Alphabétiquement     [«   »]
κυριεύων 1
κυρίοις 1
κύριον 7
κύριος 51
κυρίου 37
κυρίῶ 1
κυρίῳ 10
Fréquences     [«    »]
51 αὐτοῦ
48 ἐπὶ
46 ὡς
51 κύριος
53 οὖν
55 τῶν
61 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

κύριος


Chapitre
[18]   σατανᾶ. καὶ μέν ἐστιν  κύριος   ἀπὸ αἰώνων καὶ εἰς τοὺς
[6]   καὶ θαυματή, ἣν ἐποίησεν  κύριος.   ἀπολούστερον ὑμῖν γράφω, ἵνα συιῆτε·
[4]   τοῖς δικαιώμασιν αὐτοῦ εὐφρανθῶμεν.  κύριος   ἀποσωπολήμπτως κρινεῖ τὸν κόσμον. ἕκαστος
[21]   δὲ θεοδίδακτοι, ἐκζητοῦντες τί ζητεῖ  κύριος   ἀφ’ ὑμῶν, καὶ ποιεῖτε ἵνα
[10]   ἐντολὰς λαλοῦμεν, ὡς ἠθέλησεν  κύριος.   διὰ τοῦτο περιέτεμεν τὰς ἀκοὰς
[9]   οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου γῆ, ὅτι  κύριος   ἐλάλησεν ταῦτα εἰς μαρτύριον. καὶ
[9]   περιέτεμεν ἡμῶν τὴν καρδίαν. λέγει  κύριος   ἐν τῷ προφήτῃ· Εἰς ἀκοὴν
[6]   ἑτέρῳ προφήτῃ λέγει· Ἰδού, λέγει  κύριος,   ἐξελῶ τούτων, τουτέστιν ὧν προέβλεπεν
[7]   τὴν νηστείαν, θανάτω ἐξολεθρευθύσεται, ἐνετείλατο  κύριος,   ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῶν
[16]   καὶ ἐγενετο καθ’ ἐλάλησεν  κύριος.   ζητήσωμεν δέ, εἰ ἔστιν ναὸς
[14]   θεράπων ὢν ἔλαβεν, αὐτὸς δὲ  κύριος   ἡμῖν ἔδωκεν εἰς λαὸν κληρονομίας,
[6]   γάλα καὶ μέλι; εὐλογητὸς  κύριος   ἡμῶν, ἀδελφοί, σοφίαν καὶ
[6]   ἐπ’ ἐσχάτων ἐποίησεν. λέγει δὲ  κύριος·   Ἰδού, ποιῶ τὰ ἔσχατα ὡς
[6]   ἰχθύων τῆς θαλάσσης. καὶ εἶπεν  κύριος,   ἰδὼν τὸ καλὸν πλάσμα ἡμῶν·
[7]   υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὢν  κύριος   καὶ μέλλων κρίνειν ζῶντας καὶ
[21]   καλόν· μὴ ἐλλειπητε. ἐγγὺς  κύριος   καὶ μισθὸς αὐτοῦ. ἔτι
[1]   ἐμοὶ συνώδευσεν ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης  κύριος,   καὶ πάντως ἀναγκάζομαι κἀγὼ εἰς
[16]   τῷ ναῷ. ἀλλὰ πῶς λέγει  κύριος   καταργῶν αὐτὸν, μάθετε· Τίς ἐμέτρησεν
[6]   ἰσχΰ τέθεικεν τὴν σάρκα αὐτοῦ  κύριος.   λέγει γάρ· Καὶ ἔθηκέ με
[3]   νηστεία, ἣν ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει  κύριος·   λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε
[4]   ἀπώλεσαν αὐτήν. λέγει γὰρ οὕτως  κύριος.   Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι τὸ τάχος,
[6]   Μωϋσῆς αὐτοῖς; Ἰδού, τάδε λέγει  κύριος   θεός· Ἐισέλθατε εἰς τὴν
[11]   ἀοράτους, ἵνα γνῶσιν ὅτι ἐγὼ  κύριος   θεος. καί· Κατοικήσεις ἐν
[14]   λέγει οὖν προφήτης· Ἐγὼ  κύριος,   θεός σου, ἐκάλεσά σε
