Alphabétiquement     [«   »]
ὅτε 5
Ὅτε 1
Ὅτι 1
ὅτι 77
Οὐ 1
οὐ 46
οὔ 1
Fréquences     [«    »]
65 δὲ
75 εἰς
75 τὴν
77 ὅτι
83 τὸ
88 τὸν
105 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Barnabé (1e s. ? - 2e s. ? ap. J. Chr.), Épître (texte complet)

ὅτι


Chapitre
[9]   τέκνα ἀγάπης, περὶ πάντων πλουσίως,  ὅτι   Ἀβραάμ, πρῶτος περιτομὴν δούς, ἐν
[9]   οὐ σαρκὸς γενηθῆναι· ἀλλὰ παρέβησαν,  ὅτι   ἄγγελος πονηρὸς ἐσόφιζεν αὐτούς. λέγει
[1]   μᾶλλον συγχαίρω ἐμαυτῷ ἐλπίζων σωθῆναι,  ὅτι   ἀληθῶς βλέπω ἐν ὑμῖν ἐκκεχυμένον
[19]   ἐνεργήματα ὡς ἀγαθὰ προσδέξῃ, εἰδώς  ὅτι   ἄνευ θεοῦ οὐδὲν γίνεται. οὐκ
[9]   ἀπ’ ἐμοῦ λόγον· ἀλλὰ οἶδα,  ὅτι   ἄξιοί ἐστε ὑμεῖς. ~Ὅτι δὲ
[15]   καρδίᾳ, ἐν πᾶσιν πεπλανήμεθα. ἴδε  ὅτι   ἄρα τότε καλῶς καταπαυόμενοι ἁγιάσομεν
[6]   λιθίνας καρδίας καὶ ἐμβαλῶ σαρκίνας·  ὅτι   αὐτὸς ἐν σαρκὶ ἔμελλεν φανεροῦσθαι
[12]   ξύλου ἐπικείμενον καὶ ἐλπισάτω πιστεύσας,  ὅτι   αὐτὸς ὢν νεκρὸς δύναται ζωοποιῆσαι,
[6]   Ἰσραήλ· Οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν,  ὅτι   βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ’ ἑαυτῶν,
[11]   οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων,  ὅτι   γινώσκει κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ
[9]   δέκα, η’ ὀκτώ· ἔχεις Ἰησοῦν.  ὅτι   δὲ σταυρὸς ἐν τῷ
[8]   ὅτι οὗτοι μεγάλοι τῷ θεῷ.  ὅτι   δὲ τὸ ἔριον ἐπὶ τὸ
[12]   Μωϋσῆς ποιεῖ τύον τοῦ Ἰησοῦ,  ὅτι   δεῖ αὐτὸν παθεῖν, καὶ αὐτὸς
[7]   σάκκου καὶ σποδοῦ. ἵνα δείξῃ,  ὅτι   δεῖ αὐτὸν παθεῖν ὑπ’ αὐτῶν.
[8]   δεκάδυο εἰς μαρτύριον τῶν φυλῶν  ὅτι   δεκάδυο φυλαὶ τοῦ Ἰσραεήλ) εἰς
[12]   καὶ ἵνα ὑπομνήσῃ αὐτοὺς πολεμουμένους,  ὅτι   διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθησαν
[5]   ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς. τοῦτο λέγει,  ὅτι   δικαιως ἀπολεῖται ἄνθρωπος, ὃς ἔχων
[11]   τούτῳ πλεῖον φριξάτω γῆ,  ὅτι   δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν
[6]   ἑαυτῶν, εἰπόντες· Δήσωμεν τὸν δίκαιον,  ὅτι   δύσχρηστος ἡμῖν ἐστίν. τί λέγει
[1]   ζωῆς αὐτοῦ. λογισάμενος οὖν τοῦτο,  ὅτι   ἐὰν μελήσῃ μοι περὶ ὑμῶν
[12]   σταυροῦ καὶ τοῦ μέλλοντος πάσχειν,  ὅτι,   ἐὰν μή, φησίν, ἐλπίσωσιν ἐπ’
[11]   σκοτεινούς, ἀποκρύους, ἀοράτους, ἵνα γνῶσιν  ὅτι   ἐγὼ κύριος θεος. καί·
[12]   καὶ γράψον, λέγει κύριος,  ὅτι   ἐκκόψει ἐκ ῥιζῶν τὸν οἶκον
[1]   ἐν ὑμῖν λαλήσας πολλὰ ἐπίσταμαι,  ὅτι   ἐμοὶ συνώδευσεν ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης
