Ἀμαλὴκ     υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐπ’ ἐσχάτων
[7]   αὐτοῦ ζωοποιήσῃ ἡμᾶς· πιστεύσωμεν, ὅτι     υἱὸς τοῦ θεοῦ οὐκ ἠδύνατο
[7]   εὐχαριστοῦντες ὀφείλομεν αἰνεῖν. εἰ οὖν     υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὢν κύριος
[11]   οὐχ οὕτως, αλλ’ ὡς     χνοῦς, ὃν ἐκρίπτει ἄνεμος
[10]   φοβεῖσθαι τὸν κύριον ἁμαρτάνουσιν ὡς     χοῖρος, καὶ ἐπὶ καθέδραν λοιμῶν
[10]   ἐπιγινώσκουσιν τὸν κύριον, ὡς καὶ     χοῖρος ὅταν τρώγει τὸν κύριον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008