[9]   Ἄκουε Ἰσραήλ, ὅτι τάδε λέγε  κύριος   θεός σου. καὶ πάλιν
[9]   λέγει πρὸς αὐτούς· Τάδε λέγει  κύριος   θεὸς ὑμῶν (ὧδε εὑρίκω
[14]   ἐσχάτου τῆς γῆς, οὕτως λέγει  κύριος   λυτρωσάμενός σε θεός. καὶ
[16]   γῆν δρακί; οὐκ ἐγώ; λέγει  κύριος·   οὐρανός μοι θρόνος,
[11]   ἐν βουλῇ δικαίων, ὅτι γινώσκει  κύριος   ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν
[12]   Καὶ πότε ταῦτα συντελεσθήται; λέγει  κύριος·   ὁταν ξύλου αἷμα στάξῃ. ἔχεις
[12]   σου καὶ γράψον, λέγει  κύριος,   ὅτι ἐκκόψει ἐκ ῥιζῶν τὸν
[3]   τὴν μηστείαν ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει  κύριος,   οὐκ ἄνθρωπον ταπεινοῦντα τὴν ψυχὴν
[6]   ἡμῶν τῆς καρδίας. λέγει γὰρ  κύριος   πάλιν· Καὶ ἐν τίνι ὀφθήσομαι
[12]   πίπτοντος τοῦ Ἰσραήλ, (ἐποίησεν γὰρ  κύριος   πάντα ὄφιν δάκνειν αὐτούς, καὶ
[9]   σκληρυνεῖτε. λάβε πάλιν· Ἰδού, λέγει  κύριος,   πάντα τὰ ἔθνη ἀπερίτμητα ἀκροβυστίαν,
[5]   ~Εἰς τοῦτο γὰρ υπέμεινεν  κύριος   παραδοῦναι τὴν σάρκα εἰς καταφθοράν,
[2]   πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν; λέγει  κύριος.   πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων, καὶ στέαρ
[7]   εὐφροσύνης, ὅτι πάντα καλὸς  κύριος   προεφανέρωσεν ἡμῶν, ἵνα γνῶμεν,
[13]   πυθέσθαι παρὰ κυρίου, καὶ εἶπεν  κύριος   πρὸς αὐτήν· Δύο ἔθνη ἐν
[14]   τὸν λαὸν δοῦναι. καὶ εἶπεν  κύριος   πρὸς Μωϋσην. Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι
[16]   λέγει γὰρ γραφή· Καὶ  κύριος   τὰ πρόβατα τῆς νομῆς καὶ
[15]   ὅτι ἐν ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελέσει  κύριος   τὰ σύμπαντα· γὰρ ἡμέρα
[9]   ἐποίησα γνώσονται. καί· Περιτμήθητε, λέγει  κύριος,   τὰς καρδίας ὑμῶν. καὶ πάλιν
[21]   ἀγάπης τέκνα καὶ εἰρήνης.  κύριος   τῆς δόξης καὶ πάσης χάριτος
[13]   λέγων· Ἰδού, οὐκ ἐστέρησέν με  κύριος   τοῦ προσώπου σου· προσάγαγέ μοι
[6]   γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσεν  κύριος   τῷ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ
[12]   τὴν πλάνην τῶν ἁμαρτωλῶν· Εἶπεν  κύριος   τῷ κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ
[12]   πάλιν λέγει οὕτως Ἡσαΐας· Εἶπεν  κύριος   τῷ Χριστῷ μου κυρίῳ, οὗ
[5]   τοῦτο, ἀδελφοί μου· εἰ  κύριος   ὑπέμεινεν παθεῖν περὶ τῆς ψυχῆς
[5]   ἡμῶν, ὢν παντὸς τοῦ κόσμου  κύριος   εἶπεν θεὸς ἀπὸ
[3]   αὐτούς· Ἱνατί μοι νηστεύετε, λέγει  κύριος,   ὡς σήμερον ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008