[12]   τούτοις τὴν δόξαν τοῦ Ἰησοῦ,  ὅτι   ἐν αὑτῷ πάντα καὶ εἰς
[15]   ἐν ἓξ ἡμέραις. τοῦτο λέγει,  ὅτι   ἐν ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελέσει κύριος
[5]   τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν δείξῃ,  ὅτι   ἐν σαρκὶ ἔδει αὐτὸν φανερωθῆναι,
[8]   τὸ ἔριον καὶ τὸ ὕσσωπον;  ὅτι   ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἡμέραι
[1]   οὖν τοῦτο καὶ συνειδὼς ἐμαυτῷ,  ὅτι   ἐν ὑμῖν λαλήσας πολλὰ ἐπίσταμαι,
[8]   ~Τίνα δὲ δοκεῖτε τύπον εἶναι,  ὅτι   ἐντέταλται τῷ Ἰσραὴλ προσφέρειν δάμαλιν
[5]   τὴν πληγὴν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ  ὅτι   ἐξ αὐτῶν· Ὅταν πατάξωσιν τὸν
[14]   Αἰγύτου, ἠνόμησεν. καὶ συνῆκεν Μωϋσῆς,  ὅτι   ἐποίησαν ἑαυτοῖς πάλιν χωνέματα, καὶ
[1]   τι μεταδοῦναι ἀφ’ οὗ ἔλαβον,  ὅτι   ἔσται μοι τοιούτοις πνεύμασιν ὑπηρετήσαντι
[16]   τῷ ὀνόματι κυρίου. εὑρίσκω οὖν,  ὅτι   ἔτιν ναός. πῶς οὖν οἰκοδομηθήσεται
[8]   τὸ ἔριον ἐπὶ τὸ ξύλον;  ὅτι   βασιλεία Ἰησοῦ ἐπὶ ξύλου,
[4]   ἐπισωρεύοντας ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν λέγοντας,  ὅτι   διαθήκη ἐκείνων καὶ ἡμῶν.
[10]   καὶ τηρούντων, μετὰ τῶν εἰδότων,  ὅτι   μελέτη ἐστὶν ἔργον εὐφροσύνης,
[11]   εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο λέγει  ὅτι   ἡμεῖς μὲν καταβαίνομεν εἰς τὸ
[16]   ἀληθῶς οἰκοδομητὸς ναὸς διὰ χειρός,  ὅτι   ἦν πλήρης μὲν εἰδωλολοτρείας καὶ
[4]   Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι τὸ τάχος,  ὅτι   ἠνόμησεν λαός σου, οὓς
[8]   ῥυπαραί, ἐν αἷς ἡμεῖς σωθησόμεθα·  ὅτι   καὶ ἀλγῶν σάρκα διὰ
[5]   οὐκοῦν ὑπερευχαρστεῖν οφείλομεν τῷ κυρίῶ,  ὅτι   καὶ τὰ παρεληλυθότα ἡμῖν ἐγνώρισεν
[9]   Ἀκουε οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου γῆ,  ὅτι   κύριος ἐλάλησεν ταῦτα εἰς μαρτύριον.
[16]   τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; ἐγνώκατε,  ὅτι   ματαία ἐλπὶς αὐτῶν. πέρας
[1]   ὑμᾶς ὑπὲρ τὴν ψυχήν μου,  ὅτι   μεγάλη πίστις καὶ ἀγάπη ἐγκατοικεῖ
[13]   Ρεβέκκα, καὶ ἐπὶ τίνων δέδειχεν,  ὅτι   μείζων λαὸς οὗτος
[10]   κυρίου. τί δὲ τὸ διχηλοῦν;  ὅτι   δίκαιος καὶ ἐν τούτῳ
[10]   παιδοφθόρος οὐδὲ ὁμοιωθήσῃ τοῖς τοιούτοις,  ὅτι   λαγωὸς κατ’ ἐνιαυτὸν πλεονεκτεῖ
[14]   Μωϋσῆ Μωϋσῆ, κατάβηθι τὸ τάχος,  ὅτι   λαός σου, ὃν ἐξήγαγες
[7]   πληγὴ αὐτοῦ ζωοποιήσῃ ἡμᾶς· πιστεύσωμεν,  ὅτι   υἱὸς τοῦ θεοῦ οὐκ
[8]   βασιλεία Ἰησοῦ ἐπὶ ξύλου, καὶ  ὅτι   οἱ ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτὸν ζήσονται
[7]   τοῦ Ἰησοῦ τῇ ἐκκλησίᾳ θέμενος,  ὅτι   ὃς ἐὰν θέλῃ τὸ ἔριον
[12]   ἐθανατοῦντο. πρὸς τί; ἱνα γνῶσιν  ὅτι   οὐ δύναται σωθῆναι, ἐὰν μὴ
[8]   ἐστιν φανερά, ἐκείνοις δὲ σκοτεινά,  ὅτι   οὐκ ἤκουσαν φωνῆς κυρίου. ~Λέγει
[5]   πᾶσαν ἁμαρτίαν ἀνομωτέρους, ἵνα δείξῃ,  ὅτι   οὐκ ἦλθεν καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ
[19]   φοβηθήσονται τὸν ἐπ’ ἀμφοτέροις θεόν·  ὅτι   οὐκ ἦλθεν κατὰ πρόσωπον καλέσαι,
[2]   ἡμῖν διὰ πάντων τῶν προφητῶν,  ὅτι   οὔτε θυσιῶν οὔτε ὁλοκαυτωμάτων οὔτε
[8]   εἰς μαρτυριον Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ,  ὅτι   οὗτοι μεγάλοι τῷ θεῷ. ὅτι
[11]   φύλλα οὐκ ἀπορυήσεται, τοῦτο λέγει·  ὅτι   πᾶν ῥῆμα, ἐὰν ἐξελεύσεται
[7]   γενέσθαι. ~Οὐκοῦν νοεῖτε τέκνα εὐφροσύνης,  ὅτι   πάντα καλὸς κύριος προεφανέρωσεν
[12]   μόνον ἀκούσῃ πᾶς λαός;  ὅτι   πάντα πατὴρ φανεροῖ περὶ
[5]   καί· Καθήλωσόν μου τὰς σάρκας,  ὅτι   πονηρευομένων συναγωγαὶ ἐπανεστησάν μοι. καὶ
[13]   τὸν Μανασσῆ θέλων ἵνα εὐλογηθῇ,  ὅτι   πρεσβύτερος ἦν· γὰρ Ἰωσὴφ
[6]   τὸ γάλα καὶ τὸ μέλι;  ὅτι   πρῶτον τὸ παιδίον μέλιτι, εἶτα
[13]   δεξιὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Μανασσῆ,  ὅτι   πρωτότοκός μου υἱός ἐστιν. καὶ
[13]   περὶ Ρεβέκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ,  ὅτι   στεῖρα ἦν· καὶ συνέλαβεν. εἶτα
[9]   καὶ πάλιν λέγει· Ἄκουε Ἰσραήλ,  ὅτι   τάδε λέγε κύριος θεός
[5]   ἐπιδείξῃ ἐπὶ τῆς γῆς ὤν,  ὅτι   τὴν ἀνάστασιν αὐτὸς ποιήσας κρινεῖ.
[10]   διχηλοῦν καὶ μαρυκώμενον. τί λέγει;  ὅτι   τὴν τροφὴν λαμβάνων οἶδεν τὸν
[6]   τοῦ οὐρανοῦ; αἰσθάνεσθαι γὰρ ὀφείλομεν,  ὅτι   τὸ ἄρχειν ἐξουσίας ἐστίν, ἵνα
[7]   μέλλοντος πάσχειν Ἰησοῦ. τί δέ,  ὅτι   τὸ ἔριον μέσον τῶν ἀκανθῶν
[10]   ὁμοιωθήσῃ τοῖς τοιούτοις. πρὸς τί;  ὅτι   τὸ ζῷον τοῦτο παρ’ ἐνιαυτὸν
[7]   τὸν δὲ ἕνα ἐπικατάρατον, καὶ  ὅτι   τὸν ἐπικατάρατον ἐστεφανωμένον; ἐπειδὴ ὄψονται
[11]   ἐλπίσαντες κατέβησαν εἰς τὸ ὕδωρ,  ὅτι   τὸν μὲν μισθὸν λέγει ἐν
[9]   δοθεῖσα αὐτῷ γνῶσις; μάθετε,  ὅτι   τοὺς δεκαοκτὼ πρώτους, καὶ διάστημα
[6]   τῷ παιδὶ κυρίου. οὐαὶ ὑμῖν,  ὅτι   ὑμεῖς πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεθε,
[12]   φανερωθείς. ἐπεὶ οὖν μέλλουσιν λέγειν,  ὅτι   Χριστὸς υἱὸς Δαυείδ ἐστιν, αὐτὸς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site KHAZARZAR

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 17/07/2008